NorgesEnergi har nå blitt Fortum. 13. mai forente vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

Vilkår ID-sikring

 NorgesEnergi er nå en del av Fortum. Gjeldende vilkår for din avtale finner du på Fortum sine nettsider.

Gjelder fra 01.02.2023

Produktoversikt

1. TJENESTER INKLUDERT I ID SIKRING

Tjenester: Tjenester knyttet til forebygging og oppdagelse av identitetstyveri eller misbruk av personlige informasjon på nettet og begrense eventuelt økonomisk tap som oppstår som følge av dette. Forsikringsdekning for kostnader til juridisk bistand ved oppstått Identitetstyveri. Forsikringsdekning for økonomisk tap ved oppstått Identitetstyveri.

Omfang:  

 • Online overvåkning av personopplysninger 
 • Hjelp ved ID-tyveri 
 • Hjelp ved nettmisbruk av personlige informasjon på nettet 
 • Rådgivning til å forebygge og oppdage svindel og til å begrense omfanget av eventuelle skader. 

ID-sikring garanterer imidlertid ikke at identitetstyveri eller misbruk på nett ikke kan inntreffe. Dekker kostnader til juridisk bistand ved oppstått Identitetstyveri inntil NOK 250 000. Dekker økonomiske tap ved oppstått Identitetstyveri inntil NOK 100 000. 

ID-sikring gjelder for privatkunder med bostedsadresse i Norge. Avtaleinngåelsen forutsetter en aktiv strømavtale med NorgesEnergi, avtalene kan inngås samtidig. Tjenesten omfatter også barn i samme husstand, se vilkårene angående aldersgrenser. 

ID-sikring gjelder fra dagen avtalen er inngått. Avtalen kan sies opp av kunden uten oppsigelsesfrist.  
ID-sikring opphører umiddelbart ved oppsigelse, og fra dagen kunden ikke lenger er strømkunde hos NorgesEnergi AS. 

Del 1 - Generelle vilkår

1.1 Partene 

ID-sikring er en tjeneste som leveres av Tenerity AS (”Leverandøren”) på vegne av NorgesEnergi AS (”NorgesEnergi”) og som utelukkende leveres til NorgesEnergi privatkunder ("Kunden”). Kunden inngår avtalen om ID-sikring ("Avtalen") med NorgesEnergi. Tenerity AS, Organisasjonsnummer: 939 118 756, Postboks 185, 1377 Billingstad, www.tenerity.com. 

Avtalen inneholder også en forsikring. Forsikringen leveres av AmTrust International Underwriters DAC ("Selskapet") under en gruppeforsikringsavtale ("Forsikringsavtalen") hvor NorgesEnergi er forsikringstaker. Ved inngåelse av Avtalen gis Kunden rett til dekning under Forsikringsavtalen, som nærmere beskrevet i Del II – Forsikringsvilkår. 

1.2 Tjenestens formål 

ID-sikring skal bidra til å forebygge og oppdage identitetstyveri eller misbruk av informasjon på internett og begrense eventuelt økonomisk tap som oppstår som følge av dette. Kunden får rådgivning og hjelp til å forebygge og oppdage svindel som følge av identitetstyveri og til å begrense omfanget av eventuelt tap og andre skadevirkninger i tilfelle av identitetstyveri og misbruk av informasjon på internett. Tjenesten gir i tillegg rett til dekning av økonomisk tap og juridisk bistand i forbindelse med identitetstyveri på nærmere bestemte vilkår (se Del II). NorgesEnergi garanterer imidlertid ikke at identitetstyveri eller misbruk på nett ikke kan inntreffe. 

2. AVTALEINNGÅELSE OG GYLDIGHET 

2.1 Avtaleinngåelse 

Avtale om ID-sikring inngås av Kunden via NorgesEnergis nettside, telefon, e-post, eller annen kommunikasjonsmetode godkjent av NorgesEnergi. Avtaleinngåelsen forutsetter at Kunden har en aktiv strømavtale med NorgesEnergi eller inngår avtale om levering av strøm samtidig. For Avtalen gjelder disse vilkårenes Del I og Del II (samlet omtalt som ”Vilkårene”). 

2.2 Gyldighet 

ID-sikring gjelder fra avtaleinngåelse og frem til den sies opp i henhold til disse Vilkårene eller opphører på annet grunnlag. ID-sikring opphører også fra dagen Kunden ikke lenger er strømkunde hos NorgesEnergi AS. 

 Avtalen gir Kunden rett til å benytte ID-sikring i avtaleperioden i henhold til Vilkårene. ID-sikring aktiveres ved at NorgesEnergi sender Kunden en bekreftelse på e-post. Bekreftelsen sendes til den e-post som Kunden har oppgitt til NorgesEnergi. Det er Kundens ansvar å påse at korrekt e-post er oppgitt til NorgesEnergi. 

