NorgesEnergi har nå blitt Fortum. 13. mai forente vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

Vilkår for Bonustimen

Gjelder fra og med 04.03.2022

  1. Om Bonustimen

Bonustimen er NorgesEnergi sitt lojalitetsprogram. Med Bonustimen premierer vi lojale kunder  ved å gi dem muligheten til å tjene inn en bonusverdi som rabatterer kundens strømutgifter på årsbasis. Deltakere i lojalitetsprogrammet vil også få tilgang til eksklusive tilbud og rabatter knyttet til NorgesEnergis øvrige tjenester. Det kan også inkludere eksklusive tilbud og rabatter fra samarbeidspartnere. Alle privatkunder som har en strømavtale med NorgesEnergi kan melde seg på Bonustimen. Deltakelse er valgfritt og gratis for kunden. Kunden må aktivt registrere sin deltakelse via en av NorgesEnergis kanaler, og vil motta bekreftelse på deltakelse i Bonustimen fra NorgesEnergi. Kommunikasjon knyttet til lojalitetsprogrammet skjer hovedsakelig via e-post, webtjenester, mobilapplikasjoner eller andre digitale kanaler.

For å motta eksklusive tilbud og rabatter i forbindelse med Bonustimen må kunden gi et aktivt samtykke til elektronisk markedsføring. Kunden kan oppdatere sine samtykker på Min side eller ved å kontakte kundesenteret.

Disse vilkårene regulerer kundens deltakelse i Bonustimen, og gjelder i tillegg til vilkårene for kundens strømavtale.

  1. Opptjening av Bonustimer

Kundens deltakelse i Bonustimen innebærer at kunden opptjener en bonusverdi tilsvarende en times strømforbruk («Bonustimer») for hver dag kunden har en gyldig strømavtale hos NorgesEnergi.

Bonustimer opptjenes ett år av gangen i perioden 1. januar - 31. desember («Opptjeningsperioden») og går til fradrag på kundens strømregning i tråd med punkt 3 nedenfor. Kundens første Opptjeningsperiode starter fra dagen kunden melder seg på Bonustimen, men likevel tidligst fra oppstartsdato for NorgesEnergis strømleveranse til kunden, og varer til 31. desember det aktuelle året.

I tillegg vil NorgesEnergi gi kunden muligheter til å opptjene Bonustimer gjennom andre aktiviteter.

Dersom kunden flytter i løpet av en opptjeningsperiode vil opptjente Bonustimer overføres til å gjelde kundens strømavtale for anlegget på den nye adressen, forutsatt at NorgesEnergi forblir kundens strømleverandør på den nye adressen.

  1. Bruk av opptjente Bonustimer

Bonustimer som kunden tjener i løpet av Opptjeningsperioden kommer til fradrag på kundens strømregning for juli i året etter Opptjeningsperioden. Hvis kunden har helt eller delvis ubetalte strømregninger som har forfalt kommer likevel ikke Bonustimene til fradrag før kundens fulle utestående er betalt. Bonustimene vil i slike tilfeller komme til fradrag på kundens første strømregning etter at alle utestående faktura er betalt, men likevel beregnet med utgangspunkt i kundens strømforbruk i juli i året etter Opptjeningsperioden, som beskrevet nedenfor.  

Fradraget for opptjente Bonustimer beregnes basert på kundens strømforbruk i juli og den gjennomsnittlige strømprisen for juli med kundens strømavtale, i samsvar med følgende formel:

Bonus til fradrag på strømregning for juli = ("En times strømforbruk per dag i Opptjeningsperioden" / "744 timer i juli") x "Kundens totale strømforbruk i kWh i juli" x "Kundens gjennomsnittlige strømpris (NOK / kWh) i juli ".

Hvor kunden har opptjent ekstra Bonustimer gjennom andre aktiviteter benyttes samme formel, anvendt på den aktuelle måneden de ekstra Bonustimene kommer til fradrag.

Opptjent bonus reduserer ikke det faste månedsbeløpet i kundens strømavtale eller kundens nettleie for juli måned. Det er ikke mulig å benytte opptjente Bonustimer til andre formål enn fradrag på strømregningen for juli. For eksempel er det ikke mulig å få oppsparte bonustimer utbetalt.

  1. Overføring

Kundens deltakelse i Bonustimen er personlig og opptjente Bonustimer kan ikke overføres til andre.

  1. Oppsigelse og opphør

Kunden kan når som helst avslutte sin deltakelse i Bonustimen.

NorgesEnergi har rett til å avslutte lojalitetsprogrammet Bonustimen med 30 dagers varsel. Opptjente Bonustimer på tidspunktet for opphør av lojalitetsprogrammet vil da komme til fradrag på kundens neste strømregning for juli måned.

Hvis kundens strømavtale sies opp eller avsluttes på annen måte, avsluttes samtidig kundens deltakelse i Bonustimen.

Opptjente, ubenyttede Bonustimer blir da tapt, uten noen rett til kompensasjon for kunden. Det samme gjelder hvis kunden velger å avslutte sin deltakelse i Bonustimen.

  1. Endringer og tillegg

NorgesEnergi har rett til å endre og utvikle lojalitetsprogrammet Bonustimen og disse vilkårene etter eget skjønn. De til enhver tid gjeldende vilkår for Bonustimen er publisert på NorgesEnergis nettsider, www.norgesenergi.no. Hvis NorgesEnergi endrer reglene for opptjening eller bruk av Bonustimer, eller gjør andre vesentlige endringer i lojalitetsprogrammet, vil kunden informeres om endringen på NorgesEnergi sitt nettsted i rimelig tid før endringen trer i kraft. NorgesEnergi kan også informere kunder om endringer på andre måter, f.eks. via e-post eller gjennom informasjon gitt til kunden i forbindelse med fakturering.