Bedrift Aktiv

En forvaltningsavtale der formålet er å redusere bedriftens kraftpris ved å slå vårt rene spotprodukt over tid.

  • Vår mest attraktive bedriftsavtale
  • Har vist seg å være lønnsom over tid
  • Vi jobber kontinuerlig for å slå spotprisen
Bestill

Produktets formål
Formålet er å redusere din bedrifts kraftpris ved å slå vår rene spotprisavtale over tid.

Referanseindeks
Bedrift Aktiv måles mot vår rene spotprisavtale, som tar utgangspunkt i systempris på Nord Pool Spot.

Oppsigelsestid
Bedrift Aktiv har en løpende oppsigelsestid på 12 måneder.

Risikoramme
Strømavtalen har en risikoramme eksklusivt påslag på 10 øre/kWh av faktisk forbruk per måned. Det innebærer at forvaltning for deg som kunde aldri skal generere tap større enn 10 øre/kWh.

ALMINNELIGE VILKÅR FOR KRAFTLEVERANSE FRA Norgesenergi AS TIL BEDRIFTSKUNDER («Standardvilkår»)

KAPITTEL 1 – GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1 ANVENDELSE. Disse alminnelige avtalevilkår gjelder ved alle avtaler om kraftleveranse eller levering av andre produkter og tjenester mellom bedriftskunder («Kunden») og Norgesenergi AS («Leverandøren»).

§ 2 TIDSPUNKTET FOR AVTALEINNGÅELSE. Avtale anses inngått ved tilsending av skriftlig bekreftelse fra Leverandøren til Kunden etter bestilling eller ved at begge parter signerer særskilt avtale om levering av kraft. Dersom Kunden har inngått avtale ved skriftlig bekreftelse og forbruket anslås til å være over 100 000 kWh per år eller fjorårets forbruk oversteg dette, kan Leverandøren kreve at partene skal inngå og signere en særskilt avtale om levering av kraft. Dersom partene, etter krav fra Leverandøren, ikke inngår eller signerer en slik avtale eller ikke blir enige om vilkårene for særskilt avtale om levering av kraft, har Leverandøren ansvarsfritt rett til å si fra seg avtalen med Kunden med umiddelbar virkning fra melding er gitt Kunden. Særskilt avtale om levering av kraft kan signeres elektronisk ved bruk av signeringsløsning med tilfredsstillende autentiseringsmekanisme.

§ 3 FORRANG VED MOTSTRID. Ved motstrid har avtaledokumentene forrang i følgende rekkefølge: (i) særskilt avtale om levering av kraft, (ii) produktbeskrivelse og tilleggsvilkår, (iii) særvilkår ved tilleggstjeneste, (iv) Standardvilkår og (v) ordrebekreftelse. Andre vilkår enn de som fremkommer av de nevnte dokumentene må være skriftlig avtalt og signert av begge parter for å være gjeldende i avtaleforholdet. Ved motstrid går slike andre vilkår bak de øvrige avtaledokumentene.

§ 4 TILLEGGSTJENESTER. Dersom Kunden har tilleggstjenester gjelder disse for samtlige av Kundens målepunkt som er del av kundeforholdet og Kunden er for hvert målepunkt til enhver tid bundet av gjeldende betingelser og priser som fremgår av Leverandørens nettsider for de enkelte tilleggstjenester, med mindre noe annet er særskilt avtalt skriftlig mellom partene.

§ 5 INFORMASJON VED AVTALE. Kunden skal ved avtaleinngåelse oppgi fullstendig juridisk navn, organisasjonsnummer, faktura- og anleggsadresse, målerpunkt-ID, måleravlesning for selvavleste målere, forbruksdata samt kontaktinformasjon for kontaktperson. Kunden samtykker til at Leverandøren har rett til å innhente opplysninger om Kundens forbruksdata fra Elhub. Kunden gir
leverandøren rett til etter avtaleinngåelsen å foreta periodiske søk på eventuelle målepunkt på netteierens/netteiernes leveringsplikt og løfte disse til standard bedriftsavtale Basis. Kunden har plikt til å opplyse Leverandøren dersom de nevnte opplysninger endres eller dersom Kundens aktiviteter eller planlagte aktiviteter medfører vesentlig endring av strømforbruket. Kunden bærer risikoen for at opplysninger gitt til Leverandøren er riktige og for manglende opplysninger.

§ 6 OVERFØRINGEN AV KUNDEN OG OPPSIGELSE AV TIDLIGERE LEVERANDØR. Kunden er ansvarlig for å sørge for oppsigelse av avtaler med tidligere leverandører. Leverandøren sender melding til Elhub om leveringsstart, som igjen varsler eksisterende kraftleverandør. Leverandøren har ikke ansvar for eventuelle konsekvenser mellom Kunden og tidligere leverandør som følge av opphør av
kraftleveranse, uansett grunn til opphør.

§ 7 KREDITTVURDERING OG SIKKERHETSSTILLELSE. Kunden aksepterer at Leverandøren kan innhente kredittvurdering av Kunden i forbindelse med avtaleinngåelsen og i løpet av avtaleperioden dersom det etter Leverandørens vurdering er fare for betalingsmislighold eller dersom kredittvurdering ikke
ble innhentet i forbindelse med avtaleinngåelsen. Leverandøren har i tillegg rett til å ha Kunden under kredittovervåking.

Dersom kredittvurderingen etter Leverandørens vurdering indikerer at det er fare for betalingsmislighold har Leverandøren rett til å nekte oppstart av leveransen inntil 10 virkedager etter avtaleinngåelsestidspunktet. Ved slik nektelse av oppstart bortfaller alle Leverandørens forpliktelser etter den inngåtte avtale i sin helhet uten at Leverandøren blir økonomisk ansvarlig for eventuelle tap dette medfører.

Leverandøren kan i alle tilfelle kreve sikkerhetsstillelse på ethvert tidspunkt, herunder, men ikke begrenset til, morselskapsgaranti eller annen garanti, fast depositum eller forskuddsbetaling. Dersom tilfredsstillende sikkerhet ikke stilles innen utløpet av stilt frist, har Leverandøren rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Leverandøren er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle tap dette medfører for Kunden.

