Vilkår Strømforsikring

Her finner du en oversikt over gjeldene vilkår for tilleggstjenesten Strømforsikring

Kjøpsinformasjon av 1.2.2024 

Kort om strømforsikringen 

NorgesEnergi AS (forsikringstaker) har inngått en kollektiv forsikringsavtale med forsikringsforetaket AmTrust International Underwriters DAC, med ytelser ved sykmelding, ufrivillig arbeidsledighet- eller permittering, innleggelse på institusjon eller sykehus, dødsfall som følge av sykdom eller ulykke, og elektrisk fenomenskade i bolig- eller fritidsbolig. 

Hva dekker betalingsforsikringen? 

Her får du en oppsummering av forsikringen (også kalt Strømforsikring) slik at du kan vurdere  forsikringsbehovet ditt og ta en beslutning på om du ønsker å bli medlem i den kollektive avtalen. I en kollektiv forsikring er du forsikret som del av en gruppe, der alle medlemmene inngår i samme avtale og på like vilkår.  

Hvilke forsikringsytelser som gjelder, varierer med din alder og arbeids-situasjon og er beskrevet nærmere nedenfor.  

Sykmelding 

Hvis du blir sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennom-fakturering), minimum 3 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle. Forsikringen dekker sykmelding som inntreffer i forsikringstiden, og erstatningen er begrenset til totalt 4 månedlige erstatningsutbetalinger i løpet av en 12 måneders periode.  

Denne forsikringsdekningen gjelder medlemmer som er under 70 år og har rett til sykepenger. 

Arbeidsledighet/Permittering 

Hvis du blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennomfakturering), minimum 3 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle. Forsikringen dekker arbeidsledighet eller permittering som varsles eller inntreffer i forsikringstiden, og erstatningen er begrenset til totalt 4 månedlige erstatningsutbetalinger  i løpet av en 12 måneders periode.  

Denne forsikringsdekningen gjelder medlemmer som er under 67 år og har rett til ordinære dagpenger. 

Innleggelse på sykehus/institusjon 

Hvis du blir innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennomfakturering), minimum 3 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle. Forsikringen dekker innleggelse på sykehus/institusjon som inntreffer i forsikringstiden, og erstatningen er begrenset til totalt 4 månedlige erstatningsutbetalinger  i løpet av en 12 måneders periode.  

Denne forsikringsdekningen gjelder medlemmer som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet. 

Tap av liv 

Ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke som inntreffer i forsikrings-tiden gir forsikringen en engangserstatning på 5 000 kr som utbetales til dødsboet.  

Denne forsikringsdekningen gjelder medlemmer som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet. 

Egenandelsforsikring ved lynnedslag eller elektrisk fenomenskade  

Ved lynnedslag eller elektrisk fenomenskade dekker forsikringen egen-andelen på din innbo- og løsøre-forsikring (innbo-, villa-, og fritidsbolig-forsikring) med inntil 5 000 kroner ved skade som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning. 

Hvem kan kjøpe strømforsikringen? 

Denne forsikringen er et unikt tilbud til deg som har strømavtale med forsikringstakeren (NorgesEnergi AS), forutsatt at du; 

 • er over 18, men under 80 år 
 • har fast bostedsadresse i Norge og er medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende ordning i Norden 

Hvis du kjøper strømforsikringen gjelder den også for din ektefelle/ partner/samboer som ikke har fylt 80 år. Forsikringen gjelder den strøm-måleren Strømforsikringen er knyttet til. 

Når forsikringen gjelder fra 

Forsikringen gjelder fra datoen NorgesEnergi AS har registrert forsikringen på din strømavtale, med forbehold om at første premietermin betales, og fornyes deretter månedlig. Du kan når som helst si opp forsikringen. Hvis du sier opp forsikringen betaler du premie frem til neste premietermin, og er dekket frem til dette tidspunktet. 

Hvis strømavtalen din med NorgesEnergi AS opphører så opphører også forsikringen fra samme dato. Forsikringen opphører automatisk ved utløpet av den måneden du fyller 80 år.  

Oppsummering av forsikringsdekningene 

Pris på forsikringen 

Prisen for strømforsikringen er 59 kr per måned, og vil fremgå av strøm-fakturaen din fra NorgesEnergi og betales i henhold til avtalte betalingsterminer.  

Beregning av erstatning og utbetaling av ytelser  

Forsikringen dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) for den strømmåleren strømforsikringen er knyttet til.  

Etter 30 dager (kvalifiseringstid) med sammenhengende sykmelding, ufrivillig arbeidsledighet/permittering eller innleggelse på sykehus/ institusjon, beregnes erstatning i forhold til antall dager sykmeldings-perioden, arbeidsledigheten/permitteringen eller innleggelsen varer.  

Forsikringen erstatter 1/30 av ditt månedlige strømforbruk per dag, minimum 3 000 kroner per 30 dager i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle.  

Beregnet erstatningsbeløp godskrives din strømfaktura hos NorgesEnergi slik at denne reduseres med tilsvarende beløp. Hvis erstatning for målt strømforbruk utgjør mindre enn 3 000 kroner per 30 dager, tilfaller det overskytende beløpet deg i henhold til NorgesEnergi sine oppgjørsrutiner.  

Merk at du selv er ansvarlig for å betale strømfakturaene du mottar fra NorgesEnergi. 

