Smart bedrift

Fordelsproduktet er ikke tilgjengelig for salg.

 

NorgesEnergi Bedrift blir til Fortum, og derfor er våre fordelsprodukter ikke tilgjengelige for salg for øyeblikket.

Les mer om sammenslåingen

 

Vi dekker opptil 20 000,-

Lynnedslag, overspenning og elektriske feil kan føre til skader på elektriske artikler. Smart Bedrift dekker i slike tilfeller egenandelen på forsikringen opptil 10 000 kroner. Vi dekker også merutgifter på samme beløp dersom skadene fører til avbrudd. Dette tilsier et samlet betalingsfritak på opptil 20 000 kroner.

Fra og med 1. august 2023 introduserer vi også følgende fordeler:
- Du får 25% rabatt på kontroll av din bedrifts elektiske anlegg
- Du får opptil 25% avslag på din brannforsikringspremie

Søk om betalingsfritak

Har bedriften Smart bedrift og har opplevd lynnedslag, overspennenig eller elektrisk feil? Gå til skadeportalen for å søke om egenandelsfritak

Vilkår smart bedrift

1. Produkt
Produktet som leveres er Smart Bedrift. Smart Bedrift er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Smart Bedrift inneholder ulike spareelementer med målsetning om å redusere kundens samlede strømkostnader. Et av spareelementene er forsikringen Egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader som reguleres av forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene nedenfor. Oppdatert produktinnhold finnes til enhver tid på norgesenergi.no/bedrift.

2. Betaling
Smart Bedrift faktureres på strømfakturaen fra NorgesEnergi til kunden. Betaling for Smart Bedrift beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. For tiden faktureres kunden for en kostnad på 99,- kr mnd for Smart Bedrift. Smart Bedrift faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på norgesenergi.no/bedrift.

3. Endring
NorgesEnergi kan med 30 dagers varsel endre innholdet og prisen for Smart Bedrift. Endringer vil eksempelvis kunne bli foretatt ved endringer i markedsrammene for sparetiltak eller ved innføring av nye sparemuligheter for Kunden. Har Kunden sagt opp Smart Bedrift etter at en endring er gjennomført, avregnes Kunden med uforandret kostnad for perioden fram til endringen trådte i kraft.

4. Oppsigelse
Oppsigelse av avtaleforholdet for Smart Bedrift kan meldes av begge parter. Ved oppsigelse fra selskapets side gjelder en oppsigelsestid på 30 dager. Slik oppsigelse skal meldes skriftlig til kunden. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid. Slik oppsigelse kan foretas gjennom skriftlig melding til selskapet, gjennom melding på NorgesEnergis nettsider eller til Kundeservice på telefon 38 10 00 81.

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

–  Gjeldende fra 1.1.2018. Avløser vilkår av 1.1.2017
–  Smart Bedrift dekker Egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader (heretter kalt Egenandelsfritak)

Forsikringsbevis
For Smart Bedrift med Egenandelsfritak gjelder Forsikringsbeviset, Forsikringsvilkårene og Forsikringsavtalen mellom NorgesEnergi og AIU. Forøvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL), og norsk lovgivning ellers, dog slik at vilkårene går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringstaker: NorgesEnergi AS (heretter kalt NorgesEnergi)                                    
Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters DAC (heretter kalt AIU)

Hva Smart Bedrift med Egenandelsfritak omfatter
Smart Bedrift med Egenandelsfritak dekker Forsikredes egenandel på Tingforsikring og Avbruddsforsikring/ekstraomkostninger ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, oversalg eller overspenning.

Hvem Egenandelsfritak gjelder for - Forsikrede
Egenandelsfritak gjelder for bedriftskunder (forsikrede) som har inngått avtale om Smart Bedrift som en del av strømavtalen med NorgesEnergi og er navngitt på strømfakturaen. Forsikrede må ha organisasjonsnummer og fast adresse i Norge.

Ikrafttredelse og opphør av Egenandelsfritak
Egenandelsfritak gjelder fra den dato NorgesEnergi har registrert Kundens kjøp av Smart Bedrift. Gjeldende forsikringsperiode vil fremkomme på Kunden strømfaktura fra NorgesEnergi. Egenandelsfritak opphører dersom Kunden sier opp sin avtale om Smart Bedrift eller den dagen Kundens strømavtale hos NorgesEnergi opphører. Ved manglende betaling opphører Smart Bedrift samtidig med at strømavtalen med NorgesEnergi opphører.

