Forutsigbarhet når bedriften din trenger det

Prissikring

Med fordelsproduktet Prissikring får bedriften tilbud om en forutsigbar pris i en tidsbegrenset periode.

 

Bestill på e-post

... eller bare ring oss på 381 00 081

Med fordelsproduktet Prissikring tilbyr vi bedriften tidsbegrenset forhåndsavtalt pris for gitte tidsperioder gjennom året. I tilbudet vil det fremkomme informasjon om pris, datoer for periodens start og slutt, samt hvordan dere benytter dere av tilbudet. Dere velger selv om og når dere vil benytte tilbudene.

Når perioden for forhåndsavtalt pris er over, tilbakeføres bedriften automatisk til den opprinnelige strømavtalen. Tilbudet om forhåndsavtalt pris gis på e-post, SMS eller annen egnet kanal.

Vilkår Prissikring

1. Produkt
Produktet som leveres er Prissikring. Tjenesten er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Oppdatert produktinnhold i Prissikring finnes til enhver tid på norgesenergi.no/bedrift.

2. Produktinnhold
Prissikring innebærer at NorgesEnergi overvåker kraftmarkedet for kunden, og tilbyr kunden en forhåndsavtalt pris for gitte perioder gjennom året. Dette gjelder strømavtaler som er kompatible med forhåndsavtalt pris. Tilbud blir distribuert per anlegg, og gjeldende pris baseres på hvert enkelt anleggs beliggenhet. Slike tilbud vil inneholde informasjon om NorgesEnergi sin markedsvurdering og/eller konkrete tilbud om en forhåndsavtalt pris. Kunden velger deretter på selvstendig grunnlag om de mottatte tilbud benyttes. NorgesEnergi har intet erstatningsansvar overfor kunden i forhold til markedsvurderingene, med mindre NorgesEnergi har opptrådt grovt uaktsomt.

3. Nærmere om forhåndsavtalt pris
Som en del av Prissikring kan kunden velge forhåndsavtalt pris for en gitt periode. Norge er delt inn i fem ulike prisområder: Østlandet (NO1), Sørlandet (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vestlandet (NO5). Har bedriften anlegg i flere prisområder, kan tilbudene om forhåndsavtalt pris variere mellom prisområdene basert på markedssituasjonen i de forskjellige landsdelene. Inngått forhåndsavtalt pris er bindende for hele perioden. Ved akseptert tilbud om forhåndsavtalt pris, kan Kunden ikke si opp avtalen før perioden for forhåndsavtalt pris er utløpt. NorgesEnergi er pliktig til å levere forhåndsavtalt pris til Kunden i henhold til avtalen. Unntaket er hvis Kunden har misligholdt sine betalingsforpliktelser ovenfor NorgesEnergi. Dette punktet erstatter vilkårenes punkt 8.

4. Leveringsvolum
Forhåndsavtalt pris i henhold til disse vilkårene begrenses til et leveringsvolum som tilsvarer kundens gjennomsnittlige kraftforbruk de siste 3 årene, for den perioden forhåndsavtalt pris gis. Ved forbruksendringer ut over +/- 10 % i avregningsperioden kan NorgesEnergi etteravregne merutgifter i henhold til veid forbruksmønster gjennom hele året. NorgesEnergi avregner etter Nord Pool ASAs områdepris (spotpris) med et påslag på 3,60 øre/kWh inkl. mva i handels/ servicekostnader. Dette punktet erstatter de alminnelige vilkårenes punkt 5.

5. Offentlig regulering av kraftmarkedet
forhåndsavtalt pris i henhold til disse vilkårene gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 6 i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker NorgesEnergi sin mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. I slike tilfeller vil kundene bli varslet direkte eller på Min side dersom avtalt med kunden. forhåndsavtalt pris vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas. Dette punktet erstatter de alminnelige vilkårene punkt 6.

6. Kommunikasjon
Kunden kan velge å motta kommunikasjon via e-post eller SMS. Kunden er selv ansvarlig for at e-postadresse og mobilnummer til enhver tid er oppdatert. Tilbud blir presentert per anlegg, og gjeldende pris baseres på hvert enkelt anleggs beliggenhet. Dersom kunden ønsker å benytte seg av tilbud i Prissikring, må kunden informere NorgesEnergi enten via telefon eller e-post. På norgesenergi.no eller Kundeservice oppgis de til enhver tid gjeldende og oppdaterte priser.

7. Betaling
Prissikring faktureres på kundens strømfaktura fra NorgesEnergi. Betaling for Prissikring beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. Prissikring faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på norgesenergi.no/bedrift.

8. Endring
NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Prissikring. Endring av innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes direkte til kunden eller på Energivakten dersom avtalt med kunden. Såfremt kunden melder oppsigelse av Prissikring etter at det er varslet om slik endring og før endringen trer i kraft, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trer i kraft.

9. Oppsigelse
Prissikring kan sies opp av begge parter. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid via norgesenergi.no, eller til Kundeservice på telefon 38 10 00 81. Ved oppsigelse fra NorgesEnergi sin side gjelder en oppsigelsestid på 2 uker. Oppsigelse av Prissikring har ikke virkning for eventuell avtale som er inngått om forhåndsavtalt pris, jf. pkt 3 ovenfor.