Forsikringsforetakets ansvar er begrenset til totalt 4 månedlige erstatnings-utbetalinger i løpet av en 12 måneders periode.  

Unntak og begrensninger 

Forsikringen dekker ikke sykmelding eller innleggelse på sykehus eller institusjon som følge av sykdom som har vist symptomer før det har gått minst 30 dager fra forsikringens startdato.  

Forsikringen dekker ikke ufrivillig arbeidsledighet eller permittering som varsles deg før det har gått minst 30 dager fra forsikringens startdato. 

Det utbetales ingen erstatning ved arbeidsledighet dersom: 

 • Du blir arbeidsledig ved utløp av en arbeidskontrakt eller oppdragskontrakt med kjent sluttdato, f.eks konsulentoppdrag, oppdrag via vikarbyrå, bemanningsbyrå, el. 
 • Det forekommer regelmessig eller sesongpreget arbeidsledighet innenfor ditt yrke 
 • Arbeidsledigheten skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse som følge av ditt eget forhold 

Det utbetales ingen erstatning dersom skaden er et resultat av dine kriminelle eller ulovlige handlinger, samt enhver hendelse forårsaket av alkohol eller narkotikabruk. Forsikringsforetakets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt dersom forsikringstilfellet skyldes din forsettlige eller grovt uaktsomme handling. Øvrige begrensninger i forsikringsforetakets ansvar, følger av forsikringsvilkårene. 

Ønsker du mer informasjon? 

Dersom du har spørsmål om forsikringen, kan du kontakte: NorgesEnergi AS, Pb 608, 4606 Kristiansand.Telefon 38 10 00 80. Internett: www.norgesenergi.no 

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er et sammendrag av forsikrings-vilkårene. For en fullstendig beskrivelse av forsikringens dekningsomfang henvises til de fullstendige vilkårene. Du kan få disse ved å kontakte NorgesEnergi AS.  

Angrerett 

Du har rett til å angre denne avtale etter reglene i forsikringsavtaleloven. Angreretten innebærer at du innen 14 dager fra kjøp av forsikringen umiddelbart kan si opp forsikringen. Eventuelle innbetalte beløp vil da bli tilbakebetalt. 

Informasjon om Forsikringsforetaket  

Forsikringsforetak 

Denne forsikringen leveres av forsikringsforetaket AmTrust International Underwriters DAC, org. nr. 169384, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland. AmTrust International Underwriters DAC (heretter kalt «AmTrust») har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.  

Forsikringsforetakets tillatelse til å utstede forsikring kan kontrolleres hos Central Bank of Ireland, PO Box 559, Dublin 1, +353 (0)1 224 6000, www.centralbank.ie 

AmTrust tegner forsikringer i Norge på grensekryssende basis. AmTrust utfører ingen objektiv eller personlig analyse og gir ikke forbrukerråd angående forsikringsforetakets forsikringer.  

Finanstilsynet i Norge (PB 1187 Sentrum, 0107 Oslo , +47 22 93 98 00, www.finanstilsynet.no) har ansvar for tilsyn med at forsikringsforetaket overholder sin informasjonsplikt og andre bestemmelser om forsikringsforetakets virksomhet i Norge. 

Informasjon om garantiordningen for skadeforsikringsforetak 

AmTrust International Underwriters DAC er medlem i den irske garanti-ordningen, «Insurance Compensation Fund», men ettersom denne garantiordningen kun dekker risiko som anses for å bestå i Irland omfattes ikke norske forsikringstakere. AmTrust International Underwriters DAC tegner forsikringer i Norge på grensekryssende basis og er derfor ikke medlem av den norske garantiordningen for skadeforsikringsforetak. Norske forsikringstakere vil derfor ikke få dekning fra sistnevnte dersom forsikringsforetaket skulle gå konkurs eller bli satt under offentlig administrasjon. 

Lønnsording og vederlag 

Ansatte i AmTrust  har fast lønn og påvirkes ikke av noe insentiv til å selge forsikring på vegne av foretaket som kan utgjøre en interessekonflikt i forhold til kundene. 

Klager og veiledning 

Eventuelle klager på forsikringen kan rettes til: AmTrust Nordic AB v/ Klageansvarlig, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm, Sverige. E-post:  klagomal@amtrustgroup.com    

Å klage er gratis, og AmTrust vil behandle eventuell klage med aktsomhet og omhu. Klagen vil bli besvart snarest, og hvis AmTrust ikke kan svare på mottatt klage innen 14 dager, vil AmTrust ta kontakt og informere om når AmTrust kan forventes å svare. 

Når saken er endelig avgjort hos AmTrust kan du bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda, Pb 53 Skøyen, 0212 Oslo. Du kan også klage til tilsynesmyndigheter, eller bringe saken inn for alminnelig norsk domstolsbehandling. 

Som forbruker kan du også få veiledning fra Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo, +47 23 400 500, www.forbrukerradet.no.    

