Ekstra trygghet i hverdagen med

Strømforsikring 49 kr/mnd

Med Strømforsikring kan du få dekket strømregningen din dersom du blir sykmeldt, arbeidsledig/permittert eller havner på sykehus/institusjon. Vi dekker egenandelen dersom du får strømskade i huset ditt.

Du kan enkelt bestille Strømforsikring på Min side, hvis du ikke allerede har gjort det.

Bestill på Min side

Strømforsikring sikrer deg dersom du er uheldig:

 • Sykmelding og sykehusinnleggelse
  Med Strømforsikring får du dekket alle strømutgiftene dine fra NorgesEnergi dersom du blir sykmeldt eller ved sykehusinnleggelse i over 30 dager. Vi dekker minimum kr 2 000 per måned i inntil fire måneder.

 • Arbeidsledighet 
  Med Strømforsikring får du dekket alle strømutgiftene dine fra NorgesEnergi dersom du blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert i over 30 dager. Vi dekker minimum kr 2 000 per måned i inntil fire måneder.

 • Strømskade 
  Med Strømforsikring dekker vi egenandelen på din innbo- og løsøreforsikring med inntil kr 5 000, for skade som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen.
 • Ved dødsfall 
  Med Strømforsikring utbetales kr 5 000 i erstatning til dødsboet, dersom du mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet

Strømforsikring koster 49 kr/mnd.

 

Her finner du forkjøpsinformasjon, forsikringsbevis og forsikringsvilkår for Strømforsikring

FORKJØPSINFORMASJON

Strømforsikring fra NorgesEnergi

Gjelder fra: 01.09.2022

Kort om strømforsikringen

NorgesEnergi AS (forsikringstaker) har inngått en kollektiv forsikringsavtale med forsikringsforetaket AmTrust International Underwriters DAC, med ytelser ved sykmelding, ufrivillig arbeidsledighet- eller permittering, innleggelse på institusjon eller sykehus, dødsfall som følge av sykdom eller ulykke, og elektrisk fenomenskade i bolig- eller fritidsbolig.

Hva dekker betalingsforsikringen?

Her får du en oppsummering av forsikringen slik at du kan vurdere  forsikringsbehovet ditt og ta en beslutning på om du ønsker å bli medlem i den kollektive avtalen. I en kollektiv forsikring er du forsikret som del av en gruppe, der alle medlemmene inngår i samme avtale og på like vilkår.

Hvilke forsikringsytelser som gjelder, varierer med din alder og arbeids-situasjon og er beskrevet nærmere nedenfor.

Sykmelding

Hvis du blir sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennom-fakturering), minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle. Forsikringen dekker sykmelding som inntreffer i forsikringstiden, og erstatningen er begrenset til totalt 4 månedlige erstatningsutbetalinger i løpet av en 12 måneders periode.

Denne forsikringsdekningen gjelder medlemmer som er under 70 år og har rett til sykepenger.

Arbeidsledighet/Permittering

Hvis du blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennomfakturering), minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle. Forsikringen dekker arbeidsledighet eller permittering som varsles eller inntreffer i forsikringstiden, og erstatningen er begrenset til totalt 4 månedlige erstatningsutbetalinger  i løpet av en 12 måneders periode.

Denne forsikringsdekningen gjelder medlemmer som er under 67 år og har rett til ordinære dagpenger.

Innleggelse på sykehus/institusjon

Hvis du blir innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennomfakturering), minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle. Forsikringen dekker innleggelse på sykehus/institusjon som inntreffer i forsikringstiden, og erstatningen er begrenset til totalt 4 månedlige erstatningsutbetalinger  i løpet av en 12 måneders periode.

Denne forsikringsdekningen gjelder medlemmer som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet.

Tap av liv

Ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke som inntreffer i forsikringstiden gir forsikringen en engangserstatning på 5 000 kr som utbetales til dødsboet.

Denne forsikringsdekningen gjelder medlemmer som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet.

Egenandelsforsikring ved lynnedslag eller elektrisk fenomenskade

Ved lynnedslag eller elektrisk fenomenskade dekker forsikringen egen-andelen på din innbo- og løsøre-forsikring (innbo-, villa-, og fritidsbolig-forsikring) med inntil 5 000 kroner ved skade som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning.

Hvem kan kjøpe strømforsikringen?

Denne forsikringen er et unikt tilbud til deg som har strømavtale med forsikringstakeren (NorgesEnergi AS), forutsatt at du;

 • er over 18, men under 80 år
 • har fast bostedsadresse i Norge og er medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende ordning i Norden

Hvis du kjøper strømforsikringen gjelder den også for din ektefelle/ partner/samboer som ikke har fylt 80 år. Forsikringen gjelder den strøm-måleren Strømforsikringen er knyttet til.

Når forsikringen gjelder fra

Forsikringen gjelder fra datoen NorgesEnergi AS har registrert forsikringen på din strømavtale, med forbehold om at første premieterin betales, og fornyes deretter månedlig. Du kan når som helst si opp forsikringen. Hvis du sier opp forsikringen betaler du premie frem til neste premietermin, og er dekket frem til dette tidspunktet.

Hvis strømavtalen din med NorgesEnergi AS opphører så opphører også forsikringen fra samme dato. Forsikringen opphører automatisk ved utløpet av den måneden du fyller 80 år.

Oppsummering av forsikringsdekningene

Pris på forsikringen

Prisen for strømforsikringen er 49 kr per måned, og vil fremgå av strøm-fakturaen din fra NorgesEnergi og betales i henhold til avtalte betalingsterminer.

Beregning av erstatning og utbetaling av ytelser

Forsikringen dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) for den strømmåleren strømforsikringen er knyttet til.

Etter 30 dager (kvalifiseringstid) med sammenhengende sykmelding, ufrivillig arbeidsledighet/permittering eller innleggelse på sykehus/ institusjon, beregnes erstatning i forhold til antall dager sykmeldings-perioden, arbeidsledigheten/permitteringen eller innleggelsen varer.

Forsikringen erstatter 1/30 av ditt månedlige strømforbruk per dag, minimum 2 000 kroner per 30 dager i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle.

Beregnet erstatningsbeløp godskrives din strømfaktura hos NorgesEnergi slik at denne reduseres med tilsvarende beløp. Hvis erstatning for målt strømforbruk utgjør mindre enn 2 000 kroner per 30 dager, tilfaller det overskytende beløpet deg i henhold til NorgesEnergi sine oppgjørsrutiner.

Merk at du selv er ansvarlig for å betale strømfakturaene du mottar fra NorgesEnergi.

Forsikringsforetakets ansvar er begrenset til totalt 4 månedlige erstatnings-utbetalinger i løpet av en 12 måneders periode.

Unntak og begrensninger

Forsikringen dekker ikke sykmelding eller innleggelse på sykehus eller institusjon som følge av sykdom som har vist symptomer før det har gått minst 30 dager fra forsikringens startdato.

Forsikringen dekker ikke ufrivillig arbeidsledighet eller permittering som varsles deg før det har gått minst 30 dager fra forsikringens startdato.

Det utbetales ingen erstatning ved arbeidsledighet dersom:

 • Du blir arbeidsledig ved utløp av en arbeidskontrakt eller oppdragskontrakt med kjent sluttdato, f.eks konsulentoppdrag, oppdrag via vikarbyrå, bemanningsbyrå, el.
 • Det forekommer regelmessig eller sesongpreget arbeidsledighet innenfor ditt yrke
 • Arbeidsledigheten skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse som følge av ditt eget forhold

Det utbetales ingen erstatning dersom skaden er et resultat av dine kriminelle eller ulovlige handlinger, samt enhver hendelse forårsaket av alkohol eller narkotikabruk. Forsikringsforetakets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt dersom forsikringstilfellet skyldes din forsettlige eller grovt uaktsomme handling. Øvrige begrensninger i forsikringsforetakets ansvar, følger av forsikringsvilkårene.

Ønsker du mer informasjon?

Dersom du har spørsmål om forsikringen, kan du kontakte:

NorgesEnergi AS, Pb 608, 4606 Kristiansand.

Telefon 38 10 00 80. Internett: www.norgesenergi.no.

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er et sammendrag av forsikrings-vilkårene. For en fullstendig beskrivelse av forsikringens dekningsomfang henvises til de fullstendige vilkårene. Du kan få disse ved å kontakte NorgesEnergi AS.

Angrerett

Du har rett til å angre denne avtale etter reglene i forsikringsavtaleloven. Angreretten innebærer at du innen 14 dager fra kjøp av forsikringen umiddelbart kan si opp forsikringen. Eventuelle innbetalte beløp vil da bli tilbakebetalt.

Informasjon om Forsikringsforetaket

Forsikringsforetak

Denne forsikringen leveres av forsikringsforetaket AmTrust International Underwriters DAC, org. nr. 169384, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland. AmTrust International Underwriters DAC (heretter kalt «AmTrust») har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.

Forsikringsforetakets tillatelse til å utstede forsikring kan kontrolleres hos Central Bank of Ireland, PO Box 559, Dublin 1, +353 (0)1 224 6000, www.centralbank.ie.

AmTrust tegner forsikringer i Norge på grensekryssende basis. AmTrust utfører ingen objektiv eller personlig analyse og gir ikke forbrukerråd angående forsikringsforetakets forsikringer.

Finanstilsynet i Norge (PB 1187 Sentrum, 0107 Oslo , +47 22 93 98 00, www.finanstilsynet.no) har ansvar for tilsyn med at forsikringsforetaket overholder sin informasjonsplikt og andre bestemmelser om forsikringsforetakets virksomhet i Norge.

