Energivakten Pluss

Fordelsproduktet er ikke tilgjengelig for salg.

 

NorgesEnergi Bedrift har nå blitt Fortum. Hos Fortum finner du smarte tilleggstjenester som gjør strømavtalen din enda bedre. 


Gå til Fortums tilleggstjenester

 

 • To timer gratis ENØK-rådgivning (verdi 2000 kroner)
 • Full oversikt over strømavtalene
 • Varsler ved unormalt forbruk
 • Se når og hvor strømmen brukes
 • Et ferdig budsjett med full oversikt over energikostnader

Vilkår Energivakten Pluss

1. Produkt

Produktet som leveres er Energivakten. Tjenesten er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Oppdatert produktinnhold i Energivakten finnes til enhver tid på norgesenergi.no/bedrift.

2. Betaling

Energivakten faktureres på strømfakturaen fra Norgesenergi til kunden. Betaling for Energivakten beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. For tiden faktureres det en kostnad per anlegg på 85,- kr mnd for Energivakten. Energivakten faktureres alle anlegg tilknyttet kundenummeret og i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på norgesenergi.no/bedrift

3. Endring

Norgesenergi kan endre innholdet i og prisen for Energivakten. Endring av innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes direkte til kunden. Såfremt kunden melder oppsigelse av Energivakten etter at det er varslet om slik endring og før endringen trer i kraft, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trer i kraft.

4. Oppsigelse

Energivakten kan sies opp av begge parter. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid til Kundeservice på telefon 38 10 00 81. Ved oppsigelse fra Norgesenergi sin side gjelder en oppsigelsestid på 2 uker.

 

Tilleggsvilkår for Energivakten Pluss («Tilleggsvilkårene») 

Energivakten Pluss («Tjenesten») er en betalt tjeneste som leveres av NorgesEnergi AS («NorgesEnergi»), org.nr: 939 692 738, som gir som gir Kunden tilgang til mer omfattende tilleggsfunksjoner i rapporteringsverktøyet Energivakten, samt to timer energirådgivning i året. Bruk av Tjenesten forutsetter at Kunden har opprettet en Energivakten-ID. 

Som abonnent av Tjenesten kan Kunden analysere strømforbruket sitt, budsjettere strømforbruket og dets kostnader, samt administrere brukerrettighetene til Kundens eiendomsopplysninger. 

I energirådgivningen inngår brukshjelp/support for Tjenesten, samt forslag til hvordan Kunden kan spare strøm. 

Tjenesten aktiveres via Energivakten automatisk for alle anlegg der Kunden har en avtale for strøm, fjernvarme eller fjernkjøling. 

Kunden må akseptere disse Tilleggsvilkårene for å få tilgang til Tjenesten. Ved å akseptere Bruksvilkårene bekrefter kunden at han har lest og godtar disse vilkårene, og at han forplikter seg til å overholde dem. 

1. AVTALENS LENGDE OG OPPSIGELSE 

NorgesEnergi har rett til å foreta en kredittvurdering av Kunden ved avtalens inngåelse. Dersom kredittverdigheten er mangelfull, kan NorgesEnergi, for å sikre sine fordringer, kreve at Kunden stiller rimelig sikkerhet eller et forskudd. 

Tilleggstjenesteavtalen gjelder fortløpende. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å avslutte Tjenesten ved å varsle kunden minst 14 dager før oppsigelsen. NorgesEnergi videre rett til å heve tilleggstjenesteavtalen dersom Kunden vesentlig har brutt sine betalingsforpliktelser eller andre forpliktelser i henhold til avtalen, og avtalebruddet ikke er rettet innen den rimelige fristen som er meddelt skriftlig av NorgesEnergi. 

Avtalen er en tilleggstjenesteavtale, og erstatter ikke Kundens avtale for leveranse av strøm- eller fjernvarme/-kjølingsavtale. Når Kundens strøm- eller fjernvarme-/fjernkjølingsavtale utløper, opphører også tilgang til Tjenesten. 

2. PRIS PÅ TILLEGGSTJENESTEN OG BRUK AV INFORMASJON I FAKTURERINGEN 

Den aktuelle månedsprisen (NOK/måned/anlegg) for Tjenesten faktureres som en del av fakturaen for Kundens strøm-, fjernvarme- eller fjernkjølingsavtale. 

