Markedskommentar

Hver måned forteller våre kraftforvaltere om prisforventninger i strømmarkedet. Her kan du lese markedskommentaren for juni 2021, og om vinterpriser som fortsetter inn i sommeren.

Bilde av et fyr. Fotokreditering: Vidar Nordli Mathisen, hentet fra Unsplash

Les markedskommentaren for juni, og om vinterpriser som fortsetter inn i sommeren. Foto: Vidar Nordli Mathisen

 

Hydrologisk balanse

Den hydrologiske balansen som inneholder akkumulerte vann-, snø- og grunn-/markvannmagasin, viser i slutten av uke 25 et overskudd på 3,2 TWh mot normalen. Dette er en svekkelse i ressurs på 1 TWh siden forrige oppdatering.

Været i juni har vært noe tørrere enn normalt, ca. 90 % av normalen er levert. Når det gjelder temperatur har det vært varmt med i snitt 2-3 grader over normalt. Det har i tillegg vært veldig lite vind og tilhørende lav vindkraftproduksjon i perioden.  

Fyllingsgraden i vannmagasinene er per uke 25 på 65 % i Norge og 74 % i Sverige.

Værprognosene har endret seg noe, vi ser nå mer ustabile luftmasser og ingen stabile værmønster inn i juli. I sum forventer vi levert nedbør noe under normalt og temperatur noe over normalt. Det vil være fortsatt lite vindkraft i Norden.

Vi forventer i slutten av uke 29 en hydrologisk ressurs som er helt i balanse.

Spotmarkedet

Spotprisen i juni ble levert på 43 €, dette er igjen langt over hva markedet forventet. Markedet viser igjen avhengigheten av vindkraft, dette i tillegg til at omliggende markeder er ekstremt høyt priset (august i Tyskland prises til 86 €), slik at eksporten er veldig høy. Kraftbalansen er generelt sett veldig god, men det hjelper lite med lav vindkraftproduksjon over tid. Områdeforskjellene er fortsatt store: NO4 (Nord-Norge) ble levert på 21 €, NO1 (Oslo) på 46 € og NO2 (Kristiansand) på 55 €. Områdene i sør påvirkes i stor grad av høye priser på kontinentet, mens det fortsatt er relativt god konkurranse i nord. Fra høsten kommer en ny kabel fra UK til NO2, og dette vil føre til at disse forskjellene mest sannsynlig stiger ytterligere.

Hittil i år er system pris levert på 42 € eller 42 øre/kWh. Hele 2020 sett under ett ble levert på 11 €.

 

Nordisk spotpris hittil i år:

2020

€/MWh

øre/kWh

Januar

24,10

23,88

Februar

13,08

13,27

Mars

9,01

10,04

April

5,26

5,97

Mai

8,34

9,23

Juni

3,15

3,38

Juli

2,35

2,50

August

8,79

9,27

September

15,73

16,82

Oktober

14,63

15,71

November

6,32

6,77

Desember

20,09

21,32

Januar

45,81

47,50

Februar

46,84

 48,19

Mars

34,21

34,75

April

37,86

38,02

Mai

44,28

44,58

Juni

43,54

44,20

 

 

Makro, fossile brensler, CO2 og kjernekraft

Makrobildet ser fortsatt veldig sterkt ut. De fleste økonomier vokser raskt og apetitten for varer og tjenester er stor. Dette fører til press på råvarepriser, og aksjeindekser stiger. Dog ser man også noen mørke skyer som indikerer høyere renter og økt inflasjon.

Europeiske CO2-kvoter som indirekte påvirker prisene på strøm omsettes nå på 57 €/tonn som er en oppgang på hele 5 € siden forrige oppdatering. CO2 handles høyt og videre oppgang forventes. EU viser stor vilje til å redusere utslippet på CO2, og har den siste tiden økt ambisjonene ytterligere.

Brent olje omsettes nå på 75 $/fat, opp 5$/fat siden forrige oppdatering. Opec begynner nå gradvis å slippe olje inn i markedet igjen grunnet av at man ser forbruket har tatt seg opp etter bortfall grunnet covid.

Prisen på kull levert i 2022 omsettes på ca. 88 $/tonn noe som er en oppgang 8 $/tonn.

Gass levert i Europa har steget mest av samtlige råvarer den siste tiden. Russland leverer ikke forventet volum inn i Europa, og dette resulterer til lave lagre inn mot neste vinter og kan ved en kald vinter føre til forsyningsproblemer og ekstremt høye priser. Asia etterspør LNG som aldri før og setter Europa under press også her.

Europeiske kraftpriser settes oftest etter hva det koster å produsere strøm med kull/gass, inkludert CO2-kvoter.  Tysk strøm for 2022 koster ca. 73 €/mWh (opp 10 €), mens i Norden omsettes det på 30 €/mWh (-3 €). Fra høsten av skal kabelen mot UK være tilgjengelig for markedet 1400MW, i UK er prisnivået enda høyere enn i Tyskland. Dette sier oss at det forventes kraftig eksport fra Norge/Sverige kommende år.

Nordisk kjernekraft produserer nå på 85 % av total kapasitet, eller ca. 7700 MW. Én Forsmark-reaktor forsvinner i årlig vedlikehold fra mandag av, slik at produksjonen reduseres noe en stund. Olkiluoto 3 skal etter planen komme inn i løpet av 2022 slik at kapasiteten øker igjen.

 

Prisforventninger

Spotprisen i juni er blitt levert lang over hva markedet har forventet. Været indikerer fortsatt noe under normalt med nedbør og fortsatt lite vindkraftproduksjon. Omliggende markeder tar helt av og avstanden mellom nordiske og tyske priser for YR22 har økt med 13 € siden forrige oppdatering. UK-kabelen vil føre til økt korrelasjon mot Tyskland, og også UK. Får vi en utvikling fremover med lite nedbør, og et tilhørende hydrologisk underskudd, vil avstanden bli minimal og Q4-21 i Norden kan komme opp mot 70-80 €. Skulle utviklingen gå motsatt vei, med et stort overskudd på vann, vil vi løsrive oss helt og prisen i Q4-21 kan leveres ned mot 25-30 €. Dette viser hvor stort utfallsrommet i Norden har blitt med innfasing av grønn kraft og nye kabler. Uansett synes vi at utfallsrommet helt klart er størst på oppsiden, og ønsker man forutsigbarhet må prissikring vurderes fra Q4-21 og utover. 


Kilde:
Fortum Hedging