En fleksibel og forutsigbar måte å betale strømregningen på

Strømkonto

Med Strømkonto fordeler du strømutgiftene jevnt utover året. Vi beregner et anbefalt månedsbeløp til deg basert på strømforbruket ditt, og du får dermed samme beløp på strømregning hver måned. 

Med Strømkonto får du tilgang til en fleksibel betalingsløsning. Strømavtalen din vil avregnes og faktureres som normalt, men du vil kunne gjøre opp dine strømregninger gjennom en kundekonto med en tilhørende kredittfunksjon som kan benyttes om ønskelig av deg som kunde. Du vil motta en Strømkonto-faktura med likt beløp hver måned - hele året.

1. Enkelt å bestille

 • Logg inn på Min side og gå til "Avtale". Velg så bestill Strømkonto og gjennomfør stegene for bestilling
 • Du beholder den samme gode strømavtalen også etter du har bestilt Strømkonto
 • Trenger du hjelp til å bestille? Kontakt oss gjerne på telefon 38 10 00 80

2. Likt beløp hver måned

 • Vi beregner et anbefalt månedsbeløp basert på ditt faktiske strømforbruk og strømpriser
 • Du får en Strømkonto-faktura med likt beløp hver måned
 • Det du betaler mer i sommerhalvåret går med på å dekke strømutgiftene du har i vinterhalvåret
 • Betalingsløsningen Strømkonto kan gjelde for flere strømavtaler og anlegg

3. En fleksibel og forutsigbar betalingsløsning

 • Endres strømprisen eller ditt strømforbruk, vil vi fortløpende kunne justere ditt anbefalte beløp
 • Du kan når som helst velge å betale mer eller mindre enn det anbefalte beløpet
 • Oppretter du eFaktura, mottar du Strømkonto-fakturaen ferdig utfylt i nettbanken og du slipper å betale papirfakturagebyr
 • Oppretter du i tillegg AvtaleGiro, betales Strømkonto-fakturaen automatisk og du trenger ikke gjøre noe selv

Les mer om strømkonto her

Kontovilkår NorgesEnergi Strømkonto

15.05.2020  

1. Beskrivelse av Strømkonto

Løsningen som leveres er ikke en strømavtale, men en betalingsløsning. Formålet er å gi kunden en fleksibel betalingsløsning.

Kontohaver vil månedlig motta en faktura for betalingsløsningen med et anbefalt månedsbeløp, Minstebeløp og tildelt Kredittramme/-limit. Det anbefalte beløpet er fastsatt ut fra et estimert forventet årlig strømforbruk, forventet strømpris, eventuell nettleie og foretatt kredittvurdering, med det siktemål at innbetalingene på kontoene kan være like fra måned til måned gjennom et år dersom kunden velger å betale det anbefalte beløpet inn på konto. Endringer i nevnte forhold kan medføre at beløpene justeres.  Minstebeløpet er det som minimum må innbetales på kontoen per måned.

Strømkonto gir adgang til en Kontokreditt med en tilgjengelig Kredittramme som eventuelt kan brukes til å betale dine strømregninger (inkludert eventuelt viderefakturert nettleie) levert av NorgesEnergi. Du vil fortsatt bli fakturert og motta originale strømfaktura (inkludert eventuelt viderefakturert nettleie), men strømkontoen vil brukes til å dekke dine betalingsforpliktelser fortløpende på forfallsdato.

2. Definisjoner

I disse vilkår har ord og utrykk følgende betydning:

a. «NorgesEnergi» er NorgesEnergi AS, org.nr. 939 692 738, Postboks 608 Lundsiden, 4606 Kristiansand. NorgesEnergi er leverandøren av strøm og tjenester, og tilbyder av Strømkonto hvor «Avtalen» om Strømkonto kan benyttes.

b. «Strømkonto» er en konto med Kredittramme som brukes til dekning av strømfakturaer. Strømkontoen dekker utestående strømfaktura til NorgesEnergi på forfallsdato, forutsatt at det er tilgjengelig kreditt.

c. «Kontohaver» er kredittkunde/forbruker (jfr. Finansavtaleloven § 2 første ledd) og kunde av NorgesEnergi. Kontohaver har fått innvilget Strømkonto med avtalt kreditt av NorgesEnergi. Kunden må, i tillegg til å ha fast bostedsadresse i Norge, også være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.02.1997, kap. 2.