3. ENDRINGER I AVTALEVILKÅRENE, PRISER OG TJENESTEN 

Virkningen av endringer i skatter, offentlige avgifter og andre sammenlignbare avgifter på kontraktsprisen anses å tre umiddelbart i kraft på endringstidspunktet. NorgesEnergi vil gi Kunden beskjed om hvordan endringene påvirker prisen så snart som mulig etter at NorgesEnergi har fått kunnskap om disse. 

Begge parter har forståelse for at rapporteringstjenester er i rask utvikling. NorgesEnergi kan gjøre endringer i Tjenesten for å forbedre brukervennligheten eller tilgjengeligheten av Tjenesten. Tjenesten kan også modifiseres for bedre å kunne møte behovene til øvrige tjenester fra NorgesEnergi. NorgesEnergi kan også legge til nye tjenester og funksjoner basert på etterspørsel eller fjerne funksjoner som er lite anvendelige eller har blitt økonomisk ulønnsomme for NorgesEnergi.

Endringer i Tjenesten kan gjøre det nødvendig med endringer i disse Tilleggsvilkårene. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å endre vilkårene i disse Tilleggsvilkårene for å tilpasse Tjenesten eller disse vilkårene i møte med endrede forretningsbehov, ny teknologi, nytt utstyr, standarder, lovgiving, praksis eller egnede tekniske, administrative, operasjonelle eller andre relevante metoder. 

NorgesEnergi kan endre disse Tilleggsvilkårene ved å oppdatere dem på NorgesEnergis nettsider minst 14 dager før endringene trer i kraft. 

4. NORGESENERGIS ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNINGER 

NorgesEnergi gir ingen garantier knyttet til Tjenesten. NorgesEnergi garanterer heller ikke at Tjenesten vil være tilgjengelig uten feil eller avbrudd. 

Energirådgivningen leveres av en tredjepart og NorgesEnergi er ikke ansvarlig for eventuelle tap, skape eller andre konsekvenser, herunder skattemessig konsekvenser av at kunden innretter seg i henhold til de forslagene som presenteres. NorgesEnergi er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte kostnader, tap eller skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt eller fortjeneste, avbrudd i drift eller tap av informasjon som følge av bruk eller avbrudd i bruken av Tjenesten eller dens materialer. NorgesEnergi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som kan være forårsaket av informasjonssystem eller kommunikasjonsfeil eller feil eller skadelig programvare, eller for en tredjeparts nettsted eller materiale som kan være lenket til eller referert til på Tjenesten. 

NorgesEnergi er ikke ansvarlig for følgeskader på kunden, slik som inntektstap eller skade på forholdet mellom kunden og en tredjepart, med mindre det skyldes NorgesEnergis grove uaktsomhet eller forsettlige forsømmelse. NorgesEnergis ansvar vil imidlertid ikke under noen omstendighet overstige ansvaret som følger av ufravikelig lovgiving.

5. ØVRIGE VILKÅR 

Tjenesten er kun ment for NorgesEnergis bedriftskunder. 

NorgesEnergi forbeholder seg retten til å sende beskjeder til kunden via epost, tekstmelding på «min side» eller på annet egnet måte. Alternativt kan beskjedene sendes til kundens faktureringsadresse, med mindre annet er oppgitt. 

Bruksvilkårene for Energivakten og NorgesEnergis salgsavtale med kunden, herunder NorgesEnergi standardbetingelser for strøm gjelder i tillegg til disse Tilleggsvilkårene. Ved eventuell motstrid har disse Tilleggsvilkårene og Bruksvilkårene forrang foran gjeldende vilkår i NorgesEnergis salgsavtale med kunden, herunder NorgesEnergi standardbetingelser for strøm.

 

Energivakten Bruksvilkår («Bruksvilkårene») 

Energivakten er en tjeneste som leveres av NorgesEnergi AS («NorgesEnergi»), org.nr: 939 692 738), som gir kunden tilgang til et rapporteringsverktøy med grunnleggende funksjoner («Tjenesten»). 

