Forutsigbarhet når bedriften din trenger det

Prissikring

Med fordelsproduktet Prissikring får bedriften tilbud om fastpris i korte, relevante perioder.

 

Bestill på e-post

... eller bare ring oss på 381 00 081

Med fordelsproduktet Prissikring får bedriften tilbud om fastpris i korte, relevante perioder. Dere velger selv om dere vil benytte fastpristilbudet. Når fastprisperioden er over, tilbakeføres bedriften automatisk til den opprinnelige strømavtalen. Fastpristilbudet gis på e-post eller SMS.

Vilkår Prissikring

1. Produkt
Produktet som leveres er Prissikring. Tjenesten er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Oppdatert produktinnhold i Prissikring finnes til enhver tid på norgesenergi.no/bedrift.

2. Produktinnhold
Prissikring innebærer at NorgesEnergi overvåker kraftmarkedet for kunden, og tilbyr kunden en fastpris for gitte perioder gjennom året. Dette gjelder strømavtaler som er kompatible med fastpris. Tilbud blir distribuert per anlegg, og gjeldende pris baseres på hvert enkelt anleggs beliggenhet. Slike tilbud vil inneholde informasjon om NorgesEnergi sin markedsvurdering og/eller konkrete tilbud om en fastpris. Kunden velger deretter på selvstendig grunnlag om de mottatte tilbud benyttes. NorgesEnergi har intet erstatningsansvar overfor kunden i forhold til markedsvurderingene, med mindre NorgesEnergi har opptrådt grovt uaktsomt.

3. Nærmere om fastpris
Som en del av Prissikring kan kunden velge fastpris for en gitt periode. Norge er delt inn i fem ulike prisområder: Østlandet (NO1), Sørlandet (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vestlandet (NO5). Har bedriften anlegg i flere prisområder, kan tilbudene om fastpris variere mellom prisområdene basert på markedssituasjonen i de forskjellige landsdelene. Inngått fastpris er bindende for hele perioden. Dersom kunden avbryter fastprisleveransen før utløpet av avtalt periode er kunden ansvarlig for NorgesEnergi sitt økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Dette punktet erstatter de alminnelige vilkårenes punkt 8.

4. Leveringsvolum
Fastpris i henhold til disse vilkårene begrenses til et leveringsvolum som tilsvarer kundens gjennomsnittlige kraftforbruk de siste 3 årene, for den perioden fastpris gis. Ved forbruksendringer ut over +/- 10 % i avregningsperioden kan NorgesEnergi etteravregne merutgifter i henhold til veid forbruksmønster gjennom hele året. NorgesEnergi avregner etter Nord Pool ASAs områdepris (spotpris) med et påslag på 3,60 øre/kWh inkl. mva i handels/ servicekostnader. Dette punktet erstatter de alminnelige vilkårenes punkt 5.

5. Offentlig regulering av kraftmarkedet
Fastpris i henhold til disse vilkårene gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 6 i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker NorgesEnergi sin mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. I slike tilfeller vil kundene bli varslet direkte eller på Min side dersom avtalt med kunden. Fastpris vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas. Dette punktet erstatter de alminnelige vilkårene punkt 6.

6. Kommunikasjon
Kunden kan velge å motta kommunikasjon via e-post eller SMS. Kunden er selv ansvarlig for at e-postadresse og mobilnummer til enhver tid er oppdatert. Tilbud blir presentert per anlegg, og gjeldende pris baseres på hvert enkelt anleggs beliggenhet. Dersom kunden ønsker å benytte seg av tilbud i Prissikring, må kunden informere NorgesEnergi enten via telefon eller e-post. På norgesenergi.no eller Kundeservice oppgis de til enhver tid gjeldende og oppdaterte priser.

7. Betaling
Prissikring faktureres på kundens strømfaktura fra NorgesEnergi. Betaling for Prissikring beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. Prissikring faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på norgesenergi.no/bedrift.

8. Endring
NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Prissikring. Endring av innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes direkte til kunden eller på Min side dersom avtalt med kunden. Såfremt kunden melder oppsigelse av Prissikring
etter at det er varslet om slik endring og før endringen trer i kraft, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trer i kraft.

9. Oppsigelse
Prissikring kan sies opp av begge parter. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid via norgesenergi.no, eller til Kundeservice på telefon 38 10 00 81. Ved oppsigelse fra NorgesEnergi sin side gjelder en oppsigelsestid på 2 uker. Oppsigelse av Prissikring har ikke virkning for eventuell avtale som er inngått om fastpris, jf. pkt 3 ovenfor.