Informasjon om garantiordningen for skadeforsikringsforetak

AmTrust International Underwriters DAC er medlem i den irske garanti-ordningen, «Insurance Compensation Fund», men ettersom denne garantiordningen kun dekker risiko som anses for å bestå i Irland omfattes ikke norske forsikringstakere. AmTrust International Underwriters DAC tegner forsikringer i Norge på grensekryssende basis og er derfor ikke medlem av den norske garantiordningen for skadeforsikringsforetak. Norske forsikringstakere vil derfor ikke få dekning fra sistnevnte dersom forsikringsforetaket skulle gå konkurs eller bli satt under offentlig administrasjon.

Lønnsording og vederlag

Ansatte i AmTrust  har fast lønn og påvirkes ikke av noe insentiv til å selge forsikring på vegne av foretaket som kan utgjøre en interessekonflikt i forhold til kundene.

Klager og veiledning

Eventuelle klager på forsikringen kan rettes til: AmTrust Nordic AB v/ Klageansvarlig, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm, Sverige. E-post:  klagomal@amtrustgroup.com

Å klage er gratis, og AmTrust vil behandle eventuell klage med aktsomhet og omhu. Klagen vil bli besvart snarest, og hvis AmTrust ikke kan svare på mottatt klage innen 14 dager, vil AmTrust ta kontakt og informere om når AmTrust kan forventes å svare.

Når saken er endelig avgjort hos AmTrust kan du bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda, Pb 53 Skøyen, 0212 Oslo. Du kan også klage til tilsynesmyndigheter, eller bringe saken inn for alminnelig norsk domstolsbehandling.

Som forbruker kan du også få veiledning fra Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo, +47 23 400 500, www.forbrukerradet.no.   

Informasjon om NorgesEnergi som aksessorisk forsikringsagent

Denne forsikringen er formidlet av NorgesEnergi. Som aksessorisk forsikringsagent plikter selskapet å gi nedenforstående informasjon.

Firmainformasjon om den aksessoriske forsikringsagenten

Denne informasjonen gjelder for følgende selskap: NorgesEnergi AS, org. nr. 939 692 738, Pb 608, 4606 Kristiansand.

Hvilket register forsikringsformidlingsforetaket er oppført i, og hvordan det kan kontrolleres

NorgesEnergi AS er underagent til AmTrust Insurance Services Norway AS, org.nr 917 375 011, Haakon VIIs gate 6, 0161 Oslo («ASIN») og distribuerer strømforsikring innen forsikringsklasse 1, 2 og 16 på vegne av AmTrust International DAC. NorgesEnergi AS kan ikke formidle andre forsikringer eller forsikringsklasser for AmTrust International DAC enn de forsikringer og forsikringsklasser som er nevnt ovenfor.

NorgesEnergi AS er under tilsyn av Finanstilsynet og er registrert i i AISNs register over underagenter som kan sjekkes ved å kontakte AISN eller besøke AISNs nettside www.aisn.no/underagenter.

Rådgivning

NorgesEnergi AS distribuerer forsikringer på vegne av AmTrust International DAC uten å foreta en objektiv- og personlig analyse.

Klager/tvist

Eventuelle klager på NorgesEnergi AS sin formidling av forsikring kan rettes til:

NorgesEnergi AS, Pb 608, 4606 Kristiansand v/Klageansvarlig, eller via internett: https://norgesenergi.no/faq/jeg-har-en-klage-hva-gjor-jeg/

Å klage er gratis, og NorgesEnergi AS vil behandle eventuell klage med aktsomhet og omhu. Klagen vil bli besvart snarest, og hvis selskapet ikke kan svare på mottatt klage innen 14 dager, vil selskapet ta kontakt og informere om når selskapet kan forventes å svare.

Når saken er endelig avgjort hos selskapet kan du bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda, PB 53 Skøyen, 0212 Oslo. Du kan også klage til tilsynsmyndigheter eller bringe saken inn for alminnelig norsk domstolsbehandling.

Kvalifisert eierskap

NorgesEnergi AS har ikke en direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10 % av stemmeretten eller kapitalen i et forsikringsforetak. Ingen forsikringsforetak, eller morselskapet til et forsikringsforetak, har en direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10 % av selskapets stemmerett eller kapital.

Interessekonflikter

For at kundene skal kunne føle seg helt trygge har NorgesEnergi AS etablert retningslinjer for å unngå interessekonflikter. Målet er at du som kunde ikke skal påvirkes negativt av en interessekonflikt. Ved eventuelle interessekonflikter mellom NorgesEnergi AS og kunden vil kunden bli informert om dette og hvilke tiltak selskapet har iverksatt for å redusere risikoen.

Lønnsordning og vederlag

Ansatte i NorgesEnergi AS har fast lønn og påvirkes derfor ikke av noe insentiv til å formidle forsikring på vegne av selskapet som kan utgjøre en interessekonflikt i forhold til kundene.

Av innbetalt forsikringspremie beregner NorgesEnergi AS en forholdsmessig andel i vederlag fra forsikringsforetaket. Dette vederlaget skal dekke selskapets kostnader for salg-, markedsføring-, etablerings- og administrasjonskostnader, inkl. fortjeneste. Dersom forsikringen sies opp og du har krav på tilbakebetaling av ubrukt premie, tilbakebetales denne pro rata inkl NorgesEnergi AS sitt vederlag.

FORSIKRINGSBEVIS Strømforsikring

For Strømforsikringen gjelder forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og den kollektive forsikringsavtalen mellom NorgesEnergi AS og AmTrust International Underwriters DAC. Forøvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler (FAL) og norsk lov forøvrig.

Forsikringstaker:

NorgesEnergi AS, Markens gate 34, 4612 Kristiansand S. Org.nr. 939 692 738.

Medlemskap i forsikringen (hvem forsikringen gjelder for):

Forsikringen gjelder privatkunder (Kunder) som ikke har fylt 80 år, som har strømavtale med NorgesEnergi AS, og som har inngått avtale om Strømforsikring. Strømforsikringen gjelder også Kundens ektefelle/partner/ samboer som ikke har fylt 80 år. Kunden må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd. Forsikringen gjelder den strømmåleren Strømforsikringen er knyttet til.

Hva forsikringen omfatter:

Kollektiv strømforsikring som dekker Kundens strømregningen ved sykmelding, ufrivillig arbeidsledighet eller permittering og sykehusinnleggelse, samt egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader.

Forsikringsytelser

- Erstatning ved sykmelding: Blir Kunden sykmeldt i mer enn 30 dager, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) – minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder. Forsikring ved sykmelding gjelder Kunder som er under 70 år og har rett til sykepenger.

- Erstatning ved ufrivillig arbeids-ledighet/ permittering: Blir Kunden ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) – minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder, etter at Kunden har mottatt ordinære dagpenger i minst 30 dager sammenhengende. Forsikring ved ufrivillig arbeidsledighet eller permittering gjelder Kunder som er under 67 år og har rett til ordinære dagpenger.

- Erstatning ved innleggelse på sykehus eller institusjon: Blir Kunden innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering), minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder. Forsikringen ved innleggelse på sykehus eller institusjon gjelder for Kunder som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet.

- Erstatning ved dødsfall: Ved Kundens dødsfall utbetales 5 000 kroner i erstatning til dødsboet. Dødsfallsforsikringen gjelder bare for Kunder som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet.

- Egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader: Ved lynnedslag eller elektrisk fenomenskade dekker forsikringen egenandelen på Kundens innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa-, og fritidsboligforsikring) med inntil 5 000 kroner, for skade som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning.

Når forsikringen gjelder (Startdato, fornyelse og opphør):

Forsikringen gjelder fra den dato (Forsikringens startdato) Kunden har inngått avtale med NorgesEnergi AS om Strømforsikring og forsikringen er registrert på Kundens strømavtale, og fornyes deretter månedlig. Forsikringen opphører dersom Kunden sier opp sin Strømforsikring eller den dagen Kunden ikke lenger er strømkunde hos NorgesEnergi AS. Forsikringen opphører automatisk ved utløpet av den måneden Kunden fyller 80 år. Kunden kan når som helst si opp forsikringen. Hvis Kunden sier opp forsikringen må Kunden betale premie frem til neste premietermin, og er dekket frem til dette tidspunktet.

Forsikringspremie:

Premien for Strømforsikringen fremkommer på og betales sammen med Kundens strømfaktura.

Begrensninger i forsikringsforetakets ansvar:

Forsikringen dekker ikke sykmelding eller innleggelse på sykehus eller institusjon som følge av sykdom som har vist symptomer før det har gått minst 30 dager fra Forsikringens startdato. Forsikringen dekker heller ikke ufrivillig arbeidsledighet eller permittering som varsles før det har gått minst 30 dager fra Forsikringens startdato.
Forsikringsforetaket utbetaler ingen erstatning som direkte eller indirekte er et resultat av Kundens kriminelle eller ulovlige handlinger, eller hendelser forårsaket av alkohol eller narkotikabruk. Forsikrings-selskapets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt dersom forsikringstilfellet skyldes Kundens forsettlige eller grovt uaktsomme handling. Øvrige begrensninger i forsikringsforetakets ansvar følger av forsikringsvilkårene.

Forsikringsforetak:

AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, Ireland. Reg.nr. 169384. AmTrust International Underwriters DAC har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland. AmTrust International Underwriters DAC er medlem i den irske garantiordningen, "Insurance Compensation Fund", men ettersom denne garantiordningen kun dekker risiko som anses for å bestå i Irland omfattes ikke norske forsikringstakere.