Med rapporteringsverktøyet Energivakten kan kunden overvåke sitt eget energiforbruk og se strømregningene sine. 

Kunden må akseptere disse Bruksvilkårene for å få tilgang til Tjenesten. Ved å akseptere Bruksvilkårene bekrefter kunden at han har lest og godtar disse vilkårene, og at han forplikter seg til å overholde dem. 

Gjennom Tjenesten er det også mulig å inngå avtaler og aktivere ytterligere tjenester fra NorgesEnergi. Kontrakter og tilleggstjenester kan faktureres separat i samsvar med vilkårene eller i hver kontrakt eller tjeneste. 

1. INNLEDNING AV TJENESTEN 

Aktivering av Tjenesten krever at kunden oppretter en Energivakten-ID på nettside på https://energivakten.norgesenergi.no/Registration/Index 

2. AVSLUTNING AV TJENESTEN 

Energivakten er en tilleggstjeneste, og erstatter ikke kundens faktiske strømavtale. Ved oppsigelse av kundens strømavtale opphører også Tjenesten automatisk senest innen tre (3) år etter strømavtalens opphør. Tjenesten opphører også dersom kunden ikke har logget inn på Energivakten-tjenesten på tre (3) år. 

Dersom det er ønskelig, kan kunden slette sin Energivakten-ID ved å varsle NorgesEnergi om dette. For å slette ID-en, må kunden sende en utvetydig forespørsel til NorgesEnergi om å få slettet sin Energivakten-ID, samt kundens kundenummer og brukernavn. Notifikasjon om sletting av ID gis til NorgesEnergis kundeservice på 38 10 00 81 eller på epost til bedrift@norgesenergi.no 

For ordens skyld påvirker ikke sletting av foretakets Energivakten-applikasjon eller -ID andre kunders forpliktelser overfor NorgesEnergi. 

NorgesEnergi har rett til å si opp kundens Tjeneste umiddelbart dersom kunden, til tross for påminnelse om forholdet, ikke har rettet opp situasjonen innen rimelig tid i følgende tilfeller:

 • Kunden bruker eller kommer til å bruke Tjenesten på en måte som bryter med disse Bruksvilkårene eller kundens forpliktelser overfor NorgesEnergi;
 • NorgesEnergi har grunn til å mistenke at Tjenesten blir misbrukt; eller
 • Kunden oppfyller ikke sine betalingsforpliktelser. 

I tillegg har NorgesEnergi rett til å si opp kundens Tjeneste eller overføre Tjenesten til et annet foretak ved å notifisere kunden senest 14 dager før den planlagte endringen. 

3. ALMINNELIGE VILKÅR 

Det er kundens ansvar at brukerinformasjonen som gis i forbindelse med registrering av Tjenesten er korrekt. NorgesEnergi er ikke ansvarlig for feilinformasjon gitt under eller etter registrering. Det er også kundens ansvar å sørge for at informasjonen i Tjenesten til et bestemt tidspunkt er oppdatert og feilfri. Kunden er forpliktet til å holde passordet sitt hemmelig og bruke passordet på en slik måte at andre ikke får tilgang til kundens data. Hvis kunden ikke oppfyller ovennevnte vilkår, har NorgesEnergi rett til å stenge kundens Energivakten-konto. I tillegg forplikter kunden seg til umiddelbart å varsle NorgesEnergi på 38 10 00 81 ved mistanke om at passordet er gjort tilgjengelig eller videreformidlet til en tredjepart. 

Retten til å bruke Tjenesten er kundespesifikk, og kunden har ikke rett til å gi andre tilgang til Tjenesten eller dens innhold. Kunden er ansvarlig for uautorisert bruk av tjenesten. Kunden er forpliktet til å varsle NorgesEnergi så fort som mulig etter å ha mottatt informasjon om en situasjon som gir grunn til mistanke om at hans konto har blitt brukt av utenforstående, eller at kontoen har blitt brukt på en uautorisert måte. Den beste måten å minimere skader forårsaket av slikt misbruk er å ringe NorgesEnergis kundeservice på 38 10 00 81 så fort som mulig. 