3. HVA OMFATTES AV ID-SIKRING 

ID-sikring består av fire elementer: 

 • Online overvåkning av personopplysninger 
  Gjelder: Kunden 
 • Hjelp ved ID-tyveri 
  Gjelder: Kunden og Kundens barn over 15 år 
 • Hjelp ved nettmisbruk 
  Gjelder: Kunden og Kundens barn over 13 år 
 • Forsikringsdekning ved identitetstyveri 
  Gjelder: Kunden og Kundens barn under 20 år (se definisjon i vilkårenes Del II) 

Kunden eller andre som benytter tjenesten i henhold til disse Vilkårene kalles heretter ("Brukeren”). 

4. ONLINE OVERVÅKNING 

4.1 Registrering av informasjon og overvåking 

Brukeren logger inn i portalen for tjenesten ved bruk av Bank ID og registrerer informasjonen som Brukeren ønsker at skal overvåkes. Etter aktivering gjennomsøker tjenesten internett for de opplysninger Brukeren har lagt inn. Søk skjer både i den synlige delen av internett og den usynlige delen (dypnettet og mørkenettet). 

Tjenesten søker kontinuerlig etter registrerte opplysninger inntil Brukeren sletter opplysningene eller Avtalen opphører. 

4.2 Varsling og oversikt 

En varslingsbeskjed sendes til Brukeren via e-post dersom de personlige opplysningene som Brukeren har registrert blir funnet online. På Brukerens område i portalen gis det en oversikt over Brukerens varsler og om det dreier seg om lav-, middels- eller høyrisiko advarsler, samt hvilke tiltak Brukeren anbefales å gjennomføre. 

4.3 Sletting av registrerte opplysninger 

Hvis Brukeren ønsker å stoppe online overvåkning av registrerte opplysninger må Brukeren selv slette de aktuelle opplysningene fra Brukerens område i tjenestens portal. Når Kundens tilgang til ID-sikring opphører, slettes alle registrerte opplysninger permanent uten varsel. 

4.4 Begrensninger 

NorgesEnergi kan ikke garantere at misbruk av opplysninger som Brukeren ønsker overvåket oppdages av tjenesten, eller at varsler er komplette, korrekte eller oppdaterte. 

Opplysninger som Brukeren registrerer til overvåking, må tilhøre Brukeren. Brukeren skal ikke registrere andres personopplysninger. 

5. HJELP VED NETTMISBRUK 

5.1 Uønsket innhold 

Med ID-sikring kan Brukeren få hjelp til å fjerne personlig uønsket og krenkende innhold fra internett som er publisert uten Brukerens samtykke. I tjenesten inngår også hjelp med å lukke falske profiler som er opprettet i Brukerens navn. 

Eksempler på innhold som ID-sikring kan hjelpe med å fjerne: 

 • Uønskede eller krenkende bilder og videoer 
 • Krenkende kommentarer og trusler 
 • Mobbing og annet sjikanerende materiale 
 • Falske profiler på sosiale medier 
 • Hackede bruker- og e-postkonti 
 • Avindeksering av søkeresultat og informasjon på internett 

5.2 Forebyggende rådgivning 

ID-sikring inkluderer tilgang til følgende forebyggende rådgivning: 

 • Råd og veiledning om bruk av internett 
 • Råd om barns bruk av internett 
 • Råd og informasjon om sikkerhetsinnstillinger og brukervilkår på kjente nettsteder 
 • Informasjon om hvilke regler og rettigheter som gjelder for informasjon som deles online 
 • Veiledning om hvordan egne profiler og tilhørende innhold kan slettes eller gjemmes 

5.3 Assistanse 

Med ID-sikring kan Brukeren få assistanse til å fjerne uønsket materiale fra internett. 

Eksempler på assistanse: 

 • Hjelp til å undersøke om det uønskede materialet kan kreves fjernet 
 • Veiledning i hvordan Brukeren kan fjerne og rydde opp i konkret uønsket materiale 
 • Hjelp til å fjerne falske profiler og/eller rydde opp i brukerkontoer 
 • Rådgivning om hvordan det bør argumenteres overfor nettstedet, og informasjon om hva som kan kreves av nettstedet i henhold til retningslinjer og lovgivning 

5.4 Bistand til sletting av uønsket innhold 

Med ID-sikring kan Brukeren få bistand til å slette uønsket innhold på internett. For å få slik bistand må Brukeren sende URL-adressen til det aktuelle innholdet til ID-sikring, (se kontaktinformasjon i pkt. 14 nedenfor). 