Skader meldes til:

Søknad om erstatning skal meldes til Forsikringsforetakets skadebehandler uten ugrunnet opphold. Enten via https://norgesenergi.skadeserviceportal.no/ eller ved å kontakte skadebehandler: Skadeservice v/IMAA, Postboks 165, 3571 Ål. Telefon 400 34 440. E-post: skadeservice@imaa.no

Frist for å melde skade:

Søknad om erstatning må sendes Skadeservice uten ugrunnet opphold og senest innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Hvis ikke mister Kunden retten til erstatning, jfr. FAL §§ 8-5 og 18-5. Tilsvarende gjelder for Kundens dødsbo ved dødsfall.

Kundebehandling, ny vurdering av skadesaker:

Kunder som har spørsmål til skadebehandlingen kan ta dette opp med Skadeservice. Hvis du ikke er fornøyd med beslutningen i en søknad om erstatning, kan du be forsikringsforetaket om en ny vurdering ved å kontakte Skadeservice.

Rett til nemndbehandling og mulighet for å klage til tilsynsmyndigheter:

I henhold til FAL § 22-2 kan Kunden bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda, som er et uavhengig klageorgan. Finansklagenemnda kan tilskrives på følgende adresse: Finansklagenemnda, PB. 53, Skøyen, 0212 Oslo. Kunder kan også klage til tilsynsmyndigheter, jf FAL § 22-1.

Klager på forsikringen:

Klager angående forsikringen skal gjøres skriftlig og rettes til AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm, eller på e-post til klagomal@amtrustgroup.com

Forsikringsvilkår for Strømforsikring

Gjeldende fra 01.09.2022

1. Innledning

Forsikringsvilkårene (Vilkårene) inneholder nærmere opplysninger om erstatningsutbetalingen Kunden har rett til ved sykmelding, Ufrivillig arbeids-ledighet eller permittering, sykehusinnleggelse og Egenandelsfritak ved lynnedslag eller skade som følge av Elektrisk fenomen i hjemmet.
Vilkårenes unntak og begrensninger er også beskrevet. Enkelte ord i Vilkårene med spesiell betydning er forklart under overskriften DEFINISJONER.

2. Medlemskap i Strømforsikringen

Forsikringen gjelder privatkunder (Kunder) med strømavtale hos NorgesEnergi AS, som ikke har fylt 80 år og som har inngått avtale om Strømforsikring, samt Kundens ektefelle/partner/ samboer som ikke har fylt 80 år. Kunden må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd.

3. Definisjoner

Alders- og uførepensjonister: Kunder som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet og som ikke har rett til sykepenger eller ordinære dagpenger.
Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering: Kundens faste ansettelse har ufrivillig opphørt og Kunden har vedtak om rett til ordinære dagpenger fra NAV.
Egenandelsfritak: Egenandel på Kundens innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) i forbindelse med skade som følge av lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen.
Elektrisk fenomen: Uforutsett kortslutning, lysbue, overslag og overspenning som fører til skade på eller tap av Kundens innbo og løsøre.
Forsikringsforetak: AmTrust International Underwriters DAC, registrerings-nummer 169384, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland. Forsikrings-foretaket har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland og er lisensiert for grenseoverskridende virksomhet basert i Norge.
Forsikringstaker: NorgesEnergi AS, Markens gate 34, 4612 Kristiansand S. Org.nr. 939 692 738.
Kunde (sikrede): Privatkunde som ikke har fylt 80 år og som har inngått avtale om Strømforsikring med Forsikringstakeren.
Forsikringsavtalen: Kollektiv avtale om Strømforsikring mellom Forsikrings-takeren og Forsikringsforetaket.
Forsikringens startdato: Den dato Kunden har inngått avtale med Forsikringstakeren om Strømforsikring og avtalen er registrert på Kundens strømavtale.
Forsikringens opphørsdato: Datoen da forsikringen opphører i henhold til avsnitt 7 i disse Vilkårene.

4. Erstatning og forsikringssum

4.1. Erstatning ved sykmelding
4.1.1. Vilkår for erstatning
Rett til erstatning gjelder ved sykmelding der første sykmeldingsdag inntreffer i forsikringstiden.
Retten til erstatning inntreffer etter at Kunden har vært sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende.
4.1.2. Forsikringssum og erstatningsberegning
Forsikringen dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) for den strømmåleren Strømforsikringen er knyttet til. Erstatningsutbetalingen utgjør minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle.
Etter 30 dager med sammenhengende sykmelding, beregnes erstatning fra første sykmeldingsdag og i forhold til antall dager sykmeldingsperioden varer. Forsikringsforetaket erstatter 1/30 av månedlig strømforbruk for hver dag med sykmelding. Erstatningsbeløpet godskrives Kundens strømfaktura hos NorgesEnergi AS og Kunden får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Utgjør erstatning for målt strømforbruk mindre enn 2 000 kroner per 30 dager, vil det overskytende tilfalle Kunden i henhold til NorgesEnergi AS sine oppgjørsrutiner.
Dersom det går kortere tid enn 30 dager mellom to sykmeldingsperioder som har samme årsak, regnes disse som samme sykmelding.
4.1.3. Unntak og begrensninger
Forsikringen dekker ikke sykmelding som følge av sykdom som har vist symptomer før det har gått minst 30 dager fra Forsikringens startdato.
4.2. Erstatning ved Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering
4.2.1. Vilkår for erstatning
Rett til erstatning gjelder for Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering som varsles eller inntreffer i forsikringstiden.
Retten til erstatning inntreffer etter at Kunden har vært Ufrivillig arbeidsledig eller permittert i minst 30 dager sammenhengende og har vedtak om rett til ordinære dagpenger fra NAV.
4.2.2. Forsikringssum og erstatningsberegning
Forsikringen dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) for den strømmåleren Strømforsikringen er knyttet til. Erstatningsutbetalingen utgjør minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle.
Etter 30 dager med sammenhengende Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering, beregnes erstatning fra den dato NAV har innvilget ordinære dagpenger og i forhold til antall dager arbeidsledigheten eller permitteringen varer. Forsikringsforetaket erstatter 1/30 av månedlig strømforbruk for hver dag med arbeidsledighet eller permittering. Erstatningsbeløpet godskrives Kundens strømfaktura hos NorgesEnergi AS og Kunden får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Utgjør erstatning for målt strømforbruk mindre enn 2 000 kroner per 30 dager, vil det overskytende tilfalle Kunden i henhold til NorgesEnergi AS sine oppgjørsrutiner.
4.2.3. Unntak og begrensninger
Forsikringen dekker ikke Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering som varsles før det har gått minst 30 dager fra Forsikringens startdato.
Forsikringsforetaket utbetaler ingen erstatning for Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering dersom:
a) Kunden blir arbeidsledig ved utløp av en arbeids- eller oppdragskontrakt med kjent sluttdato, f.eks konsulentoppdrag, oppdrag via vikarbyrå, bemanningsbyrå, el.
b) Kunden blir arbeidsledig eller permittert fra midlertidig ansettelse eller det forekommer sesongpreget arbeidsledighet innenfor Kundens yrke
c) Arbeidsledigheten skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse som følge av Kundens eget forhold
4.3. Erstatning ved innleggelse på sykehus eller institusjon
4.3.1. Vilkår for erstatning
Rett til erstatning gjelder ved innleggelse på sykehus eller institusjon som inntreffer i forsikringstiden.
Retten til erstatning inntreffer etter at Kunden har vært innlagt på sykehus/ institusjon i minst 30 dager sammenhengende.
4.3.2. Forsikringssum og erstatningsberegning
Forsikringen dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) for den strømmåleren Strømforsikringen er knyttet til. Erstatningsutbetalingen utgjør minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle.
Etter 30 dager med sammenhengende innleggelse, beregnes erstatning fra første dato for innleggelse og i forhold til antall dager innleggelsen varer. Forsikringsforetaket erstatter 1/30 av månedlig strømforbruk for hver dag Kunden er innlagt på sykehus/institusjon. Erstatningsbeløpet godskrives Kundens strømfaktura hos NorgesEnergi AS og Kunden får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Utgjør erstatning for målt strømforbruk mindre enn 2 000 kroner per 30 dager, vil det overskytende tilfalle Kunden i henhold til NorgesEnergi AS sine oppgjørsrutiner.
Dersom det går kortere tid enn 30 dager mellom to innleggelser som har samme årsak, regnes disse som samme innleggelse.
4.3.3. Unntak og begrensninger
Forsikringen dekker ikke innleggelse på sykehus eller institusjon som følge av sykdom som har vist symptomer før det har gått minst 30 dager fra Forsikringens startdato.
4.4. Erstatning ved dødsfall
4.4.1. Vilkår for erstatning
Rett til erstatning gjelder ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke som inntreffer i forsikringstiden.
4.4.2. Forsikringssum og erstatningsberegning
Forsikringssummen er 5 000 kroner og utbetales til den som er berettiget til å motta erstatningsutbetalingen.
4.5. EGENANDELSFRITAK
4.5.1. Vilkår for erstatning
Egenandelsfritak dekker Kundens egenandel på innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa- eller fritidsboligforsikring) for skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen.
4.5.2. Forsikringssum og erstatningsberegning
Erstatningen er begrenset til Kundens egenandel, maksimalt 5 000 kroner. Erstatningsbeløp utbetales til Kunden.
4.5.3. Unntak og begrensninger
Har Kunden ved erstatningsberegning for innbo- og løsøre fått en avkortning fra sitt innboforsikringsforetak som følge av overtredelse av sikkerhets-forskriftene, vil erstatning under Egenandelsfritak også kunne bli vurdert, jfr. FAL § 4-8.