4. ENDRINGER I BRUKSVILKÅRENE ELLER TJENESTEN 

Begge parter har forståelse for at rapporteringstjenester er i rask utvikling. NorgesEnergi kan gjøre endringer i Tjenesten for å forbedre brukervennligheten eller tilgjengeligheten av Tjenesten. Tjenesten kan også modifiseres for bedre å kunne møte behovene til øvrige tjenester fra NorgesEnergi. NorgesEnergi kan også legge til nye tjenester og funksjoner basert på etterspørsel eller fjerne funksjoner som er lite anvendelige eller har blitt økonomisk ulønnsomme for NorgesEnergi. 

Endringen i Tjenesten kan gjøre det nødvendig med endringer i disse Bruksvilkårene. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å endre vilkårene i disse Bruksvilkårene for å tilpasse Tjenesten eller disse vilkårene i møte med endrede forretningsbehov, ny teknologi, nytt utstyr, standarder, lovgiving, praksis eller egnede tekniske, administrative, operasjonelle eller andre relevante metoder. 

NorgesEnergi forbeholder seg retten til å ta gebyr for Tjenesten, deler av Tjenesten eller tilleggstjenester. Hvis et slikt gebyr innføres, vil kunden bli informert minst 14 dager i forkant. Hvis kunden ikke godtar endringene, har kunden rett til å avslutte Tjenesten uten forvarsel. 

NorgesEnergi kan endre disse Bruksvilkårene ved å oppdatere dem på NorgesEnergis nettsider minst 14 dager før endringene trer i kraft. 

NorgesEnergi forbeholder seg retten til å avslutte tjenesten ved å varsle kunden minst 14 dager før oppsigelsen. 

5. IMMATERIELLE RETTIGHETER 

Materialet i tjenesten, slik som tekst, grafikk, navn, bilder, mønstre, tegninger, logoer, ikondesign, lydopptak og programvare, tilhører NorgesEnergi, dets ansatte, lisensgivere eller partnere. Alle rettigheter til materialet i Tjenesten er forbeholdt, med unntak av det som er angitt i disse Bruksvilkårene. Kopiering, overføring, modifisering, lagring, publisering og distribusjon av materialet er forbudt uten skriftlig samtykke fra NorgesEnergi. Det er tillatt å se Tjenesten på en datamaskin, samt å skrive ut innhold herfra for personlig, ikke-kommersiell bruk. Bruk av offentlige dokumenter i offentlig kommunikasjon er tillatt, men informasjonskilden må alltid oppgis. 

6. NORGESENERGIS ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNINGER 

NorgesEnergi gir ingen garantier knyttet til Tjenesten. NorgesEnergi garanterer heller ikke at Tjenesten vil være tilgjengelig uten feil eller avbrudd. 

NorgesEnergi er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte kostnader, tap eller skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt eller fortjeneste, avbrudd i drift eller tap av informasjon som følge av bruk eller avbrudd i bruken av Tjenesten eller dens materialer. NorgesEnergi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som kan være forårsaket av informasjonssystem eller kommunikasjonsfeil eller feil eller skadelig programvare, eller for en tredjeparts nettsted eller materiale som kan være lenket til eller referert til på Tjenesten. 

NorgesEnergi er ikke ansvarlig for følgeskader på kunden, slik som inntektstap eller skade på forholdet mellom kunden og en tredjepart, med mindre det skyldes NorgesEnergis grove uaktsomhet eller forsettlige forsømmelse. NorgesEnergis ansvar vil imidlertid ikke under noen omstendighet overstige ansvaret som følger av ufravikelig lovgiving. 

7. ØVRIGE VILKÅR 

Tjenesten er kun ment for NorgesEnergis bedriftskunder. 

NorgesEnergi forbeholder seg retten til å sende beskjeder til kunden gjennom epost, tekstmelding, på «min-side» eller annet egnet måte. Alternativt kan beskjedene sendes til kundens faktureringsadresse, med mindre annet er oppgitt. 

Ved eventuell motstrid har Bruksvilkårene forrang foran gjeldende vilkår i NorgesEnergis salgsavtale med kunden, herunder NorgesEnergis standardbetingelser for strøm.

Energivakten Pluss koster 119 kroner per måned per strømmåler. Ingen bindingstid.