Med mindre noe annet er avtalt i forbindelse med sikkerhetsstillelsen kan enhver sikkerhetsstillelse benyttes av Leverandøren til å dekke forfalte og utestående fordringer ved opphørte eller misligholdte avtaleforhold. Ved betalingsmislighold av et løpende avtaleforhold forbeholder Leverandøren seg rett til å avslutte kraftleveransen i samsvar med Standardvilkårene § 18, uavhengig av eventuell
sikkerhetsstillelse.

§ 8 ENDRING AV AVTALEFORHOLDET. Leverandøren har rett til å endre og legge til nye vilkår i Standardvilkårene, samt endre leveringsbetingelser og priser i avtaleforholdet mellom Leverandøren og Kunden. Endringer og tillegg kunngjøres på Leverandørens nettside eller varsles på annen egnet måte 14 dager før de trer i kraft, med mindre annet er avtalt. Kunden har plikt til å følge med på eventuelle endringer som kunngjøres.  

§ 9 KRAFTLEVERING, KRAFTPRIS OG ENDRING AV KRAFTPRIS. Kraftprisen gjelder for avregning av Kundens uttak av elektrisk kraft. Kraften leveres i henhold til priser for relevant prisområde. Kraftprisen er, dersom annet ikke er avtalt eller oppgitt, oppgitt eksklusive alle tillegg, herunder, men ikke begrenset til, avtalt påslag, merverdiavgift, elsertifikater, påslag og kostnader i forbindelse med elsertifikater, regulerkraftkostnad, handels- og kredittrentekostnad, samt gebyrer til Nord Pool Spot, Nasdaq OMX, eSett og TSO. Endringer i eksisterende eller nye skatter eller avgifter vil gi tilsvarende endringer i de til enhver tid gjeldende satser. Leverandøren tar forbehold om endringer i offentlige avgifter, samt endringer av rammebetingelser for drift av omsetningsselskaper.

Dersom Kunden er fritatt for avgifter, må Kunden dokumentere overfor Leverandøren at Kunden har rett til avgiftsfritaket. Dersom Leverandøren blir etterregnet av avgiftsmyndighetene for avgifter som Kunden feilaktig er blitt fritatt for, plikter Kunden å refundere Leverandøren det beløpet som Leverandøren pålegges å betale til vedkommende myndighet. Forsinkelsesrenter påløper beløpet fra det tidspunkt Leverandøren betaler vedkommende myndighet. 

Alle leveranser faktureres i norske kroner dersom ikke annet er avtalt eller fremgår av særskilt avtale om levering av kraft. Veksling til lokal valuta skjer på handelstidspunktet til markedsmessige valutakurser.

Dersom ikke annet fremgår av avtalen, har Leverandør rett til å justere, uten varsel til Kunden, påslag, gebyrer og honorarer årlig med virkning fra og med 01.01 i henhold til endringer i konsumprisindeksen.

I henhold til energiloven, vil et variabelt tillegg til kraftprisen kreves av Kunder som Leverandøren er pålagt å kjøpe elsertifikater for. Tillegget er priset i øre per kWh eller kr per sertifikat og inkluderer handelskostnader, inkludert administrasjonskostnader. Andelen av forbruk som må dekkes av elsertifikater varierer over tid og vil derfor kunne variere i tillegg til prisen på elsertifikater i elsertifikatmarkedet. Kunden er ansvarlig dersom feilrapportering til registreringsansvarlig skyldes forhold på Kundens hånd.

§ 10 FLYTTING, FRIKJØP FRA AVTALE MED FASTPRIS OG/ELLER VARIGHET. Avtale med fastpris og/eller varighet skal gjelde for det tidsrom som er fastsatt i avtalen. Dersom Kunden flytter før avtaleperioden er utløpt, har Kunden rett til å videreføre avtalen på sin nye adresse. Kunden må gi Leverandøren beskjed om at avtalen skal videreføres, og informere om ny adresse og målepunkt-ID. Ved fastprisavtaler har kunde kun rett til å videreføre avtalen dersom ny adresse er innenfor samme prisområde som tidligere adresse. Fastprisavtalen kan videreføres til andre målepunkt kunden måtte ha innenfor samme prisområde, gitt at opprinnelige kontraktsbetingelser opprettholdes.

Dersom Kunden ikke ønsker å fullføre avtaleperioden, skal Kunden gis anledning til frikjøp. Frikjøp fra avtaleforpliktelse forutsetter at det ytes kompensasjon til Leverandøren for at avtalen bringes til førtidig forfall.

Frikjøpsbeløpet (termineringskostnaden) fastsettes ensidig av Leverandøren i henhold til følgende:

(i) ved fastprisavtaler: som differansen mellom restverdien av fastprisen markedsverdien av det resterende fastprisvolumet på opphørstidspunktet. Markedsverdien av resterende fastprisvolum settes basert på Bid prider for tilgjengelige futureskontrakter fra strømbørsen Nasdaq for den aktuelle tidsperioden. I tilfeller der markedsverdien av resterende fastprisvolum overstiger restverdien av fastprisen vil kunde ha krav på å bli godskrevet differansen. I tillegg faktureres administrasjonskostnad pålydende NOK 3000,- pr målepunkt.

(ii) ved øvrige tidsbestemte avtaler: et bruddgebyr på 11,7 øre/kWh for estimert forbruk i gjenværende kontraktsperiode. Bruddgebyret er satt på bakgrunn av de tap Leverandøren har i forbindelse med opphør av kontrakten. Dette inkluderer tapte inntekter, kostnader og en risikopremie for å håndtere uforutsett salg av de finansielle posisjonene som er tatt i kraftmarkedet på vegne av kunder med tidsbestemte avtaler.