Forsikringssummer for Egenandelsfritak
Forsikringssum ved Tingskade 10 000 kroner
Forsikringssum ved Avbruddsskade/Ekstraomkostninger 10 000 kroner

Melding av skade
Søknad om Egenandelsfritak skal meldes på: www.norgesenergi.no

Skadeservice
Postboks 165, 3571 Ål, telefon 38 10 00 83
betalingsfritak@norgesenergi.no
Søknad om erstatning må sendes innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner søknaden. Hvis ikke mister Kunden retten til erstatning, jfr. FAL § 8-5.

Reklamasjon og klage
Dersom Kunden mener Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, kan Kunden kontakte:
AIU sin generalagent AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 11147 Stockholm, klagomal@amtrustgroup.se eller Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no. 

FORSIKRINGSVILKÅR SMART BEDRIFT MED EGENANDELSFRITAK

– Gjeldende fra 1.1.2018. Avløser vilkår av 1.4.2017

1.    INNLEDNING
Forsikringsvilkårene (vilkårene) inneholder nærmere opplysninger om Egenandelsfritaket Kunden har rett til ved lynnedslag eller annen elektrisk fenomenskade. Vilkårenes unntak og begrensninger er også beskrevet. Enkelte ord i vilkårene med spesiell betydning er forklar under overskriften DEFINISJONER.

2.    MEDLEMSKAP I FORSIKRINGSORDNINGEN
Forsikringen gjelder for bedriftskunder som har inngått avtale om Smart Bedrift som en del av strømavtalen med NorgesEnergi og er navngitt på strømfakturaen. Kunden må ha organisasjonsnummer og fast adresse i Norge.

3.    DEFINISJONER

-      Forsikringsselskap
 (Selskapet): AmTrust International Underwriters DAC, registreringsnummer 169384, 40 Westland Row, Dublin 2, Ireland (heretter kalt AIU). AIU fungerer som forsikringsgiver og har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland og er lisensiert for grenseoverskridende virksomhet basert i Norge

-      Forsikringstaker:
NorgesEnergi AS (NorgesEnergi)

-      Forsikret/Kunde:     
Bedriftskunde som har inngått avtale om Smart Bedrift med Egenandelsfritak med NorgesEnergi

-      Forsikringsavtalen:
Kollektiv avtale om Egenandelsfritak mellom NorgesEnergi og

Selskapet

-      Egenandelsfritak:
Erstatning av Egenandel på Ting- og Avbruddsforsikring ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen

- Elektrisk fenomen:
Uforutsett kortslutning, lysbue, overslag og overspenning som fører til skade på eller tap av maskiner/inventar/løsøre

4.   FORSIKRINGSDEKNINGER OG FORSIKRINGSSUMMER FOR EGENANDELSFRITAK

4.1 Erstatning på Tingforsikring
Egenandelsfritak dekker Kundens egenandel på Tingforsikring ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes lynnedslag eller Elektrisk fenomen. Kunden må dokumentere forsikringsoppgjør for maskiner/inventar/ løsøre fra sitt forsikringsselskap. Erstatningen er begrenset til Kundens egenandel, maksimalt 10 000 kroner. Utbetalingen skjer i henhold til NorgesEnergi sine oppgjørsrutiner.

4.2 Erstatning på Avbruddsforsikring/Ekstraomkostninger
Egenandelsfritak dekker Kundens egenandel på Avbruddsforsikring/ Ekstraomkostninger ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes lynnedslag eller Elektrisk fenomen. Kunden må dokumentere forsikringsoppgjør for maskiner/inventar/ løsøre fra sitt forsikringsselskap. Erstatningen er begrenset til Kundens egenandel, maksimalt 10 000 kroner. Utbetalingen skjer i henhold til NorgesEnergi sine oppgjørsrutiner.

4.3 Maksimal  utbetaling
Maksimal utbetaling på Egenandelsfritak er begrenset til 20 000 kroner per forsikringstilfelle og per forsikringsår.

5.   OVERTREDELSE AV SIKKERHETSFORSKRIFT
Dersom Kunden ved erstatningsberegning for maskiner/inventar/løsøre har fått en avkortning fra sitt forsikringsselskap som følge av overtredelse av sikkerhets-forskriftene, vil erstatning under Egenandelsfritak også kunne bli vurdert, jfr. FAL § 4-8.