 

Informasjon om NorgesEnergi som forsikringsagent  

Denne forsikringen distribueres NorgesEnergi AS. Som forsikringsformidler plikter selskapet å gi viss informasjon etter Lov om forsikringsavtaler§ 1C-5: 

Firmainformasjon om forsikringsagenten 

Denne informasjonen gjelder for følgende selskap: NorgesEnergi AS, org. nr  

 

Hvilket register forsikringsformidlingsforetaket er oppført i, og hvordan det kan kontrolleres 

NorgesEnergi distribuerer betalingsforsikring til sine strømkunder innen forsikringsklasse 1, 2 og 16 på vegne av forsikringsforetaket AmTrust International Underwriters DAC, og er registrert som aksessorisk forsikringsagent i Finanstilsynets virksomhetsregister og underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Selskapets tillatelse kan kontrolleres i Finanstilsynets virksomhetsregister (www.finanstilsynet.no). 

Rådgivning 

NorgesEnergi AS distribuerer forsikringer på vegne av AmTrust International DAC uten å foreta en objektiv- og personlig analyse. 

Klager/tvist 

Eventuelle klager på NorgesEnergi AS sin formidling av forsikring kan rettes til: NorgesEnergi AS, Pb 608, 4606 Kristiansand v/Klageansvarlig, eller via internett: https://norgesenergi.no/faq/jeg-har-en-klage-hva-gjor-jeg/  

Å klage er gratis, og NorgesEnergi AS vil behandle eventuell klage med aktsomhet og omhu. Klagen vil bli besvart snarest, og hvis selskapet ikke kan svare på mottatt klage innen 14 dager, vil selskapet ta kontakt og informere om når selskapet kan forventes å svare. 

Når saken er endelig avgjort hos selskapet kan du bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda, PB 53 Skøyen, 0212 Oslo. Du kan også klage til tilsynsmyndigheter eller bringe saken inn for alminnelig norsk domstolsbehandling. 

Kvalifisert eierskap 

NorgesEnergi AS har ikke en direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10 % av stemmeretten eller kapitalen i et forsikringsforetak. Ingen forsikringsforetak, eller morselskapet til et forsikringsforetak, har en direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10 % av selskapets stemmerett eller kapital. 

Intressekonflikter 

For at kundene skal kunne føle seg helt trygge har NorgesEnergi AS etablert retningslinjer for å unngå interessekonflikter. Målet er at du som kunde ikke skal påvirkes negativt av en interessekonflikt. Ved eventuelle interesse-konflikter mellom NorgesEnergi AS og kunden vil kunden bli informert om dette og hvilke tiltak selskapet har iverksatt for å redusere risikoen. 

Lønnsordning  og vederlag 

Ansatte i NorgesEnergi AS har fast lønn og påvirkes derfor ikke av noe insentiv til å formidle forsikring på vegne av selskapet som kan utgjøre en interessekonflikt i forhold til kundene. 

Av innbetalt forsikringspremie beregner NorgesEnergi AS en forholds-messig andel i vederlag fra forsikringsforetaket. Dette vederlaget skal dekke selskapets kostnader for salg-, markedsføring-, etablerings- og administrasjonskostnader, inkl. fortjeneste. Dersom forsikringen sies opp og du har krav på tilbakebetaling av ubrukt premie, tilbakebetales denne pro rata inkl NorgesEnergi AS sitt vederlag. 

 

Produktvilkår Strømforsikring

For forsikringen Strømforsikring gjelder forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og den kollektive forsikringsavtalen mellom NorgesEnergi AS og AmTrust International Underwriters DAC. Forøvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler (FAL) og norsk lov forøvrig. 

Forsikringstaker 

: NorgesEnergi AS, Markens gate 34, 4612 Kristiansand S. Org.nr. 939 692 738. 

Medlemskap i forsikringen (hvem forsikringen gjelder for) 

: Forsikringen gjelder privatkunder (Kunder) som ikke har fylt 80 år, som har strømavtale med NorgesEnergi AS, og som har inngått avtale om Strømforsikring. Strømforsikring gjelder også Kundens ektefelle/partner/ samboer som ikke har fylt 80 år. Kunden må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd. Forsikringen gjelder den strømmåleren Strømforsikring er knyttet til. 

Hva forsikringen omfatter 

: Kollektiv betalingsforsikring som dekker Kundens strømregningen ved sykmelding, ufrivillig arbeidsledighet eller permittering, sykehusinnleggelse-/innleggelse på institusjon, dødsfall som følge av sykdom eller ulykke, samt egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader. 

Forsikringsytelser 

 

 • Erstatning ved sykmelding 

: Blir Kunden sykmeldt i mer enn 30 dager, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) – minimum 3 000 kroner per måned i inntil 4 måneder. Forsikring ved sykmelding gjelder Kunder som er under 70 år og har rett til sykepenger. 

 • Erstatning ved ufrivillig arbeids- ledighet/ permittering 

: Blir Kunden ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) – minimum 3 000 kroner per måned i inntil 4 måneder, etter at Kunden har mottatt ordinære dagpenger i minst 30 dager sammenhengende. Forsikring ved ufrivillig arbeidsledighet eller permittering gjelder Kunder som er under 67 år og har rett til ordinære dagpenger. 

 • Erstatning ved innleggelse på sykehus eller institusjon 

: Blir Kunden innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende, dekker forsikringen strømfakturaen fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering), minimum 3 000 kroner per måned i inntil 4 måneder. Forsikringen ved innleggelse på sykehus eller institusjon gjelder for Kunder som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet. 

 • Erstatning ved dødsfall 

 

 • Egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader 

: Ved Kundens dødsfall utbetales 5 000 kroner i erstatning til dødsboet. Dødsfallsforsikringen gjelder bare for Kunder som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet. 