Ved skjønnsmessig fastsettelse av antatt fremtidig kraftuttak skal Leverandørens beste estimat legges til grunn, fortrinnsvis basert på den historiske forbruksdataen som Leverandøren anser for å gi et mest mulig korrekt estimat for fremtidig forbruk. Leverandøren er ikke bundet av eller forpliktet til å legge til grunn nettleiers estimat eller beregningsmetodikk for fremtidig forbruk.

Basert på en skjønnsmessig vurdering, og som erstatning for standard bruddgebyr, kan leverandør heller velge å kreve oppgjør som beskrevet under kapittel 5 – Tilleggsvilkår for kunder som benytter kraftforvaltning- og prissikringstjenester §32

Minimum frikjøpsbeløp er i alle tilfeller NOK 3 000 per anlegg.

Dersom Leverandøren før avtaleperiodens utløp hever avtalen på grunn av Kundens mislighold skal reglene i denne § 10 gjelde tilsvarende. At Leverandøren gjør krav på frikjøpsbeløp ved heving er ikke til hinder for at Leverandøren kan gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende i stedet for eller i tillegg til det som her fremgår i § 10.

§ 11 UTLØP AV TIDSBESTEMT AVTALE OG OPPSIGELSE. Dersom en tidsbestemt avtale utløper og Kunden ikke inngår ny avtale om kraftprodukt etter utløpet av avtalen og Leverandøren ikke får melding om leverandørskifte, vil Kunden bli overført til standard bedriftsavtale Basis med virkning fra tidspunktet for utløp av den tidsbestemte avtalen.

Avtaler uten avtalt opphørsdato kan sies opp av begge parter med 14 dagers varsel.

Dersom strømavtalen Kunden har ikke lenger skal tilbys av Leverandøren, har Leverandøren rett til å erstatte strømavtalen med standard bedriftsavtale Basis med minst 14 dager varsel sendt gjennom faktura, e-post eller brev.

§ 12 KLAGE OG UENIGHETER. All henvendelser fra Kunden til Leverandøren som gjelder klage på leveranse eller uenighet om faktura eller avtale skal gjøres skriftlig per e-post eller webskjema på Leverandørens hjemmesider. Oppsigelser, reklamasjoner, krav om heving eller andre krav fra Kunden er kun gyldig dersom dette er sendt skriftlig per e-post eller webskjema på Leverandørens hjemmesider.

 

KAPITTEL 2 – AVREGNING, FAKTURERING OG GJENNOMFAKTURERING

§ 13 AVREGNING OG FAKTURERING FOR UTTAK AV FYSISK KRAFT. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, vil forbruk bli avregnet månedlig basert på målt forbruk. Samtlige målepunkt avregnes ved kundeforholdets opphør. Leverandøren benytter tilgjengelige målerverdier fra nettselskapet samt den prisen som følger av avtalen ved avregning av Kundens kraftforbruk. Dersom målerverdier fra nettselskapet ikke er gjort tilgjengelig for Leverandøren til rett tid før avregning skal skje, vil Leverandøren estimere Kundens forbruk. Nettleie, inklusiv forbruksavgift, faktureres av Kundens netteier med mindre Leverandøren velger å foreta gjennomfakturering i tråd med § 15.

§ 14 FEIL VED AVREGNING. Dersom Leverandøren har benyttet andre målerverdier enn de målerverdier som nettselskapet har gjort tilgjengelig for Leverandøren, kan Leverandøren eller Kunden kreve korreksjonsoppgjør slik at feil rettes opp. Krav om korreksjonsoppgjør foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr. 18. Avvik som skyldes at Leverandøren ikke har fått oppgitt målerverdier fra nettselskapet tidsnok i forhold til faktureringstidspunkt, og det derfor er fakturert basert på estimert forbruk ved avregning, korrigeres ved første ordinære fakturering når målerverdiene foreligger.

Oppgjør ved for mye eller for lite betalt for elektrisk kraft i de tilfeller nettselskapet har meddelt feil måleverdier til Leverandøren, er i sin helhet et forhold mellom nettselskapet og Kunden som nettkunde hos nettselskapet. Dersom Leverandøren er meddelt feil måleverdier eller feil grunnlag for beregning av elsertifikatplikten volumer for Kunden fra nettselskapet, og har benyttet disse ved avregning av Kunden, kan Leverandøren kreve etterbetaling. Kunden kan kun kreve tilbakebetaling fra Leverandøren dersom måleverdiene rettes hos nettselskapet. Kunden har ikke rett til å kreve renter fra Leverandøren ved et slikt tilfelle.

§ 15 GJENNOMFAKTURERING. Med «Nettjenester» menes i denne § 15 nettjenester som definert i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. av 11. mars 1999 nr. 301, samt andre tjenester og gebyr som faktureres til Kunden av nettselskapet med ansvar for målepunktene som er del av kundeforholdet.

Dersom Leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering av Nettjenester, kan Leverandøren velge å fakturere Kunden for Nettjenester etterskuddsvis basert på nettselskapets fakturerte Nettjenester, eller forskuddsvis basert på stipulert forbruk. Leverandøren har rett til å ta betalt 0,25 øre/kWh per målepunkt per måned, og uansett ikke mindre enn NOK 29 per målepunkt per måned, for administrasjon av gjennomfakturering. Kunden gir Leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å viderefakturere Nettjenester. Dersom Nettjenester ikke gjennomfaktureres vil Kunden faktureres for Nettjenester direkte fra sitt nettselskap. 

Kunden gir Leverandøren rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Leverandøren skal foreta utbetaling eller godskrive Kunden for beløpet ved neste avregning. Dersom nettselskapet korrigerer tidligere gjennomfakturerte Nettjenester, vil Leverandøren gjøre en tilsvarende korreksjon ved neste avregning. Betaling av gjennomfakturerte Nettjenester skal skje til Leverandøren innen forfall, uavhengig av eventuelle innsigelser Kunden måtte ha mot nettselskapets krav. Eventuelle tilgodehavende beløp kan Leverandøren benytte til å dekke mislighold fra Kunden.