5. Forholdet mellom forsikringsdekningene

Kunden har ikke krav på erstatning for sykmelding og Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering samtidig. Erstatningsutbetaling under punkt 4.1. fratar ikke Kunden rett til senere erstatning under punkt 4.2. eller motsatt.

6. Maksimal forsikringssum

Forsikringsforetakets ansvar er begrenset til totalt 4 månedlige erstatnings-utbetalinger i løpet av en 12 måneders periode.

7. Premiebetaling

Prisen for Strømforsikring framgår på Kundens strømfaktura fra NorgesEnergi AS og betales i henhold til avtalte betalingsterminer. Ved manglende betaling av strømfakturaen, opphører Strømforsikringen samtidig med at strømavtalen med NorgesEnergi AS opphører. Dersom Kundens strømavtale gjenopptas og Kunden også ønsker å gjenoppta Strømforsikringen, vil Strømforsikringen tre i kraft igjen og Forsikringsforetakets ansvar løper fra dagen etter at utestående beløp er betalt.

8. Generelle bestemmelser

Dersom Kunden gjør seg skyldig i svik mot Forsikringsforetaket, mister Kunden ethvert krav mot Forsikringsforetaket i anledning samme hendelse, jfr. FAL §§ 4-2, 1. ledd og 13-2, 1. ledd. Dersom Kunden ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge vedkommende til last, kan Forsikringsforetakets ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL §§ 4-2, 2. ledd og 13-2, 2. ledd.

9. Fremgangsmåte ved søknad om erstatning

Søknad om erstatning skal meldes til Forsikringsforetakets skadebehandler uten ugrunnet opphold.
Enten via https://norgesenergi.skadeserviceportal.no/ eller ved å kontakte skadebehandler:
Skadeservice v/ Insurance Management Administration & Advisors AS (“IMAA”)
Postboks 165, 3571 Ål
Telefon 400 34 440
E-post: skadeservice@imaa.no

9.1. Krav til dokumentasjon
Avhengig av hvilken forsikringsdekning det søkes erstatning for, skal følgende dokumentasjon fremlegges:
Erstatning ved sykmelding:
• Kopi av sykmelding fra autorisert helsepersonell som viser sykmeldings-periode
• Forsikringsforetaket kan ved behov be om kopi av sykmelding hvor Kundens diagnose framgår. Forsikringsforetaket kan kreve at Kunden underlegges vurdering av en uavhengig lege.
Erstatning ved Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering:
• Kopi av varsel om oppsigelse/permittering fra arbeidsgiver med angivelse av årsak til, og dato for ikrafttredelse av oppsigelsen/permitteringen
• Vedtak fra NAV om at ordinære dagpenger er innvilget
• Utbetalingsoversikt over ordinære dagpenger fra NAV for minst 30 dager sammenhengende som viser hvilken periode utbetalingen gjelder for
Erstatning ved innleggelse på sykehus/institusjon
• Bekreftelse fra sykehuset/institusjonen på innleggelsesdato og varighet
Erstatning ved dødsfall:
• Dødsattest med angivelse av dødsårsak, samt dokumentasjon som viser hvem som er berettiget til å motta erstatningsutbetalingen på vegne av dødsboet eller arvingene
Egenandelsfritak:
• Dokumentasjon fra Kundens forsikringsforetak for innbo- og løsøre-forsikring (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) som bekrefter fratrukket egenandel, samt skadeårsak

10. Frist for å søke erstatning

Dersom Kunden ikke har meldt kravet til Skadeservice innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, mister Kunden retten til erstatning under Strømforsikringen, jfr. FAL §§ 8-5 og 18-5.

11. Kundebehandling

Kunder som har spørsmål til skadebehandlingen kan ta dette opp med Forsikringsforetakets skadebehandler «Skadeservice v/IMAA». Telefon 400 34 440, E-post: skadeservice@imaa.no.
Dersom du ikke er fornøyd med beslutningen i en søknad om erstatning, kan be forsikringsforetaket om en ny vurdering ved å kontakte skadebehandler på adressen over.

12. Klageadgang

Klager på forsikringen skal gjøres skriftlig og rettes til AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm (e-post: klagomal@amtrustgroup.com).

13. Rett til nemndbehandling, klage til tilsynsmyndigheter

I henhold til FAL § 22-2 kan Kunden bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda, som er et uavhengig klageorgan. Finansklagenemnda kan tilskrives på følgende adresse: Finansklagenemnda, PB. 53, Skøyen, 0212 Oslo.
Kunden kan også klage til tilsynsmyndigheter, jf FAL § 22-1.

14. Lovvalg

Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol.

15. Force majeure

Forsikringsforetaket er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, militære øvelser, revolusjon, opprør, styringsmakters inngrep, beslag, streik, lockout, blokade eller lignende hendelse.

16. Transaksjoner i strid med gjeldende sanksjonsforskrifter

Forsikringsforetaket svarer ikke for erstatningsutbetalinger som strider mot sanksjoner eller embargoer bestemt av EU eller Norge. Dette gjelder også sanksjoner eller embargoer vedtatt av USA, så lenge disse ikke er i strid med europeiske eller norske lover eller regler. Hvis en erstatningsutbetaling ikke når mottakeren på grunn av sanksjoner skal AmTrust International Underwriters DAC anses å ha oppfylt sine forpliktelser i henhold til Forsikringsavtalen. Hvis det fremkommer at Forsikringstakeren, forsikret objekt eller sikrede er utsatt for sanksjoner eller embargoer har Forsikringsforetaket rett til å si opp forsikringen.

AMTRUSTS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

I forbindelse med at du har meldt interesse for eller kjøpt en forsikring, kommer AmTrust (nærmere definert nedenfor) til å behandle dine personopplysninger.
Med ”AmTrust” eller ”vi” menes her følgende selskaper i AmTrust-konsernet: AmTrust Nordic AB (org. nr. 556671-5677) og AmTrust International Underwriters DAC (reg. nr. 169384). Det AmTrust-selskap som behandler dine personopplysninger regnes som behandlingsansvarlig.
Disse retningslinjene er et sammendrag av hvordan AmTrust behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen. Nærmere informasjon om AmTrust sin behandling av personopplysninger finnes i vår personvernpolicy som du finner på vår hjemmeside www.amtrustnordic.se eller som du kan få en kopi av ved å kontakte AmTrust sitt personvernombud på e-postadressen nedenfor.

1. Hvilken informasjon samler AmTrust inn?

Personopplysningene vi behandler er først og fremst de opplysningene du selv gir oss. Vi kan imidlertid også innhente opplysninger fra tredjepart, f.eks. offentlige registre, forsikringsmeglere, skade-takseringspersonell eller andre av våre samarbeidspartnere. Personopplysningene vi kan komme til å behandle om deg er:
- Generelle identifikasjons- og kontaktopplysninger, samt annen informasjon som gjør det mulig for oss å levere produkter og tjenester til deg
- Økonomisk informasjon og kontoopplysninger
- Informasjon vi må behandle i henhold til lov, for eksempel informasjon som er nødvendig for å oppdage, hindre og utrede bedrageri eller utføre kontroll mot økonomiske sanksjonslister
- Opptak av telefonsamtaler
- Preferanser for markedsføring
Under forutsetning av at du gir ditt samtykke til slik behandling, kan vi også komme til å innhente sensitive personopplysninger for eksempel om helse og tilknytning til fagforening.

2. Hva gjør AmTrust med informasjonen din?

Behandling av personopplysninger skjer først og fremst hvis slik behandling er nødvendig for å oppfylle AmTrust sine avtalemessige forpliktelser overfor deg eller hvis det er nødvendig som følge av lovkrav. Vi kan også komme til å behandle personopplysninger eksempelvis i forbindelse med markedsføring eller produktutvikling. Personopplysninger som ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene som er angitt i våre fulle policy for databeskytelse, vil bli slettet ved lov.

3. Overføring av personopplysninger

AmTrust kan, hvis det er nødvendig, gi dine personopplysninger til andre selskaper innen samme konsern, distribusjonspartnere, tjenesteleverandører eller statlige og andre offentlige myndigheter eller organer. Personopplysningene kan også komme til å bli behandlet utenfor EU/EØS. AmTrust kommer derimot bare til å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS hvis mottakerlandet har et beskyttelsesnivå som anses som tilstrekkelig av EU, eller i andre tilfeller, hvis mottakeren har forpliktet seg til å beskytte dine personopplysninger i henhold til EU-lovgivning.

4. Dine rettigheter

Du har rett til å;
- Nekte markedsføring
- Endre dine preferanser for markedsføring
- Be om innsyn i registre med hensyn til hvilke personopplysninger vi behandler om deg
- Tilbakekalle ditt samtykke til behandling av sensitive personopplysninger
Klage på AmTrusts behandling av personopplysninger til relevant tilsynsmyndighet for personopplysningshåndtering
I visse tilfeller har du også rett til å få opplysningene dine slettet eller rettet, til å begrense eller protestere på behandling av personopplysninger, få en kopi av personopplysningene dine i et vanlig lesbart format (dataportabilitet), samt motsette deg automatisert beslutningstaking, inklusiv profilering.
Ønsker du å kontakte AmTrust angående vår behandling av personopplysninger, eller vil du utøve dine rettigheter i henhold til ovenstående, kan du kontakte AmTrusts Nordics personvernombud på følgende adresser:
Dataskyddsombud@amtrustgroup.com,
eller per post til Dataskyddsombud, AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm, Sweden.
Gjelder spørsmålet AmTrust International Underwriters DAC:
Data Protection Officer, AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland.
AmTrust sin fullstendige personvernpolicy samt kontaktopplysninger til samtlige AmTrust-selskaper er tilgjengelig på vår hjemmeside www.amtrustnordic.se.
______
Version 01.11.2019

Du betaler kun 49 kroner i måneden for Strømforsikring. 