d. «Avtalen» betyr avtale om Strømkonto inngått mellom NorgesEnergi og Kontohaver som beskrevet i vilkår pkt. 1 ovenfor. Avtalen omfatter foruten disse vilkårene, gjeldende prisliste og betalingsbetingelser samt andre bindende vilkår og/eller erklæringer avgitt mellom NorgesEnergi og Kontohaver.

e. «Kredittramme» er den kreditt som til enhver tid er gjeldende på Kontohavers Strømkonto.

f. «Kredittlimit» er innvilget øvre kredittgrense for gjenstående trukket kreditt Kontohaver kan ha etter at faktura har forfalt.

g. «Anbefalt månedsbeløp» er det beløp på fakturaen NorgesEnergi anbefaler Kontohaver å betale for å opprettholde en jevn betaling.

h. «Minstebeløp» er det månedlige beløp som minimum skal betales på fakturaforfall fra NorgesEnergi for at betalingsmislighold ikke skal inntreffe.

i. «Positiv saldo» er innestående beløp på Strømkontoen.

j. "Behandlingsansvarlig" er en tredjepart som på vegne av NorgesEnergi har nødvendige rettigheter og konsesjon til å utføre og forvalte tjenester knyttet til strømkonto (herunder skatterapportering, oppbevaring av personnummer m.m) Eksempelvis:

- Sørger for opprettelsen av kontoen
- Søk mot Det sentrale folkeregisteret
- Fakturering
- Purring (SMS og brev)
- Inkasso
- Varsler om stansing ved mislighold (brev)
- Diverse reskontro arbeid ved mottak av faktura, innbetaling, avskrivning, inntektsføring, og utbetaling til kunder
- Sørger for opprettelse av betalingsplaner på avsluttet konto
- Diverse avvikshåndtering
- Sender ut årsoppgave og melder inn til myndighetene (Skattemyndighetene)

3. Søknad og aksept

a. Ved søknad om Strømkonto må gjeldende formelt søknadskjema benyttes og sendes NorgesEnergi. Søker samtykker likevel til at bindende Avtale om Strømkonto foreligger dersom den er levert elektronisk til NorgesEnergi. Den eller de som leverer søknaden, fysisk eller elektronisk, innestår for riktigheten av opplysningene som gis.

b. Ved søknad om Strømkonto erkjenner og aksepterer søkeren de vilkår og betingelser som fremkommer av Avtalen. Den endelige inngåelsen av Avtalen skjer i den utstrekning NorgesEnergi etterkommer søknaden og innvilger Strømkonto, med tilhørende tildelt Kredittramme/-limit.

c. NorgesEnergi er berettiget til å innhente nødvendige kredittopplysninger om søker og det samtykkes til at NorgesEnergi innhenter og utveksler opplysninger (herunder navn, adresse, anleggsid og annen kontaktinformasjon), samt historikk (herunder betalingshistorikk, kredittopplysninger, strømforbruk) med eksterne kredittbyråer. Opplysningene brukes for kredittvurdering, bestemme Kredittramme, kredittlimit, Anbefalt månedsbeløp, Minstebeløp og administrering av NorgesEnergis forpliktelser i relasjon til denne Avtale. Informasjon om modellene finnes på NorgesEnergi sine nettsider. Søknaden vurderes ved bruk av NorgesEnergis til en hver tid gjeldende kredittscoremodeller samt beregning av forventet årlig strømkostnad. Eventuelt avslag begrunnes ikke.1.6.2014

d. Ordinære strømfakturaer vil ved opprettelse av denne Avtale bli oversendt for belastning av Kontohavers Strømkonto, slik at betaling på vegne av Kontohaver kan skje til NorgesEnergi. I tilfeller hvor Kontohaver får ordinære strømfakturaer fra NorgesEnergi tilsendt på Avtalegiro eller eFaktura, vil dette opphøre så lenge Strømkonto er aktiv. Ordinære strømfakturaer vil være tilgjengelig på Kontohavers «mine sider» hos NorgesEnergi.