Ved oppsigelse av kundeforholdet hos Leverandøren, opphører også forpliktelsen til gjennomfakturering. Manglende betaling av gjennomfakturerte Nettjenester behandles på samme måte som ordinære ubetalte forfalte fordringer; forsinkelsesrenter, betalingspåminnelser, inkasso og rettslig påkrav. Leverandøren har rett til å kreve inn krav som er fakturert ved gjennomfakturering.

Gjennomfakturering kan medføre endringer i fakturametodikk, intervall og forfallsdato. Dersom ikke annet er avtalt viderefaktureres Nettjenester med de til enhver tid gjeldene satsene for Leverandøren. For mer informasjon se Leverandørens nettsider.

§ 16 BETALINGSVILKÅR OG INKASSO. Dersom ikke annet framgår av faktura vil alle fakturaer forfalle til betaling 14 dager etter fakturadato. Rettidig betaling har funnet sted dersom fakturabeløpet er valutert på Leverandørens oppgitte bankkonto senest på forfallsdato. Eventuelt tilbakehold av betaling skjer på Kundens egen risiko. Kunden har ikke under noen omstendigheter adgang til å holde tilbake betaling for fakturert uttak av kraft utover den del av fakturert beløp som Kunden bestrider. Dersom Kunden tilbakeholder betaling for noen del av gjennomfakturerte Nettjenester anses det som betalingsmislighold overfor Leverandøren.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter oppgitt forfallsdato på faktura i henhold til den til enhver tid gjeldende sats fastsatt i forskrift gitt i medhold av lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr 100 («Forsinkelsesrenteloven»).  Leverandøren har rett til å kreve purregebyr etter de til enhver tids gjeldende satser som oppgitt på Leverandørens nettsider, alternativt standard kompensasjonskrav for inndrivelseskostnader i henhold til den til enhver tid gjeldende sats fastsatt i forskrift gitt i medhold av Forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i henhold til inkassoloven av 13. mai 1988 nr 26.

§ 17 ELEKTRONISK FAKTURERING. Leverandøren ønsker å bruke elektronisk fakturering som standard. Dersom Kunden ikke oppretter e-postfaktura, eFaktura, e2B eller EHF, tilsendes faktura per post. I slike tilfeller vil det tilkomme fakturagebyr etter de til enhver tid gjeldende satser som fremkommer av oversikten over oppdaterte satser og gebyrer på Leverandørens nettsider. Leverandøren forbeholder seg retten til å kunne kreve gebyr for elektronisk faktura. Det er Kundens ansvar å oppdatere riktig mottakeradresse for faktura, uavhengig av form.

 

KAPITTEL 3 – MISLIGHOLDSBEFØYELSER OG ANSVAR

§ 18 STANSING AV LEVERANSE OG HEVING AV AVTALE. Leverandøren kan stanse leveransen av elektrisk kraft dersom Kunden misligholder én eller flere betalingsforpliktelser. Leverandøren har rett til å bestemme hvorvidt leveransen skal gjenopptas etter et betalingsmislighold og eventuelt stille krav om sikkerhet før gjenopptakelse av leveranse.

Leverandøren kan heve avtalen i følgende tilfeller:

  • Kunden er forsinket med betaling eller for øvrig misligholder avtalen og Kunden ikke betaler eller retter misligholdet innen 7 dager fra varsel om misligholdet ble sendt Kunden.
  • Det er fare for konkurs, gjeldsordning, tvangsakkord eller lignende forhold hos Kunden og Kunden ikke er i stand til forsikre fremtidig oppfyllelse av egne forpliktelser under avtalen.
  • Der Kunden ikke stiller betryggende sikkerhet som nevnt i §7 innen gitt frist kan Leverandøren heve avtalen med umiddelbar virkning.
  • Der Kunden vesentlig misligholder avtalen kan Leverandøren heve avtalen med umiddelbar virkning.
  • Dersom Kunden, eller en person eller enhet som direkte eller indirekte kontrollerer Kunden, fremkommer av sanksjonslister fra EU, USA, Storbritannia eller FN, kan Fortum suspendere leveransen eller heve avtalen med umiddelbar virkning. Det samme gjelder dersom gjennomføringen av denne Avtalen eller Kundens virksomhet ellers ville være i strid med sanksjonsregimet. Kunden er forpliktet til å informere Fortum dersom Kunden blir kjent med forannevnte omstendigheter. Kunden må ved forespørsel gi Fortum nødvendig informasjon for å kunne fastslå at Kunden ikke er omfattet av sanksjoner.

Kunden kan heve avtalen med rimelig frist dersom Leverandøren vesentlig misligholder avtalen forutsatt at Leverandøren er gitt minimum 7 arbeidsdager til å rette misligholdet etter notifikasjon fra Kunden.

Varsel om hevning skal sendes skriftlig og angi hevingsgrunnlaget og tidspunktet for når avtalen skal anses hevet fra.

Der det innledes konkurs- eller akkordforhandlinger, eller øvrige forhandlinger om et gjeldsforhold – eller tilsvarende prosedyrer i henhold til utenlandsk lovgivning – hos Kunden, eller Kunden ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, erklærer seg selv insolvent, innstiller sine betalinger eller lignende, skal dette anses som grunnlag for automatisk heving, uavhengig av om Leverandøren påberoper seg heving eller ikke.

Dersom avtalen heves, har Leverandøren rett til å motregne sitt tilgodehavende mot Kunden med ethvert mellomværende mellom Leverandøren og Kunden. Ved heving av avtalen avsluttes samtidig Kundens eventuelle kraftforvaltningsprodukter tilleggsprodukter.

Kunden er ansvarlig for alle økonomiske tap forbundet med stansing av leveransen eller heving av avtalen av de grunner som nevnt her i § 18.

§ 19 ERSTATNINGSANSVAR FOR FEIL VED AVTALEINNGÅELSE. Dersom Leverandøren ikke har fått leveringsoppstart til Kunden og feilen helt skyldes forhold på Leverandørens side, er Leverandøren ansvarlig for eventuelle kostnader som Kunden har ved at Kunden er blitt avregnet etter en høyere kraftpris av annen avtalepart eller av nettselskapet i medhold av konsesjonsbestemmelsene om leveringsplikt. Kunden kan ikke kreve erstattet økonomisk tap som helt eller delvis skyldes forhold på Kundens side. Videre gjelder Leverandørens erstatningsansvar kun direkte tap og er begrenset oppad til 5 øre/kWh og maksimalt for 6 måneders forbruk. Kunden plikter å begrense sine tap så langt det lar seg gjøre.

