Ekstra trygghet i hverdagen med

Strømforsikring

Med Strømforsikring kan du spare tusenvis av kroner dersom du mister jobben, blir sykemeldt eller får en strømskade i huset ditt. 

Du kan også kontakte våre erfarne enøk-rådgivere og få gratis tips som kan redusere strømforbruket ditt med så mye som 10-20 prosent. 

Du kan bestille Strømforsikring via Min side.

Strømforsikring sikrer deg dersom du er uheldig:

 • Sykmelding 
  Med Strømforsikring får du dekket alle strømutgiftene dine fra NorgesEnergi dersom du blir sykemeldt, minimum kr 1.000 per måned i inntil fire måneder. Søk om betalingsfritak.

 • Arbeidsledighet 
  Med Strømforsikring får du dekket alle strømutgiftene dine fra NorgesEnergi dersom du blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert, minimum kr 1.000 per måned i inntil fire måneder. Søk om betalingsfritak.

 • Strømskade 
  Med Strømforsikring dekker vi egenandelen på din innbo- og løsøreforsikring med inntil kr 5.000, for skade som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen. Søk her.

I tillegg får du personlig energirådgivning. Med enkle grep kan du redusere strømforbruket med 10 - 20 % årlig. Med Strømforsikring kan du kontakte våre erfarne energirådgivere, og få relevante enøk-råd tilpasset ditt hjem.

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår


Gjeldende fra 1.6.2020. Avløser vilkår av 25.5.2018

- Strømforsikring dekker strømfakturaen ved Sykmelding og ufrivillig Arbeidsledighet/permittering
- Strømforsikring dekker Egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader

Forsikringsbevis
For Strømforsikring gjelder Forsikringsbeviset, Forsikringsvilkårene og Forsikringsavtalen mellom NorgesEnergi og AIU. Forøvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL), og norsk lovgivning ellers, dog slik at vilkårene går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringstaker

NorgesEnergi AS

(heretter kalt NorgesEnergi)

 

Forsikringsselskap

AmTrust International Underwriters DAC
(heretter kalt AIU)

 

Betalingsfritak og Egenandelsfritak med Strømforsikring

 • Blir Kunden sykmeldt i mer enn 30 dager, dekker Betalingsfritaket strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra NorgesEnergi – minimum 1 000 kroner per måned i inntil 4 måneder

 

 • Blir Kunden ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager, dekker Betalingsfritaket strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra NorgesEnergi – minimum 1 000 kroner per måned i inntil 4 måneder

 

 • Blir Kunden rammet av lynnedslag eller elektrisk fenomenskade dekker Egenandelsfritak egenandelen på Kundens innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa-, og fritidsboligforsikring) med inntil 5 000 kroner, for skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning

Hvem og hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder privatkunder (Kunder) som har strømavtale med NorgesEnergi og som har inngått avtale om Strømforsikring. Strømforsikring gjelder også Kundens ektefelle/partner/samboer. Kunden må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd. Betalingsfritaket gjelder den strømmåleren Strømforsikring er knyttet til.

 

Ikrafttredelse og opphør av forsikring
Forsikringen gjelder fra den dato Kunden har inngått avtale med NorgesEnergi om Strømforsikring og avtalen er registrert på Kundens strømavtale. Gjeldende forsikringsperiode fremkommer på Kundens strømfaktura fra NorgesEnergi. Forsikringen opphører dersom Kunden sier opp sin avtale om Strømforsikring eller den dagen Kunden ikke lenger er strømkunde hos NorgesEnergi.


Melding av skade
Søknad om Betalingsfritak eller Egenandelsfritak skal meldes her: https://norgesenergi.skadeserviceportal.no

Skadeservice 
v/Insurance Management Administration & Advisors AS (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål, telefon 38 10 00 83
betalingsfritak@norgesenergi.no

Søknad om erstatning må sendes innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner søknaden. Hvis ikke mister Kunden retten til erstatning, jfr. FAL §§ 8-5 og 18-5.