: Ved lynnedslag eller elektrisk fenomenskade dekker forsikringen egenandelen på Kundens innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa-, og fritidsboligforsikring) med inntil 5 000 kroner, for skade som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning. 

Når forsikringen gjelder (startdato, fornyelse og opphør) 

: Forsikringen gjelder fra den dato (forsikringens startdato) Kunden har inngått avtale med NorgesEnergi AS om Strømforsikring og forsikringen er registrert på Kundens strømavtale, og fornyes deretter månedlig. Forsikringen opphører dersom Kunden sier opp sin avtale om Strømforsikring eller den dagen Kunden ikke lenger er strømkunde hos NorgesEnergi AS. Forsikringen opphører automatisk ved utløpet av den måneden Kunden fyller 80 år. Kunden kan når som helst si opp forsikringen. Hvis Kunden sier opp forsikringen må Kunden betale premie frem til neste premietermin, og er dekket frem til dette tidspunktet. 

Forsikringspremie 

:  Premien for Strømforsikring fremkommer på og betales sammen med Kundens strømfaktura. 

Begrensninger i forsikringsforetakets ansvar 

: Forsikringen dekker ikke sykmelding eller innleggelse på sykehus eller institusjon som følge av sykdom som har vist tegn før det har gått minst 30 dager fra forsikringens startdato. Forsikringen dekker heller ikke ufrivillig arbeidsledighet eller permittering som varsles før det har gått minst 30 dager fra forsikringens startdato. 

Forsikringsforetaket utbetaler ingen erstatning som direkte eller indirekte er et resultat av Kundens kriminelle eller ulovlige handlinger, eller hendelser forårsaket av alkohol eller narkotikabruk. Forsikrings- selskapets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt dersom forsikringstilfellet skyldes Kundens forsettlige eller grovt uaktsomme handling. Øvrige begrensninger i forsikringsforetakets ansvar følger av forsikrings- vilkårene. 

Forsikringsforetak 

: AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland. Reg.nr. 169384. AmTrust International Underwriters DAC har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland. AmTrust International Underwriters DAC er medlem i den irske garantiordningen, "Insurance Compensation Fund", men ettersom denne garantiordningen kun dekker risiko som anses for å bestå i Irland omfattes ikke norske forsikringstakere. 

Skader meldes til 

: Søknad om erstatning skal meldes til forsikringsforetakets skadebehandler uten ugrunnet opphold. Enten via https://norgesenergi.skadeserviceportal.no/ eller ved å kontakte skadebehandler: Skadeservice v/IMAA, Postboks 165, 3571 Ål. Telefon 400 34 440. E-post: skadeservice@imaa.no 

Frist for å melde skade 

: Søknad om erstatning må sendes Skadeservice uten ugrunnet opphold og senest innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Hvis ikke mister Kunden retten til erstatning, jfr. FAL §§ 8-5 og 18-5. Tilsvarende gjelder for Kundens dødsbo ved dødsfall. 

Kundebehandling, ny vurdering av skadesaker 

: Kunder som har spørsmål til skadebehandlingen kan ta dette opp med Skadeservice. Hvis du ikke er fornøyd med beslutningen i en søknad om erstatning, kan du be forsikringsforetaket om en ny vurdering ved å kontakte Skadeservice. 

Rett til nemndbehandling og mulighet for å klage til tilsynsmyndigheter 

: I henhold til FAL § 22-2 kan Kunden bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda, som er et uavhengig klageorgan. Finansklagenemnda kan tilskrives på følgende adresse: Finansklagenemnda, PB. 53, Skøyen, 0212 Oslo. Kunder kan også klage til tilsynsmyndigheter, jf FAL § 22-1. 

Klager på forsikringen 

: Klager angående forsikringen skal gjøres skriftlig og rettes til AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm, eller på e-post til klagomal@amtrustgroup.com 

Krav og behovsvurdering i forbindelse med kjøp av forsikringen

Ved kjøp av Strømforsikring via www.norgesenergi.no, NorgesEnergi appen eller via vår kundeservice har du gjort din egen vurdering av ditt forsikringsbehov, og har oppgitt følgende informasjon/bekreftet følgende: 

Spørsmål 

Svar 

 • er over 18, men under 80 år, og har fast bosted i Norge og er medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende ordning i Norden? 

Ja 

 • anser du at du har økonomisk behov for å forsikre din strømreging ved sykmelding eller arbeidsledighet inkl. permittering (dette gjelder deg som er fast ansatt og har krav på sykepenger ved sykmelding og dagpenger ved arbeidsledighet), eller ved innleggelse på sykehus- eller institusjon, samt ved dødsfall (dette gjelder deg som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV og ikke har rett til sykepenger eller ordinære dagpenger), og i tillegg ønsker å forsikre egenandelen på din bolig- eller fritidsboligforsikring ved elektrisk fenomenskade? 