4. Generelle bestemmelser

a. Kontoen er personlig og kan kun disponeres av Kontohaver for betaling av strømfaktura fra NorgesEnergi.

b. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å endre vilkår, priser og betalingsbetingelser. Dette vil i tilfelle bli endret og varslet i samsvar med Finansavtaleloven § 49 jfr. § 50*.

c. Kontohaver er forpliktet til å varsle NorgesEnergi om navn- og/eller adresseforandringer. Eventuelle tap/omkostninger som måtte påføres NorgesEnergi som følge av manglende varsling, kan kreves erstattet av Kontohaver. Det samme gjelder dersom den økonomiske situasjonen endres i en slik grad at evnen til å betale i henhold til betingelsene kan påvirkes.

d. NorgesEnergi har rett til å overdra rettighetene i henhold til denne Avtalen jfr. Finansavtaleloven § 45.

e. Uoverensstemmelser etter denne Avtale avgjøres etter norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres ved Kontohavers lovbestemte verneting. Kan ikke Kontohavers lovbestemte verneting avdekkes, vedtas Oslo Tingrett som verneting.

5. Bruk, utveksling og oppbevaring av opplysninger/informasjon

Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan NorgesEnergi behandler personopplysninger. Vi anbefaler kunden å lese denne. Se https://www.norgesenergi.no/om-oss/personvern.

Norges Energi samarbeider med Kredinor SA Fakturatjenester i forbindelse med forvaltning av strømkonto. Ved inngåelse av denne avtalen vil personopplysninger om deg som er nødvendig for å administrere strømkontoavtale bli utlevert til Kredinor SA fakturatjenester. Kredinor SA fakturatjenester er da databehandler og behandler personopplysninger på vegne av Norges Energi.

Ved mislighold av strømkontoavtalen vil kravet blir overført til vår inkassosamarbeidspartner Kredinor SA for innfordring. I den forbindelse vil personopplysninger om deg bli utlevert til Kredinor SA. For behandling av personopplysninger som blir utlevert til Kredinor SA vil Kredinor SA være behandlingsansvarlig.

Ved sin aksept av disse vilkår samtykker Kontohaver til at:

a. Alle opplysninger relatert til kundeforholdet kan benyttes, oppbevares, behandles og utleveres til tredjepart i den grad det er nødvendig for at NorgesEnergi skal kunne oppfylle en avtale med Kontohaver eller etter gjeldende lovgivning. Opplysninger kan utleveres til og behandles av NorgesEnergi under streng konfidensialitet og innenfor de rammer som følger av norsk lovgivning, avgitt samtykke for bruk til markedsførings- og kredittstyringsformål, samt NorgesEnergi sine kunderegistre.

b. Dersom Kontohavers e-postadresse eller mobiltelefonnummer foreligger, samtykkes det til at NorgesEnergi kan sende ut informasjon og markedsføringsmateriell ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

c. Det samtykkes til at NorgesEnergi kan gi tredjepart direkte innsyn/tilgang til person-/faktura-/kredittinformasjon om Kontohaver med det formål å kunne betjene Kontohaver hos NorgesEnergi innenfor gjeldende lovgivning og denne Avtalen.

d. NorgesEnergi kan foreta fornyet kredittvurdering av Kontohaver, der det foreligger saklig behov, for å overholde NorgesEnergis gjeldende kredittstyring innenfor gjeldende lovgivning og denne Avtalen.

e. NorgesEnergi vil løpende overvåke markedspriser og Kontohavers strømforbruk med det formål å varsle Kontohaver om eventuelle nødvendige endringer på Kredittrammer og/eller Anbefalt månedsbeløp og/eller Minstebeløp.

f. Bruk av opplysninger og Kontohavers rettigheter reguleres for øvrig av reglene i Personopplysningsloven, Finansavtaleloven med tilhørende forskrifter og gitte konsesjoner.

g. Kontohaver kan ved skriftlig henvendelse til NorgesEnergi når som helst reservere seg mot at kundeopplysninger benyttes til markedsføringsøyemed.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene fremkommer av punkt 2 j.

6. Priser, kredittreserve, betaling og betalingsbetingelser

a. Priser og betingelser for Strømkonto finnes på NorgesEnergi sine nettsider om annet ikke er avtalt.

b. Kontohaver samtykker til at faktura for strømforbruk fra NorgesEnergi automatisk belastes av tilgjengelig kreditt på Strømkonto ved forfall på fakturaen.

c. Strømkonto er etablert med innvilget kreditt. Strømkonto er en gebyrbelastet tjeneste som belastes Kontohaver uavhengig av benyttet kreditt. Ved utnyttelse av kredittrammen belastes det en avtalt kredittrente. Kredittrente og gebyr fremkommer i til en hver tid gjeldende prisliste jfr. pkt. 6a.

d. Kontohaveren blir skyldig NorgesEnergi den til enhver tid benyttede kreditt med tillegg av påløpte renter og omkostninger i henhold til gjeldende pris- og betalingsbetingelser jfr. pkt. 6a.

