Forventet utvikling for strømpriser

Her får du en oversikt over realiserte markedspriser for sist avsluttede måned, samt prisforventninger for fremtidige perioder i strømmarkedet.

Prognosene viser det mest sannsynlige utfallet, men det er viktig å huske at spesielt vær og temperatur vil påvirke prisene, og endelig strømpris kan derfor avvike fra prognosene.

Prisutvikling i mars

De tre sørlige prisområdene (NO1, NO2 og NO5) har hatt omtrent samme prisnivå denne måneden som markedet ventet. Grunnet økt bidrag fra solenergi har mars hatt perioder med lave priser, spesielt i helgene når forbruket også er lavere enn ukedagene.

Enkelte dager har også bydd på høye priser. Dette henger oftest sammen med redusert produksjon fra vindkraften, spesielt den 25. mars da prisene var på sitt høyeste. I gjennomsnitt var prisen ca. 68 øre per kWh.

Prisene oppgis i øre/kwh eksklusiv påslag, mva og nettleie.

Prisene oppgis i øre/kwh eksklusiv påslag, mva og nettleie.

Norge inndelt i prisområder.

Norge inndelt i prisområder.

Midt- og Nord-Norge (NO3 og NO4)

De nordlige områdene (NO3 og NO4) har generelt hatt litt lavere priser enn sør. Dette skyldes at de importerer vindkraft fra Sverige, som har hatt vedvarende kraftoverskudd en stund.

Men i mars har kraftbalansen i nord vært litt svakere på grunn av midlertidig utkobling av kjernekraftverk i Finland og Sverige. Dette har ført til at prisene til tider har vært like høye som i sør.

I gjennomsnitt var prisen ca. 55 øre per kWh for NO4, og ca. 61 øre per kWh for Midt-Norge (NO3), som var høyere enn markedet forventet.

Forventninger til strømpriser fremover

For april forventes det nå at gjennomsnittsprisen i sør blir rundt 61 øre per kWh grunnet litt mildere vær, noe som fører til lavere forbruk sammenlignet med mars.

Markedet vurderer fortsatt at det er en betydelig risiko for høye priser neste vinter, som nå er priset rundt 80 øre per kWh, omtrent det samme som denne vinteren. Forventningene fremover har vært relativt uendrede siden inngangen til mars.
Prisene oppgis i øre/kwh eksklusiv påslag, mva og nettleie.

Prisene oppgis i øre/kwh eksklusiv påslag, mva og nettleie.

For de to nordlige prisområdene forventes det fortsatt litt høyere priser for Midt-Norge (NO3) sammenlignet med Nord (NO4). Markedets forventning for NO3 i april er nå rundt 48 øre per kWh, mens for NO4 forventes det rundt 35 øre per kWh.

Dette er noen få øre høyere enn markedets forventning for en måned siden. En del kjernekraft vil også være utkoblet i april, og markedets forventninger påvirkes også av at mars ble dyrere enn ventet i nord.

Vi baserer våre oppdaterte prognoser for kommende måneder på closingpriser fra strømbørsen Nasdaq for de fem norske prisområdene. Dette gjenspeiler markedets forventning til fremtidige prisnivåer.

Da det ikke eksisterer månedskontrakter for hele perioden, brukes en kombinasjon av måneds-, kvartals-, og årskontrakter fra Nasdaq for å indikere forventede prisnivåer pr måned.

Prisene oppgis i øre/kwh eksklusiv påslag, mva og nettleie. Den enkeltes forbruksmønster vil også påvirke endelig strømpris ved fakturering.