Ja 

 

Dette sammendraget er et supplement til dine øvrige kundedokumenter. For mer detaljert informasjon om forsikringsdekningen din og den kollektive forsikringsavtalen du har valgt å bli medlem i, vennligst se forsikringsbeviset på forrige side og forsikringsvilkårene på neste side. Du finner også en oversikt over forsikringsdekningen i informasjonsdokumentet før kjøp 

Alternative forsikringsprodukter 

Vi vil gjøre deg oppmerksom på at det finnes andre forsikringsprodukter på markedet som også kan passe for deg, og som helt eller delvis kan møte dine behov. Slike andre forsikringsprodukter inkluderer, men er ikke begrenset til, inntektsforsikring, uførekapital forsikring, uførerente, kritisk sykdoms-forsikringer og livsforsikring. Hvis du allerede har ett eller flere av disse forsikringsproduktene, anbefales det å sjekke hva disse forsikringene omfatter. 

Spørsmål 

Hvis du har spørsmål om ditt medlemskap i forsikringsavtalen eller om din forsikringsdekning så er du velkommen til å kontakte oss på e-post, telefon eller via vårt nettsted. 

FORSIKRINGSVILKÅR Strømforsikring

1. Innledning 

Forsikringsvilkårene (Vilkårene) inneholder nærmere opplysninger om erstatningsutbetalingen Kunden har rett til ved sykmelding, Ufrivillig arbeids- ledighet eller permittering, sykehusinnleggelse/ innleggelse på institusjon, dødsfall og Egenandelsfritak ved lynnedslag eller skade som følge av Elektrisk fenomen i hjemmet. 

Vilkårenes unntak og begrensninger er også beskrevet. Enkelte ord i Vilkårene med spesiell betydning er forklart under overskriften DEFINISJONER. 

2. Medlemskap i Strømforsikring 

Forsikringen gjelder privatkunder (Kunder) med strømavtale hos NorgesEnergi AS, som ikke har fylt 80 år og som har inngått avtale om Strømforsikring, samt Kundens ektefelle/partner/ samboer som ikke har fylt 80 år. Kunden må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd. 

3. Definisjoner 

Alders- og uførepensjonister: Kunder som mottar alders- eller uførepensjon fra NAV på skadetidspunktet og som ikke har rett til sykepenger eller ordinære dagpenger. 

Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering: Kundens faste ansettelse har ufrivillig opphørt og Kunden har vedtak om rett til ordinære dagpenger fra NAV. Egenandelsfritak: Egenandel på Kundens innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) i forbindelse med skade som følge av lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen. 

Elektrisk fenomen: Uforutsett kortslutning, lysbue, overslag og overspenning som fører til skade på eller tap av Kundens innbo og løsøre. 

Forsikringsforetak: AmTrust International Underwriters DAC, registrerings- nummer 169384, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland. Forsikrings- foretaket har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland og er lisensiert for grenseoverskridende virksomhet basert i Norge. 

Forsikringstaker: NorgesEnergi AS, Askekroken 11, 0277 Oslo. Org.nr. 982 584 027. 

Kunde (forsikret medlem): Privatkunde som ikke har fylt 80 år og som har inngått avtale om Strømforsikring med Forsikringstakeren. 

Forsikringsavtalen: Den kollektive avtalen om betalingsforsikringen Strømforsikring mellom Forsikringstakeren og Forsikringsforetaket. 

Forsikringens startdato: Den dato Kunden har inngått avtale med Forsikringstakeren om Strømforsikring og avtalen er registrert på Kundens strømavtale. 

Forsikringens opphørsdato: Datoen da forsikringen opphører i henhold til avsnitt 7 i disse Vilkårene. 

4. Erstatning og forsikringssum 

4.1 Erstatning ved sykmelding 

4.1.1 Vilkår for erstatning 

Rett til erstatning gjelder ved sykmelding der første sykmeldingsdag inntreffer i forsikringstiden. 

Retten til erstatning inntreffer etter at Kunden har vært sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende. 

4.1.2 Forsikringssum og erstatningsberegning 

Forsikringen dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) for den strømmåleren Strømforsikring er knyttet til. Erstatningsutbetalingen utgjør minimum 3 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle. 

Etter 30 dager med sammenhengende sykmelding, beregnes erstatning fra første sykmeldingsdag og i forhold til antall dager sykmeldingsperioden varer. Forsikringsforetaket erstatter 1/30 av månedlig strømforbruk for hver dag med sykmelding. Erstatningsbeløpet godskrives Kundens strømfaktura hos NorgesEnergi AS og Kunden får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Utgjør erstatning for målt strømforbruk mindre enn 3 000 kroner per 30 dager, vil det overskytende tilfalle Kunden i henhold til NorgesEnergi AS sine oppgjørsrutiner. 

Dersom det går kortere tid enn 30 dager mellom to sykmeldingsperioder som har samme årsak, regnes disse som samme sykmelding. 

4.1.3 Unntak og begrensninger 

Forsikringen dekker ikke sykmelding som følge av sykdom som har vist tegn før det har gått minst 30 dager fra Forsikringens startdato. 

4.2 Erstatning ved Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering 

4.2.1 Vilkår for erstatning 

Rett til erstatning gjelder for Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering som varsles eller inntreffer i forsikringstiden. 

Retten til erstatning inntreffer etter at Kunden har vært Ufrivillig arbeidsledig eller permittert i minst 30 dager sammenhengende og har vedtak om rett til ordinære dagpenger fra NAV. 

4.2.2 Forsikringssum og erstatningsberegning 

Forsikringen dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) for den strømmåleren Strømforsikring er knyttet til. Erstatningsutbetalingen utgjør minimum 3 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle. 