e. Kontohaver er innforstått med at oppgitt Minstebeløp på faktura må minimum betales til forfall og at Anbefalt månedsbeløp på faktura bør betales for å opprettholde jevn månedlig betaling.1.6.2014

f. Kontohaver er innforstått med at det belastes etterskuddsvis månedsrenter etter gjeldende pris- og betalingsbetingelser av den til enhver tid trukket kreditt.

g. Kontohaver kan når som helst betale et høyere beløp enn Minstebeløp og Anbefalt månedsbeløp, herunder kan Kontohaver når som helst innfri gjelden.

h. Hvis det ikke fremgår av sammenhengen hvilken post innbetalingen skal dekke vil enhver delbetaling gå til dekning av eldste poster på Strømkontoen.

i. Strømkontofakturaen forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato.

j. Ved overtrekk av Kredittlimit må Kontohaver betale det overskytende beløpet ved første påfølgende forfall, i tillegg til Minstebeløp.

k. Renter og andre omkostninger kan justeres ved endringer i NorgesEnergis interne og eksterne rammebetingelser, så som endringer i det generelle rentenivå, endringer av andre omkostninger av betydning for NorgesEnergis generelle driftsomkostninger m.m. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å endre rentesatser og øvrige vilkår for Strømkontoen. Dette vil bli endret og varslet i henhold til Finansavtaleloven § 49 og 50.*

7. Angrerett, oppsigelse og mislighold

a. Kontohaver kan fritt benytte seg av angrerett i 14 dager etter innvilget kreditt. (jf. Finansavtaleloven § 51b). Dersom melding gis skriftlig anses fristen å være overholdt om melding er avsendt innen fristens utløp. Ved å benytte seg av angreretten skal benyttet kreditt i sin helhet, inkludert påløpte renter og gebyrer tilbakebetales til NorgesEnergi innen 30 dager etter at angreretten er benyttet. Ved bruk av angreretten faller partenes øvrige plikter til oppfyllelse av Avtalen bort.

b. Avtalen kan skriftlig sies opp av Kontohaver med 1 - en - måneds varsel. Restgjelden forfaller ved utløpet av oppsigelsesfristen. Nye strømfakturaer som på oppsigelsestidspunktet ikke er belastet Strømkonto, vil bli fakturert direkte fra NorgesEnergi til Kontohaver. Eventuell restgjeld skal betales av Kontohaver innen forfall og eventuell positiv saldo utbetales av NorgesEnergi innen 30 dager.

c. Opphører Avtalen mellom Kontohaver og NorgesEnergi blir mottatte ordinære strømfakturakrav, renter og omkostninger fratrukket en eventuell positiv saldo.

d. Ved betalingsmislighold vil inkassoomkostninger kunne påløpe i samsvar med inkassolovens og inkassoforskriftens bestemmelser. Eventuell rettslig inndrivelse av kravet vil kunne medføre omkostninger.

e. NorgesEnergi kan, dersom det er saklig grunn til det, redusere den innvilgede Kredittrammen. NorgesEnergi skal så langt det er mulig varsle Kontohaver før en slik beslutning iverksettes.

f. Ved vesentlig mislighold av Strømkonto er Avtalen å anse for oppsagt av NorgesEnergi. Eventuell benyttet kreditt forfaller til betaling 14 dager etter at NorgesEnergi har sagt opp Avtalen jfr. Finansavtaleloven § 7. NorgesEnergi har i denne sammenheng også rett til å si opp øvrige avtaler Kontohaver måtte ha med NorgesEnergi.

g. NorgesEnergi har rett til å si opp Avtalen og øvrige avtaler Kontohaver måtte ha jfr. pkt. 7f, med øyeblikkelig virkning, dersom Kontohaver klart har handlet i strid med redelighet og god tro før eller etter opprettelse av denne Avtalen. Ved aksept av denne Avtale og vilkårene samtykker jeg i at NorgesEnergi kan innhente opplysninger hos konsesjonsgitte kredittopplysningsbyråer, for å kunne skaffe til veie opplysninger for behandling av denne søknad om Strømkonto. Opplysningene skal benyttes i henhold til formål omtalt i punktene 3 og 5 over.

*NorgesEnergi sine hjemmesider

Du betaler 49 kroner per måned for å ha Strømkonto.

