Prissikring

Fordelsproduktet er ikke tilgjengelig for salg.

 

NorgesEnergi Bedrift blir til Fortum, og derfor er våre fordelsprodukter ikke tilgjengelige for salg for øyeblikket.

Les mer om sammenslåingen

 

Med fordelsproduktet Prissikring tilbyr vi bedriften tidsbegrenset forhåndsavtalt pris for gitte tidsperioder gjennom året. I tilbudet vil det fremkomme informasjon om pris, datoer for periodens start og slutt, samt hvordan dere benytter dere av tilbudet. Dere velger selv om og når dere vil benytte tilbudene.

Når perioden for forhåndsavtalt pris er over, tilbakeføres bedriften automatisk til den opprinnelige strømavtalen. Tilbudet om forhåndsavtalt pris gis på e-post, SMS eller annen egnet kanal.

Vilkår Prissikring

1. GENERELT OM PRISSIKRING

1.1 Prissikring («Tjenesten») er en tjeneste som tilbys av NorgesEnergi AS («Leverandøren») til bedriftskunder («Kunden») som har en gyldig strømavtale med Leverandøren. Tjenesten er en valgfri tjeneste som Kunden kan velge å kjøpe i tillegg til Strømavtalen.

1.2 Tjenesten gir Kunden mulighet til å velge en fast pris («Fastpris») for strømmen som Leverandøren leverer til Kunden i henhold til Strømavtalen i visse faste bindingsperioder («Bindingsperiode»). Fastpris tilbys og aksepteres per målepunkt.  

Bindingsperioden har en varighet på minimum én (1) måned. Dersom Kunden har en tidsbestemt Strømavtale, kan Bindingstiden kun aksepteres og inngås dersom Kunden har minst tilsvarende periode igjen i Strømavtalen. Med mindre Kunden inngår en Bindingsperiode, fortsetter Kundens opprinnelige avtalte strømpris i samsvar med vilkårene i Strømavtalen.

1.3 De generelle kontraktsvilkårene som gjelder for Strømavtalen, er også gjeldende for denne Tjenesten.

 

2. AVTALE OG GYLDIGHET

2.1 Avtalens varighet («Avtalen») er gyldig inntil videre fra den dagen Kunden har inngått Avtalen med Leverandøren. Avtalen gjelder målepunktet eller målepunktene som er spesifisert i Avtalen.

2.2 Avtalen kan kun inngås for et målepunkt med årlig strømforbruk mindre enn 100 000 kilowattimer (kWh).

 

3. BINDINGSPERIODER OG KUNDENS GODKJENNING AV TILBUDT FASTPRIS

3.1 Tjenesten gir Kunden mulighet til å velge Fastpris på strømforbruket på et spesifisert målepunkt i en avtalt Bindingsperiode, uavhengig av hva som er fastsatt i Strømavtalen.

3.2 I forkant av hver Bindingsperiode sender Leverandøren ut tilbud («Tilbud») til Kunden med lenke til en nettside der tilbudet presenteres. Kunden får her tilgang til det aktuelle Tilbudet om Fastpris sammen med informasjon om Bindingsperioden. Leverandøren forbeholder seg retten til å modifisere, endre eller forandre Tilbudet, inkludert Fastpris, under tilgjengeligheten av Tilbudet før og inntil Kunden har akseptert Tilbudet i de tilfeller der markedsprisene endres. Leverandøren forbeholder seg retten til å begrense tilgjengelighet og antall tilgjengelige Tilbud for Kunder. Leverandøren forbeholder seg retten til å begrense antall ganger Kunden kan akseptere tilbud per Bindingsperiode.

3.3 Ved inngåelse av Avtalen vil Kunden motta Tilbudsrelatert kommunikasjon og ordrebekreftelser via e-post, SMS eller via andre relevante digitale kanaler. Tilbudet presenteres for Kunden i et passende format kommunisert av Leverandøren, f.eks. ved å sende en lenke til nettsted der tilbudet vil bli tilgjengelig på et gitt tidspunkt. Kunden er ansvarlig for å sikre at Kundens e-post, telefonnummer og andre relevante kontaktdetaljer er korrekte og oppdaterte til enhver tid.

3.4 Leverandøren kan valgfritt tilby Fastpris for Kundens estimerte strømforbruksvolum (basert på kundeprofil eller historisk forbruk) eller kun en viss andel av Kundens estimerte strømforbruk, mens den resterende andelen faktureres i henhold til Kundens Strømavtale. 

3.5 Ved Bindingsperiodens utløp gjenopptas Kundens opprinnelig avtalte strømpris i henhold til Strømavtalen uten ytterligere varsel.