Eksempler på bistand til sletting: 

 • Kontakt med aktuelle eiere av nettsteder med forespørsel om å fjerne uønsket og/eller krenkende innhold og personlig informasjon som omhandler Brukeren 
 • Oppfølging overfor nettstedene for å sørge for at informasjonen faktisk blir slette 

Forutsetninger for bistand til sletting: 

 • Brukeren har gitt nødvendig fullmakt (se pkt. 8 nedenfor) 
 • Nettsiden er av en karakter som gjør det lovlig å besøke den 
 • Innholdet er allment tilgjengelig (eksempel på utilgjengelig innhold er innhold som er lagt ut i lukkede grupper på sosiale medier) 
 • Innholdet er hovedsakelig skrevet på enten norsk, dansk, svensk, finsk eller engelsk 

6. HJELP VED ID-TYVERI 

6.1 Definisjon av Identitetstyveri 

Identitetstyveri omfatter situasjoner der en tredjepart, uten Brukerens samtykke, benytter seg av Brukerens identitet og/eller legitimasjon for å begå bedrageri eller annen kriminell handling som kan medføre økonomisk tap for Brukeren. Det kan for eksempel innebære at noen i Brukerens navn søker om lån eller kredittkort, åpner en bankkonto, bestiller varer eller registrerer et mobilabonnement. Kortsvindel, f.eks. skimming eller misbruk av PIN-kode anses ikke som identitetstyveri. Enhver hendelse, eller flere gjentakende sammenhengende hendelser som oppstår som følge av ett identitetstyveri er å betrakte som en identitetstyverisak. Med identitet og/eller legitimasjon forstås enhver form for informasjon eller dokumentasjon som kan bekrefte Brukerens identitet, for eksempel personnummer, signatur eller pass. 

6.2 Rådgivning om forebygging av Identitetstyveri 

Brukeren kan kontakte ID-vaktene per telefon eller e-post for rådgivning om hvordan Brukeren kan forebygge identitetstyveri. 

6.3 Avdekking av Identitetstyveri 

Dersom Brukeren mistenker at Brukeren er blitt utsatt for identitetstyveri, hjelper ID-sikring med å innhente opplysninger for å avdekke om økonomisk svindel som følge av et identitetstyveri har funnet sted. Slike opplysninger kan for eksempel innhentes fra kredittgivere og kredittopplysningsforetak. 

6.4 Begrensning av konsekvenser av Identitetstyveri 

Med ID-sikring kan Brukeren få hjelp til å iverksette tiltak for å begrense eventuelt økonomiske tap og andre konsekvenser av identitetstyveri. 

Eksempler på slike tiltak er: 

 • Sletting av urettmessige anmerkninger i kredittopplysningsdatabaser 
 • Avvise urettmessige betalingskrav 

Rådgivning og saksinnmelding på telefon er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Saksbehandlere er tilgjengelige hverdager kl. 09:00–17:00. 

Bruk av ID-sikring til beskyttelse mot identitetstyveri forutsetter følgende: 

 • Brukeren kontakter ID-vaktene så snart et identitetstyveri oppdages eller mistenkes (se kontaktopplysninger i pkt. 14 nedenfor) 
 • Brukeren gir nødvendig fullmakt (se pkt. 8 nedenfor) 
 • Brukeren anmelder identitetstyveriet til politiet 
 • Brukeren fremskaffer fullstendige og korrekte opplysninger og dokumenter om forhold som har betydning i saken 

6.5 Begrensninger i tjenesten – Identitetstyveri 

ID-sikring dekker ikke følgende forhold knyttet til identitetstyveri: 

 • Økonomiske tap/kostnad for Brukeren som følge av identitetstyveri som ikke er dekket av forsikringsvilkårene (se Del II). 
 • Omkostninger (f.eks. utgifter til nye kort og/eller identitetsdokumenter). (Vil kunne være dekket av forsikringen, se Del II) 
 • Identitetstyveri som har oppstått som følge av Brukerens straffbare handlinger. 
 • Identitetstyveri knyttet til Brukerens arbeid eller yrke 
 • Bistand fra advokat, rettslige skritt eller andre handlinger som normalt utføres av en advokat eller annen juridisk rådgiver (Vil kunne være dekket av forsikringen, se Del II) 
 • Bistand til håndtering av krav fra kreditorer utenfor Norden som ikke er sendt fra et norsk inkassobyrå eller rettsinstans. 

7. BEGRENSNINGER – HJELP VED IDENTITETSTYVERI OG HJELP VED NETTMISBRUK 

I noen saker er det vanskelig å bevise at en handling som er gjort i Brukerens navn er et resultat av identitetstyveri. NorgesEnergi kan derfor aldri garantere at en kreditor trekker tilbake et økonomisk krav. NorgesEnergi kan heller ikke garantere at uønsket innholdet vil bli slettet fra internett. Videre kan ikke NorgesEnergi garantere at innhold som ønskes fjernet ikke er publisert andre steder på nettet enn de steder som Brukeren har informert om. 

NorgesEnergi har rett til å avslutte saken når NorgesEnergi konkluderer med at alle tiltak som med rimelighet kan kreves iverksatt for å slette urettmessige betalingskrav eller fjerne uønsket innhold er iverksatt. NorgesEnergi er ikke under noen omstendigheter forpliktet til å iverksette rettslige skritt på vegne av Brukeren. 