Nominell rente: 10 %

Effektiv årlig rente ved benyttet kreditt:

kr 5 000,- 21,76%
kr 10 000,- 15,88%
kr 15 000,- 13,92%

 

Med Strømkonto får du tilgang til en fleksibel betalingsløsning. Strømavtalen din vil avregnes og faktureres som normalt, men du vil kunne gjøre opp dine strømregninger gjennom en kundekonto med en tilhørende kredittfunksjon som kan benyttes om ønskelig av deg som kunde. Du vil motta en Strømkonto-faktura med likt beløp hver måned - hele året.

1. Enkelt å bestille

 • Logg inn på Min side og gå til "Avtale". Velg så bestill Strømkonto og gjennomfør stegene for bestilling
 • Du beholder den samme gode strømavtalen også etter du har bestilt Strømkonto
 • Trenger du hjelp til å bestille? Kontakt oss gjerne på telefon 38 10 00 80

2. Likt beløp hver måned

 • Vi beregner et anbefalt månedsbeløp basert på ditt faktiske strømforbruk og strømpriser
 • Du får en Strømkonto-faktura med likt beløp hver måned
 • Det du betaler mer i sommerhalvåret går med på å dekke strømutgiftene du har i vinterhalvåret
 • Betalingsløsningen Strømkonto kan gjelde for flere strømavtaler og anlegg

3. En fleksibel og forutsigbar betalingsløsning

 • Endres strømprisen eller ditt strømforbruk, vil vi fortløpende kunne justere ditt anbefalte beløp
 • Du kan når som helst velge å betale mer eller mindre enn det anbefalte beløpet
 • Oppretter du eFaktura, mottar du Strømkonto-fakturaen ferdig utfylt i nettbanken og du slipper å betale papirfakturagebyr
 • Oppretter du i tillegg AvtaleGiro, betales Strømkonto-fakturaen automatisk og du trenger ikke gjøre noe selv

Les mer om strømkonto her

Kontovilkår NorgesEnergi Strømkonto

15.05.2020  

1. Beskrivelse av Strømkonto

Løsningen som leveres er ikke en strømavtale, men en betalingsløsning. Formålet er å gi kunden en fleksibel betalingsløsning.

Kontohaver vil månedlig motta en faktura for betalingsløsningen med et anbefalt månedsbeløp, Minstebeløp og tildelt Kredittramme/-limit. Det anbefalte beløpet er fastsatt ut fra et estimert forventet årlig strømforbruk, forventet strømpris, eventuell nettleie og foretatt kredittvurdering, med det siktemål at innbetalingene på kontoene kan være like fra måned til måned gjennom et år dersom kunden velger å betale det anbefalte beløpet inn på konto. Endringer i nevnte forhold kan medføre at beløpene justeres.  Minstebeløpet er det som minimum må innbetales på kontoen per måned.

Strømkonto gir adgang til en Kontokreditt med en tilgjengelig Kredittramme som eventuelt kan brukes til å betale dine strømregninger (inkludert eventuelt viderefakturert nettleie) levert av NorgesEnergi. Du vil fortsatt bli fakturert og motta originale strømfaktura (inkludert eventuelt viderefakturert nettleie), men strømkontoen vil brukes til å dekke dine betalingsforpliktelser fortløpende på forfallsdato.

2. Definisjoner

I disse vilkår har ord og utrykk følgende betydning:

a. «NorgesEnergi» er NorgesEnergi AS, org.nr. 939 692 738, Postboks 608 Lundsiden, 4606 Kristiansand. NorgesEnergi er leverandøren av strøm og tjenester, og tilbyder av Strømkonto hvor «Avtalen» om Strømkonto kan benyttes.

b. «Strømkonto» er en konto med Kredittramme som brukes til dekning av strømfakturaer. Strømkontoen dekker utestående strømfaktura til NorgesEnergi på forfallsdato, forutsatt at det er tilgjengelig kreditt.

c. «Kontohaver» er kredittkunde/forbruker (jfr. Finansavtaleloven § 2 første ledd) og kunde av NorgesEnergi. Kontohaver har fått innvilget Strømkonto med avtalt kreditt av NorgesEnergi. Kunden må, i tillegg til å ha fast bostedsadresse i Norge, også være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.02.1997, kap. 2.

d. «Avtalen» betyr avtale om Strømkonto inngått mellom NorgesEnergi og Kontohaver som beskrevet i vilkår pkt. 1 ovenfor. Avtalen omfatter foruten disse vilkårene, gjeldende prisliste og betalingsbetingelser samt andre bindende vilkår og/eller erklæringer avgitt mellom NorgesEnergi og Kontohaver.