Etter 30 dager med sammenhengende Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering, beregnes erstatning fra den dato NAV har innvilget ordinære dagpenger og i forhold til antall dager arbeidsledigheten eller permitteringen varer. Forsikringsforetaket erstatter 1/30 av månedlig strømforbruk for hver dag med arbeidsledighet eller permittering. Erstatningsbeløpet godskrives Kundens strømfaktura hos NorgesEnergi AS og Kunden får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Utgjør erstatning for målt strømforbruk mindre enn 3 000 kroner per 30 dager, vil det overskytende tilfalle Kunden i henhold til NorgesEnergi AS sine oppgjørsrutiner. 

4.2.3 Unntak og begrensninger 

Forsikringen dekker ikke Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering som varsles før det har gått minst 30 dager fra Forsikringens startdato. 

Forsikringsforetaket utbetaler ingen erstatning for Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering dersom: 

 1. Kunden blir arbeidsledig ved utløp av en arbeids- eller oppdragskontrakt med kjent sluttdato, f.eks konsulentoppdrag, oppdrag via vikarbyrå, bemanningsbyrå, el. 
 2. Kunden blir arbeidsledig eller permittert fra midlertidig ansettelse eller det forekommer sesongpreget arbeidsledighet innenfor Kundens yrke 
 3. Arbeidsledigheten skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse som følge av Kundens eget forhold 

4.3 Erstatning ved innleggelse på sykehus eller institusjon 

4.3.1 Vilkår for erstatning 

Rett til erstatning gjelder ved innleggelse på sykehus eller institusjon som inntreffer i forsikringstiden. 

Retten til erstatning inntreffer etter at Kunden har vært innlagt på sykehus/ institusjon i minst 30 dager sammenhengende. 

4.3.2 Forsikringssum og erstatningsberegning 

Forsikringen dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi AS (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) for den strømmåleren Strømforsikring er knyttet til. Erstatningsutbetalingen utgjør minimum 3 000 kroner per måned i inntil 4 måneder per forsikringstilfelle. 

Etter 30 dager med sammenhengende innleggelse, beregnes erstatning fra første dato for innleggelse og i forhold til antall dager innleggelsen varer. Forsikringsforetaket erstatter 1/30 av månedlig strømforbruk for hver dag Kunden er innlagt på sykehus/institusjon. Erstatningsbeløpet godskrives Kundens strømfaktura hos NorgesEnergi AS og Kunden får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Utgjør erstatning for målt strømforbruk mindre enn 3 000 kroner per 30 dager, vil det overskytende tilfalle Kunden i henhold til NorgesEnergi AS sine oppgjørsrutiner. 

Dersom det går kortere tid enn 30 dager mellom to innleggelser som har samme årsak, regnes disse som samme innleggelse. 

4.3.3 Unntak og begrensninger 

Forsikringen dekker ikke innleggelse på sykehus eller institusjon som følge av sykdom som har vist tegn før det har gått minst 30 dager fra Forsikringens startdato. 

4.4 Erstatning ved dødsfall 

4.4.1 Vilkår for erstatning 

Rett til erstatning gjelder ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke som inntreffer i forsikringstiden. 

4.4.2 Forsikringssum og erstatningsberegning 

Forsikringssummen er 5 000 kroner og utbetales til den som er berettiget til å motta erstatningsutbetalingen. 

4.5 EGENANDELSFRITAK 

4.5.1 Vilkår for erstatning 

Egenandelsfritak dekker Kundens egenandel på innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa- eller fritidsboligforsikring) for skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen. 

4.5.2 Forsikringssum og erstatningsberegning 

Erstatningen er begrenset til Kundens egenandel, maksimalt 5 000 kroner. Erstatningsbeløp utbetales til Kunden. 

4.5.3 Unntak og begrensninger 

Har Kunden ved erstatningsberegning for innbo- og løsøre fått en avkortning fra sitt innboforsikringsforetak som følge av overtredelse av sikkerhets- forskriftene, vil erstatning under Egenandelsfritak også kunne bli vurdert, jfr. FAL § 4-8. 

5. Forholdet mellom forsikringsdekningene 

Kunden har ikke krav på erstatning for sykmelding og Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering samtidig. Erstatningsutbetaling under punkt 4.1. fratar ikke Kunden rett til senere erstatning under punkt 4.2. eller motsatt. 

6. Maksimal forsikringssum 

Forsikringsforetakets ansvar er begrenset til totalt 4 månedlige erstatnings- utbetalinger i løpet av en 12 måneders periode. 

7. Premiebetaling 

Prisen for Strømforsikring framgår på Kundens strømfaktura fra NorgesEnergi AS og betales i henhold til avtalte betalingsterminer. Ved manglende betaling av strømfakturaen, opphører Strømforsikring samtidig med at strømavtalen med NorgesEnergi AS opphører. Dersom Kundens strømavtale gjenopptas og Kunden også ønsker å gjenoppta Strømforsikring, vil Strømforsikring tre i kraft igjen og Forsikringsforetakets ansvar løper fra dagen etter at utestående beløp er betalt. 

8. Generelle bestemmelser 

Dersom Kunden gjør seg skyldig i svik mot Forsikringsforetaket, mister Kunden ethvert krav mot Forsikringsforetaket i anledning samme hendelse, jfr. FAL §§ 4-2, 1. ledd og 13-2, 1. ledd. Dersom Kunden ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge vedkommende til last, kan Forsikringsforetakets ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL §§ 4-2, 2. ledd og 13-2, 2. ledd. 