Det utbetales ikke kompensasjon for Brukerens eventuelle tap i forbindelse med misbruk på nett eller overvåkning av opplysninger. Kompensasjon for økonomisk tap som følge av identitetstyveri er begrenset til den dekning som følger av forsikringsvilkårene. 

(Se Del II) 

Hvis ID-sikring ikke er i stand til å få fjernet det aktuelle innholdet eller kravet, vil Brukeren bli informert om dette.

8. FULLMAKT 

ID-sikring innhenter fullmakt fra Brukeren i de tilfeller det er nødvendig å kontakte kredittgivere, kredittopplysningsforetak, fordringshavere, nettsider eller andre på Brukerens vegne med det formål å oppdage identitetstyveri eller iverksette tiltak for å begrense økonomiske tap som følge av identitetstyveri eller få fjernet uønsket material fra internett. 

9. BETALING OG FAKTURERING 

9.1 Betaling 

For tjenesten ID-sikring skal Kunden betale et fast beløp, inklusive mva., per måned til NorgesEnergi. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å justere månedsbeløpet i henhold til pkt. 16 nedenfor. 

9.2 Fakturering 

Månedsbeløpet for ID-sikring faktureres Kunden av NorgesEnergi. ID-sikring kan faktureres på samme faktura som NorgesEnergi utsteder til Kunden for strømavtalen. 

10. OPPSIGELSE OG HEVING 

10.1 Oppsigelse 

NorgesEnergi har rett til å si opp Avtalen med en oppsigelsestid på to (2) måneder. Kunden kan når som helst si opp Avtalen ved å gi skriftlig melding til NorgesEnergi eller ved å kontakte NorgesEnergis kundeservice (kontaktopplysninger fremgår av pkt. 14 nedenfor). Ved oppsigelse fra Kunden mister Kunden umiddelbart tilgangen til ID-sikring. 

10.2 Opphør 

Avtalen opphører også den dagen Kunden ikke lenger er strømkunde hos NorgesEnergi AS. 

10.3 Heving ved betalingsmislighold 

NorgesEnergi har rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning ved manglende betaling, eller dersom Kunden ellers bryter disse Vilkårene.

11. ANSVAR 

11.1 Force majeure 

NorgesEnergi er ikke ansvarlig for tap eller forsinkelser som oppstår som følge av at ID-sikring ikke kan leveres som forutsatt på grunn av uforutsette hendelser som kan betegnes som force majeure. 

11.2 Ansvarsbegrensning 

Utover det som fremgår av disse Vilkårene og gjeldende ufravikelige lov er NorgesEnergi og Leverandøren ikke ansvarlig for kostnader eller annet tap som Brukeren utsettes for. NorgesEnergi og Leverandøren er dessuten ikke i noe tilfelle ansvarlig for eventuelle kostnader eller tap som noen annen part enn Brukeren utsettes for. 

12. NORGESENERGIS BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

For at NorgesEnergi skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen behøver NorgesEnergi å samle inn personopplysninger om Kunden. For å overholde avtalen må NorgesEnergi også overføre Kundens kontaktopplysninger (navn og e-post) til leverandøren (se mer nedenfor under pkt. 13). For å lese om dine rettigheter og om hvordan NorgesEnergi behandler personopplysninger, se https://norgesenergi.no/personvern/personvernerklaring/.

13. LEVERANDØRENS BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Leverandøren er behandlingsansvarlig for personopplysninger om Brukeren som Brukeren selv legger inn i portalen og eventuelle søkeresultat, samt for informasjon som Leverandøren samler inn fra Brukeren, NorgesEnergi eller tredjepart i forbindelse med leveranse av tjenesten og håndtering av eventuelle spørsmål eller klager fra Brukeren. Personopplysninger som samles inn er opplysninger som er nødvendige for å levere tjenesten og håndtere spørsmål/klager, og omfatter for eksempel Brukerens navn, e-post og kredittkortnummer, samt informasjon om Brukerens bruk av tjenesten og eventuelle søkeresultat. 

Leverandøren behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lov og Leverandøren sin personvernerklæring for ID-sikring. Personvernerklæringen finner du på: https://identitetsvakten.norgesenergi.no   Personvernerklæringen inneholder detaljert informasjon om hvordan Leverandøren behandler Brukerens personopplysninger og Brukerens rettigheter. 

14. KONTAKTINFORMASJON 

Ved spørsmål eller andre henvendelser vedrørende ID-sikring kan Brukeren ta kontakt på telefonnummer  
+47 67 57 58 17 eller e-post til norgesenergi@idsikring.no. 

Ved spørsmål vedrørende faktura eller andre henvendelser som gjelder kundeforholdet mellom Kunden og NorgesEnergi kan Kunden kontakte NorgesEnergi kundesenter på telefonnummer +47 38 10 00 80 eller via vårt kontaktskjema på våre nettsider.