e. «Kredittramme» er den kreditt som til enhver tid er gjeldende på Kontohavers Strømkonto.

f. «Kredittlimit» er innvilget øvre kredittgrense for gjenstående trukket kreditt Kontohaver kan ha etter at faktura har forfalt.

g. «Anbefalt månedsbeløp» er det beløp på fakturaen NorgesEnergi anbefaler Kontohaver å betale for å opprettholde en jevn betaling.

h. «Minstebeløp» er det månedlige beløp som minimum skal betales på fakturaforfall fra NorgesEnergi for at betalingsmislighold ikke skal inntreffe.

i. «Positiv saldo» er innestående beløp på Strømkontoen.

j. "Behandlingsansvarlig" er en tredjepart som på vegne av NorgesEnergi har nødvendige rettigheter og konsesjon til å utføre og forvalte tjenester knyttet til strømkonto (herunder skatterapportering, oppbevaring av personnummer m.m) Eksempelvis:

- Sørger for opprettelsen av kontoen
- Søk mot Det sentrale folkeregisteret
- Fakturering
- Purring (SMS og brev)
- Inkasso
- Varsler om stansing ved mislighold (brev)
- Diverse reskontro arbeid ved mottak av faktura, innbetaling, avskrivning, inntektsføring, og utbetaling til kunder
- Sørger for opprettelse av betalingsplaner på avsluttet konto
- Diverse avvikshåndtering
- Sender ut årsoppgave og melder inn til myndighetene (Skattemyndighetene)

3. Søknad og aksept

a. Ved søknad om Strømkonto må gjeldende formelt søknadskjema benyttes og sendes NorgesEnergi. Søker samtykker likevel til at bindende Avtale om Strømkonto foreligger dersom den er levert elektronisk til NorgesEnergi. Den eller de som leverer søknaden, fysisk eller elektronisk, innestår for riktigheten av opplysningene som gis.

b. Ved søknad om Strømkonto erkjenner og aksepterer søkeren de vilkår og betingelser som fremkommer av Avtalen. Den endelige inngåelsen av Avtalen skjer i den utstrekning NorgesEnergi etterkommer søknaden og innvilger Strømkonto, med tilhørende tildelt Kredittramme/-limit.

c. NorgesEnergi er berettiget til å innhente nødvendige kredittopplysninger om søker og det samtykkes til at NorgesEnergi innhenter og utveksler opplysninger (herunder navn, adresse, anleggsid og annen kontaktinformasjon), samt historikk (herunder betalingshistorikk, kredittopplysninger, strømforbruk) med eksterne kredittbyråer. Opplysningene brukes for kredittvurdering, bestemme Kredittramme, kredittlimit, Anbefalt månedsbeløp, Minstebeløp og administrering av NorgesEnergis forpliktelser i relasjon til denne Avtale. Informasjon om modellene finnes på NorgesEnergi sine nettsider. Søknaden vurderes ved bruk av NorgesEnergis til en hver tid gjeldende kredittscoremodeller samt beregning av forventet årlig strømkostnad. Eventuelt avslag begrunnes ikke.1.6.2014

d. Ordinære strømfakturaer vil ved opprettelse av denne Avtale bli oversendt for belastning av Kontohavers Strømkonto, slik at betaling på vegne av Kontohaver kan skje til NorgesEnergi. I tilfeller hvor Kontohaver får ordinære strømfakturaer fra NorgesEnergi tilsendt på Avtalegiro eller eFaktura, vil dette opphøre så lenge Strømkonto er aktiv. Ordinære strømfakturaer vil være tilgjengelig på Kontohavers «mine sider» hos NorgesEnergi.

4. Generelle bestemmelser

a. Kontoen er personlig og kan kun disponeres av Kontohaver for betaling av strømfaktura fra NorgesEnergi.

b. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å endre vilkår, priser og betalingsbetingelser. Dette vil i tilfelle bli endret og varslet i samsvar med Finansavtaleloven § 49 jfr. § 50*.

c. Kontohaver er forpliktet til å varsle NorgesEnergi om navn- og/eller adresseforandringer. Eventuelle tap/omkostninger som måtte påføres NorgesEnergi som følge av manglende varsling, kan kreves erstattet av Kontohaver. Det samme gjelder dersom den økonomiske situasjonen endres i en slik grad at evnen til å betale i henhold til betingelsene kan påvirkes.

d. NorgesEnergi har rett til å overdra rettighetene i henhold til denne Avtalen jfr. Finansavtaleloven § 45.

e. Uoverensstemmelser etter denne Avtale avgjøres etter norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres ved Kontohavers lovbestemte verneting. Kan ikke Kontohavers lovbestemte verneting avdekkes, vedtas Oslo Tingrett som verneting.