Dersom leverandørskifte forsinkes, eller ikke kan gjennomføres helt eller delvis grunnet mangelfulle opplysninger fra Kunden og/eller forhold som skyldes nettselskapet, er Leverandøren ansvarsfri for de tap Kunden pådrar seg. Dersom Leverandøren lider tap på grunn av at leverandørskiftet forsinkes grunnet forhold ved Kundens side, kan Leverandøren holde Kunden ansvarlig for slike tap. Kunden plikter i slike tilfeller å oppgi sitt strømforbruk i den relevante perioden. Leverandøren plikter å begrense sine tap så langt det lar seg gjøre.

§ 20 ERSTATNING FOR ØVRIGE FORHOLD. Dersom en part misligholder avtale om kraftleveranse eller levering av andre produkter og tjenester er vedkommende part økonomisk ansvarlig for eventuelle tap dette medfører. Erstatningsansvaret gjelder kun for direkte tap og Leverandørens ansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til NOK 500000 med unntak for de tilfeller der tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Ansvarsbegrensningen i foregående setning omfatter ikke Kundens ansvar for betaling av frikjøpsbeløp etter § 10 eller for fakturert uttak av kraft og gjennomfakturerte Nettjenester. Partene plikter å begrense tapet sitt så langt det lar seg gjøre.

§ 21 FORCE MAJEURE. Dersom en part ikke oppfyller sine forpliktelser under avtalen på grunn av en uforutsett situasjon som ligger utenfor partens kontroll og som parten ikke med rimelige midler kan forhindre eller overvinne følgene av (en «force-majeure-begivenhet»), anses avtalen ikke for misligholdt så lenge situasjonen vedvarer.

En part som vil påberope seg en force majeure-begivenhet, skal straks varsle den annen part om forholdet, forholdets forventede varighet og konsekvensene for partens mulighet til å oppfylle avtalen mellom dem. Leverandørens varsling skjer ved kunngjøring på Leverandørens nettside. Kunden skal varsle Leverandøren skriftlig per e-post eller webskjema på Leverandørens hjemmesider. Den part som påberoper force majeure skal hurtigst mulig søke å avhjelpe enhver oppstått hindring og gjenoppta normal drift, samt varsle om gjenopptatt drift.

Dersom situasjonen varer eller antas å vare mer enn 30 dager, kan hver av partene si opp kontrakten med 10 dagers varsel.

§ 22 RASJONERINGSTILTAK IVERKSATT AV MYNDIGHETENE. Eventuelle perioder med prissikring gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 6 i Energiloven av 29. juni 1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker Leverandørens mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til Kunden. I slike tilfeller vil Leverandøren kunngjøre ny pris m.v. på Leverandørens nettside. Prisperioden med prissikring vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

§ 23 OVERDRAGELSE. Avtalen kan ikke overdras uten den andre partens skriftlige samtykke. Kunden samtykker likevel til at avtalen kan overdras til et selskap i samme gruppe eller konsern som Leverandøren uten at slikt samtykke kreves.

 

KAPITTEL 4 – AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 24 TVISTER. Tvister mellom partene, som ikke blir løst ved forhandlinger, skal avgjøres etter norsk rett ved voldgift i Oslo i henhold til reglene i Voldgiftsloven av 14. mai 2004 nr. 25. Ved tvist som gjelder krav som faller inn under reglene for småkravprosess, jf. Tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 § 10-1, skal tvisten bringes inn for de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som avtalt verneting.

§ 25 TAUSHETSPLIKT. Begge parter har taushetsplikt om alt som vedrører den annen parts drifts- og forretningsforhold. Dette er ikke til hinder for at Leverandøren kan benytte kunnskap om Kunden i forbindelse med utvikling av produkter og tjenester, kredittvurdering, eller at Leverandøren kan gi opplysninger om Kunden til offentlig myndighet eller privat part som har hjemmel i lov til å kreve slike opplysninger.

§ 26 PERSONVERN-Personopplysninger som partene mottar i forbindelse med avtalen skal kun være data som er nødvendig for å utføre partenes forpliktelser under avtalen. Partene opptrer som individuelle databehandlere og er ansvarlig som behandlingsansvarlig for den dataen partene prosesserer hver for seg og er i den forbindelse ansvarlig for å sikre overholdelse av relevant personvernlovgivning for egen behandling.

Partene er forpliktet til å inngå databehandleravtale, dersom en av partene underveis i avtaleholdet prosesserer data på vegne av den andre parten som databehandler.

§ 27 SAMTYKKE TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON, DELING AV KUNDEOPPLYSNINGER OG INFORMASJON.  Ved inngåelse av avtale om kraftleveranse eller levering av andre produkter og tjenester godkjennes det at Leverandøren kan benytte oppgitte telefonnumre og/eller e-postadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som for eksempel prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen. Dersom Leverandøren ikke oppnår kontakt med Kunden ved bruk av oppgitt kontaktinformasjon kan Leverandøren, eller Leverandørens representant, innhente og benytte annen kontaktinformasjon til Kunden som er offentlig tilgjengelig.

Ved inngåelse av avtale om kraftleveranse eller levering av andre produkter og tjenester  godkjennes det at Leverandøren kan dele Kundens opplysninger som nevnt i § 5 med selskap som inngår i samme konsern som Leverandøren for analyseformål. Leverandøren skal påse at personer i Leverandørens konsernselskap som gis tilgang til slike opplysninger er underlagt taushetsplikt. Kunden godkjenner også at avtalen mellom Kunden og Leverandøren kan fremvises og deles med Elhub AS.

