Til Norgesenergi.no

Vilkårshistorikk Spotpris

Her finner du en oversikt over gjeldende og tidligere vilkår for strømavtalen Spotpris. 

Gjelder fra 1. juli 2023

1. PARTENE

Leverandør:

Navn: NorgesEnergi AS
Adresse: Postboks 608 Lundsiden, 4606 Kristiansand S
Organisasjonsnummer: 939 692 738

Kunde:

Forbrukeren som inngår denne avtalen om levering av strøm med Leverandøren. Denne avtalen kan ikke inngås av juridiske personer.

2. LEVERANSESTED

Leverandøren vil levere strøm i henhold til denne avtalen til avtalt leveransested, basert på opplysninger om målepunktadresse og målepunkt-ID som oppgis av Kunden. Leveransen starter etter avtale, se også punkt 5.5 nedenfor

3. PRODUKT OG PRISER

3.1 PRODUKT

Produktnavn: Spotpris
Avtaletype: Spotpris time for time
Produktbeskrivelse: Avtalen omfatter levering av strøm som følger spotprisen i markedet.

Plusskunde: Kunden krediteres med gjeldende områdepris per kWh avregnet time for time for strøm som mates ut på nettet, se særlige vilkår under punkt 4.3.4 nedenfor.

 • PRISER

Produkt spot: Gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool) time for time pluss merverdiavgift på 25 %
Fastbeløp: 49 kroner per målepunkt per måned inklusive merverdiavgift
Påslag: 0
Eventuell prisgaranti: 12 måneder fra leveransestart

I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Se punkt 6.                    

4. PRODUKT-/TJENESTESPESIFIKKE BETINGELSER

4.1 FAKTURERING

Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk i samsvar med gjeldende regelverk.

Leverandøren anbefaler elektronisk fakturering (efaktura). Oppretter Kunden ikke efaktura, blir fakturaen tilsendt per post og det vil tilkomme et tillegg for papirfaktura. Tillegget blir ikke belastet ved første fakturering.

4.2 BETALINGSBETINGELSER

Betalingsfrist faktura: 14 dager etter fakturadato, månedlig
Efaktura: Gebyrfritt
Papirfaktura: 59 kroner per papirfaktura

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal kunden varsles skriftlig og gis 14 dagers betalingsfrist. Dersom Kunden innen den tid ikke har betalt skyldig beløp, kan Leverandøren heve avtalen ved melding til Kunden.

Enhver innbetaling fra kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Leverandøren har på Kunden, med mindre partene skriftlig har blitt enige om noe annet.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

 4.3 SÆRLIGE VILKÅR

4.3.1 Når Kunden uttrykkelig har anmodet om leveransestart før angrefristens utløp, eller bestilling av strøm tilbake i tid, er Kunden forpliktet til å betale et beløp som står i rimelig forhold til leveransen som Kunden har mottatt frem til den benytter angreretten, se punkt 11 nedenfor.

4.3.2 Som en del av kundeforholdet har Kunden mulighet til å benytte seg av ulike kundefordeler og kan inngå avtaler om tilleggstjenester som kun tilbys kunder med aktiv strømavtale med Leverandøren. Leverandøren tar forbehold for at tilbudet av kundefordeler og tilleggstjenester kan variere over tid. For å kunne benytte seg av kundefordelene i NorgesEnergi-appen, må Kunden laste ned og installere appen, samt godta appens bruksvilkår.

4.3.3 Standardvalg for kommunikasjon mellom Leverandør og Kunden er e-post og SMS, men Kunden har mulighet til å reservere seg mot elektronisk kommunikasjon ved avtaleinngåelsen eller ved å kontakte Leverandørens Kundeservice, se punkt 4.3.6 nedenfor.

4.3.4 Kunden kan bli plusskunde, dersom den produserer sin egen strøm, for eksempel ved hjelp av solcellepanel, og mater overskuddsstrømmen ut på nettet. For å kunne mate strømmen ut på nettet og ha en gyldig avtale med netteier samt automatisk strømmåler (AMS).

Kunden krediteres på den ordinære strømfakturaen for strømmen som mates ut på nettet basert på spotprisen for Kundens prisområde i den timen Kunden sender strømmen ut på nettet, eksklusiv merverdiavgift. Nettleie betales som normalt til netteier.

Grensen for hvor mye strøm Kunden kan mate ut på nettet og bli kreditert av Leverandøren for uten å regnes som kraftprodusent ligger ved 100 kilowatt.

4.3.5 Leverandøren samler inn og behandler Kundens personopplysninge som er nødvendig for å levere tjenesten i henhold til avtalen. Leverandørens personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Leverandøren behandler Kundens personopplysninger. Erklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Leverandørens nettsider.

4.3.6 De Særlige og Generelle vilkårene i denne avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet først. Dette er ikke til hinder for at kunden benytter seg av klagemulighetene beskrevet i punkt 13 nedenfor.