5. Bruk, utveksling og oppbevaring av opplysninger/informasjon

Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan NorgesEnergi behandler personopplysninger. Vi anbefaler kunden å lese denne. Se https://www.norgesenergi.no/om-oss/personvern.

Norges Energi samarbeider med Kredinor SA Fakturatjenester i forbindelse med forvaltning av strømkonto. Ved inngåelse av denne avtalen vil personopplysninger om deg som er nødvendig for å administrere strømkontoavtale bli utlevert til Kredinor SA fakturatjenester. Kredinor SA fakturatjenester er da databehandler og behandler personopplysninger på vegne av Norges Energi.

Ved mislighold av strømkontoavtalen vil kravet blir overført til vår inkassosamarbeidspartner Kredinor SA for innfordring. I den forbindelse vil personopplysninger om deg bli utlevert til Kredinor SA. For behandling av personopplysninger som blir utlevert til Kredinor SA vil Kredinor SA være behandlingsansvarlig.

Ved sin aksept av disse vilkår samtykker Kontohaver til at:

a. Alle opplysninger relatert til kundeforholdet kan benyttes, oppbevares, behandles og utleveres til tredjepart i den grad det er nødvendig for at NorgesEnergi skal kunne oppfylle en avtale med Kontohaver eller etter gjeldende lovgivning. Opplysninger kan utleveres til og behandles av NorgesEnergi under streng konfidensialitet og innenfor de rammer som følger av norsk lovgivning, avgitt samtykke for bruk til markedsførings- og kredittstyringsformål, samt NorgesEnergi sine kunderegistre.

b. Dersom Kontohavers e-postadresse eller mobiltelefonnummer foreligger, samtykkes det til at NorgesEnergi kan sende ut informasjon og markedsføringsmateriell ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

c. Det samtykkes til at NorgesEnergi kan gi tredjepart direkte innsyn/tilgang til person-/faktura-/kredittinformasjon om Kontohaver med det formål å kunne betjene Kontohaver hos NorgesEnergi innenfor gjeldende lovgivning og denne Avtalen.

d. NorgesEnergi kan foreta fornyet kredittvurdering av Kontohaver, der det foreligger saklig behov, for å overholde NorgesEnergis gjeldende kredittstyring innenfor gjeldende lovgivning og denne Avtalen.

e. NorgesEnergi vil løpende overvåke markedspriser og Kontohavers strømforbruk med det formål å varsle Kontohaver om eventuelle nødvendige endringer på Kredittrammer og/eller Anbefalt månedsbeløp og/eller Minstebeløp.

f. Bruk av opplysninger og Kontohavers rettigheter reguleres for øvrig av reglene i Personopplysningsloven, Finansavtaleloven med tilhørende forskrifter og gitte konsesjoner.

g. Kontohaver kan ved skriftlig henvendelse til NorgesEnergi når som helst reservere seg mot at kundeopplysninger benyttes til markedsføringsøyemed.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene fremkommer av punkt 2 j.

6. Priser, kredittreserve, betaling og betalingsbetingelser

a. Priser og betingelser for Strømkonto finnes på NorgesEnergi sine nettsider om annet ikke er avtalt.

b. Kontohaver samtykker til at faktura for strømforbruk fra NorgesEnergi automatisk belastes av tilgjengelig kreditt på Strømkonto ved forfall på fakturaen.

c. Strømkonto er etablert med innvilget kreditt. Strømkonto er en gebyrbelastet tjeneste som belastes Kontohaver uavhengig av benyttet kreditt. Ved utnyttelse av kredittrammen belastes det en avtalt kredittrente. Kredittrente og gebyr fremkommer i til en hver tid gjeldende prisliste jfr. pkt. 6a.

d. Kontohaveren blir skyldig NorgesEnergi den til enhver tid benyttede kreditt med tillegg av påløpte renter og omkostninger i henhold til gjeldende pris- og betalingsbetingelser jfr. pkt. 6a.