 

4. FAKTURERING AV TJENESTEKOSTNAD OG STRØMAVTALE

4.1 Den gjeldende faste månedlige kostnaden for Tjenesten («Tjenestekostnad») faktureres, per anlegg per måned, og Tjenestekostnad belastes i alle årets måneder, det vil si selv for de månedene Leverandøren ikke har sendt tilbud for, eller Kunden ikke har akseptert et tilbud.

4.2 Tjenestekostnad for Tjenesten faktureres Kunden på samme faktura som Leverandøren utsteder til Kunden for Strømavtalen.

4.3 Fakturering av strømforbruk skjer i henhold til Strømavtalen, med den forskjell at for de Bindingsperioder som Kunden har akseptert Tilbudet, belastes avtalt Fastpris for levert mengde strøm. Dersom Fastprisen er begrenset til estimert forbruk, eller andel av forbruk, faktureres kun dette volumet basert på Fastprisen og det resterende forbruket i henhold til Strømavtalen.

 

5. AVSLUTNING

5.1 Avslutning av tjenesten

5.1.1 Kunden har rett til å si opp Tjenesten med umiddelbar virkning uten overholdelse av noen oppsigelsesfrist, med unntak av dersom Kunden på oppsigelsestidspunktet har akseptert et Tilbud for en Bindingsperiode, da opphører Avtalen først ved slutten av slik Bindingsperiode. Ved oppsigelse av Avtalen har Leverandøren rett til å fakturere Tjenestekostnaden for hele den påbegynte kalendermåneden.

5.1.2 Leverandøren har rett til å si opp Avtalen med én (1) måneds varsel. Dersom Kunden på tidspunktet for Leverandørens oppsigelsesvarsel har akseptert et Tilbud for en Bindingsperiode, avsluttes Avtalen først ved slutten av Bindingsperioden.

5.1.3 Dersom Kunden i vesentlig grad har misligholdt noen forpliktelser som medfølger Avtalen, har Leverandøren rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning, inkludert eventuell Bindingsperiode som Kunden har akseptert.

Skulle Kundens strømavtale med Leverandøren opphøre før utløpet av en Bindingstid som følge av oppsigelse på grunn av vesentlig mislighold fra Kunden, skal Kunden kompensere Leverandøren for kostnadene Leverandøren har pådratt seg i henhold til pkt. 5.2.2 i Avtalen.

5.1.4 Oppsigelse av Kundens Strømavtale avslutter også denne Avtalen automatisk. En oppsigelse av denne Avtalen påvirker ikke gyldigheten av Strømavtalen.


5.2 Opphør av Bindingsperiode

5.2.1 Ved å akseptere et Tilbud om Fastpris bindes også Kundens Strømavtale gjennom hele den aktuelle Bindingsperioden. Så lenge Kunden har akseptert en Bindingsperiode som ikke er utløpt, kan Kunden ikke si opp Bindingsperioden før utløpet av denne.

5.2.2 Ved oppsigelse av Avtalen fra Kunden i en Bindingsperiode, kan Leverandøren kreve et bruddgebyr. Beregningen av Avtalens bruddgebyr er basert på de direkte økonomiske tapene som Leverandøren påføres som følge av kostnadene ved å sikre strømforbruket som Leverandøren har forpliktet seg til for Bindingsperioden. Disse kostnadene beregnes på i) de sikrede kostnadene for Kundens forbruk av strøm i løpet av bindingsperioden og ii) de sikringskostnader for gjenværende Bindingstid. Kunden må også betale et fast administrativt gebyr på NOK 1000. Kunden plikter å betale Avtalens gebyrer når Kunden frivillig ønsker å avslutte før bindingsperiodens slutt. Bruddgebyr og fast administrativt gebyr skal også betales i situasjoner hvor levering av strøm etter Avtalen ikke har startet på grunn av Kundens for tidlige oppsigelse. Eventuell økning i markedsprisen ("negativ forskjell") vil ikke bli refundert til Kunden.

 

6. ANSVAR, ENDRINGER OG FORANDRINGER

6.1 Ved akseptert Tilbud av Fastpris gir denne Tjenesten forutsigbarhet for Kunden om prisen kunden skal betale per kWh i Bindingsperioden. Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader Kunden måtte ha som følge av aksept av et Tilbud. Fastprisen kan med andre ord være høyere eller lavere enn spotpris eller den variable prisen i henhold til Strømavtalen.

6.2 Leverandøren forbeholder seg retten til å modifisere og utvikle Tjenesten, samt endre disse Vilkårene. Dersom Leverandøren har til hensikt å endre disse Vilkårene, skal Kunden varsles om dette gjennom særskilt varsel minst 14 dager før vilkårsendringen trer i kraft.

6.3 Kunden har ikke rett til, helt eller delvis, å overføre rettighetene og/eller forpliktelsene i henhold til Avtalen uten forutgående skriftlig samtykke fra Leverandøren.