15. ANGRERETT 

Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). Kunden har rett til å gå fra denne Avtalen uten å oppgi noen grunn for dette innen 14 dager etter avtaleinngåelsen. For å angre er det tilstrekkelig at Kunden underretter NorgesEnergi om dette, angreskjemaet kan benyttes.

16. ENDRING AV VILKÅRENE 

NorgesEnergi kan ved behov gjøre endringer i Vilkårene. Med mindre annet er avtalt varsles endringer minimum 30 dager før endringene trer i kraft. Varsling skjer direkte i egnede kanaler, i tillegg til publisering på NorgesEnergis nettsider. 

17. TVIST 

Enhver tvist mellom partene som ikke blir løst ved forhandlinger skal avgjøres etter norsk rett, med Oslo tingrett som verneting, alternativt forliksrådet i Oslo hvor saken må behandles i forliksrådet i første instans.

Vilkår for ID-sikring Del II – Forsikringsbevis og vilkår 

Gjelder fra 01.02.2023

Identitetstyveriforsikringen inngår som en del av tjenesten ID-sikring.  
 
Forsikringsbevis


For Identitetstyveriforsikringen gjelder Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og Forsikringsavtalen mellom NorgesEnergi og Forsikringsforetaket. Forøvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL), og norsk lovgivning ellers, dog slik at vilkårene går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes. 

Forsikringforetak (Foretaket) 
AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, DO VP48, Ireland. Org.nr. 169384. AmTrust International Underwriters DAC har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland. 

Forsikringstaker 
NorgesEnergi AS, Markens gate 34, 4612 Kristiansand S. Org.nr. 939 692 738. 

Medlemskap i forsikringen (hvem forsikringen gjelder for) 
Forsikringen gjelder privatkunder (Kunden/Sikrede) som har inngått avtale med NorgesEnergi om ID-sikring. Forsikringen gjelder også Kundens hjemmeboende barn under 20 år. Kundens barn likestilles med Kunden. Kunden og kundens barn benevnes som «Brukeren». 
Kunden må ha en aktiv strømavtale med NorgesEnergi. Brukeren må ha fast bostedsadresse i Norge. 

Hva forsikringen omfatter 
Forsikringen dekker Brukerens kostnader til juridisk bistand ved oppstått Identitetstyveri som definert i forsikringsvilkårene, herunder bistand fra advokat eller annen godkjent juridisk rådgiver såfremt dette er avtalt med Forsikringsforetaket på forhånd. Juridisk bistand dekkes med inntil NOK 250 000 per skade og år. 

Forsikringen dekker Brukerens direkte økonomiske tap ved oppstått Identitetstyveri som definert i forsikringsvilkårene, med inntil NOK 100 000 per skade og år. 

Ikrafttredelse, varighet og oppsigelse 
Forsikringen gjelder fra den dato Brukeren har inngått avtale med NorgesEnergi om ID-sikring, og fornyes deretter månedlig  frem til avtalen sies opp i henhold til Del I – Generelle vilkår eller opphører på annet grunnlag. 

Forsikringen inngår som del av ID-sikring så lenge NorgesEnergi har en gjeldende forsikringsavtale med Forsikringsforetaket. Dersom denne forsikringsavtalen opphører så opphører også forsikringen som del av ID-sikring. 

Melding av skade 
Søknad om erstatning skal meldes til Forsikringsforetakets skadebehandler uten ugrunnet opphold: 
Crawford & Company (Norway) AS, PB. 133, 1300 Sandvika.  
Tlf 67 55 25 00. E-post: company@crawco.no  

Frist for å melde skade 
Dersom Brukeren ikke har sendt kravet til Skadeservice innen 12 måneder etter at Brukeren fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, mister Brukeren retten til erstatning, jfr. FAL §§ 8-5 og 13-11. 

Ny vurdering av skadesaker 
Hvis Brukeren ikke er fornøyd med beslutningen i forbindelse med en skade, kan Brukeren be Forsikringsforetaket om en ny vurdering. Forespørselen om ny vurdering skal gjøres skriftlig og sendes til foretakets skadebehandler Crawford & Company, PB. 133, 1300 Sandvika eller på e-post til company@crawford.no. 

I henhold til FAL § 22-2 kan Brukeren også bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda: Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo. Kunder kan også klage til tilsynsmyndigheter, jf. FAL § 22-1. 

Klager 
Klager angående forsikringen kan rettes til AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm,  eller på e-post til klagomal@amtrustgroup.com. 

Forsikringsvilkår av 1. februar 2023 

1. INNLEDNING 

Disse vilkårene inneholder nærmere opplysninger om Identitetstyveriforsikringen som er inkludert i tjenesten ID-sikring. 

Brukeren har rett til dekning av økonomisk tap og kostnader til juridisk bistand oppstått ved Identitetstyveri. 

Vilkårenes unntak og begrensninger er også beskrevet. Enkelte ord i vilkårene med spesiell betydning er forklart under overskriften definisjoner. 