 

Reklamasjon og klage

Dersom Kunden mener Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, kan Kunden kontakte: AIU sin generalagent AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 11147 Stockholm, klagomal@amtrustgroup.com eller Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no. 

Forsikringsvilkår for Strømforsikring - Betalingsfritak og Egenandelsfritak

 • Gjeldende fra 1.6.2020. Avløser vilkår av 25.5.2018

 

 1. INNLEDNING

Forsikringsvilkårene (vilkårene) inneholder nærmere opplysninger om Betalingsfritaket Kunden har rett til ved Sykmelding, ufrivillig Arbeidsledighet og Egenandelsfritak ved lynnedslag eller annen elektrisk fenomenskade i hjemmet.

 

Vilkårenes unntak og begrensninger er også beskrevet. Enkelte ord i vilkårene med spesiell betydning er forklart under overskriften DEFINISJONER.

 

 1. MEDLEMSKAP I FORSIKRINGSORDNINGEN

Forsikringen gjelder privatkunder (Kunder) som har strømavtale med NorgesEnergi og som har inngått avtale om Strømforsikring, samt Kundens ektefelle/partner/samboer. Kunden må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd.

 

 1. DEFINISJONER
 • Forsikringsselskap (Selskapet): AmTrust International Underwriters DAC, registreringsnummer 169384, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland.
  AIU fungerer som forsikringsgiver og har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland og er lisensiert for grenseoverskridende virksomhet basert i Norge.
 • Forsikringstaker: NorgesEnergi AS (NorgesEnergi)
 • Forsikret/Kunde: Privatkunde som har inngått avtale om Strømforsikring med NorgesEnergi
 • Forsikringsavtalen: Avtale om kollektiv forsikring – Betalingsfritak og Egenandelsfritak, mellom NorgesEnergi og Selskapet
 • Ufrivillig Arbeidsledighet/permittering: Kundens arbeidsforhold har opphørt og Kunden er registrert hos NAV. Arbeidsledigheten må ikke være en følge av midlertidig ansettelse eller sesongarbeid, skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn av Kundens eget mislighold, streik eller en form for ulovlig handling fra Kundens side
 • Sykmeldt/Sykmelding: Kunden må være sykmeldt
 • Egenandelsfritak: Egenandel på Kundens innbo- og løsøreforsikring (hjem-, villa-, og fritidsboligforsikring) i forbindelse med skade som følge av lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen
 • Elektrisk fenomen: Uforutsett kortslutning, lysbue, overslag og overspenning som fører til skade på eller tap av Kundens innbo og løsøre

 

 1. BETALINGSFRITAK OG FORSIKRINGSSUM

 

 • Betalingsfritak ved Sykmelding
  • Vilkår for erstatning

Rett til Betalingsfritak gjelder for ulykkestilfelle og/eller sykdom som inntreffer etter Strømforsikrings startdato.

 

Retten til Betalingsfritak inntrer når Kunden har vært sykmeldt innenfor forsikringsperioden i minst 30 dager sammenhengende. Erstatningsutbetaling etterbetales tilbake til dag 1.

 

Det må fremlegges sykmelding fra lege hvor Kundens diagnose fremgår, samt at Kunden er under behandling av lege så lenge Sykmeldingsperioden varer. Selskapet kan kreve at Kunden underlegges vurdering av en uavhengig lege. Kunden kan ikke fremme nytt krav om Betalingsfritak for samme lidelse de 12 påfølgende månedene etter friskmelding.

 

 • Forsikringssum og erstatningsberegning

Betalingsfritaket dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) hos Kunden for den strømmåleren Strømforsikring er knyttet til. Betalingsfritaket gjelder i inntil 4 måneder. Erstatnings-utbetalingen utgjør minimum 1 000 kroner per måned.