9. Fremgangsmåte ved søknad om erstatning 

Søknad om erstatning skal meldes til Forsikringsforetakets skadebehandler uten ugrunnet opphold. 

Enten via https://norgesenergi.skadeserviceportal.no/eller ved å kontakte skadebehandler: 

Skadeservice v/ Insurance Management Administration & Advisors AS (“IMAA”) 

Postboks 165, 3571 Ål. Telefon 400 34 440. E-post: skadeservice@imaa.no 

9.1 Krav til dokumentasjon 

Avhengig av hvilken forsikringsdekning det søkes erstatning for, skal følgende dokumentasjon fremlegges: 

Erstatning ved sykmelding: 

 • Kopi av sykmelding fra autorisert helsepersonell som viser sykmeldings- periode 
 • Forsikringsforetaket kan ved behov be om kopi av sykmelding hvor Kundens diagnose framgår. Forsikringsforetaket kan kreve at Kunden underlegges vurdering av en uavhengig lege. 

Erstatning ved Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering: 

 • Kopi av varsel om oppsigelse/permittering fra arbeidsgiver med angivelse av årsak til, og dato for ikrafttredelse av oppsigelsen/permitteringen 
 • Vedtak fra NAV om at ordinære dagpenger er innvilget 
 • Utbetalingsoversikt over ordinære dagpenger fra NAV for minst 30 dager sammenhengende som viser hvilken periode utbetalingen gjelder for 

Erstatning ved innleggelse på sykehus/institusjon 

 • Bekreftelse fra sykehuset/institusjonen på innleggelsesdato og varighet 

Erstatning ved dødsfall: 

 • Dødsattest med angivelse av dødsårsak, samt dokumentasjon som viser hvem som er berettiget til å motta erstatningsutbetalingen på vegne av dødsboet eller arvingene 

Egenandelsfritak: 

 • Dokumentasjon fra Kundens forsikringsforetak for innbo- og løsøre- forsikring (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) som bekrefter fratrukket egenandel, samt skadeårsak

10. Frist for å søke erstatning 

Dersom Kunden ikke har meldt kravet til Skadeservice innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, mister Kunden retten til erstatning under Strømforsikring, jfr. FAL §§ 8-5 og 18-5. 

11. Kundebehandling 

Kunder som har spørsmål til skadebehandlingen kan ta dette opp med Forsikringsforetakets skadebehandler «Skadeservice v/IMAA». Telefon 400 34 440, E-post: skadeservice@imaa.no. 

Dersom du ikke er fornøyd med beslutningen i en søknad om erstatning, kan be forsikringsforetaket om en ny vurdering ved å kontakte skadebehandler på adressen over 

12. Klageadgang 

Klager på forsikringen skal gjøres skriftlig og rettes til AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm (e-post: klagomal@amtrustgroup.com). 

13. Rett til nemndbehandling, klage til tilsynsmyndigheter 

I henhold til FAL § 22-2 kan Kunden bringe eventuell tvist inn for Finansklage- nemnda, som er et uavhengig klageorgan. Finansklagenemnda kan tilskrives på følgende adresse: Finansklagenemnda, PB. 53, Skøyen, 0212 Oslo. 

Kunden kan også klage til tilsynsmyndigheter, jf FAL § 22-1. 

14. Lovvalg 

Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol. 

15. Force majeure 

Forsikringsforetaket er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, militære øvelser, revolusjon, opprør, styringsmakters inngrep, beslag, streik, lockout, blokade eller lignende hendelse. 

16. Transaksjoner i strid med gjeldende sanksjonsforskrifter

Forsikringsforetaket svarer ikke for erstatningsutbetalinger som strider mot sanksjoner eller embargoer bestemt av EU eller Norge. Dette gjelder også sanksjoner eller embargoer vedtatt av USA, så lenge disse ikke er i strid med europeiske eller norske lover eller regler. Hvis en erstatningsutbetaling ikke når mottakeren på grunn av sanksjoner skal AmTrust International Underwriters DAC anses å ha oppfylt sine forpliktelser i henhold til Forsikringsavtalen. Hvis det fremkommer at Forsikringstakeren, forsikret objekt eller sikrede er utsatt for sanksjoner eller embargoer har Forsikringsforetaket rett til å si opp forsikringen. 

PERSONVERNERKLÆRINGEN TIL AMTRUST 

I forbindelse med at du har utvist interesse for en forsikring, kjøpt en forsikring eller meldt et forsikringstilfelle, behandler AmTrust (nærmere definert nedenfor) dine personrelaterte data. Hvis ikke annet er oppgitt, gjelder opplysningene nedenfor for følgende selskaper: 

 1. AmTrust International Underwriters DAC (169384) ("AIU"); 
 2. AmTrust Nordic AB (556671-5677) ("AmTrust Nordic"); 
 3. AmTrust Insurance Services Sweden AB (556885-4300) ("AISS"). 

Denne personvernerklæringen gjelder for AIU, AmTrust Nordic og AISS (AIU, AmTrust Nordic og AISS blir heretter i fellesskap omtalt som "AmTrust", "oss" eller "vi"). 