6.4 Leverandøren forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til Avtalen til et annet selskap i konsernet.

 

Gjelder fra 01.05.2023

Prissikring koster 119 kroner/mnd. + mva. per strømanlegg. 

Med fordelsproduktet Prissikring tilbyr vi bedriften tidsbegrenset forhåndsavtalt pris for gitte tidsperioder gjennom året. I tilbudet vil det fremkomme informasjon om pris, datoer for periodens start og slutt, samt hvordan dere benytter dere av tilbudet. Dere velger selv om og når dere vil benytte tilbudene.

Når perioden for forhåndsavtalt pris er over, tilbakeføres bedriften automatisk til den opprinnelige strømavtalen. Tilbudet om forhåndsavtalt pris gis på e-post, SMS eller annen egnet kanal.

Vilkår Prissikring

1. GENERELT OM PRISSIKRING

1.1 Prissikring («Tjenesten») er en tjeneste som tilbys av NorgesEnergi AS («Leverandøren») til bedriftskunder («Kunden») som har en gyldig strømavtale med Leverandøren. Tjenesten er en valgfri tjeneste som Kunden kan velge å kjøpe i tillegg til Strømavtalen.

1.2 Tjenesten gir Kunden mulighet til å velge en fast pris («Fastpris») for strømmen som Leverandøren leverer til Kunden i henhold til Strømavtalen i visse faste bindingsperioder («Bindingsperiode»). Fastpris tilbys og aksepteres per målepunkt.  

Bindingsperioden har en varighet på minimum én (1) måned. Dersom Kunden har en tidsbestemt Strømavtale, kan Bindingstiden kun aksepteres og inngås dersom Kunden har minst tilsvarende periode igjen i Strømavtalen. Med mindre Kunden inngår en Bindingsperiode, fortsetter Kundens opprinnelige avtalte strømpris i samsvar med vilkårene i Strømavtalen.

1.3 De generelle kontraktsvilkårene som gjelder for Strømavtalen, er også gjeldende for denne Tjenesten.

 

2. AVTALE OG GYLDIGHET

2.1 Avtalens varighet («Avtalen») er gyldig inntil videre fra den dagen Kunden har inngått Avtalen med Leverandøren. Avtalen gjelder målepunktet eller målepunktene som er spesifisert i Avtalen.

2.2 Avtalen kan kun inngås for et målepunkt med årlig strømforbruk mindre enn 100 000 kilowattimer (kWh).

 

3. BINDINGSPERIODER OG KUNDENS GODKJENNING AV TILBUDT FASTPRIS

3.1 Tjenesten gir Kunden mulighet til å velge Fastpris på strømforbruket på et spesifisert målepunkt i en avtalt Bindingsperiode, uavhengig av hva som er fastsatt i Strømavtalen.

3.2 I forkant av hver Bindingsperiode sender Leverandøren ut tilbud («Tilbud») til Kunden med lenke til en nettside der tilbudet presenteres. Kunden får her tilgang til det aktuelle Tilbudet om Fastpris sammen med informasjon om Bindingsperioden. Leverandøren forbeholder seg retten til å modifisere, endre eller forandre Tilbudet, inkludert Fastpris, under tilgjengeligheten av Tilbudet før og inntil Kunden har akseptert Tilbudet i de tilfeller der markedsprisene endres. Leverandøren forbeholder seg retten til å begrense tilgjengelighet og antall tilgjengelige Tilbud for Kunder. Leverandøren forbeholder seg retten til å begrense antall ganger Kunden kan akseptere tilbud per Bindingsperiode.

3.3 Ved inngåelse av Avtalen vil Kunden motta Tilbudsrelatert kommunikasjon og ordrebekreftelser via e-post, SMS eller via andre relevante digitale kanaler. Tilbudet presenteres for Kunden i et passende format kommunisert av Leverandøren, f.eks. ved å sende en lenke til nettsted der tilbudet vil bli tilgjengelig på et gitt tidspunkt. Kunden er ansvarlig for å sikre at Kundens e-post, telefonnummer og andre relevante kontaktdetaljer er korrekte og oppdaterte til enhver tid.

3.4 Leverandøren kan valgfritt tilby Fastpris for Kundens estimerte strømforbruksvolum (basert på kundeprofil eller historisk forbruk) eller kun en viss andel av Kundens estimerte strømforbruk, mens den resterende andelen faktureres i henhold til Kundens Strømavtale. 

3.5 Ved Bindingsperiodens utløp gjenopptas Kundens opprinnelig avtalte strømpris i henhold til Strømavtalen uten ytterligere varsel.

 

4. FAKTURERING AV TJENESTEKOSTNAD OG STRØMAVTALE

4.1 Den gjeldende faste månedlige kostnaden for Tjenesten («Tjenestekostnad») faktureres, per anlegg per måned, og Tjenestekostnad belastes i alle årets måneder, det vil si selv for de månedene Leverandøren ikke har sendt tilbud for, eller Kunden ikke har akseptert et tilbud.