2. HVEM SOM ER DEKKET AV FORSIKRINGEN 

Identitetstyveriforsikringen gir dekning til Kunden og Kundens hjemmeboende barn under 20 år. Kunden og Kundens barn benevnes som «Brukeren». 

Kunden må ha en aktiv strømavtale med NorgesEnergi. Brukerne må ha fast bostedsadresse i Norge. 

3. DEFINISJONER 

Forsikringsforetak  
AmTrust International Underwriters DAC, registreringsnummer 169384, 6-8 Collage green, Dublin 2, D02 VP48 Ireland (heretter kalt AIU). AIU har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland og er lisensiert for grenseoverskridende virksomhet basert i Norge. 

Forsikringstaker 
NorgesEnergi AS, Markens gate 34, 4612 Kristiansand S. Org.nr. 939 692 738. 

Kunde 
Privatkunde som har inngått avtale med NorgesEnergi om tjenesten ID-sikring. 

Forsikringsavtalen 
Avtale om kollektiv Identitetstyveriforsikring mellom Forsikringstakeren og Forsikringsforetaket. 

Identitetstyveri 
Identitetstyveri omfatter situasjoner der en tredjepart, uten Brukerens samtykke, benytter seg av Brukerens identitet og/eller legitimasjon for å begå bedrageri eller annen kriminell handling som medfører en utestående og omtvistet fordring eller økonomisk tap for Brukeren. Det kan for eksempel innebære at noen i Brukerens navn søker om lån eller kredittkort, åpner en bankkonto, bestiller varer eller registrerer et mobilabonnement. Enhver hendelse, eller flere gjentakende sammenhengende hendelser som oppstår som følge av ett identitetstyveri er å betrakte som en identitetstyverisak. Med identitet og/eller legitimasjon forstås enhver form for informasjon eller dokumentasjon som kan bekrefte Brukerens identitet, for eksempel personnummer, signatur eller pass. 

4. HVA FORSIKRINGEN DEKKER 

4.1 Kostnader til juridisk hjelp 

4.1.1 Vilkår for erstatning 

Rett til erstatning gjelder for Identitetstyveri som inntreffer etter ID-sikring sin startdato. 

Retten til erstatning inntrer når Brukeren har vært utsatt for Identitetstyveri i henhold til definisjonen i punkt 3, og forutsetter at Brukeren har benyttet assistansetjenesten Hjelp ved ID-tyveri fra leverandøren. 

Forsikringsforetaket avgjør når, og hvilke tiltak som skal iverksettes i en sak, inkludert, men ikke begrenset til avgjørelse om en sak skal tas for retten, eller om Forsikringsforetaket i stedet skal kompensere Brukeren i henhold til forsikringsdekningen økonomisk tap. 

4.1.2 Forsikringssum og erstatningsberegning 

Forsikringen dekker Brukerens kostnader ved juridisk bistand med inntil NOK 250 000 per skade og år.  

4.2 Økonomisk tap 

4.2.1 Vilkår for erstatning 

Rett til erstatning gjelder for Identitetstyveri som inntreffer etter ID-sikring sin startdato. 
Retten til erstatning inntrer når Brukeren har vært utsatt for Identitetstyveri i henhold til definisjonen i punkt 3. 

Forsikringsforetaket dekker kun dokumenterbare økonomisk tap i tilfeller der dette ikke erstattes av Brukerens arbeidsgiver, NAV, bank/kortselskap eller andre ordninger som er ment for å beskytte Brukeren mot økonomisk tap og/eller svindel. 

4.2.2 Forsikringssum og erstatningsberegning 

Forsikringen dekker Brukerens direkte økonomiske tap, som følge av Identitetstyveri, med inntil NOK 100 000 per skade og år. 

5. FORSIKRINGEN DEKKER IKKE 

 • Kostnader til juridisk hjelp som ikke er godkjent og avtalt med Forsikringsforetaket på forhånd 
 • Kostnader til juridisk hjelp som ikke gjelder utestående og omtvistet fordring mot Brukeren 
 • Misbruk av Brukerens identitet som skjer med Brukerens kunnskap og/eller tillatelse eller foretatt av en person Brukeren eller andre i husstanden har gitt tillatelse til å utføre handlingen 
 • Identitetstyveri knyttet til Brukerens deltakelse i næringsvirksomhet 
 • Brukerens økonomiske tap eller utestående og omtvistede fordring som ikke kan dokumenteres 
 • Andre hendelser enn de som er listet opp under Identitetstyveri i punkt 3 
 • Skade på eller tap av data, bilder, informasjon, etc. 
 • Identitetstyveri som følge av brukerens kriminelle handlinger 
 • Krav fra utenlandske fordringshavere som ikke rettes via norske inkassobyråer, el. 
 • Økonomisk tap som følge av at Brukeren har betalt eventuelle krav som følge av Identitetstyveriet uten at Forsikringsforetaket har hatt mulighet til å bestride kravet 
 • Identitetstyveri utført av person som er folkeregistrert på samme adresse som Brukeren 
 • Kostnader til juridisk hjelp omfatter ikke erstatningskrav fra Brukeren som følge av Identitetstyveri 
 • Økonomisk tap eller kostnader til juridisk hjelp som følge av Identitetstyveri som har inntruffet eller påløpt, før Kundens avtale om ID-sikring sin startdato 