6.   PRIS, VARIGHET, ENDRING, OPPSIGELSE
Egenandelsfritak gjelder fra den dato Kunden har inngått avtale med NorgesEnergi om Smart Bedrift med Egenandelsfritak, innenfor forsikringsperioden som er angitt på Kundens strømfaktura. Prisen for Smart Bedrift med Egenandelsfritak fremgår av og inkluderes i Kundens strømfaktura fra NorgesEnergi og belastes i henhold til avtalte betalingsterminer. Selskapet kan endre prisen og vilkårene i forsikringstiden med 30 dagers varsel. Ved manglende betaling opphører Smart Bedrift med Egenandelsfritak samtidig med at strømavtalen med NorgesEnergi opphører. Dersom Kundens strømavtale med Smart Bedrift gjenopptas, vil Egenandelsfritaket tre i kraft igjen og Selskapets ansvar løper fra dagen etter at utestående beløp er betalt.

7.   GENERELLE VILKÅR
Dersom Kunden gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, mister Kunden ethvert krav mot Selskapet i anledning samme hendelse, jfr. FAL § 4-2, 1. ledd. Dersom Kunden ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge vedkommende til last, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL § 4-1, 2. ledd.

8.   MELDING AV SKADE
Søknad om Egenandelsfritak skal uten ugrunnet opphold meldens på: www.norgesenergi.no

Skadeservice
Postboks 165, 3571 Ål, telefon 38 10 00 83
betalingsfritak@norgesenergi.no
Ved søknad om erstatning må det fremlegges dokumentasjon fra Kundens forsikringsselskap på at erstatningsmessig skade som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen er utbetalt.

9. FRIST FOR Å MELDE SKADE
Dersom Kunden ikke har sendt kravet til Skadeservice innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, mister Kunden retten til erstatning under Egenandelsfritak, jfr. FAL § 8-5.

10.   LOVVALG
Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol.

11.   REKLAMASJON OG KLAGE
Dersom Kunden mener Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, kan Kunden kontakte:
AIU sin generalagent AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 11147 Stockholm, klagomal@amtrustgroup.se eller Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no. 

Smart bedrift koster kun 99 kroner i måneden per anlegg.

Vi dekker opptil 20 000,-

Lynnedslag, overspenning og elektriske feil kan føre til skader på elektriske artikler. Smart Bedrift dekker i slike tilfeller egenandelen på forsikringen opptil 10 000 kroner. Vi dekker også merutgifter på samme beløp dersom skadene fører til avbrudd. Dette tilsier et samlet betalingsfritak på opptil 20 000 kroner.

Fra og med 1. august 2023 introduserer vi også følgende fordeler:
- Du får 25% rabatt på kontroll av din bedrifts elektiske anlegg
- Du får opptil 25% avslag på din brannforsikringspremie

Søk om betalingsfritak

Har bedriften Smart bedrift og har opplevd lynnedslag, overspennenig eller elektrisk feil? Gå til skadeportalen for å søke om egenandelsfritak

Vilkår smart bedrift

1. Produkt
Produktet som leveres er Smart Bedrift. Smart Bedrift er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Smart Bedrift inneholder ulike spareelementer med målsetning om å redusere kundens samlede strømkostnader. Et av spareelementene er forsikringen Egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader som reguleres av forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene nedenfor. Oppdatert produktinnhold finnes til enhver tid på norgesenergi.no/bedrift.

2. Betaling
Smart Bedrift faktureres på strømfakturaen fra NorgesEnergi til kunden. Betaling for Smart Bedrift beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. For tiden faktureres kunden for en kostnad på 99,- kr mnd for Smart Bedrift. Smart Bedrift faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på norgesenergi.no/bedrift.

3. Endring
NorgesEnergi kan med 30 dagers varsel endre innholdet og prisen for Smart Bedrift. Endringer vil eksempelvis kunne bli foretatt ved endringer i markedsrammene for sparetiltak eller ved innføring av nye sparemuligheter for Kunden. Har Kunden sagt opp Smart Bedrift etter at en endring er gjennomført, avregnes Kunden med uforandret kostnad for perioden fram til endringen trådte i kraft.