4.2 Tjenestekostnad for Tjenesten faktureres Kunden på samme faktura som Leverandøren utsteder til Kunden for Strømavtalen.

4.3 Fakturering av strømforbruk skjer i henhold til Strømavtalen, med den forskjell at for de Bindingsperioder som Kunden har akseptert Tilbudet, belastes avtalt Fastpris for levert mengde strøm. Dersom Fastprisen er begrenset til estimert forbruk, eller andel av forbruk, faktureres kun dette volumet basert på Fastprisen og det resterende forbruket i henhold til Strømavtalen.

 

5. AVSLUTNING

5.1 Avslutning av tjenesten

5.1.1 Kunden har rett til å si opp Tjenesten med umiddelbar virkning uten overholdelse av noen oppsigelsesfrist, med unntak av dersom Kunden på oppsigelsestidspunktet har akseptert et Tilbud for en Bindingsperiode, da opphører Avtalen først ved slutten av slik Bindingsperiode. Ved oppsigelse av Avtalen har Leverandøren rett til å fakturere Tjenestekostnaden for hele den påbegynte kalendermåneden.

5.1.2 Leverandøren har rett til å si opp Avtalen med én (1) måneds varsel. Dersom Kunden på tidspunktet for Leverandørens oppsigelsesvarsel har akseptert et Tilbud for en Bindingsperiode, avsluttes Avtalen først ved slutten av Bindingsperioden.

5.1.3 Dersom Kunden i vesentlig grad har misligholdt noen forpliktelser som medfølger Avtalen, har Leverandøren rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning, inkludert eventuell Bindingsperiode som Kunden har akseptert.

Skulle Kundens strømavtale med Leverandøren opphøre før utløpet av en Bindingstid som følge av oppsigelse på grunn av vesentlig mislighold fra Kunden, skal Kunden kompensere Leverandøren for kostnadene Leverandøren har pådratt seg i henhold til pkt. 5.2.2 i Avtalen.

5.1.4 Oppsigelse av Kundens Strømavtale avslutter også denne Avtalen automatisk. En oppsigelse av denne Avtalen påvirker ikke gyldigheten av Strømavtalen.


5.2 Opphør av Bindingsperiode

5.2.1 Ved å akseptere et Tilbud om Fastpris bindes også Kundens Strømavtale gjennom hele den aktuelle Bindingsperioden. Så lenge Kunden har akseptert en Bindingsperiode som ikke er utløpt, kan Kunden ikke si opp Bindingsperioden før utløpet av denne.

5.2.2 Ved oppsigelse av Avtalen fra Kunden i en Bindingsperiode, kan Leverandøren kreve et bruddgebyr. Beregningen av Avtalens bruddgebyr er basert på de direkte økonomiske tapene som Leverandøren påføres som følge av kostnadene ved å sikre strømforbruket som Leverandøren har forpliktet seg til for Bindingsperioden. Disse kostnadene beregnes på i) de sikrede kostnadene for Kundens forbruk av strøm i løpet av bindingsperioden og ii) de sikringskostnader for gjenværende Bindingstid. Kunden må også betale et fast administrativt gebyr på NOK 1000. Kunden plikter å betale Avtalens gebyrer når Kunden frivillig ønsker å avslutte før bindingsperiodens slutt. Bruddgebyr og fast administrativt gebyr skal også betales i situasjoner hvor levering av strøm etter Avtalen ikke har startet på grunn av Kundens for tidlige oppsigelse. Eventuell økning i markedsprisen ("negativ forskjell") vil ikke bli refundert til Kunden.

 

6. ANSVAR, ENDRINGER OG FORANDRINGER

6.1 Ved akseptert Tilbud av Fastpris gir denne Tjenesten forutsigbarhet for Kunden om prisen kunden skal betale per kWh i Bindingsperioden. Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader Kunden måtte ha som følge av aksept av et Tilbud. Fastprisen kan med andre ord være høyere eller lavere enn spotpris eller den variable prisen i henhold til Strømavtalen.

6.2 Leverandøren forbeholder seg retten til å modifisere og utvikle Tjenesten, samt endre disse Vilkårene. Dersom Leverandøren har til hensikt å endre disse Vilkårene, skal Kunden varsles om dette gjennom særskilt varsel minst 14 dager før vilkårsendringen trer i kraft.

6.3 Kunden har ikke rett til, helt eller delvis, å overføre rettighetene og/eller forpliktelsene i henhold til Avtalen uten forutgående skriftlig samtykke fra Leverandøren.

6.4 Leverandøren forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til Avtalen til et annet selskap i konsernet.

 

Gjelder fra 01.05.2023

Prissikring koster 119 kroner/mnd. + mva. per strømanlegg.