 • To timer gratis ENØK-rådgivning (verdi 2000 kroner)
 • Full oversikt over strømavtalene
 • Varsler ved unormalt forbruk
 • Se når og hvor strømmen brukes
 • Et ferdig budsjett med full oversikt over energikostnader

Vilkår Energivakten Pluss

1. Produkt

Produktet som leveres er Energivakten. Tjenesten er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Oppdatert produktinnhold i Energivakten finnes til enhver tid på norgesenergi.no/bedrift.

2. Betaling

Energivakten faktureres på strømfakturaen fra Norgesenergi til kunden. Betaling for Energivakten beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. For tiden faktureres det en kostnad per anlegg på 85,- kr mnd for Energivakten. Energivakten faktureres alle anlegg tilknyttet kundenummeret og i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på norgesenergi.no/bedrift

3. Endring

Norgesenergi kan endre innholdet i og prisen for Energivakten. Endring av innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes direkte til kunden. Såfremt kunden melder oppsigelse av Energivakten etter at det er varslet om slik endring og før endringen trer i kraft, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trer i kraft.

4. Oppsigelse

Energivakten kan sies opp av begge parter. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid til Kundeservice på telefon 38 10 00 81. Ved oppsigelse fra Norgesenergi sin side gjelder en oppsigelsestid på 2 uker.

 

Tilleggsvilkår for Energivakten Pluss («Tilleggsvilkårene») 

Energivakten Pluss («Tjenesten») er en betalt tjeneste som leveres av NorgesEnergi AS («NorgesEnergi»), org.nr: 939 692 738, som gir som gir Kunden tilgang til mer omfattende tilleggsfunksjoner i rapporteringsverktøyet Energivakten, samt to timer energirådgivning i året. Bruk av Tjenesten forutsetter at Kunden har opprettet en Energivakten-ID. 

Som abonnent av Tjenesten kan Kunden analysere strømforbruket sitt, budsjettere strømforbruket og dets kostnader, samt administrere brukerrettighetene til Kundens eiendomsopplysninger. 

I energirådgivningen inngår brukshjelp/support for Tjenesten, samt forslag til hvordan Kunden kan spare strøm. 

Tjenesten aktiveres via Energivakten automatisk for alle anlegg der Kunden har en avtale for strøm, fjernvarme eller fjernkjøling. 

Kunden må akseptere disse Tilleggsvilkårene for å få tilgang til Tjenesten. Ved å akseptere Bruksvilkårene bekrefter kunden at han har lest og godtar disse vilkårene, og at han forplikter seg til å overholde dem. 

1. AVTALENS LENGDE OG OPPSIGELSE 

NorgesEnergi har rett til å foreta en kredittvurdering av Kunden ved avtalens inngåelse. Dersom kredittverdigheten er mangelfull, kan NorgesEnergi, for å sikre sine fordringer, kreve at Kunden stiller rimelig sikkerhet eller et forskudd. 

Tilleggstjenesteavtalen gjelder fortløpende. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å avslutte Tjenesten ved å varsle kunden minst 14 dager før oppsigelsen. NorgesEnergi videre rett til å heve tilleggstjenesteavtalen dersom Kunden vesentlig har brutt sine betalingsforpliktelser eller andre forpliktelser i henhold til avtalen, og avtalebruddet ikke er rettet innen den rimelige fristen som er meddelt skriftlig av NorgesEnergi. 

Avtalen er en tilleggstjenesteavtale, og erstatter ikke Kundens avtale for leveranse av strøm- eller fjernvarme/-kjølingsavtale. Når Kundens strøm- eller fjernvarme-/fjernkjølingsavtale utløper, opphører også tilgang til Tjenesten. 

2. PRIS PÅ TILLEGGSTJENESTEN OG BRUK AV INFORMASJON I FAKTURERINGEN 

Den aktuelle månedsprisen (NOK/måned/anlegg) for Tjenesten faktureres som en del av fakturaen for Kundens strøm-, fjernvarme- eller fjernkjølingsavtale. 