 31.03.2022

Prissikring koster 49 kroner/mnd. + mva. per strømanlegg. Ingen bindingstid.

Med fordelsproduktet Prissikring får bedriften tilbud om fastpris i korte, relevante perioder. Dere velger selv om dere vil benytte fastpristilbudet. Når fastprisperioden er over, tilbakeføres bedriften automatisk til den opprinnelige strømavtalen. Fastpristilbudet gis på e-post eller SMS.

Vilkår Prissikring

1. Produkt
Produktet som leveres er Prissikring. Tjenesten er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Oppdatert produktinnhold i Prissikring finnes til enhver tid på norgesenergi.no/bedrift.

2. Produktinnhold
Prissikring innebærer at NorgesEnergi overvåker kraftmarkedet for kunden, og tilbyr kunden en fastpris for gitte perioder gjennom året. Dette gjelder strømavtaler som er kompatible med fastpris. Tilbud blir distribuert per anlegg, og gjeldende pris baseres på hvert enkelt anleggs beliggenhet. Slike tilbud vil inneholde informasjon om NorgesEnergi sin markedsvurdering og/eller konkrete tilbud om en fastpris. Kunden velger deretter på selvstendig grunnlag om de mottatte tilbud benyttes. NorgesEnergi har intet erstatningsansvar overfor kunden i forhold til markedsvurderingene, med mindre NorgesEnergi har opptrådt grovt uaktsomt.

3. Nærmere om fastpris
Som en del av Prissikring kan kunden velge fastpris for en gitt periode. Norge er delt inn i fem ulike prisområder: Østlandet (NO1), Sørlandet (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vestlandet (NO5). Har bedriften anlegg i flere prisområder, kan tilbudene om fastpris variere mellom prisområdene basert på markedssituasjonen i de forskjellige landsdelene. Inngått fastpris er bindende for hele perioden. Dersom kunden avbryter fastprisleveransen før utløpet av avtalt periode er kunden ansvarlig for NorgesEnergi sitt økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Dette punktet erstatter de alminnelige vilkårenes punkt 8.

4. Leveringsvolum
Fastpris i henhold til disse vilkårene begrenses til et leveringsvolum som tilsvarer kundens gjennomsnittlige kraftforbruk de siste 3 årene, for den perioden fastpris gis. Ved forbruksendringer ut over +/- 10 % i avregningsperioden kan NorgesEnergi etteravregne merutgifter i henhold til veid forbruksmønster gjennom hele året. NorgesEnergi avregner etter Nord Pool ASAs områdepris (spotpris) med et påslag på 3,60 øre/kWh inkl. mva i handels/ servicekostnader. Dette punktet erstatter de alminnelige vilkårenes punkt 5.

5. Offentlig regulering av kraftmarkedet
Fastpris i henhold til disse vilkårene gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 6 i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker NorgesEnergi sin mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. I slike tilfeller vil kundene bli varslet direkte eller på Min side dersom avtalt med kunden. Fastpris vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas. Dette punktet erstatter de alminnelige vilkårene punkt 6.

6. Kommunikasjon
Kunden kan velge å motta kommunikasjon via e-post eller SMS. Kunden er selv ansvarlig for at e-postadresse og mobilnummer til enhver tid er oppdatert. Tilbud blir presentert per anlegg, og gjeldende pris baseres på hvert enkelt anleggs beliggenhet. Dersom kunden ønsker å benytte seg av tilbud i Prissikring, må kunden informere NorgesEnergi enten via telefon eller e-post. På norgesenergi.no eller Kundeservice oppgis de til enhver tid gjeldende og oppdaterte priser.

7. Betaling
Prissikring faktureres på kundens strømfaktura fra NorgesEnergi. Betaling for Prissikring beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. Prissikring faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på norgesenergi.no/bedrift.

8. Endring
NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Prissikring. Endring av innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes direkte til kunden eller på Min side dersom avtalt med kunden. Såfremt kunden melder oppsigelse av Prissikring
etter at det er varslet om slik endring og før endringen trer i kraft, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trer i kraft.

9. Oppsigelse
Prissikring kan sies opp av begge parter. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid via norgesenergi.no, eller til Kundeservice på telefon 38 10 00 81. Ved oppsigelse fra NorgesEnergi sin side gjelder en oppsigelsestid på 2 uker. Oppsigelse av Prissikring har ikke virkning for eventuell avtale som er inngått om fastpris, jf. pkt 3 ovenfor.

 31.03.2022

Prissikring koster 49 kroner/mnd. + mva. per strømanlegg. Ingen bindingstid.