e. Kontohaver er innforstått med at oppgitt Minstebeløp på faktura må minimum betales til forfall og at Anbefalt månedsbeløp på faktura bør betales for å opprettholde jevn månedlig betaling.1.6.2014

f. Kontohaver er innforstått med at det belastes etterskuddsvis månedsrenter etter gjeldende pris- og betalingsbetingelser av den til enhver tid trukket kreditt.

g. Kontohaver kan når som helst betale et høyere beløp enn Minstebeløp og Anbefalt månedsbeløp, herunder kan Kontohaver når som helst innfri gjelden.

h. Hvis det ikke fremgår av sammenhengen hvilken post innbetalingen skal dekke vil enhver delbetaling gå til dekning av eldste poster på Strømkontoen.

i. Strømkontofakturaen forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato.

j. Ved overtrekk av Kredittlimit må Kontohaver betale det overskytende beløpet ved første påfølgende forfall, i tillegg til Minstebeløp.

k. Renter og andre omkostninger kan justeres ved endringer i NorgesEnergis interne og eksterne rammebetingelser, så som endringer i det generelle rentenivå, endringer av andre omkostninger av betydning for NorgesEnergis generelle driftsomkostninger m.m. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å endre rentesatser og øvrige vilkår for Strømkontoen. Dette vil bli endret og varslet i henhold til Finansavtaleloven § 49 og 50.*

7. Angrerett, oppsigelse og mislighold

a. Kontohaver kan fritt benytte seg av angrerett i 14 dager etter innvilget kreditt. (jf. Finansavtaleloven § 51b). Dersom melding gis skriftlig anses fristen å være overholdt om melding er avsendt innen fristens utløp. Ved å benytte seg av angreretten skal benyttet kreditt i sin helhet, inkludert påløpte renter og gebyrer tilbakebetales til NorgesEnergi innen 30 dager etter at angreretten er benyttet. Ved bruk av angreretten faller partenes øvrige plikter til oppfyllelse av Avtalen bort.

b. Avtalen kan skriftlig sies opp av Kontohaver med 1 - en - måneds varsel. Restgjelden forfaller ved utløpet av oppsigelsesfristen. Nye strømfakturaer som på oppsigelsestidspunktet ikke er belastet Strømkonto, vil bli fakturert direkte fra NorgesEnergi til Kontohaver. Eventuell restgjeld skal betales av Kontohaver innen forfall og eventuell positiv saldo utbetales av NorgesEnergi innen 30 dager.

c. Opphører Avtalen mellom Kontohaver og NorgesEnergi blir mottatte ordinære strømfakturakrav, renter og omkostninger fratrukket en eventuell positiv saldo.

d. Ved betalingsmislighold vil inkassoomkostninger kunne påløpe i samsvar med inkassolovens og inkassoforskriftens bestemmelser. Eventuell rettslig inndrivelse av kravet vil kunne medføre omkostninger.

e. NorgesEnergi kan, dersom det er saklig grunn til det, redusere den innvilgede Kredittrammen. NorgesEnergi skal så langt det er mulig varsle Kontohaver før en slik beslutning iverksettes.

f. Ved vesentlig mislighold av Strømkonto er Avtalen å anse for oppsagt av NorgesEnergi. Eventuell benyttet kreditt forfaller til betaling 14 dager etter at NorgesEnergi har sagt opp Avtalen jfr. Finansavtaleloven § 7. NorgesEnergi har i denne sammenheng også rett til å si opp øvrige avtaler Kontohaver måtte ha med NorgesEnergi.

g. NorgesEnergi har rett til å si opp Avtalen og øvrige avtaler Kontohaver måtte ha jfr. pkt. 7f, med øyeblikkelig virkning, dersom Kontohaver klart har handlet i strid med redelighet og god tro før eller etter opprettelse av denne Avtalen. Ved aksept av denne Avtale og vilkårene samtykker jeg i at NorgesEnergi kan innhente opplysninger hos konsesjonsgitte kredittopplysningsbyråer, for å kunne skaffe til veie opplysninger for behandling av denne søknad om Strømkonto. Opplysningene skal benyttes i henhold til formål omtalt i punktene 3 og 5 over.

*NorgesEnergi sine hjemmesider

Du betaler 49 kroner per måned for å ha Strømkonto.

Nominell rente: 10 %

Effektiv årlig rente ved benyttet kreditt:

kr 5 000,- 21,76%
kr 10 000,- 15,88%
kr 15 000,- 13,92%