Strømforsikring sikrer deg dersom du er uheldig:

 • Sykmelding og sykehusinnleggelse
  Med Strømforsikring får du dekket alle strømutgiftene dine fra NorgesEnergi dersom du blir sykmeldt eller ved sykehusinnleggelse i over 30 dager. Vi dekker minimum kr 2 000 per måned i inntil fire måneder.

 • Arbeidsledighet 
  Med Strømforsikring får du dekket alle strømutgiftene dine fra NorgesEnergi dersom du blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert i over 30 dager. Vi dekker minimum kr 2 000 per måned i inntil fire måneder.

 • Strømskade 
  Med Strømforsikring dekker vi egenandelen på din innbo- og løsøreforsikring med inntil kr 5 000, for skade som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen.
 • Ved dødsfall 
  Med Strømforsikring utbetales kr 5 000 i erstatning til dødsboet, dersom du mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet

Strømforsikring koster 49 kr/mnd.

 

Her finner du forkjøpsinformasjon, forsikringsbevis og forsikringsvilkår for Strømforsikring

FORKJØPSINFORMASJON

Strømforsikring fra NorgesEnergi

Gjelder fra: 01.09.2022

Kort om strømforsikringen

NorgesEnergi AS (forsikringstaker) har inngått en kollektiv forsikringsavtale med forsikringsforetaket AmTrust International Underwriters DAC, med ytelser ved sykmelding, ufrivillig arbeidsledighet- eller permittering, innleggelse på institusjon eller sykehus, dødsfall som følge av sykdom eller ulykke, og elektrisk fenomenskade i bolig- eller fritidsbolig.

Hva dekker betalingsforsikringen?

Her får du en oppsummering av forsikringen slik at du kan vurdere  forsikringsbehovet ditt og ta en beslutning på om du ønsker å bli medlem i den kollektive avtalen. I en kollektiv forsikring er du forsikret som del av en gruppe, der alle medlemmene inngår i samme avtale og på like vilkår.

Hvilke forsikringsytelser som gjelder, varierer med din alder og arbeids-situasjon og er beskrevet nærmere nedenfor.

Sykmelding

Hvis du blir sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennom-fakturering), minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle. Forsikringen dekker sykmelding som inntreffer i forsikringstiden, og erstatningen er begrenset til totalt 4 månedlige erstatningsutbetalinger i løpet av en 12 måneders periode.

Denne forsikringsdekningen gjelder medlemmer som er under 70 år og har rett til sykepenger.

Arbeidsledighet/Permittering

Hvis du blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennomfakturering), minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle. Forsikringen dekker arbeidsledighet eller permittering som varsles eller inntreffer i forsikringstiden, og erstatningen er begrenset til totalt 4 månedlige erstatningsutbetalinger  i løpet av en 12 måneders periode.

Denne forsikringsdekningen gjelder medlemmer som er under 67 år og har rett til ordinære dagpenger.

Innleggelse på sykehus/institusjon

Hvis du blir innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennomfakturering), minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle. Forsikringen dekker innleggelse på sykehus/institusjon som inntreffer i forsikringstiden, og erstatningen er begrenset til totalt 4 månedlige erstatningsutbetalinger  i løpet av en 12 måneders periode.

Denne forsikringsdekningen gjelder medlemmer som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet.

Tap av liv

Ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke som inntreffer i forsikringstiden gir forsikringen en engangserstatning på 5 000 kr som utbetales til dødsboet.

Denne forsikringsdekningen gjelder medlemmer som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet.

Egenandelsforsikring ved lynnedslag eller elektrisk fenomenskade

Ved lynnedslag eller elektrisk fenomenskade dekker forsikringen egen-andelen på din innbo- og løsøre-forsikring (innbo-, villa-, og fritidsbolig-forsikring) med inntil 5 000 kroner ved skade som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning.

Hvem kan kjøpe strømforsikringen?

Denne forsikringen er et unikt tilbud til deg som har strømavtale med forsikringstakeren (NorgesEnergi AS), forutsatt at du;

 • er over 18, men under 80 år
 • har fast bostedsadresse i Norge og er medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende ordning i Norden

Hvis du kjøper strømforsikringen gjelder den også for din ektefelle/ partner/samboer som ikke har fylt 80 år. Forsikringen gjelder den strøm-måleren Strømforsikringen er knyttet til.

Når forsikringen gjelder fra

Forsikringen gjelder fra datoen NorgesEnergi AS har registrert forsikringen på din strømavtale, med forbehold om at første premieterin betales, og fornyes deretter månedlig. Du kan når som helst si opp forsikringen. Hvis du sier opp forsikringen betaler du premie frem til neste premietermin, og er dekket frem til dette tidspunktet.

Hvis strømavtalen din med NorgesEnergi AS opphører så opphører også forsikringen fra samme dato. Forsikringen opphører automatisk ved utløpet av den måneden du fyller 80 år.

Oppsummering av forsikringsdekningene

Pris på forsikringen

Prisen for strømforsikringen er 49 kr per måned, og vil fremgå av strøm-fakturaen din fra NorgesEnergi og betales i henhold til avtalte betalingsterminer.

Beregning av erstatning og utbetaling av ytelser

Forsikringen dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) for den strømmåleren strømforsikringen er knyttet til.

Etter 30 dager (kvalifiseringstid) med sammenhengende sykmelding, ufrivillig arbeidsledighet/permittering eller innleggelse på sykehus/ institusjon, beregnes erstatning i forhold til antall dager sykmeldings-perioden, arbeidsledigheten/permitteringen eller innleggelsen varer.

Forsikringen erstatter 1/30 av ditt månedlige strømforbruk per dag, minimum 2 000 kroner per 30 dager i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle.

Beregnet erstatningsbeløp godskrives din strømfaktura hos NorgesEnergi slik at denne reduseres med tilsvarende beløp. Hvis erstatning for målt strømforbruk utgjør mindre enn 2 000 kroner per 30 dager, tilfaller det overskytende beløpet deg i henhold til NorgesEnergi sine oppgjørsrutiner.

Merk at du selv er ansvarlig for å betale strømfakturaene du mottar fra NorgesEnergi.

Forsikringsforetakets ansvar er begrenset til totalt 4 månedlige erstatnings-utbetalinger i løpet av en 12 måneders periode.

Unntak og begrensninger

Forsikringen dekker ikke sykmelding eller innleggelse på sykehus eller institusjon som følge av sykdom som har vist symptomer før det har gått minst 30 dager fra forsikringens startdato.

Forsikringen dekker ikke ufrivillig arbeidsledighet eller permittering som varsles deg før det har gått minst 30 dager fra forsikringens startdato.

Det utbetales ingen erstatning ved arbeidsledighet dersom:

 • Du blir arbeidsledig ved utløp av en arbeidskontrakt eller oppdragskontrakt med kjent sluttdato, f.eks konsulentoppdrag, oppdrag via vikarbyrå, bemanningsbyrå, el.
 • Det forekommer regelmessig eller sesongpreget arbeidsledighet innenfor ditt yrke
 • Arbeidsledigheten skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse som følge av ditt eget forhold

Det utbetales ingen erstatning dersom skaden er et resultat av dine kriminelle eller ulovlige handlinger, samt enhver hendelse forårsaket av alkohol eller narkotikabruk. Forsikringsforetakets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt dersom forsikringstilfellet skyldes din forsettlige eller grovt uaktsomme handling. Øvrige begrensninger i forsikringsforetakets ansvar, følger av forsikringsvilkårene.

Ønsker du mer informasjon?

Dersom du har spørsmål om forsikringen, kan du kontakte:

NorgesEnergi AS, Pb 608, 4606 Kristiansand.

Telefon 38 10 00 80. Internett: www.norgesenergi.no.

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er et sammendrag av forsikrings-vilkårene. For en fullstendig beskrivelse av forsikringens dekningsomfang henvises til de fullstendige vilkårene. Du kan få disse ved å kontakte NorgesEnergi AS.

Angrerett

Du har rett til å angre denne avtale etter reglene i forsikringsavtaleloven. Angreretten innebærer at du innen 14 dager fra kjøp av forsikringen umiddelbart kan si opp forsikringen. Eventuelle innbetalte beløp vil da bli tilbakebetalt.

Informasjon om Forsikringsforetaket

Forsikringsforetak

Denne forsikringen leveres av forsikringsforetaket AmTrust International Underwriters DAC, org. nr. 169384, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland. AmTrust International Underwriters DAC (heretter kalt «AmTrust») har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.

Forsikringsforetakets tillatelse til å utstede forsikring kan kontrolleres hos Central Bank of Ireland, PO Box 559, Dublin 1, +353 (0)1 224 6000, www.centralbank.ie.

AmTrust tegner forsikringer i Norge på grensekryssende basis. AmTrust utfører ingen objektiv eller personlig analyse og gir ikke forbrukerråd angående forsikringsforetakets forsikringer.

Finanstilsynet i Norge (PB 1187 Sentrum, 0107 Oslo , +47 22 93 98 00, www.finanstilsynet.no) har ansvar for tilsyn med at forsikringsforetaket overholder sin informasjonsplikt og andre bestemmelser om forsikringsforetakets virksomhet i Norge.