3. ENDRINGER I AVTALEVILKÅRENE, PRISER OG TJENESTEN 

Virkningen av endringer i skatter, offentlige avgifter og andre sammenlignbare avgifter på kontraktsprisen anses å tre umiddelbart i kraft på endringstidspunktet. NorgesEnergi vil gi Kunden beskjed om hvordan endringene påvirker prisen så snart som mulig etter at NorgesEnergi har fått kunnskap om disse. 

Begge parter har forståelse for at rapporteringstjenester er i rask utvikling. NorgesEnergi kan gjøre endringer i Tjenesten for å forbedre brukervennligheten eller tilgjengeligheten av Tjenesten. Tjenesten kan også modifiseres for bedre å kunne møte behovene til øvrige tjenester fra NorgesEnergi. NorgesEnergi kan også legge til nye tjenester og funksjoner basert på etterspørsel eller fjerne funksjoner som er lite anvendelige eller har blitt økonomisk ulønnsomme for NorgesEnergi.

Endringer i Tjenesten kan gjøre det nødvendig med endringer i disse Tilleggsvilkårene. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å endre vilkårene i disse Tilleggsvilkårene for å tilpasse Tjenesten eller disse vilkårene i møte med endrede forretningsbehov, ny teknologi, nytt utstyr, standarder, lovgiving, praksis eller egnede tekniske, administrative, operasjonelle eller andre relevante metoder. 

NorgesEnergi kan endre disse Tilleggsvilkårene ved å oppdatere dem på NorgesEnergis nettsider minst 14 dager før endringene trer i kraft. 

4. NORGESENERGIS ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNINGER 

NorgesEnergi gir ingen garantier knyttet til Tjenesten. NorgesEnergi garanterer heller ikke at Tjenesten vil være tilgjengelig uten feil eller avbrudd. 

Energirådgivningen leveres av en tredjepart og NorgesEnergi er ikke ansvarlig for eventuelle tap, skape eller andre konsekvenser, herunder skattemessig konsekvenser av at kunden innretter seg i henhold til de forslagene som presenteres. NorgesEnergi er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte kostnader, tap eller skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt eller fortjeneste, avbrudd i drift eller tap av informasjon som følge av bruk eller avbrudd i bruken av Tjenesten eller dens materialer. NorgesEnergi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som kan være forårsaket av informasjonssystem eller kommunikasjonsfeil eller feil eller skadelig programvare, eller for en tredjeparts nettsted eller materiale som kan være lenket til eller referert til på Tjenesten. 

NorgesEnergi er ikke ansvarlig for følgeskader på kunden, slik som inntektstap eller skade på forholdet mellom kunden og en tredjepart, med mindre det skyldes NorgesEnergis grove uaktsomhet eller forsettlige forsømmelse. NorgesEnergis ansvar vil imidlertid ikke under noen omstendighet overstige ansvaret som følger av ufravikelig lovgiving.

5. ØVRIGE VILKÅR 

Tjenesten er kun ment for NorgesEnergis bedriftskunder. 

NorgesEnergi forbeholder seg retten til å sende beskjeder til kunden via epost, tekstmelding på «min side» eller på annet egnet måte. Alternativt kan beskjedene sendes til kundens faktureringsadresse, med mindre annet er oppgitt. 

Bruksvilkårene for Energivakten og NorgesEnergis salgsavtale med kunden, herunder NorgesEnergi standardbetingelser for strøm gjelder i tillegg til disse Tilleggsvilkårene. Ved eventuell motstrid har disse Tilleggsvilkårene og Bruksvilkårene forrang foran gjeldende vilkår i NorgesEnergis salgsavtale med kunden, herunder NorgesEnergi standardbetingelser for strøm.

 

Energivakten Bruksvilkår («Bruksvilkårene») 

Energivakten er en tjeneste som leveres av NorgesEnergi AS («NorgesEnergi»), org.nr: 939 692 738), som gir kunden tilgang til et rapporteringsverktøy med grunnleggende funksjoner («Tjenesten»). 

Med rapporteringsverktøyet Energivakten kan kunden overvåke sitt eget energiforbruk og se strømregningene sine. 

Kunden må akseptere disse Bruksvilkårene for å få tilgang til Tjenesten. Ved å akseptere Bruksvilkårene bekrefter kunden at han har lest og godtar disse vilkårene, og at han forplikter seg til å overholde dem. 