6. VARIGHET OG OPPSIGELSE 

Forsikringen gjelder fra den dato Kunden har inngått avtale med NorgesEnergi om ID-sikring, og frem til avtalen sies opp i henhold til Del I – Generelle vilkår eller opphører på annet grunnlag. 

Forsikringen inngår som del av ID-sikring så lenge NorgesEnergi har en gjeldende forsikringsavtale med Forsikringsforetaket. Dersom denne forsikringsavtalen opphører så opphører også forsikringen som del av ID-sikring.

7. GENERELLE BESTEMMELSER 

Dersom Brukeren gjør seg skyldig i svik mot Forsikringsforetaket, mister Brukeren ethvert krav mot Forsikringsforetaket i anledning samme hendelse, jfr. FAL §§ 4-2, 

 1. ledd og 13-2, 1. ledd. Dersom Brukeren ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge vedkommende til last, kan Forsikringsforetaket ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL §§ 4-2, 2. ledd og 13-2, 2. ledd.

8. MELDING AV FORSIKRINGSSKADE 

8.1 Kontaktpunkt for skademelding 

Forsikringsforetakets skadebehandler v/ Crawford & Company (Norway) AS, PB. 133, 1300 Sandvika. Telefon 67 55 25 00. E-post: firmapost@crawco.no. 

Dersom Brukeren ikke har sendt kravet til skadebehandler innen 12 måneder etter at Brukeren fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, mister Brukeren retten til erstatning, jfr. FAL §§ 8-5 . 

8.2 Brukerens plikter ved identitetstyveri 

Brukeren må snarest mulig politianmelde Identitetstyveriet. Anmeldelsen og bekreftelse på mottatt anmeldelse skal deretter sendes Forsikringsforetaket. Dersom Brukeren har behov for juridisk bistand som følge av Identitetstyveri, må dette varsles til Forsikringsforetaket før kostnader til juridisk hjelp pådras. 

Brukeren plikter å fremvise og oppbevare alle saksdokumenter som har eller kan ha betydning for saken samt dekningen under denne forsikringen, besvare alle spørsmål fra Forsikringsforetaket ærlig og etter beste evne, og på eget tiltak gi opplysninger om alle forhold som har eller kan ha betydning for saken. Brukeren plikter å melde fra til aktuell institusjon straks man oppdager at personlige opplysninger, herunder kort og kredittkortnummer er på avveie. 

Dersom Brukeren over tid unnlater å besvare henvendelser fra Forsikringsforetaket eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan retten til erstatning under denne forsikringen falle helt eller delvis bort. 

8.3 Ny vurdering av skadesaker 

Hvis Brukeren ikke er fornøyd med beslutningen i forbindelse med en skade, kan Brukeren be Forsikringsforetaket om en ny vurdering. Forespørselen om ny vurdering skal gjøres skriftlig og sendes til Crawford & Company, PB 133, 1300 Sandvika eller på e-post til company@crawford.no. 

I henhold til FAL § 22-2 kan Brukeren også bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda: Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo.  Kunden kan også klage til tilsynsmyndigheter, jf FAL § 22-1. 

9. KLAGER 

Klager angående forsikringen kan rettes til AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm, eller på e-post til klagomal@amtrustgroup.com 

10. LOVVALG 

Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol. 

11. FORCE MAJEURE 

Selskapet er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, militære øvelser, revolusjon, opprør, styringsmakters inngrep, beslag, streik, lockout, blokade eller lignende hendelse 

12. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON 

Kunden samtykker ved inngåelsen av avtalen om ID-sikring til at all kommunikasjon kan skje elektronisk. 

13. TRANSAKSJONER I STRID MED GJELDENDE SANKSJONSFORSKRIFTER 

Forsikringsforetaket svarer ikke for skadeutbetalinger som strider mot sanksjoner eller embargoer bestemt av EU eller Norge. Dette gjelder også sanksjoner eller embargoer vedtatt av USA, så lenge disse ikke er i strid med europeiske eller norske lover eller regler. Hvis en skadeutbetaling ikke når mottakeren på grunn av sanksjoner, skal Forsikringsforetaket anses å ha oppfylt sine forpliktelser i henhold til forsikringsavtalen. Hvis det fremkommer at forsikringstakeren, forsikret objekt eller sikrede er utsatt for sanksjoner eller embargoer har Forsikringsforetaket rett til å si opp forsikringen. 