Informasjon om garantiordningen for skadeforsikringsforetak

AmTrust International Underwriters DAC er medlem i den irske garanti-ordningen, «Insurance Compensation Fund», men ettersom denne garantiordningen kun dekker risiko som anses for å bestå i Irland omfattes ikke norske forsikringstakere. AmTrust International Underwriters DAC tegner forsikringer i Norge på grensekryssende basis og er derfor ikke medlem av den norske garantiordningen for skadeforsikringsforetak. Norske forsikringstakere vil derfor ikke få dekning fra sistnevnte dersom forsikringsforetaket skulle gå konkurs eller bli satt under offentlig administrasjon.

Lønnsording og vederlag

Ansatte i AmTrust  har fast lønn og påvirkes ikke av noe insentiv til å selge forsikring på vegne av foretaket som kan utgjøre en interessekonflikt i forhold til kundene.

Klager og veiledning

Eventuelle klager på forsikringen kan rettes til: AmTrust Nordic AB v/ Klageansvarlig, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm, Sverige. E-post:  klagomal@amtrustgroup.com

Å klage er gratis, og AmTrust vil behandle eventuell klage med aktsomhet og omhu. Klagen vil bli besvart snarest, og hvis AmTrust ikke kan svare på mottatt klage innen 14 dager, vil AmTrust ta kontakt og informere om når AmTrust kan forventes å svare.

Når saken er endelig avgjort hos AmTrust kan du bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda, Pb 53 Skøyen, 0212 Oslo. Du kan også klage til tilsynesmyndigheter, eller bringe saken inn for alminnelig norsk domstolsbehandling.

Som forbruker kan du også få veiledning fra Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo, +47 23 400 500, www.forbrukerradet.no.   

Informasjon om NorgesEnergi som aksessorisk forsikringsagent

Denne forsikringen er formidlet av NorgesEnergi. Som aksessorisk forsikringsagent plikter selskapet å gi nedenforstående informasjon.

Firmainformasjon om den aksessoriske forsikringsagenten

Denne informasjonen gjelder for følgende selskap: NorgesEnergi AS, org. nr. 939 692 738, Pb 608, 4606 Kristiansand.

Hvilket register forsikringsformidlingsforetaket er oppført i, og hvordan det kan kontrolleres

NorgesEnergi AS er underagent til AmTrust Insurance Services Norway AS, org.nr 917 375 011, Haakon VIIs gate 6, 0161 Oslo («ASIN») og distribuerer strømforsikring innen forsikringsklasse 1, 2 og 16 på vegne av AmTrust International DAC. NorgesEnergi AS kan ikke formidle andre forsikringer eller forsikringsklasser for AmTrust International DAC enn de forsikringer og forsikringsklasser som er nevnt ovenfor.

NorgesEnergi AS er under tilsyn av Finanstilsynet og er registrert i i AISNs register over underagenter som kan sjekkes ved å kontakte AISN eller besøke AISNs nettside www.aisn.no/underagenter.

Rådgivning

NorgesEnergi AS distribuerer forsikringer på vegne av AmTrust International DAC uten å foreta en objektiv- og personlig analyse.

Klager/tvist

Eventuelle klager på NorgesEnergi AS sin formidling av forsikring kan rettes til:

NorgesEnergi AS, Pb 608, 4606 Kristiansand v/Klageansvarlig, eller via internett: https://norgesenergi.no/faq/jeg-har-en-klage-hva-gjor-jeg/

Å klage er gratis, og NorgesEnergi AS vil behandle eventuell klage med aktsomhet og omhu. Klagen vil bli besvart snarest, og hvis selskapet ikke kan svare på mottatt klage innen 14 dager, vil selskapet ta kontakt og informere om når selskapet kan forventes å svare.

Når saken er endelig avgjort hos selskapet kan du bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda, PB 53 Skøyen, 0212 Oslo. Du kan også klage til tilsynsmyndigheter eller bringe saken inn for alminnelig norsk domstolsbehandling.

Kvalifisert eierskap

NorgesEnergi AS har ikke en direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10 % av stemmeretten eller kapitalen i et forsikringsforetak. Ingen forsikringsforetak, eller morselskapet til et forsikringsforetak, har en direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10 % av selskapets stemmerett eller kapital.

Interessekonflikter

For at kundene skal kunne føle seg helt trygge har NorgesEnergi AS etablert retningslinjer for å unngå interessekonflikter. Målet er at du som kunde ikke skal påvirkes negativt av en interessekonflikt. Ved eventuelle interessekonflikter mellom NorgesEnergi AS og kunden vil kunden bli informert om dette og hvilke tiltak selskapet har iverksatt for å redusere risikoen.

Lønnsordning og vederlag

Ansatte i NorgesEnergi AS har fast lønn og påvirkes derfor ikke av noe insentiv til å formidle forsikring på vegne av selskapet som kan utgjøre en interessekonflikt i forhold til kundene.

Av innbetalt forsikringspremie beregner NorgesEnergi AS en forholdsmessig andel i vederlag fra forsikringsforetaket. Dette vederlaget skal dekke selskapets kostnader for salg-, markedsføring-, etablerings- og administrasjonskostnader, inkl. fortjeneste. Dersom forsikringen sies opp og du har krav på tilbakebetaling av ubrukt premie, tilbakebetales denne pro rata inkl NorgesEnergi AS sitt vederlag.

FORSIKRINGSBEVIS Strømforsikring

For Strømforsikringen gjelder forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og den kollektive forsikringsavtalen mellom NorgesEnergi AS og AmTrust International Underwriters DAC. Forøvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler (FAL) og norsk lov forøvrig.

Forsikringstaker:

NorgesEnergi AS, Markens gate 34, 4612 Kristiansand S. Org.nr. 939 692 738.

Medlemskap i forsikringen (hvem forsikringen gjelder for):

Forsikringen gjelder privatkunder (Kunder) som ikke har fylt 80 år, som har strømavtale med NorgesEnergi AS, og som har inngått avtale om Strømforsikring. Strømforsikringen gjelder også Kundens ektefelle/partner/ samboer som ikke har fylt 80 år. Kunden må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd. Forsikringen gjelder den strømmåleren Strømforsikringen er knyttet til.

Hva forsikringen omfatter:

Kollektiv strømforsikring som dekker Kundens strømregningen ved sykmelding, ufrivillig arbeidsledighet eller permittering og sykehusinnleggelse, samt egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader.

Forsikringsytelser

- Erstatning ved sykmelding: Blir Kunden sykmeldt i mer enn 30 dager, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) – minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder. Forsikring ved sykmelding gjelder Kunder som er under 70 år og har rett til sykepenger.

- Erstatning ved ufrivillig arbeids-ledighet/ permittering: Blir Kunden ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) – minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder, etter at Kunden har mottatt ordinære dagpenger i minst 30 dager sammenhengende. Forsikring ved ufrivillig arbeidsledighet eller permittering gjelder Kunder som er under 67 år og har rett til ordinære dagpenger.

- Erstatning ved innleggelse på sykehus eller institusjon: Blir Kunden innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering), minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder. Forsikringen ved innleggelse på sykehus eller institusjon gjelder for Kunder som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet.

- Erstatning ved dødsfall: Ved Kundens dødsfall utbetales 5 000 kroner i erstatning til dødsboet. Dødsfallsforsikringen gjelder bare for Kunder som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet.

- Egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader: Ved lynnedslag eller elektrisk fenomenskade dekker forsikringen egenandelen på Kundens innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa-, og fritidsboligforsikring) med inntil 5 000 kroner, for skade som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning.

Når forsikringen gjelder (Startdato, fornyelse og opphør):

Forsikringen gjelder fra den dato (Forsikringens startdato) Kunden har inngått avtale med NorgesEnergi AS om Strømforsikring og forsikringen er registrert på Kundens strømavtale, og fornyes deretter månedlig. Forsikringen opphører dersom Kunden sier opp sin Strømforsikring eller den dagen Kunden ikke lenger er strømkunde hos NorgesEnergi AS. Forsikringen opphører automatisk ved utløpet av den måneden Kunden fyller 80 år. Kunden kan når som helst si opp forsikringen. Hvis Kunden sier opp forsikringen må Kunden betale premie frem til neste premietermin, og er dekket frem til dette tidspunktet.

Forsikringspremie:

Premien for Strømforsikringen fremkommer på og betales sammen med Kundens strømfaktura.

Begrensninger i forsikringsforetakets ansvar:

Forsikringen dekker ikke sykmelding eller innleggelse på sykehus eller institusjon som følge av sykdom som har vist symptomer før det har gått minst 30 dager fra Forsikringens startdato. Forsikringen dekker heller ikke ufrivillig arbeidsledighet eller permittering som varsles før det har gått minst 30 dager fra Forsikringens startdato.
Forsikringsforetaket utbetaler ingen erstatning som direkte eller indirekte er et resultat av Kundens kriminelle eller ulovlige handlinger, eller hendelser forårsaket av alkohol eller narkotikabruk. Forsikrings-selskapets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt dersom forsikringstilfellet skyldes Kundens forsettlige eller grovt uaktsomme handling. Øvrige begrensninger i forsikringsforetakets ansvar følger av forsikringsvilkårene.

Forsikringsforetak:

AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, Ireland. Reg.nr. 169384. AmTrust International Underwriters DAC har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland. AmTrust International Underwriters DAC er medlem i den irske garantiordningen, "Insurance Compensation Fund", men ettersom denne garantiordningen kun dekker risiko som anses for å bestå i Irland omfattes ikke norske forsikringstakere.