Gjennom Tjenesten er det også mulig å inngå avtaler og aktivere ytterligere tjenester fra NorgesEnergi. Kontrakter og tilleggstjenester kan faktureres separat i samsvar med vilkårene eller i hver kontrakt eller tjeneste. 

1. INNLEDNING AV TJENESTEN 

Aktivering av Tjenesten krever at kunden oppretter en Energivakten-ID på nettside på https://energivakten.norgesenergi.no/Registration/Index 

2. AVSLUTNING AV TJENESTEN 

Energivakten er en tilleggstjeneste, og erstatter ikke kundens faktiske strømavtale. Ved oppsigelse av kundens strømavtale opphører også Tjenesten automatisk senest innen tre (3) år etter strømavtalens opphør. Tjenesten opphører også dersom kunden ikke har logget inn på Energivakten-tjenesten på tre (3) år. 

Dersom det er ønskelig, kan kunden slette sin Energivakten-ID ved å varsle NorgesEnergi om dette. For å slette ID-en, må kunden sende en utvetydig forespørsel til NorgesEnergi om å få slettet sin Energivakten-ID, samt kundens kundenummer og brukernavn. Notifikasjon om sletting av ID gis til NorgesEnergis kundeservice på 38 10 00 81 eller på epost til bedrift@norgesenergi.no 

For ordens skyld påvirker ikke sletting av foretakets Energivakten-applikasjon eller -ID andre kunders forpliktelser overfor NorgesEnergi. 

NorgesEnergi har rett til å si opp kundens Tjeneste umiddelbart dersom kunden, til tross for påminnelse om forholdet, ikke har rettet opp situasjonen innen rimelig tid i følgende tilfeller:

 • Kunden bruker eller kommer til å bruke Tjenesten på en måte som bryter med disse Bruksvilkårene eller kundens forpliktelser overfor NorgesEnergi;
 • NorgesEnergi har grunn til å mistenke at Tjenesten blir misbrukt; eller
 • Kunden oppfyller ikke sine betalingsforpliktelser. 

I tillegg har NorgesEnergi rett til å si opp kundens Tjeneste eller overføre Tjenesten til et annet foretak ved å notifisere kunden senest 14 dager før den planlagte endringen. 

3. ALMINNELIGE VILKÅR 

Det er kundens ansvar at brukerinformasjonen som gis i forbindelse med registrering av Tjenesten er korrekt. NorgesEnergi er ikke ansvarlig for feilinformasjon gitt under eller etter registrering. Det er også kundens ansvar å sørge for at informasjonen i Tjenesten til et bestemt tidspunkt er oppdatert og feilfri. Kunden er forpliktet til å holde passordet sitt hemmelig og bruke passordet på en slik måte at andre ikke får tilgang til kundens data. Hvis kunden ikke oppfyller ovennevnte vilkår, har NorgesEnergi rett til å stenge kundens Energivakten-konto. I tillegg forplikter kunden seg til umiddelbart å varsle NorgesEnergi på 38 10 00 81 ved mistanke om at passordet er gjort tilgjengelig eller videreformidlet til en tredjepart. 

Retten til å bruke Tjenesten er kundespesifikk, og kunden har ikke rett til å gi andre tilgang til Tjenesten eller dens innhold. Kunden er ansvarlig for uautorisert bruk av tjenesten. Kunden er forpliktet til å varsle NorgesEnergi så fort som mulig etter å ha mottatt informasjon om en situasjon som gir grunn til mistanke om at hans konto har blitt brukt av utenforstående, eller at kontoen har blitt brukt på en uautorisert måte. Den beste måten å minimere skader forårsaket av slikt misbruk er å ringe NorgesEnergis kundeservice på 38 10 00 81 så fort som mulig. 

4. ENDRINGER I BRUKSVILKÅRENE ELLER TJENESTEN 

Begge parter har forståelse for at rapporteringstjenester er i rask utvikling. NorgesEnergi kan gjøre endringer i Tjenesten for å forbedre brukervennligheten eller tilgjengeligheten av Tjenesten. Tjenesten kan også modifiseres for bedre å kunne møte behovene til øvrige tjenester fra NorgesEnergi. NorgesEnergi kan også legge til nye tjenester og funksjoner basert på etterspørsel eller fjerne funksjoner som er lite anvendelige eller har blitt økonomisk ulønnsomme for NorgesEnergi. 