 

Etter 30 dager med sammenhengende sykmelding, beregnes erstatning i forhold til antall dager sykmeldings-perioden varer. Selskapet erstatter 1/30 av månedlig strømforbruk for hver dag med sykmelding, minimum

1 000 kroner per 30 dager i inntil 4 måneder. Beregnet erstatningsbeløp godskrives Kundens strømfaktura hos NorgesEnergi og Kunden får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Utgjør erstatning for målt strømforbruk mindre enn 1 000 kroner per 30 dager, vil det overskytende tilfalle Kunden i henhold til NorgesEnergi sine oppgjørsrutiner.

 

Dersom det går kortere tid enn 30 dager mellom to sykefravær som har samme årsak, regnes disse som samme sykefravær.

 

 • Betalingsfritak ved ufrivillig Arbeidsledighet/ permittering
  • Vilkår for erstatning

Rett til Betalingsfritak gjelder ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering som inntreffer etter Strømforsikrings startdato.

 

Betalingsfritaket gjelder ikke som følge av oppsigelse/ varsling om oppsigelse som ble gitt før Strømforsikrings startdato.

 

Retten til erstatningsutbetaling inntrer etter at Kunden har vært arbeidsledig innenfor forsikringsperioden, i minst 30 dager sammenhengende. Erstatningsutbetaling etterbetales tilbake til dag 1.

 

Det må fremlegges kopi av varsel om oppsigelse/ overtallighet fra arbeidsgiver, årsak og dato for ikrafttredelse for oppsigelsen, samt dokumentasjon fra NAV som viser at Kunden er registrert som arbeidsledig og har rett til å motta dagpenger.

 

Selskapet utbetaler ingen erstatning for arbeidsledighet dersom arbeidsledigheten skyldes:

 1. Midlertidig ansettelse eller sesongarbeid
 2. Frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn av Kundens eget mislighold
 3. Streik eller en form for ulovlig handling fra Kundens side

 

 • Forsikringssum og erstatningsberegning

Betalingsfritaket dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) hos Kunden for den strømmåleren Strømforsikring er knyttet til. Betalingsfritaket gjelder i inntil 4 måneder. Erstatningsutbetalingen utgjør minimum 1 000 kroner per måned.

 

Etter 30 dager med sammenhengende arbeidsledighet/permittering, beregnes erstatning i forhold til antall dager arbeidsledigheten varer. Selskapet erstatter 1/30 av månedlig strømforbruk for hver dag med arbeidsledighet, minimum 1 000 kroner per 30 dager i inntil 4 måneder. Beregnet erstatningsbeløp godskrives Kundens strømfaktura hos NorgesEnergi og Kunden får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Utgjør erstatning for målt strømforbruk mindre enn 1 000 kroner per 30 dager, vil det overskytende beløpet tilfalle Kunden i henhold til NorgesEnergi sine oppgjørsrutiner.

 

 • EGENANDELSFRITAK
  • Vilkår for erstatning

Egenandelsfritak dekker Kundens egenandel på innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa-, og fritidsboligforsikring) for skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen. Det forutsettes at Kunden dokumenterer å ha mottatt forsikringsoppgjør fra sitt innbo- og løsøreforsikringsselskap (innbo-, villa-, og fritidsboligforsikring).

 

 • Forsikringssum og erstatningsberegning

Erstatningen er begrenset til Kundens egenandel, maksimalt 5 000 kroner. Utbetalingen skjer direkte til Kunden.

 

 1. OVERTREDELSE AV SIKKERHETSFORSKRIFT
  Har Kunden ved erstatningsberegning for innbo- og løsøre fått en avkortning fra sitt forsikringsselskap som følge av overtredelse av sikkerhetsforskriftene, vil erstatning under Egenandelsfritak også kunne bli vurdert, jfr. FAL § 4-8

 

 1. FORHOLDET MELLOM DE ULIKE FORSIKRINGENE

Kunden har ikke krav på Betalingsfritak for Sykmelding og ufrivillig Arbeidsledighet/permittering samtidig. Utbetaling under punkt 4.1. fratar ikke Kunden rett til senere utbetaling under punkt 4.2. eller motsatt. Selskapets ansvar er allikevel begrenset til totalt 4 månedlige ytelser per 12 måneder.