14. AMTRUSTS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 

14.1 AmTrust behandler dine personopplysninger 

I forbindelse med at du har meldt interesse for eller kjøpt en forsikring, kommer AmTrust (nærmere definert nedenfor) til å behandle dine personopplysninger. 

Med ”AmTrust” eller ”vi” menes her følgende selskaper i AmTrust-konsernet: AmTrust Nordic AB (org. nr. 556671-5677) og AmTrust International Underwriters DAC (reg. nr. 169384). Det AmTrust-selskap som behandler dine personopplysninger regnes som behandlingsansvarlig. 

Disse retningslinjene er et sammendrag av hvordan AmTrust behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen. Nærmere informasjon om AmTrust sin behandling av personopplysninger finnes i vår personvernpolicy som du finner på vår hjemmeside www.amtrustnordic.se  eller som du kan få en kopi av ved å kontakte AmTrust sitt personvernombud på e-postadressen nedenfor. 

14.2 Hvilken informasjon samler AmTrust inn 

Personopplysningene vi behandler er først og fremst de opplysningene du selv gir oss. Vi kan imidlertid også innhente opplysninger fra tredjepart, f.eks. offentlige registre, forsikringsmeglere, skade-takseringspersonell eller andre av våre samarbeidspartnere. 

Personopplysningene vi kan komme til å behandle om deg er: 

Generelle identifikasjons- og kontaktopplysninger, samt annen informasjon som gjør det mulig for oss å levere produkter og tjenester til deg 

 • Økonomisk informasjon og kontoopplysninger 
 • Informasjon vi må behandle i henhold til lov, for eksempel informasjon som er nødvendig for å oppdage, hindre og utrede bedrageri eller utføre kontroll mot økonomiske sanksjonslister 
 • Opptak av telefonsamtaler 
 • Preferanser for markedsføring 

Under forutsetning av at du gir ditt samtykke til slik behandling, kan vi også komme til å innhente sensitive personopplysninger for eksempel om helse og tilknytning til fagforening. 

14.3 Hva gjør AmTrust med informasjonen din 

Behandling av personopplysninger skjer først og fremst hvis slik behandling er nødvendig for å oppfylle AmTrust sine avtalemessige forpliktelser overfor deg eller hvis det er nødvendig som følge av lovkrav. Vi kan også komme til å behandle personopplysninger eksempelvis i forbindelse med markedsføring eller produktutvikling. Personopplysninger som ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene som er angitt i vår fulle policy for databeskyttelse, vil bli slettet ved lov. 

14.4 Overføring av personopplysninger 

AmTrust kan, hvis det er nødvendig, gi dine personopplysninger til andre selskaper innen samme konsern, distribusjonspartnere, tjenesteleverandører eller statlige og andre offentlige myndigheter eller organer. Personopplysningene kan også komme til å bli behandlet utenfor EU/EØS. AmTrust kommer derimot bare til å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS hvis mottakerlandet har et beskyttelsesnivå som anses som tilstrekkelig av EU, eller i andre tilfeller, hvis mottakeren har forpliktet seg til å beskytte dine personopplysninger i henhold til EU-lovgivning. 

14.5 Dine rettigheter 

Du har rett til å; 

 • Nekte markedsføring 
 • Endre dine preferanser for markedsføring 
 • Be om innsyn i registre med hensyn til hvilke personopplysninger vi behandler om deg 
 • Tilbakekalle ditt samtykke til behandling av sensitive personopplysninger 
 • Klage på AmTrusts behandling av personopplysninger til relevant tilsynsmyndighet for personopplysningshåndtering 

I visse tilfeller har du også rett til å få opplysningene dine slettet eller rettet, til å begrense eller protestere på behandling av personopplysninger, få en kopi av personopplysningene dine i et vanlig lesbart format (dataportabilitet), samt motsette deg automatisert beslutningstaking, inklusiv profilering. 

Ønsker du å kontakte AmTrust angående vår behandling av personopplysninger, eller vil du utøve dine rettigheter i henhold til ovenstående, kan du kontakte AmTrusts Nordics personvernombud på følgende adresser: Dataskyddsombud@amtrustgroup.com 

Eller per postadresse Dataskyddsombud, AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sweden. 

Gjelder spørsmålet AmTrust International Underwriters DAC: 

Data Protection Officer, AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland 

AmTrust sin fullstendige personvernpolicy samt kontaktopplysninger til samtlige AmTrust-selskaper er tilgjengelig på vår hjemmeside www.amtrustnordic.se. 


Oppdatert den 12.09.2022 

Angrerett

Du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager etter avtaleinngåelse. Du trenger ikke oppgi noen grunn til dette. For å angre kan du sende inn angreskjema til NorgesEnergi. Benytt deg av vårt angrerettskjema, send oss en epost eller send inn en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Merk deg: 

 • Dersom du benytter deg av angreretten, gjelder dette kun for tilleggstjenesten.