Skader meldes til:

Søknad om erstatning skal meldes til Forsikringsforetakets skadebehandler uten ugrunnet opphold. Enten via https://norgesenergi.skadeserviceportal.no/ eller ved å kontakte skadebehandler: Skadeservice v/IMAA, Postboks 165, 3571 Ål. Telefon 400 34 440. E-post: skadeservice@imaa.no

Frist for å melde skade:

Søknad om erstatning må sendes Skadeservice uten ugrunnet opphold og senest innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Hvis ikke mister Kunden retten til erstatning, jfr. FAL §§ 8-5 og 18-5. Tilsvarende gjelder for Kundens dødsbo ved dødsfall.

Kundebehandling, ny vurdering av skadesaker:

Kunder som har spørsmål til skadebehandlingen kan ta dette opp med Skadeservice. Hvis du ikke er fornøyd med beslutningen i en søknad om erstatning, kan du be forsikringsforetaket om en ny vurdering ved å kontakte Skadeservice.

Rett til nemndbehandling og mulighet for å klage til tilsynsmyndigheter:

I henhold til FAL § 22-2 kan Kunden bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda, som er et uavhengig klageorgan. Finansklagenemnda kan tilskrives på følgende adresse: Finansklagenemnda, PB. 53, Skøyen, 0212 Oslo. Kunder kan også klage til tilsynsmyndigheter, jf FAL § 22-1.

Klager på forsikringen:

Klager angående forsikringen skal gjøres skriftlig og rettes til AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm, eller på e-post til klagomal@amtrustgroup.com

Forsikringsvilkår for Strømforsikring

Gjeldende fra 01.09.2022

1. Innledning

Forsikringsvilkårene (Vilkårene) inneholder nærmere opplysninger om erstatningsutbetalingen Kunden har rett til ved sykmelding, Ufrivillig arbeids-ledighet eller permittering, sykehusinnleggelse og Egenandelsfritak ved lynnedslag eller skade som følge av Elektrisk fenomen i hjemmet.
Vilkårenes unntak og begrensninger er også beskrevet. Enkelte ord i Vilkårene med spesiell betydning er forklart under overskriften DEFINISJONER.

2. Medlemskap i Strømforsikringen

Forsikringen gjelder privatkunder (Kunder) med strømavtale hos NorgesEnergi AS, som ikke har fylt 80 år og som har inngått avtale om Strømforsikring, samt Kundens ektefelle/partner/ samboer som ikke har fylt 80 år. Kunden må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd.

3. Definisjoner

Alders- og uførepensjonister: Kunder som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet og som ikke har rett til sykepenger eller ordinære dagpenger.
Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering: Kundens faste ansettelse har ufrivillig opphørt og Kunden har vedtak om rett til ordinære dagpenger fra NAV.
Egenandelsfritak: Egenandel på Kundens innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) i forbindelse med skade som følge av lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen.
Elektrisk fenomen: Uforutsett kortslutning, lysbue, overslag og overspenning som fører til skade på eller tap av Kundens innbo og løsøre.
Forsikringsforetak: AmTrust International Underwriters DAC, registrerings-nummer 169384, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland. Forsikrings-foretaket har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland og er lisensiert for grenseoverskridende virksomhet basert i Norge.
Forsikringstaker: NorgesEnergi AS, Markens gate 34, 4612 Kristiansand S. Org.nr. 939 692 738.
Kunde (sikrede): Privatkunde som ikke har fylt 80 år og som har inngått avtale om Strømforsikring med Forsikringstakeren.
Forsikringsavtalen: Kollektiv avtale om Strømforsikring mellom Forsikrings-takeren og Forsikringsforetaket.
Forsikringens startdato: Den dato Kunden har inngått avtale med Forsikringstakeren om Strømforsikring og avtalen er registrert på Kundens strømavtale.
Forsikringens opphørsdato: Datoen da forsikringen opphører i henhold til avsnitt 7 i disse Vilkårene.

4. Erstatning og forsikringssum

4.1. Erstatning ved sykmelding
4.1.1. Vilkår for erstatning
Rett til erstatning gjelder ved sykmelding der første sykmeldingsdag inntreffer i forsikringstiden.
Retten til erstatning inntreffer etter at Kunden har vært sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende.
4.1.2. Forsikringssum og erstatningsberegning
Forsikringen dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) for den strømmåleren Strømforsikringen er knyttet til. Erstatningsutbetalingen utgjør minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle.
Etter 30 dager med sammenhengende sykmelding, beregnes erstatning fra første sykmeldingsdag og i forhold til antall dager sykmeldingsperioden varer. Forsikringsforetaket erstatter 1/30 av månedlig strømforbruk for hver dag med sykmelding. Erstatningsbeløpet godskrives Kundens strømfaktura hos NorgesEnergi AS og Kunden får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Utgjør erstatning for målt strømforbruk mindre enn 2 000 kroner per 30 dager, vil det overskytende tilfalle Kunden i henhold til NorgesEnergi AS sine oppgjørsrutiner.
Dersom det går kortere tid enn 30 dager mellom to sykmeldingsperioder som har samme årsak, regnes disse som samme sykmelding.
4.1.3. Unntak og begrensninger
Forsikringen dekker ikke sykmelding som følge av sykdom som har vist symptomer før det har gått minst 30 dager fra Forsikringens startdato.
4.2. Erstatning ved Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering
4.2.1. Vilkår for erstatning
Rett til erstatning gjelder for Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering som varsles eller inntreffer i forsikringstiden.
Retten til erstatning inntreffer etter at Kunden har vært Ufrivillig arbeidsledig eller permittert i minst 30 dager sammenhengende og har vedtak om rett til ordinære dagpenger fra NAV.
4.2.2. Forsikringssum og erstatningsberegning
Forsikringen dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) for den strømmåleren Strømforsikringen er knyttet til. Erstatningsutbetalingen utgjør minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle.
Etter 30 dager med sammenhengende Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering, beregnes erstatning fra den dato NAV har innvilget ordinære dagpenger og i forhold til antall dager arbeidsledigheten eller permitteringen varer. Forsikringsforetaket erstatter 1/30 av månedlig strømforbruk for hver dag med arbeidsledighet eller permittering. Erstatningsbeløpet godskrives Kundens strømfaktura hos NorgesEnergi AS og Kunden får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Utgjør erstatning for målt strømforbruk mindre enn 2 000 kroner per 30 dager, vil det overskytende tilfalle Kunden i henhold til NorgesEnergi AS sine oppgjørsrutiner.
4.2.3. Unntak og begrensninger
Forsikringen dekker ikke Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering som varsles før det har gått minst 30 dager fra Forsikringens startdato.
Forsikringsforetaket utbetaler ingen erstatning for Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering dersom:
a) Kunden blir arbeidsledig ved utløp av en arbeids- eller oppdragskontrakt med kjent sluttdato, f.eks konsulentoppdrag, oppdrag via vikarbyrå, bemanningsbyrå, el.
b) Kunden blir arbeidsledig eller permittert fra midlertidig ansettelse eller det forekommer sesongpreget arbeidsledighet innenfor Kundens yrke
c) Arbeidsledigheten skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse som følge av Kundens eget forhold
4.3. Erstatning ved innleggelse på sykehus eller institusjon
4.3.1. Vilkår for erstatning
Rett til erstatning gjelder ved innleggelse på sykehus eller institusjon som inntreffer i forsikringstiden.
Retten til erstatning inntreffer etter at Kunden har vært innlagt på sykehus/ institusjon i minst 30 dager sammenhengende.
4.3.2. Forsikringssum og erstatningsberegning
Forsikringen dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) for den strømmåleren Strømforsikringen er knyttet til. Erstatningsutbetalingen utgjør minimum 2 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle.
Etter 30 dager med sammenhengende innleggelse, beregnes erstatning fra første dato for innleggelse og i forhold til antall dager innleggelsen varer. Forsikringsforetaket erstatter 1/30 av månedlig strømforbruk for hver dag Kunden er innlagt på sykehus/institusjon. Erstatningsbeløpet godskrives Kundens strømfaktura hos NorgesEnergi AS og Kunden får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Utgjør erstatning for målt strømforbruk mindre enn 2 000 kroner per 30 dager, vil det overskytende tilfalle Kunden i henhold til NorgesEnergi AS sine oppgjørsrutiner.
Dersom det går kortere tid enn 30 dager mellom to innleggelser som har samme årsak, regnes disse som samme innleggelse.
4.3.3. Unntak og begrensninger
Forsikringen dekker ikke innleggelse på sykehus eller institusjon som følge av sykdom som har vist symptomer før det har gått minst 30 dager fra Forsikringens startdato.
4.4. Erstatning ved dødsfall
4.4.1. Vilkår for erstatning
Rett til erstatning gjelder ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke som inntreffer i forsikringstiden.
4.4.2. Forsikringssum og erstatningsberegning
Forsikringssummen er 5 000 kroner og utbetales til den som er berettiget til å motta erstatningsutbetalingen.
4.5. EGENANDELSFRITAK
4.5.1. Vilkår for erstatning
Egenandelsfritak dekker Kundens egenandel på innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa- eller fritidsboligforsikring) for skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen.
4.5.2. Forsikringssum og erstatningsberegning
Erstatningen er begrenset til Kundens egenandel, maksimalt 5 000 kroner. Erstatningsbeløp utbetales til Kunden.
4.5.3. Unntak og begrensninger
Har Kunden ved erstatningsberegning for innbo- og løsøre fått en avkortning fra sitt innboforsikringsforetak som følge av overtredelse av sikkerhets-forskriftene, vil erstatning under Egenandelsfritak også kunne bli vurdert, jfr. FAL § 4-8.

5. Forholdet mellom forsikringsdekningene

Kunden har ikke krav på erstatning for sykmelding og Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering samtidig. Erstatningsutbetaling under punkt 4.1. fratar ikke Kunden rett til senere erstatning under punkt 4.2. eller motsatt.