Endringen i Tjenesten kan gjøre det nødvendig med endringer i disse Bruksvilkårene. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å endre vilkårene i disse Bruksvilkårene for å tilpasse Tjenesten eller disse vilkårene i møte med endrede forretningsbehov, ny teknologi, nytt utstyr, standarder, lovgiving, praksis eller egnede tekniske, administrative, operasjonelle eller andre relevante metoder. 

NorgesEnergi forbeholder seg retten til å ta gebyr for Tjenesten, deler av Tjenesten eller tilleggstjenester. Hvis et slikt gebyr innføres, vil kunden bli informert minst 14 dager i forkant. Hvis kunden ikke godtar endringene, har kunden rett til å avslutte Tjenesten uten forvarsel. 

NorgesEnergi kan endre disse Bruksvilkårene ved å oppdatere dem på NorgesEnergis nettsider minst 14 dager før endringene trer i kraft. 

NorgesEnergi forbeholder seg retten til å avslutte tjenesten ved å varsle kunden minst 14 dager før oppsigelsen. 

5. IMMATERIELLE RETTIGHETER 

Materialet i tjenesten, slik som tekst, grafikk, navn, bilder, mønstre, tegninger, logoer, ikondesign, lydopptak og programvare, tilhører NorgesEnergi, dets ansatte, lisensgivere eller partnere. Alle rettigheter til materialet i Tjenesten er forbeholdt, med unntak av det som er angitt i disse Bruksvilkårene. Kopiering, overføring, modifisering, lagring, publisering og distribusjon av materialet er forbudt uten skriftlig samtykke fra NorgesEnergi. Det er tillatt å se Tjenesten på en datamaskin, samt å skrive ut innhold herfra for personlig, ikke-kommersiell bruk. Bruk av offentlige dokumenter i offentlig kommunikasjon er tillatt, men informasjonskilden må alltid oppgis. 

6. NORGESENERGIS ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNINGER 

NorgesEnergi gir ingen garantier knyttet til Tjenesten. NorgesEnergi garanterer heller ikke at Tjenesten vil være tilgjengelig uten feil eller avbrudd. 

NorgesEnergi er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte kostnader, tap eller skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt eller fortjeneste, avbrudd i drift eller tap av informasjon som følge av bruk eller avbrudd i bruken av Tjenesten eller dens materialer. NorgesEnergi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som kan være forårsaket av informasjonssystem eller kommunikasjonsfeil eller feil eller skadelig programvare, eller for en tredjeparts nettsted eller materiale som kan være lenket til eller referert til på Tjenesten. 

NorgesEnergi er ikke ansvarlig for følgeskader på kunden, slik som inntektstap eller skade på forholdet mellom kunden og en tredjepart, med mindre det skyldes NorgesEnergis grove uaktsomhet eller forsettlige forsømmelse. NorgesEnergis ansvar vil imidlertid ikke under noen omstendighet overstige ansvaret som følger av ufravikelig lovgiving. 

7. ØVRIGE VILKÅR 

Tjenesten er kun ment for NorgesEnergis bedriftskunder. 

NorgesEnergi forbeholder seg retten til å sende beskjeder til kunden gjennom epost, tekstmelding, på «min-side» eller annet egnet måte. Alternativt kan beskjedene sendes til kundens faktureringsadresse, med mindre annet er oppgitt. 

Ved eventuell motstrid har Bruksvilkårene forrang foran gjeldende vilkår i NorgesEnergis salgsavtale med kunden, herunder NorgesEnergis standardbetingelser for strøm.

Energivakten Pluss koster 119 kroner per måned per strømmåler. Ingen bindingstid.

Energivakten Pluss

Hvorfor bør du bruke Energivakten

Energivakten er en brukervennlig, nettbasert plattform for bedrifter, hvor man kan drive effektiv og enkel energioppfølging.

Les mer om fordelene med Energivakten