Ved inngåelse av avtale om kraftleveranse eller levering av andre produkter og tjenester godkjenner Kunden at det sendes informasjon og tilbud fra Leverandøren og våre samarbeidspartnere. Kunden kan når som helst melde seg av våre nyhetsbrev på Min side eller ved å ta kontakt med kundeservice. Informasjon vedrørende Kundens kundeforhold og/eller Kundens strømavtale vil sendes selv om Kunden har reservert dere mot nyhetsbrev.

 

KAPITTEL 5 -  TILLEGGSVILKÅR FOR KUNDER SOM BENYTTER KRAFTFORVALTNINGS- OG PRISSIKRINGSTJENESTER

§ 28 GENERELT. Disse tilleggsvilkårene gjelder for som ønsker å prissikre hele eller deler av sitt strømforbruk i henhold til en forvaltningsstrategi og som har inngått en individuell avtale med Leverandøren om dette. Denne type avtaler innebærer at produkter for nordisk kraft som noteres på NasdaqOMX som DS Futures (Deferred Settlement Futures) kan prissikres som bilaterale prissikringer mellom Kunden og Leverandøren.

Definisjonen av prissikring er at Kunden både kan kjøpe og selge prissikringer som nevnt i §28.

Alle produkter på NasdaqOMX noteres i EUR/MWh, mens Kunden prissikres i lokal valuta om ikke annet er avtalt. Dersom prissikringene skjer i lokal valuta, brukes den gjeldende valutakursen på handelsdagen for den aktuelle prissikringsperioden. Dersom prissikringene skjer i EUR, skjer valutavekslingen fra EUR til lokal valuta på faktureringstidspunktet.

Prissikringer tilbys Kunden enten som et ledd i «Diskresjonær Forvaltning» eller «Rådgivende Forvaltning».

Ved en Diskresjonær Forvaltning utfører Leverandøren handelen innenfor rammene av en innkjøpsstrategi som angitt i kundes kontrakt eller strategidokument for handel i terminmarkedet

Ved en Rådgivende Forvaltning mottar Kunden råd fra Leverandøren i henhold til de målsettinger og rammer som er avtalt mellom Kunden og Leverandøren, men det er  Kunden selv som avgjør om prissikringer skal utføres. Bestillinger skal skje skriftlig  via chat eller e-post.

En gjennomført bestilling bekreftes til kunde via e-post med en ordrebekreftelse. Avvik i mottatt ordrebekreftelse skal rapporteres til Leverandøren omgående. Kunden bærer selv risikoen for endringer i markedsforhold fra Kunden sender en skriftlig bestilling til Leverandøren til handelen er utført og Kunden har mottatt skriftlig ordrebekreftelse. Ved vesentlige avvik i markedspris  etter at Kunden har gitt ordre, men før handel er gjennomført, vil Leverandøren som regel varsle Kunden som igjen vil bli bedt om å bekrefte om ordren skal gjennomføres. Kunden er ansvarlig for Leverandørens eventuelle kostnader dersom en ordre kanselleres etter et slikt varsel er gitt. Leverandøren kan imidlertid ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for eventuelt manglende eller forsinket varsel som nevnt.  

§ 29 MÅLSETTING VED DISKRESJONÆR FORVALTNING. Målsetningen med den Diskresjonær forvaltning blir definert i Kundens strategidokument. Når prissikring er fokus, vil hovedmålet normalt sett være å sikre stabile og forutsigbare priser for kunden, til et så lavt prisnivå som mulig. Det er således ikke et mål å slå spotprisen, og kunden må forvente at oppnådd kraftpris vil være over spotprisen i perioder. Når markedsoptimalisering er fokus, vil hovedmålet være å oppnå et så bra resultat som mulig, men Kunden er klar over at utfallet av porteføljeforvaltningen etter denne avtalen kan bli både positivt og negativt.

§ 30 ANSVAR Så fremt Leverandøren eller dets oppdragstakere følger instruksjonene som er gitt, er ikke Leverandøren under noen omstendighet ansvarlig for det økonomiske resultatet av den Diskresjonære Forvaltningen eller Rådgivende Forvaltningen som ytes til Kunden, eller annen skade som kan ramme Kunden, selskaper i dens konsern eller andre, enten det dreier seg om handlinger eller unnlatelser. Skader som oppstår i andre tilfeller skal heller ikke erstattes av Leverandøren, så fremt ikke Leverandøren eller dets oppdragstakere har opptrådt grovt uaktsomt. Leverandøren er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte skade eller annet økonomisk følgetap eller -skade som rammer Kunden, selskaper i dens konsern eller andre. Leverandørens ansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til NOK 500 000 med unntak for de tilfeller der tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for de skattemessige konsekvensene av rådgivningen.

§ 31 OVERTAKELSE AV PRISSIKRINGER VED INNGÅELSE AV PRISSIKRINGSAVTALE. Overtakelse av prissikringer fra tidligere leverandører skal primært skje gjennom overføring av posisjoner via NasdaqOMX Clearing på en avtalt data. Eventuelle handels- og/eller clearingavgifter eller andre omkostninger som påføres Leverandøren som følge av dette overføres til Kunden i sin helhet, for overtakelse av finansielle kontrakter fra nåværende leverandører. Om det inngåtte prissikringsproduktet ikke er nominert hos Nasdaq OMX (som for eksempel enkelte prisområder) kan denne løsningen ikke gjennomføres for det produktet.

§ 32 AVHENDING AV PRISSIKRINGER VED AVSLUTTING AV PRISSIKRINGSAVTALE. Avhending av prissikringer ved avslutting av prissikringsavtalen skal med mindre annet er avtalt skje ved at disse avhendes til gjeldende markedspris hos Nasdaq OMX på avtalt dato innen avtalens utløp. Verdien beregnes som differansen mellom den sikrede prisen og oppnådd markedspris multiplisert med gjeldene volum. Gjenværende periode regnes i hele måneder. Beløpet kan være positivt eller negativt og krediteres/ faktureres til Kunden av Leverandør. Dersom beløpet er negativt er Kunden betalingsansvarlig overfor Leverandøren for verdiregulering ved oppsigelse av avtalen. Beløp under 1000 kroner refunderes ikke. Eventuelle handels- eller clearingavgifter eller andre omkostninger, herunder administrasjonskostnader, som påføres Leverandøren ved avhending av prissikringer videreføres og dekkes av Kunden. Leverandøren kommer i tillegg til å belaste Kunden med en oppgjørsavgift tilsvarende 1,3 NOK/MWh på realisert volum.