 

 1. PREMIE, VARIGHET, ENDRING, OPPSIGELSE

Forsikringen gjelder fra den dato Kunden har inngått avtale med NorgesEnergi om Strømforsikring, innenfor forsikringsperioden som er angitt på Kundens strømfaktura.

 

Prisen for Strømforsikring fremgår av og inkluderes i Kundens strømfaktura fra NorgesEnergi og belastes i henhold til avtalte betalingsterminer. Selskapet kan endre premien og vilkårene i forsikringstiden med 30 dagers varsel.

 

Ved manglende betaling av strømfakturaen, opphører Strømforsikring samtidig med at strømavtalen med NorgesEnergi opphører. Dersom Kundens strømavtale gjenopptas, vil Strømforsikring tre i kraft igjen og Selskapets ansvar løper fra dagen etter at utestående premiebeløp er betalt.

 

 1. GENERELLE VILKÅR

Dersom Kunden gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, mister Kunden ethvert krav mot Selskapet i anledning samme hendelse, jfr. FAL §§ 4-2, 1. ledd og 13-2, 1. ledd. Dersom Kunden ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge vedkommende til last, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL §§ 4-2, 2. ledd og 13-2, 2. ledd.

 

 1. MELDING AV SKADE

Søknad om Betalingsfritak eller Egenandelsfritak skal uten ugrunnet opphold meldes på: www.norgesenergi.no

Skadeservice v/IMAA

Postboks 165, 3571 Ål, telefon 38 10 00 83
betalingsfritak@norgesenergi.no

 

Avhengig av hvilken forsikringsdekning det søkes erstatning for, skal følgende dokumentasjon fremlegges:
Betalingsfritak:

 •              I forbindelse med sykmelding: Kopi av sykmelding med angivelse av årsak og varighet
 • I forbindelse med ufrivillig arbeidsledighet            /permittering: Kopi av varsel om oppsigelse/overtallighet fra arbeidsgiver, årsak til oppsigelsen og dato for ikrafttredelse av oppsigelsen, samt bekreftelse på registrering som arbeidsledig hos NAV

Egenandelsfritak:

Dokumentasjon fra Kundens forsikringsselskap for innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) på at erstatningsmessig skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen er utbetalt.

 

 1. FRIST FOR Å MELDE SKADE

Dersom Kunden ikke har sendt kravet til Skadeservice innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, mister Kunden retten til erstatning under Betalingsfritak eller Egenandelsfritak, jfr. FAL
§§ 8-5 og 18-5.

 

 1. REKLAMASJON OG KLAGE

Dersom Kunden mener Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, kan Kunden kontakte: AIU sin generalagent

AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 11147 Stockholm, klagomal@amtrustgroup.se eller Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no

 

 1. LOVVALG

Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol.

 

 1. FORCE MAJEURE

Selskapet er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, militære øvelser, revolusjon, opprør, styringsmakters inngrep, beslag, streik, lockout, blokade eller lignende hendelser.

14. Transaksjoner i strid med gjeldende sanksjonsforskrifter

Forsikringsselskapet svarer ikke for skadeutbetalinger som strider mot sanksjoner eller embargoer bestemt av EU eller Norge. Dette gjelder også sanksjoner eller embargoer vedtatt av USA, så lenge disse ikke er i strid med europeiske eller norske lover eller regler. Hvis en skadeutbetaling ikke når mottakeren på grunn av sanksjoner skal AmTrust International Underwriters DAC anses å ha oppfylt sine forpliktelser i henhold til forsikringsavtalen. Hvis det fremkommer at forsikringstakeren, forsikret objekt eller sikrede er utsatt for sanksjoner eller embargoer har forsikringsselskapet rett til å si opp forsikringen.