Kontakt med Kundeservice

Telefon: 38 10 00 80 

4.3.7 Etterfølgende Generelle vilkår følger malen for standard spotprisavtaler for forbrukere fra bransjeorganisasjonen Fornybar Norge. Avvikende fra disse Generelle vilkårene gjelder følgende utelukkende til Kundens fordel:

Punkt 8 nedenfor finner kun anvendelse, dersom Kunden uttrykkelig ønsker å videreføre avtalen på den nye adressen med nytt målepunkt.

Dersom Kunden benytter seg av angreretten og avtaleinngåelsen kan fortsatt annulleres i henhold punkt 11.3 ii) nedenfor, skal Kunden informeres særskilt om at avtalen med tidligere leverandør av strøm er gjeldende igjen.

Generelle vilkår

5. PARTENES PLIKTER VED BESTILLING – TIDSPUNKT FOR OPPSTART

5.1 Kunden skal gi de opplysninger om anlegget som Leverandøren trenger for at avtalen skal kunne inngås, herunder fødselsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID og e-postadresse/mobilnummer. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid har oppdaterte kontaktopplysninger på Kunden.

5.2 Ved vurdering av kredittverdighet, kan Leverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

5.3 Hvis inngåelse av denne avtalen innebærer skifte av strømleverandør, skal Leverandøren på vegne av Kunden iverksette et leverandørskifte og Kundens eksisterende strømavtale opphører, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av avtalen med tidligere strømleverandør for eventuelle konsekvenser av oppsigelse, for eksempel dersom oppsigelsen utløser bruddgebyr etter den tidligere avtalen.

5.4 Leverandøren plikter å levere elektrisk strøm i henhold til kundens løpende behov. Kunden plikter å betale for den leverte strømmen i henhold til denne avtalens betingelser.

5.5 I de tilfeller Kunden har 14 dager angrerett, dvs. når avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, (se punkt 11), kan ikke startdato for levering av strøm under avtalen være før angrefristperioden har utløpt, med mindre Kunden uttrykkelig ber om at oppstart av leveringen skal påbegynnes før angrefristen har utløpt. Hvis Kunden ber om slik førtidig oppstart, vil Kunden være ansvarlig for kostnader i angrefristperioden dersom kunden senere benytter angreretten, se punkt 11.3 iii) annet avsnitt.

6. FAKTURERING AV NETTLEIE

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Leverandøren fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester.

7. FEIL MED MÅLING ELLER AVREGNING

7.1 Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Ved feil ved måledata, feil håndtering av måledata, faktureringsfeil, eller feil på måleren, kan leverandøren eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling.

7.2 Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan dokumenteres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og i utgangspunktet ikke ut over den alminnelige foreldelsesfristen for krav på 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

7.3 Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata eller feil håndtering av måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

8. FLYTTING

Dersom kunden flytter, vil denne avtalen følge Kunden til nytt leveransepunkt (nytt målepunkt-ID), forutsatt at Kunden melder flytting til Leverandøren. Partene kan likevel gjensidig si opp avtalen i tråd med avtalens punkt om oppsigelse.

9. OPPSIGELSE AV AVTALEN

9.1 Dersom avtalen ikke har en særskilt avtalt bindingstid, kan avtalen sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel. Oppsigelse vil skje automatisk dersom Kunden inngår avtale om strømleveranse med en annen strømleverandør. Oppsigelse fra leverandørens side forutsetter saklig grunn.

9.2 Avtale med prisgaranti kan ikke sies opp av leverandøren i perioden med prisgaranti.

10. AVTALEN KAN OVERDRAS AV LEVERANDØREN

Denne avtalen kan overdras av Leverandøren til en annen strømleverandør forutsatt at denne avtalens betingelser videreføres. Kunden skal varsles minst 30 dager før overdragelse kan skje, og Kunden kan uansett si opp avtalen med 14 dagers varsel fra det tidspunktet overdragelsen skjer.

11. ANGRERETT

11.1 Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, typisk ved salg over internett, på stand eller ved telefon- eller dørsalg, har Kunden etter reglene i angrerettloven rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å grunngi dette. Virkningene av at angrerett gjøres gjeldende er regulert i angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra når Kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

11.2 Dersom angrerett gjøres gjeldende, må Kunden på en entydig måte opplyse Leverandøren om at Kunden velger å gå fra avtalen. Angreretten kan gjøres gjeldende ved å bruke Leverandørens angreskjema, men melding kan også gis på annen måte, eksempelvis per e-post eller brev. Angrefristen anses overholdt dersom kunden har sendt slik melding før utløpet av angrefristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, så meldingen bør derfor sendes skriftlig.

