e-Spot

 • Billig
 • Enkelt
 • Innkjøpspris

Med strømavtalen e-Spot får du strøm til innkjøpspris. Dette har vært den billigste avtaleformen i over ti år, i følge Statistisk sentralbyrå. E-spot er strømavtalen for deg som vil få med deg de daglige prissvingningene i markedet – både oppganger og nedganger. Avtalen forutsetter eFaktura og AvtaleGiro som betalingsform.

Særvilkår NorgesEnergi, 01.01.2020

For denne avtalen gjelder Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Forbrukerombudet og Energi Norge, med de særvilkår som fremgår av denne avtalen. For fullstendige vilkår, se norgesenergi.no.

 1. Leverandørskifte

NorgesEnergi gis i denne avtalen fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtale med nåværende leverandør. NorgesEnergi kan innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør.

 1. Kundeforhold

Som en del av kundeforholdet får alle kunder tilgang på en rekke kundefordeler og mulighet til å bestille fordelsprodukter. Dersom kunden har bestilt fordelsprodukt, gjelder også vilkår for bestilt fordelsprodukt. Betaling for fordelsprodukt kommer i tillegg til betaling for strøm.

 1. Endring av rammebetingelser

NorgesEnergi kan foreta tilpasninger i produktet som følge av endringer i offentlige avgifter, rammebetingelser og prisområder. Dersom kunden har et garantiprodukt kan slike tilpasninger medføre endringer i innholdet og omfang av referanselisten og prisgarantien. Endringer vil varsles direkte eller på Min side dersom avtalt med kunden, og trer i kraft 14 dager etter varsel er gitt.

 1. Avgifter

Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

 1. Avregning og fakturering

Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk. Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom NorgesEnergi har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil NorgesEnergi fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir NorgesEnergi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester.

 1. Kredittvurdering

Kunden aksepterer at NorgesEnergi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle NorgesEnergi sine forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.

 1. Angrerett

Kunden har 14 dagers angrerett. Melding om angring må sendes skriftlig til NorgesEnergi innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av strøm kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven.

 1. Personvern og bruk av informasjon

Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan NorgesEnergi behandler personopplysninger. Denne kan leses på norgesenergi.no.

 

Produktvilkår E-spot

01.01.2017

1. Produktet som leveres er spotpris.

2. Produktet er et e-produkt og bestilles elektronisk. All kommunikasjon og dialog mellom NorgesEnergi og kunden skjer via digitale kanaler, eksempelvis Min side. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger, og gjelder ikke næringsvirksomhet.

3. Prisen er basert på Nord Pools områdepris i kundens leveringsområde, og beregnes gjennomsnittlig per måned. Kundens pris fastsettes ved utgangen av hver måned, og fremkommer løpende på fakturaene. I tillegg til kraftprisen tilkommer et avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikat. Størrelsen på påslaget vil kunne variere avhengig av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse og gjennom avtaleperioden. Varsel om prisendring i det individuelle påslaget, vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden.

4. Kunden betaler strømfakturaene via AvtaleGiro og eFaktura. Oppretter ikke kunden AvtaleGiro og eFaktura innen 60 dager, overføres kunden til hovedproduktet Strøm til innkjøpspris. 

Du betaler det samme for strømmen som vi gjør på strømbørsen. Under kan du søke opp dagens innkjøpspris. I tillegg kommer betaler du 9 kr/mnd, og et påslag på 4,99 øre/kWh som inkluderer lovpålagte elsertifikatkostnader. 

Kunder i Finnmark og følgende kommuner i Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er unntatt mva og el-sert. Kunder i resten av Troms og Nordland er unntatt mva.

 

 

Vurderer du å bli kunde hos NorgesEnergi?