 

 

AmTrusts retningslinjer for personvern

I forbindelse med at du har meldt interesse for eller kjøpt en forsikring, kommer AmTrust (nærmere definert nedenfor) til å behandle dine personopplysninger.

Med ”AmTrust” eller ”vi” menes her følgende selskaper i AmTrust-konsernet: AmTrust Nordic AB (org. nr. 556671-5677) og AmTrust International Underwriters DAC (reg. nr. 169384). Det AmTrust-selskap som behandler dine personopplysninger regnes som behandlingsansvarlig.

Disse retningslinjene er et sammendrag av hvordan AmTrust behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen. Nærmere informasjon om AmTrust sin behandling av personopplysninger finnes i vår personvernpolicy som du finner på vår hjemmeside www.amtrustnordic.se eller som du kan få en kopi av ved å kontakte AmTrust sitt personvernombud på e-postadressen nedenfor.

 1. Hvilken informasjon samler AmTrust inn?

Personopplysningene vi behandler er først og fremst de opplysningene du selv gir oss. Vi kan imidlertid også innhente opplysninger fra tredjepart, f.eks. offentlige registre, forsikringsmeglere, skade-takseringspersonell eller andre av våre samarbeidspartnere. Personopplysningene vi kan komme til å behandle om deg er:

 • Generelle identifikasjons- og kontaktopplysninger, samt annen informasjon som gjør det mulig for oss å levere produkter og tjenester til deg
 • Økonomisk informasjon og kontoopplysninger
 • Informasjon vi må behandle i henhold til lov, for eksempel informasjon som er nødvendig for å oppdage, hindre og utrede bedrageri eller utføre kontroll mot økonomiske sanksjonslister
 • Opptak av telefonsamtaler
 • Preferanser for markedsføring

Under forutsetning av at du gir ditt samtykke til slik behandling,  kan vi også komme til å innhente sensitive personopplysninger for eksempel om helse og tilknytning til fagforening.

 1. Hva gjør AmTrust med informasjonen din?

Behandling av personopplysninger skjer først og fremst hvis slik behandling er nødvendig for å oppfylle AmTrust sine avtalemessige forpliktelser overfor deg eller hvis det er nødvendig som følge av lovkrav. Vi kan også komme til å behandle personopplysninger eksempelvis i forbindelse med  markedsføring eller produktutvikling. Personopplysninger som ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene som er angitt i våre fulle policy for databeskytelse, vil bli slettet ved lov.

 1. Overføring av personopplysninger

AmTrust kan, hvis det er nødvendig, gi dine personopplysninger til andre selskaper innen samme konsern, distribusjonspartnere, tjenesteleverandører eller statlige og andre offentlige myndigheter eller organer. Personopplysningene kan også komme til å bli behandlet utenfor EU/EØS. AmTrust kommer derimot bare til å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS hvis mottakerlandet har et beskyttelsesnivå som anses som tilstrekkelig av EU, eller i andre tilfeller, hvis mottakeren har forpliktet seg til å beskytte dine personopplysninger i henhold til EU-lovgivning.

 1. Dine rettigheter

Du har rett til å;

 • Nekte markedsføring
 • Endre dine preferanser for markedsføring
 • Be om innsyn i registre med hensyn til hvilke personopplysninger vi behandler om deg
 • Tilbakekalle ditt samtykke til behandling av sensitive personopplysninger

Klage på AmTrusts behandling av personopplysninger til relevant tilsynsmyndighet for personopplysningshåndtering

I visse tilfeller har du også rett til å få opplysningene dine slettet eller rettet, til å begrense eller protestere på behandling av personopplysninger, få en kopi av personopplysningene dine i et vanlig lesbart format (dataportabilitet), samt motsette deg automatisert beslutningstaking, inklusiv profilering.