Det AmTrust-selskapet som du har inngått en avtale med eller som for øvrig er ansvarlig for den forsikringen som gjelder for deg, er ansvarlig for å behandle personrelaterte data om deg. Forsikringsdokumentene dine inneholder opplysninger om dette. 

Denne erklæringen er et sammendrag av hvordan AmTrust behandler dine personrelaterte data og hvilke rettigheter du har når det gjelder vår behandling av personrelaterte data. Detaljert informasjon om hvordan AmTrust behandler personrelaterte data finner du i vår fullstendige personvernerklæring på nettsiden til AmTrust: www.amtrustnordic.se. Hvis du vil be om et eksemplar av personvernerklæringen vår, kan du sende en melding til personvernombudet vårt på den epostadressen som er oppgitt i punkt 5 nedenfor. 

1. Hvilke opplysninger innhenter vi? 

De personrelaterte dataene som vi behandler er først og fremst slike opplysninger som du har oppgitt til oss, men det kan også dreie seg om data som er innhentet av tredjepart. Tredjeparter som vi kan innhente data fra er f.eks. offentlige kilder, slik som folkeregister og skattemyndigheter, men også andre eksterne kilder slik som arbeidsgivere og nav, samt andre forsikringsleverandører, forsikringsmeglere eller partnere som vi samarbeider med. Vi kan behandle følgende personrelaterte data om deg: 

 • generelle identifiserende data og kontaktopplysninger, samt andre opplysninger som gjør det mulig for oss å tilby deg produkter og tjenester; 
 • økonomisk informasjon og kontoopplysninger; 
 • opplysninger som loven pålegger oss å behandle, bl.a. informasjon som er nødvendig for å avdekke, forhindre og undersøke bedrageritilfeller eller å utføre kontroller med hensyn til økonomiske sanksjonslister; 
 • opptak av telefonsamtaler og 
 • markedsføringspreferanser. 

I den grad det er nødvendig kan vi også innhente sensitive personrelaterte data, f.eks. opplysninger om helse og tilhørighet til fagforeninger. Vi har rett til å behandle slike opplysninger for å avklare, hevde eller forsvare rettslige krav. 

2. Hva gjør vi med opplysningene dine? 

Behandling av personrelaterte data initieres når slik behandling er nødvendig på grunnlag av de avtalefestede forpliktelsene som AmTrust har overfor deg, på grunnlag av juridiske krav eller fordi vi har rett til å behandle slike opplysninger for å avklare, hevde eller forsvare juridiske krav. Dessuten behandler vi personrelaterte data for å ivareta våre rettmessige interesser, bl.a. markedsføring eller produktutvikling. Personrelaterte data som vi ikke lenger trenger til de formålene som er nevnt i vår fullstendige personvernerklæring, slettes i henhold til loven. 

3. Formidling av personrelaterte data 

I tilfeller der det er nødvendig formidler AmTrust dine personrelaterte data til andre foretak i det samme konsernet, til distribusjonspartnere, tjenesteleverandører eller statlige og andre offentlige myndigheter og instanser. Dine personrelaterte data kan også bli behandlet utenfor EU/EØS, men AmTrust formidler dine personrelaterte data til land utenfor EU/EØS kun hvis EU har godkjent at beskyttelsesnivået i mottakerlandet er adekvat eller hvis mottakeren har forpliktet seg til å beskytte dine personrelaterte data i henhold til EU-lovgivning. Med tjenesteleverandører eller andre selskaper som ikke selv er ansvarlig for å behandle personrelaterte data har AmTrust inngått avtaler om oppdragsbehandling for å fastsette hvordan personrelaterte data skal behandles. 

4. Rettighetene dine 

Du har rett til å avvise markedsføringstiltak eller endre markedsføringspreferansene dine, og du kan kreve å få utlevert utdrag fra registre som inneholder personrelaterte data om deg som vi behandler. Du kan tilbakekalle ditt samtykke til behandling av sensitive personrelaterte data, og du kan sende inn en klage om hvordan AmTrust behandler personrelaterte data til det kontrollorganet som er ansvarlig for håndtering av personrelaterte data. I bestemte tilfeller har du også rett til å be om at dataene dine blir slettet eller korrigert, at behandling av dine personrelaterte data begrenses eller nektes, at du ønsker å motta en kopi av dine personrelaterte data (dataportabilitet) og at du ikke aksepterer automatiserte vedtak og profilering. 

5. Kontaktopplysninger 

Hvis du ønsker å ta kontakt med AmTrust angående vår behandling av personrelaterte data eller vil benytte deg av dine rettigheter som er beskrevet ovenfor, kan du henvende deg til personvernombudet hos AmTrust Nordic på følgende epostadresse: 

dpo.nordic@amtrustgroup.com 

eller pr. post til Dataskyddsombud, AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm. Spørsmål som gjelder AmTrust International Underwriters DAC kan sendes til: 

Data Protection Officer, AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland. 

På vår nettside www.amtrustnordic.se finner du den fullstendige personvernerklæringen til AmTrust og kontaktopplysninger for alle AmTrust- selskaper. 

Angrerett

Du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager etter avtaleinngåelse. Du trenger ikke oppgi noen grunn til dette. For å angre kan du sende inn angreskjema til NorgesEnergi. Benytt deg av vårt angrerettskjema, send oss en epost eller send inn en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Merk deg: 

 • Dersom du benytter deg av angreretten, gjelder dette kun for tilleggstjenesten.