6. Maksimal forsikringssum

Forsikringsforetakets ansvar er begrenset til totalt 4 månedlige erstatnings-utbetalinger i løpet av en 12 måneders periode.

7. Premiebetaling

Prisen for Strømforsikring framgår på Kundens strømfaktura fra NorgesEnergi AS og betales i henhold til avtalte betalingsterminer. Ved manglende betaling av strømfakturaen, opphører Strømforsikringen samtidig med at strømavtalen med NorgesEnergi AS opphører. Dersom Kundens strømavtale gjenopptas og Kunden også ønsker å gjenoppta Strømforsikringen, vil Strømforsikringen tre i kraft igjen og Forsikringsforetakets ansvar løper fra dagen etter at utestående beløp er betalt.

8. Generelle bestemmelser

Dersom Kunden gjør seg skyldig i svik mot Forsikringsforetaket, mister Kunden ethvert krav mot Forsikringsforetaket i anledning samme hendelse, jfr. FAL §§ 4-2, 1. ledd og 13-2, 1. ledd. Dersom Kunden ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge vedkommende til last, kan Forsikringsforetakets ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL §§ 4-2, 2. ledd og 13-2, 2. ledd.

9. Fremgangsmåte ved søknad om erstatning

Søknad om erstatning skal meldes til Forsikringsforetakets skadebehandler uten ugrunnet opphold.
Enten via https://norgesenergi.skadeserviceportal.no/ eller ved å kontakte skadebehandler:
Skadeservice v/ Insurance Management Administration & Advisors AS (“IMAA”)
Postboks 165, 3571 Ål
Telefon 400 34 440
E-post: skadeservice@imaa.no

9.1. Krav til dokumentasjon
Avhengig av hvilken forsikringsdekning det søkes erstatning for, skal følgende dokumentasjon fremlegges:
Erstatning ved sykmelding:
• Kopi av sykmelding fra autorisert helsepersonell som viser sykmeldings-periode
• Forsikringsforetaket kan ved behov be om kopi av sykmelding hvor Kundens diagnose framgår. Forsikringsforetaket kan kreve at Kunden underlegges vurdering av en uavhengig lege.
Erstatning ved Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering:
• Kopi av varsel om oppsigelse/permittering fra arbeidsgiver med angivelse av årsak til, og dato for ikrafttredelse av oppsigelsen/permitteringen
• Vedtak fra NAV om at ordinære dagpenger er innvilget
• Utbetalingsoversikt over ordinære dagpenger fra NAV for minst 30 dager sammenhengende som viser hvilken periode utbetalingen gjelder for
Erstatning ved innleggelse på sykehus/institusjon
• Bekreftelse fra sykehuset/institusjonen på innleggelsesdato og varighet
Erstatning ved dødsfall:
• Dødsattest med angivelse av dødsårsak, samt dokumentasjon som viser hvem som er berettiget til å motta erstatningsutbetalingen på vegne av dødsboet eller arvingene
Egenandelsfritak:
• Dokumentasjon fra Kundens forsikringsforetak for innbo- og løsøre-forsikring (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) som bekrefter fratrukket egenandel, samt skadeårsak

10. Frist for å søke erstatning

Dersom Kunden ikke har meldt kravet til Skadeservice innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, mister Kunden retten til erstatning under Strømforsikringen, jfr. FAL §§ 8-5 og 18-5.

11. Kundebehandling

Kunder som har spørsmål til skadebehandlingen kan ta dette opp med Forsikringsforetakets skadebehandler «Skadeservice v/IMAA». Telefon 400 34 440, E-post: skadeservice@imaa.no.
Dersom du ikke er fornøyd med beslutningen i en søknad om erstatning, kan be forsikringsforetaket om en ny vurdering ved å kontakte skadebehandler på adressen over.

12. Klageadgang

Klager på forsikringen skal gjøres skriftlig og rettes til AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm (e-post: klagomal@amtrustgroup.com).

13. Rett til nemndbehandling, klage til tilsynsmyndigheter

I henhold til FAL § 22-2 kan Kunden bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda, som er et uavhengig klageorgan. Finansklagenemnda kan tilskrives på følgende adresse: Finansklagenemnda, PB. 53, Skøyen, 0212 Oslo.
Kunden kan også klage til tilsynsmyndigheter, jf FAL § 22-1.

14. Lovvalg

Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol.

15. Force majeure

Forsikringsforetaket er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, militære øvelser, revolusjon, opprør, styringsmakters inngrep, beslag, streik, lockout, blokade eller lignende hendelse.

16. Transaksjoner i strid med gjeldende sanksjonsforskrifter

Forsikringsforetaket svarer ikke for erstatningsutbetalinger som strider mot sanksjoner eller embargoer bestemt av EU eller Norge. Dette gjelder også sanksjoner eller embargoer vedtatt av USA, så lenge disse ikke er i strid med europeiske eller norske lover eller regler. Hvis en erstatningsutbetaling ikke når mottakeren på grunn av sanksjoner skal AmTrust International Underwriters DAC anses å ha oppfylt sine forpliktelser i henhold til Forsikringsavtalen. Hvis det fremkommer at Forsikringstakeren, forsikret objekt eller sikrede er utsatt for sanksjoner eller embargoer har Forsikringsforetaket rett til å si opp forsikringen.

AMTRUSTS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

I forbindelse med at du har meldt interesse for eller kjøpt en forsikring, kommer AmTrust (nærmere definert nedenfor) til å behandle dine personopplysninger.
Med ”AmTrust” eller ”vi” menes her følgende selskaper i AmTrust-konsernet: AmTrust Nordic AB (org. nr. 556671-5677) og AmTrust International Underwriters DAC (reg. nr. 169384). Det AmTrust-selskap som behandler dine personopplysninger regnes som behandlingsansvarlig.
Disse retningslinjene er et sammendrag av hvordan AmTrust behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen. Nærmere informasjon om AmTrust sin behandling av personopplysninger finnes i vår personvernpolicy som du finner på vår hjemmeside www.amtrustnordic.se eller som du kan få en kopi av ved å kontakte AmTrust sitt personvernombud på e-postadressen nedenfor.

1. Hvilken informasjon samler AmTrust inn?

Personopplysningene vi behandler er først og fremst de opplysningene du selv gir oss. Vi kan imidlertid også innhente opplysninger fra tredjepart, f.eks. offentlige registre, forsikringsmeglere, skade-takseringspersonell eller andre av våre samarbeidspartnere. Personopplysningene vi kan komme til å behandle om deg er:
- Generelle identifikasjons- og kontaktopplysninger, samt annen informasjon som gjør det mulig for oss å levere produkter og tjenester til deg
- Økonomisk informasjon og kontoopplysninger
- Informasjon vi må behandle i henhold til lov, for eksempel informasjon som er nødvendig for å oppdage, hindre og utrede bedrageri eller utføre kontroll mot økonomiske sanksjonslister
- Opptak av telefonsamtaler
- Preferanser for markedsføring
Under forutsetning av at du gir ditt samtykke til slik behandling, kan vi også komme til å innhente sensitive personopplysninger for eksempel om helse og tilknytning til fagforening.

2. Hva gjør AmTrust med informasjonen din?

Behandling av personopplysninger skjer først og fremst hvis slik behandling er nødvendig for å oppfylle AmTrust sine avtalemessige forpliktelser overfor deg eller hvis det er nødvendig som følge av lovkrav. Vi kan også komme til å behandle personopplysninger eksempelvis i forbindelse med markedsføring eller produktutvikling. Personopplysninger som ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene som er angitt i våre fulle policy for databeskytelse, vil bli slettet ved lov.

3. Overføring av personopplysninger

AmTrust kan, hvis det er nødvendig, gi dine personopplysninger til andre selskaper innen samme konsern, distribusjonspartnere, tjenesteleverandører eller statlige og andre offentlige myndigheter eller organer. Personopplysningene kan også komme til å bli behandlet utenfor EU/EØS. AmTrust kommer derimot bare til å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS hvis mottakerlandet har et beskyttelsesnivå som anses som tilstrekkelig av EU, eller i andre tilfeller, hvis mottakeren har forpliktet seg til å beskytte dine personopplysninger i henhold til EU-lovgivning.

4. Dine rettigheter

Du har rett til å;
- Nekte markedsføring
- Endre dine preferanser for markedsføring
- Be om innsyn i registre med hensyn til hvilke personopplysninger vi behandler om deg
- Tilbakekalle ditt samtykke til behandling av sensitive personopplysninger
Klage på AmTrusts behandling av personopplysninger til relevant tilsynsmyndighet for personopplysningshåndtering
I visse tilfeller har du også rett til å få opplysningene dine slettet eller rettet, til å begrense eller protestere på behandling av personopplysninger, få en kopi av personopplysningene dine i et vanlig lesbart format (dataportabilitet), samt motsette deg automatisert beslutningstaking, inklusiv profilering.
Ønsker du å kontakte AmTrust angående vår behandling av personopplysninger, eller vil du utøve dine rettigheter i henhold til ovenstående, kan du kontakte AmTrusts Nordics personvernombud på følgende adresser:
Dataskyddsombud@amtrustgroup.com,
eller per post til Dataskyddsombud, AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm, Sweden.
Gjelder spørsmålet AmTrust International Underwriters DAC:
Data Protection Officer, AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland.
AmTrust sin fullstendige personvernpolicy samt kontaktopplysninger til samtlige AmTrust-selskaper er tilgjengelig på vår hjemmeside www.amtrustnordic.se.
______
Version 01.11.2019

Du betaler kun 49 kroner i måneden for Strømforsikring.