Alternativt kan Kunden ved avsluttet oppdrag velge å overføre urealiserte prissikringer  i sin helhet til ny leverandør. Dette skjer gjennom overføring av posisjoner  via NasdaqOMX Clearing på en avtalt dato.  Prisen vil være Kundens opprinnelige innkjøpspris. Er prissikringen inngått i lokal valuta, vil denne veksles til EUR/MWh for Kundens regning og risiko før overføring. Eventuelle handels- eller clearingavgifter eller andre omkostninger som påføres Leverandøren som følge av dette videreføres til og dekkes av Kunden. Leverandøren kommer i tillegg til å belaste Kunden med en oppgjørsavgift på 1,3 NOK/MWh på realisert/overført volum. Om det inngåtte prissikringsproduktet ikke er nominert hos Nasdaq OMX (som for eksempel enkelte prisområder) kan denne løsningen ikke gjennomføres for det produktet.

Leverandøren gis rett til å motregne mot Kundens eventuelle krav etter avhending eller overføring av prissikringer som nevnt overfor, ethvert utestående som Leverandøren måtte ha mot Kunden på oppgjørstidspunktet, herunder krav knyttet til leveranse av kraft eller andre tjenester, samt krav som følge av Kundens mislighold av avtalen.

§ 33 OPPGJØR OG FAKTURERING. Nord Pools spotpriser i aktuelt området og inngått valuta ligger til grunn for oppgjøret. Nettoresultatet fra Kundens totale prissikringer sammenstilles månedlig, og Kunden debiteres eller krediteres i henhold til betalingsvilkårene i Leveranseavtalen.

For prissikringer gjelder de oppgjørsregler som til enhver tid gjelder mellom Leverandøren og NasdaqOMX Clearing slik de fremgår av NasdaqOMX Clearing Rules, så lenge de kommer til anvendelse og med mindre annet fremgår av avtalen. NasdaqOMX Clearing Rules offentliggjøres på NasdaqOMX sine nettsider.

§ 34 SAMLET HEVING OG AVREGNING AV PRISSIKRINGER. Der en Part (den «Forsømmende Part») ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne avtalen, har den andre Parten (den «Hevende Part») rett til heving i henhold til avtalevilkårene. Den Hevende Part har rett til å heve samtlige prissikringer mellom Partene («Samlet Heving»). Samlet Heving i henhold til §34 kan ikke gjøres gjeldende med mindre den Hevende Part skriftlig påberoper seg dette overfor den Forsømmende Part.

Der det innledes konkurs- eller akkordforhandlinger, eller øvrige forhandlinger om et gjeldsforhold – eller tilsvarende prosedyrer i henhold til utenlandsk lovgivning – hos den Forsømmende Part, eller der sistnevnte ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, erklærer seg selv insolvent, innstiller sine betalinger eller lignende, skal dette anses som grunnlag for automatisk Samlet Heving, uavhengig av om den Hevende Part påberoper seg heving eller ikke.

§ 35 HEVINGSOPPGJØRET – «AVREGNING». Så snart som mulig etter at Hevingstidspunktet har inntrådt, skal den Hevende Part for hver enkelt prissikring beregne den (positive og negative) verdien («Kontraktsverdien») som oppstår ved å fra nåværende Fortjeneste (som kan være 0,-) gjøre fradrag for tap (som kan være 0,-), samt kostnader. I dette henseende gjelder følgende:

a. «Fortjeneste» utgjør det beløp som på Hevingstidspunktet representerer den Hevende Parts økonomiske fortjeneste (eksklusive Kostnader) som følge av at de aktuelle prissikringene ikke kommer til å bli oppfylt, beregnet på en rimelig og forretningsmessig måte, i samsvar med markedsforholdene på Hevingstidspunktet.

b. «Tap» utgjør det beløp som på Hevingstidspunktet representerer den Hevende Parts økonomiske tap (eksklusive Kostnader) som følge av at de aktuelle prissikringene ikke kommer til å bli oppfylt, beregnet på en rimelig og forretningsmessig måte, i samsvar med markedsforholdene på Hevingstidspunktet.

c. «Kostnader» utgjør alle de transaksjonskostnader (inkludert meglergebyrer, handelsavgifter, clearingkostnader, advokatkostnader m.m.) som den Hevende Part, i rimelig utstrekning, har pådratt seg som følge av en eller flere erstatningstransaksjoner for å kompensere for de aktuelle prissikringene.

d. All Kontraktsverdi skal avregnes mot hverandre, slik at man får et (positivt eller negativt) nettobeløp, som deretter justeres ved å gjøre fradrag for den Hevende Parts rimelige kostnader tilknyttet gjennomføringen av beregningene. Det beregnede positive eller negative beløpet skal utgjøre «Hevingsbeløpet».

e. Dersom Hevingsbeløpet er negativt, skal den Forsømmende Part betale den Hevende Part den samlede verdien av Hevingsbeløpet , samt den Hevende Parts eventuelle øvrige fordringer i relasjon til de aktuelle prissikringene. Dersom Hevingsbeløpet er positivt, skal den Hevende Part betale den Forsømmende Part den samlede verdien av Hevingsbeløpet, med fradrag for den Hevende Parts eventuelle fordringer i relasjon til de aktuelle prissikringene.

f. Den Forsømmende Part skal få skriftlig beskjed om hvordan Kontraktsverdien er beregnet.

g. Betaling av Hevingsbeløpet skal skje senest 5 arbeidsdager etter at Hevingsbeløpet er beregnet og presentert for den andre parten.