4. Oppsigelse
Oppsigelse av avtaleforholdet for Smart Bedrift kan meldes av begge parter. Ved oppsigelse fra selskapets side gjelder en oppsigelsestid på 30 dager. Slik oppsigelse skal meldes skriftlig til kunden. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid. Slik oppsigelse kan foretas gjennom skriftlig melding til selskapet, gjennom melding på NorgesEnergis nettsider eller til Kundeservice på telefon 38 10 00 81.

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

–  Gjeldende fra 1.1.2018. Avløser vilkår av 1.1.2017
–  Smart Bedrift dekker Egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader (heretter kalt Egenandelsfritak)

Forsikringsbevis
For Smart Bedrift med Egenandelsfritak gjelder Forsikringsbeviset, Forsikringsvilkårene og Forsikringsavtalen mellom NorgesEnergi og AIU. Forøvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL), og norsk lovgivning ellers, dog slik at vilkårene går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringstaker: NorgesEnergi AS (heretter kalt NorgesEnergi)                                    
Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters DAC (heretter kalt AIU)

Hva Smart Bedrift med Egenandelsfritak omfatter
Smart Bedrift med Egenandelsfritak dekker Forsikredes egenandel på Tingforsikring og Avbruddsforsikring/ekstraomkostninger ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, oversalg eller overspenning.

Hvem Egenandelsfritak gjelder for - Forsikrede
Egenandelsfritak gjelder for bedriftskunder (forsikrede) som har inngått avtale om Smart Bedrift som en del av strømavtalen med NorgesEnergi og er navngitt på strømfakturaen. Forsikrede må ha organisasjonsnummer og fast adresse i Norge.

Ikrafttredelse og opphør av Egenandelsfritak
Egenandelsfritak gjelder fra den dato NorgesEnergi har registrert Kundens kjøp av Smart Bedrift. Gjeldende forsikringsperiode vil fremkomme på Kunden strømfaktura fra NorgesEnergi. Egenandelsfritak opphører dersom Kunden sier opp sin avtale om Smart Bedrift eller den dagen Kundens strømavtale hos NorgesEnergi opphører. Ved manglende betaling opphører Smart Bedrift samtidig med at strømavtalen med NorgesEnergi opphører.

Forsikringssummer for Egenandelsfritak
Forsikringssum ved Tingskade 10 000 kroner
Forsikringssum ved Avbruddsskade/Ekstraomkostninger 10 000 kroner

Melding av skade
Søknad om Egenandelsfritak skal meldes på: www.norgesenergi.no

Skadeservice
Postboks 165, 3571 Ål, telefon 38 10 00 83
betalingsfritak@norgesenergi.no
Søknad om erstatning må sendes innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner søknaden. Hvis ikke mister Kunden retten til erstatning, jfr. FAL § 8-5.

Reklamasjon og klage
Dersom Kunden mener Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, kan Kunden kontakte:
AIU sin generalagent AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 11147 Stockholm, klagomal@amtrustgroup.se eller Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no. 

FORSIKRINGSVILKÅR SMART BEDRIFT MED EGENANDELSFRITAK

– Gjeldende fra 1.1.2018. Avløser vilkår av 1.4.2017

1.    INNLEDNING
Forsikringsvilkårene (vilkårene) inneholder nærmere opplysninger om Egenandelsfritaket Kunden har rett til ved lynnedslag eller annen elektrisk fenomenskade. Vilkårenes unntak og begrensninger er også beskrevet. Enkelte ord i vilkårene med spesiell betydning er forklar under overskriften DEFINISJONER.

2.    MEDLEMSKAP I FORSIKRINGSORDNINGEN
Forsikringen gjelder for bedriftskunder som har inngått avtale om Smart Bedrift som en del av strømavtalen med NorgesEnergi og er navngitt på strømfakturaen. Kunden må ha organisasjonsnummer og fast adresse i Norge.