 31.03.2022

Prissikring koster 99 kroner/mnd. + mva. per strømanlegg. 

Med fordelsproduktet Prissikring tilbyr vi bedriften tidsbegrenset forhåndsavtalt pris for gitte tidsperioder gjennom året. I tilbudet vil det fremkomme informasjon om pris, datoer for periodens start og slutt, samt hvordan dere benytter dere av tilbudet. Dere velger selv om og når dere vil benytte tilbudene.

Når perioden for forhåndsavtalt pris er over, tilbakeføres bedriften automatisk til den opprinnelige strømavtalen. Tilbudet om forhåndsavtalt pris gis på e-post, SMS eller annen egnet kanal.

Vilkår Prissikring

1. Produkt
Produktet som leveres er Prissikring. Tjenesten er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Oppdatert produktinnhold i Prissikring finnes til enhver tid på norgesenergi.no/bedrift.

2. Produktinnhold
Prissikring innebærer at NorgesEnergi overvåker kraftmarkedet for kunden, og tilbyr kunden en forhåndsavtalt pris for gitte perioder gjennom året. Dette gjelder strømavtaler som er kompatible med forhåndsavtalt pris. Tilbud blir distribuert per anlegg, og gjeldende pris baseres på hvert enkelt anleggs beliggenhet. Slike tilbud vil inneholde informasjon om NorgesEnergi sin markedsvurdering og/eller konkrete tilbud om en forhåndsavtalt pris. Kunden velger deretter på selvstendig grunnlag om de mottatte tilbud benyttes. NorgesEnergi har intet erstatningsansvar overfor kunden i forhold til markedsvurderingene, med mindre NorgesEnergi har opptrådt grovt uaktsomt.

3. Nærmere om forhåndsavtalt pris
Som en del av Prissikring kan kunden velge forhåndsavtalt pris for en gitt periode. Norge er delt inn i fem ulike prisområder: Østlandet (NO1), Sørlandet (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vestlandet (NO5). Har bedriften anlegg i flere prisområder, kan tilbudene om forhåndsavtalt pris variere mellom prisområdene basert på markedssituasjonen i de forskjellige landsdelene. Inngått forhåndsavtalt pris er bindende for hele perioden. Ved akseptert tilbud om forhåndsavtalt pris, kan Kunden ikke si opp avtalen før perioden for forhåndsavtalt pris er utløpt. NorgesEnergi er pliktig til å levere forhåndsavtalt pris til Kunden i henhold til avtalen. Unntaket er hvis Kunden har misligholdt sine betalingsforpliktelser ovenfor NorgesEnergi. Dette punktet erstatter vilkårenes punkt 8.

4. Leveringsvolum
Forhåndsavtalt pris i henhold til disse vilkårene begrenses til et leveringsvolum som tilsvarer kundens gjennomsnittlige kraftforbruk de siste 3 årene, for den perioden forhåndsavtalt pris gis. Ved forbruksendringer ut over +/- 10 % i avregningsperioden kan NorgesEnergi etteravregne merutgifter i henhold til veid forbruksmønster gjennom hele året. NorgesEnergi avregner etter Nord Pool ASAs områdepris (spotpris) med et påslag på 3,60 øre/kWh inkl. mva i handels/ servicekostnader. Dette punktet erstatter de alminnelige vilkårenes punkt 5.

5. Offentlig regulering av kraftmarkedet
forhåndsavtalt pris i henhold til disse vilkårene gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 6 i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker NorgesEnergi sin mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. I slike tilfeller vil kundene bli varslet direkte eller på Min side dersom avtalt med kunden. forhåndsavtalt pris vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas. Dette punktet erstatter de alminnelige vilkårene punkt 6.

6. Kommunikasjon
Kunden kan velge å motta kommunikasjon via e-post eller SMS. Kunden er selv ansvarlig for at e-postadresse og mobilnummer til enhver tid er oppdatert. Tilbud blir presentert per anlegg, og gjeldende pris baseres på hvert enkelt anleggs beliggenhet. Dersom kunden ønsker å benytte seg av tilbud i Prissikring, må kunden informere NorgesEnergi enten via telefon eller e-post. På norgesenergi.no eller Kundeservice oppgis de til enhver tid gjeldende og oppdaterte priser.

7. Betaling
Prissikring faktureres på kundens strømfaktura fra NorgesEnergi. Betaling for Prissikring beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. Prissikring faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på norgesenergi.no/bedrift.

8. Endring
NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Prissikring. Endring av innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes direkte til kunden eller på Energivakten dersom avtalt med kunden. Såfremt kunden melder oppsigelse av Prissikring etter at det er varslet om slik endring og før endringen trer i kraft, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trer i kraft.

9. Oppsigelse
Prissikring kan sies opp av begge parter. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid via norgesenergi.no, eller til Kundeservice på telefon 38 10 00 81. Ved oppsigelse fra NorgesEnergi sin side gjelder en oppsigelsestid på 2 uker. Oppsigelse av Prissikring har ikke virkning for eventuell avtale som er inngått om forhåndsavtalt pris, jf. pkt 3 ovenfor.

 31.03.2022

Prissikring koster 99 kroner/mnd. + mva. per strømanlegg.