11.3 Konsekvenser ved bruk av angrerett:

i) Ved bruk av angreretten opphører Kundens plikt til å betale for fremtidig strømleveranse og Leverandørens plikt til å levere strøm.

ii) Benytter Kunden angreretten før leveransen har startet, annulleres bestillingen og Kunden fortsetter som kunde hos sin forrige leverandør.

iii)   Hvis Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av strømleveransen før angrefristen på 14 dager er utløpt, og deretter har brukt angreretten, skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til tidspunktet da kunden underrettet Leverandøren om ønsket om å gå fra avtalen. I slike tilfeller hvor leveransen har startet, vil Kunden bli overført til leveringspliktig strøm fra sitt nettselskap, om ikke kunden sørger for å inngå ny strømavtale med en annen strømleverandør. Dette punktet gjelder også der Kunden melder innflytting tilbake i tid og Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av leveransen fra innflytting.

12. ENDRINGER I PRIS OG VILKÅR

12.1 Leverandøren kan foreta endringer i avtalte priselementer og andre vilkår i denne avtalen. Eventuell endring i priselementer eller andre vilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at direkte varsel er sendt Kunden. Varselet skal sendes til Kunden på den måten kunden har valgt (SMS og/eller e-post, eventuelt ordinær post).

12.2 Leverandøren har ikke adgang til å endre priselementer med avtalt prisgaranti før etter at garantiperioden har utløpt.

13. TVISTER

13.1 Dersom det oppstår en tvist mellom Kunden og Leverandøren, kan Kunden bringe tvisten inn for Elklagenemnda (kostnadsfritt for Kunden), eller bringe saken inn for domstolene. Elklagenemndas vedtak er rådgivende for partene. Ved vedtak som gir Kunden helt eller delvis medhold, skal Leverandøren gi begrunnet melding til Kunden og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

13.2 Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.


Gjelder fra 01.11.2022 - 30.06.2023

 1. Produktet som leveres er spotpris.
 2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og kan ikke brukes i næringsvirksomhet.
 3. Kraftprisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen kommer et månedlig fastbeløp. Størrelsen på fastbeløpet følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.
 4. Avtalen har tolv måneders prisgaranti. NorgesEnergi forplikter seg med dette til å ikke endre det månedlige fastbeløpet i prisgarantiperioden.
 5. Avtalen faktureres digitalt. Dersom kunden ikke oppretter eFaktura legges det til et papirfakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.

Fra 1.06.2021 - 31.10.2022

 1. Produktet som leveres er spotpris.

 2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og kan ikke brukes i næringsvirksomhet.

 3. Kraftprisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen kommer en månedlig abonnementspris. Størrelsen på abonnementsprisen følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.

 4. Avtalen har tolv måneders prisgaranti. NorgesEnergi forplikter seg med dette til å ikke endre den månedlige abonnementsprisen i prisgarantiperioden.

 5. Avtalen faktureres digitalt. Dersom kunden ikke oppretter eFaktura legges det til et papirfakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.

Særvilkår

Gjelder fra 02.09.2021

For denne avtalen gjelder Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Forbrukerombudet og Energi Norge, med de særvilkår som fremgår av denne avtalen. For fullstendige vilkår, se norgesenergi.no.

 1. Leverandørskifte

NorgesEnergi gis i denne avtalen fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtale med nåværende leverandør. NorgesEnergi kan innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør.

 1. Kundeforhold

Som en del av kundeforholdet får alle kunder tilgang på en rekke kundefordeler og mulighet til å bestille fordelsprodukter. Dersom kunden har bestilt fordelsprodukt, gjelder også vilkår for bestilt fordelsprodukt. Betaling for fordelsprodukt kommer i tillegg til betaling for strøm.

 1. Endring av rammebetingelser

NorgesEnergi kan foreta tilpasninger i produktet som følge av endringer i offentlige avgifter, rammebetingelser og prisområder. Dersom kunden har et garantiprodukt kan slike tilpasninger medføre endringer i innholdet og omfang av referanselisten og prisgarantien. Endringer vil varsles direkte eller på Min side dersom avtalt med kunden, og trer i kraft 14 dager etter varsel er gitt.

 1. Avgifter

Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

 1. Avregning og fakturering

Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk. Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom NorgesEnergi har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil NorgesEnergi fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir NorgesEnergi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester.

 1. Kredittvurdering

Kunden aksepterer at NorgesEnergi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle NorgesEnergi sine forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.

 1. Angrerett

Kunden har 14 dagers angrerett når avtale er inngått utenom faste forretningslokaler. Melding om angring må sendes skriftlig til NorgesEnergi innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av strøm kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. (Angrerettskjema)

 1. Personvern og bruk av informasjon

Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan NorgesEnergi behandler personopplysninger. Denne kan leses på norgesenergi.no.

Kundeservice

Vårt kundesenter er åpent på hverdager 8:00-16:00. Våre medarbeidere sitter klare og hjelper deg med alle dine spørsmål om strøm. 

Husk at som kunde i NorgesEnergi har du alltid tilgang til våre kundetjenester ved å logge inn på Min side eller app. 

Kontakt oss

Kontaktskjema

Telefon: 38100080

Epost: kundeservice@norgesenergi.no