3.    DEFINISJONER

-      Forsikringsselskap
 (Selskapet): AmTrust International Underwriters DAC, registreringsnummer 169384, 40 Westland Row, Dublin 2, Ireland (heretter kalt AIU). AIU fungerer som forsikringsgiver og har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland og er lisensiert for grenseoverskridende virksomhet basert i Norge

-      Forsikringstaker:
NorgesEnergi AS (NorgesEnergi)

-      Forsikret/Kunde:     
Bedriftskunde som har inngått avtale om Smart Bedrift med Egenandelsfritak med NorgesEnergi

-      Forsikringsavtalen:
Kollektiv avtale om Egenandelsfritak mellom NorgesEnergi og

Selskapet

-      Egenandelsfritak:
Erstatning av Egenandel på Ting- og Avbruddsforsikring ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen

- Elektrisk fenomen:
Uforutsett kortslutning, lysbue, overslag og overspenning som fører til skade på eller tap av maskiner/inventar/løsøre

4.   FORSIKRINGSDEKNINGER OG FORSIKRINGSSUMMER FOR EGENANDELSFRITAK

4.1 Erstatning på Tingforsikring
Egenandelsfritak dekker Kundens egenandel på Tingforsikring ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes lynnedslag eller Elektrisk fenomen. Kunden må dokumentere forsikringsoppgjør for maskiner/inventar/ løsøre fra sitt forsikringsselskap. Erstatningen er begrenset til Kundens egenandel, maksimalt 10 000 kroner. Utbetalingen skjer i henhold til NorgesEnergi sine oppgjørsrutiner.

4.2 Erstatning på Avbruddsforsikring/Ekstraomkostninger
Egenandelsfritak dekker Kundens egenandel på Avbruddsforsikring/ Ekstraomkostninger ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes lynnedslag eller Elektrisk fenomen. Kunden må dokumentere forsikringsoppgjør for maskiner/inventar/ løsøre fra sitt forsikringsselskap. Erstatningen er begrenset til Kundens egenandel, maksimalt 10 000 kroner. Utbetalingen skjer i henhold til NorgesEnergi sine oppgjørsrutiner.

4.3 Maksimal  utbetaling
Maksimal utbetaling på Egenandelsfritak er begrenset til 20 000 kroner per forsikringstilfelle og per forsikringsår.

5.   OVERTREDELSE AV SIKKERHETSFORSKRIFT
Dersom Kunden ved erstatningsberegning for maskiner/inventar/løsøre har fått en avkortning fra sitt forsikringsselskap som følge av overtredelse av sikkerhets-forskriftene, vil erstatning under Egenandelsfritak også kunne bli vurdert, jfr. FAL § 4-8.

6.   PRIS, VARIGHET, ENDRING, OPPSIGELSE
Egenandelsfritak gjelder fra den dato Kunden har inngått avtale med NorgesEnergi om Smart Bedrift med Egenandelsfritak, innenfor forsikringsperioden som er angitt på Kundens strømfaktura. Prisen for Smart Bedrift med Egenandelsfritak fremgår av og inkluderes i Kundens strømfaktura fra NorgesEnergi og belastes i henhold til avtalte betalingsterminer. Selskapet kan endre prisen og vilkårene i forsikringstiden med 30 dagers varsel. Ved manglende betaling opphører Smart Bedrift med Egenandelsfritak samtidig med at strømavtalen med NorgesEnergi opphører. Dersom Kundens strømavtale med Smart Bedrift gjenopptas, vil Egenandelsfritaket tre i kraft igjen og Selskapets ansvar løper fra dagen etter at utestående beløp er betalt.

7.   GENERELLE VILKÅR
Dersom Kunden gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, mister Kunden ethvert krav mot Selskapet i anledning samme hendelse, jfr. FAL § 4-2, 1. ledd. Dersom Kunden ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge vedkommende til last, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL § 4-1, 2. ledd.

8.   MELDING AV SKADE
Søknad om Egenandelsfritak skal uten ugrunnet opphold meldens på: www.norgesenergi.no

Skadeservice
Postboks 165, 3571 Ål, telefon 38 10 00 83
betalingsfritak@norgesenergi.no
Ved søknad om erstatning må det fremlegges dokumentasjon fra Kundens forsikringsselskap på at erstatningsmessig skade som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen er utbetalt.

9. FRIST FOR Å MELDE SKADE
Dersom Kunden ikke har sendt kravet til Skadeservice innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, mister Kunden retten til erstatning under Egenandelsfritak, jfr. FAL § 8-5.

10.   LOVVALG
Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol.

11.   REKLAMASJON OG KLAGE
Dersom Kunden mener Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, kan Kunden kontakte:
AIU sin generalagent AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 11147 Stockholm, klagomal@amtrustgroup.se eller Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no. 

Smart bedrift koster kun 99 kroner i måneden per anlegg.