§ 36 GYLDIGHET – FORHOLDET TIL LOVGIVNINGEN M.M. Selv om vilkårene for Samlet Heving og/eller avregning i henhold til gjeldende lovgivning på hevingstidspunktet ikke er anvendelige på et eller flere av prissikringene, skal vilkårene i denne avtalen gjelde fullt ut for øvrige prissikringer.

Dersom vilkårene om avregning i denne avtalen anses som mer vidtrekkende enn det gjeldende lovgivning på hevingstidspunktet tillater, skal ikke dette resultere i opphør av avtalen. I en slik situasjon skal avtalevilkårene om avregning være gjeldende så langt lovgivingen tillater.

 

 

.

Vilkår Grønn verdi

Disse Alminnelige vilkår gjelder, dersom dette er angitt i avtale, mellom NorgesEnergi AS og kunder som ikke er forbrukere i henhold til definisjonen av forbruker i § 1 i lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr 34. Alminnelige vilkår gjelder således for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre sluttbrukerkunder som ikke er forbrukere. Disse Alminnelige vilkårene er senest revidert per 01.01.2018. I tillegg til nedennevnte leveringsvilkår, er særskilte avtale spesifisert i vedlagte produktbeskrivelse. NorgesEnergi kan gjøre endringer i disse Alminnelige avtalevilkår. Endringer kunngjøres med 14 dagers varsel på NorgesEnergi sin webside.

1. Kunde
Med Kunden menes den bedriftskunde som ihht. avtale med NorgesEnergi tar ut elektrisk energi til eget bruk, og som ikke omsetter kraft videre.

2. Produkt
Produktet som leveres er Grønn verdi. Grønn verdi er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Grønn verdi inneholder opprinnelsesgaranti på strømforbruket, gratis ENØK-rådgivning og støtte til bevaring av regnskogen. Oppdatert produktinnhold og vilkår finnes til enhver tid på NorgesEnergi sin webside.

3. Betaling
Grønn verdi faktureres på strømfakturaen fra NorgesEnergi til kunden. Betaling for Grønn verdi beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. Grønn verdi knyttes til bedriftens strømforbruk for å sikre at tilsvarende mengde strøm som bedriften forbruker, blir produsert fra fornybare energikilder. Det er ingen bindingstid med Grønn verdi. Produktet faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende pris.

4. Endring
NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Grønn verdi. Endring av innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes på NorgesEnergi sin webside, eller ved direkte melding til kunden. Så fremt kunden innen rimelig tid etter endring melder oppsigelse av Grønn verdi, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trådte i kraft og da til pris som var gjeldende for perioden.

5. Oppsigelse
Oppsigelse av avtaleforholdet for Grønn verdi kan meldes av begge parter. Ved oppsigelse fra selskapets side gjelder en oppsigelsestid på 2 uker. Slik oppsigelse skal meldes skriftlig til kunden. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid. Slik oppsigelse kan foretas gjennom skriftlig melding til selskapet, gjennom melding på NorgesEnergi sin webside eller til Kundeservice på telefon 38 10 00 81.

V: 01/18

 

 

Kraftprisen fastsettes etterskuddsvis hver måned. Avtalen koster 52 kroner per måned per strømmåler. Se vilkår for detaljer.

Grønn verdi knyttes til ditt strømprodukt for å sikre at tilsvarende mengde strøm som bedriften forbruker, blir produsert fra fornybare energikilder. Det er ingen bindingstid. Pris kun 2 kroner dagen og 7,50 øre/kWh for opprinnelsesgarantier. Ingen bindingstid.

Produktets formål
Formålet er å redusere din bedrifts kraftpris ved å slå vår rene spotprisavtale over tid.

Referanseindeks
Bedrift Aktiv måles mot vår rene spotprisavtale, som tar utgangspunkt i systempris på Nord Pool Spot.

Oppsigelsestid
Bedrift Aktiv har en løpende oppsigelsestid på 12 måneder.

Risikoramme
Strømavtalen har en risikoramme eksklusivt påslag på 10 øre/kWh av faktisk forbruk per måned. Det innebærer at forvaltning for deg som kunde aldri skal generere tap større enn 10 øre/kWh.

Opprinnelsesgarantert strøm

Med Grønn verdi knyttet til bedriftens strømavtale garanterer vi at det produseres strøm fra fornybare kilder tilsvarende strømforbruket.​ Eksempler på fornybare energikilder er solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft og tidevannsenergi.

Miljøsertifikat

Få et sertifikat som viser hvilken fornybar kilde som strømmen har, hvor den er produsert, samt at dere støtter regnskogen og regnskogfondet.

Bevaring av regnskogen

NorgesEnergi har inngått et samarbeid med Regnskogfondet, hvor vi årlig gir av vårt overskudd til bevaring av regnskogen. Dette er et av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet og livsmangfoldet på kloden. Størrelsen på donasjonen styres av forbruket og antall kunder som har Grønn verdi. Vårt mål er å bidra til bevaring regnskogen og miljøet for fremtidige generasjoner.

Gratis ENØK-rådgivning til en verdi av 1000,-

Reduser bedriftens energiforbruk gjennom enkle tiltak. I mange tilfeller kan bedriften redusere energiforbruket med 10-15 prosent uten høye investeringer.


Mer om opprinnelsesgaranti

Er forbruket over 100 000 kWh?

Book et uforpliktende møte med oss, så skreddersyr vi en løsning for din bedrift.

Thomas Tofte
Bedriftsrådgiver
Book et møte med Thomas

Henning Waage-Larsen

Henning Waage-Larsen
Bedriftsrådgiver
Book et møte med Henning

Ninita Thunberg

Ninita Thunberg
Bedriftsrådgiver
Book et møte med Ninita

Christian Alexander Haaland

Christian Alexander Haaland
Bedriftsrådgiver
Book et møte med Christian

Karianne

Karianne Vågsland
Bedriftsrådgiver
Book et møte med Karianne

Kjetil Kristensen
Bedriftsrådgiver
Book et møte med Kjetil

Alexander

Alexander Wikstøl
Bedriftsrådgiver
Book et møte med Alexander