Ønsker du å kontakte AmTrust angående vår behandling av personopplysninger, eller vil du utøve dine rettigheter i henhold til ovenstående, kan du kontakte AmTrusts Nordics personvernombud på følgende adresser:

 

Dataskyddsombud@amtrustgroup.com,

Eller per postadress Dataskyddsombud, AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sweden.

Gjelder spørsmålet AmTrust International Underwriters DAC:  
Data Protection Officer, AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland

AmTrust sin fullstendige personvernpolicy samt kontaktopplysninger til samtlige AmTrust-selskaper er tilgjengelig på vår hjemmeside www.amtrustnordic.se.

             

Version 01.11.2019

Du betaler kun 49 kroner i måneden for Strømforsikring. 

Strømforsikring sikrer deg dersom du er uheldig:

 • Sykmelding 
  Med Strømforsikring får du dekket alle strømutgiftene dine fra NorgesEnergi dersom du blir sykemeldt, minimum kr 1.000 per måned i inntil fire måneder. Søk om betalingsfritak.

 • Arbeidsledighet 
  Med Strømforsikring får du dekket alle strømutgiftene dine fra NorgesEnergi dersom du blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert, minimum kr 1.000 per måned i inntil fire måneder. Søk om betalingsfritak.

 • Strømskade 
  Med Strømforsikring dekker vi egenandelen på din innbo- og løsøreforsikring med inntil kr 5.000, for skade som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen. Søk her.

I tillegg får du personlig energirådgivning. Med enkle grep kan du redusere strømforbruket med 10 - 20 % årlig. Med Strømforsikring kan du kontakte våre erfarne energirådgivere, og få relevante enøk-råd tilpasset ditt hjem.

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår


Gjeldende fra 1.6.2020. Avløser vilkår av 25.5.2018

- Strømforsikring dekker strømfakturaen ved Sykmelding og ufrivillig Arbeidsledighet/permittering
- Strømforsikring dekker Egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader

Forsikringsbevis
For Strømforsikring gjelder Forsikringsbeviset, Forsikringsvilkårene og Forsikringsavtalen mellom NorgesEnergi og AIU. Forøvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL), og norsk lovgivning ellers, dog slik at vilkårene går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringstaker

NorgesEnergi AS

(heretter kalt NorgesEnergi)

 

Forsikringsselskap

AmTrust International Underwriters DAC
(heretter kalt AIU)

 

Betalingsfritak og Egenandelsfritak med Strømforsikring

 • Blir Kunden sykmeldt i mer enn 30 dager, dekker Betalingsfritaket strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra NorgesEnergi – minimum 1 000 kroner per måned i inntil 4 måneder

 

 • Blir Kunden ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager, dekker Betalingsfritaket strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra NorgesEnergi – minimum 1 000 kroner per måned i inntil 4 måneder

 

 • Blir Kunden rammet av lynnedslag eller elektrisk fenomenskade dekker Egenandelsfritak egenandelen på Kundens innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa-, og fritidsboligforsikring) med inntil 5 000 kroner, for skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning

Hvem og hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder privatkunder (Kunder) som har strømavtale med NorgesEnergi og som har inngått avtale om Strømforsikring. Strømforsikring gjelder også Kundens ektefelle/partner/samboer. Kunden må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd. Betalingsfritaket gjelder den strømmåleren Strømforsikring er knyttet til.

 

Ikrafttredelse og opphør av forsikring
Forsikringen gjelder fra den dato Kunden har inngått avtale med NorgesEnergi om Strømforsikring og avtalen er registrert på Kundens strømavtale. Gjeldende forsikringsperiode fremkommer på Kundens strømfaktura fra NorgesEnergi. Forsikringen opphører dersom Kunden sier opp sin avtale om Strømforsikring eller den dagen Kunden ikke lenger er strømkunde hos NorgesEnergi.


Melding av skade
Søknad om Betalingsfritak eller Egenandelsfritak skal meldes her: https://norgesenergi.skadeserviceportal.no

Skadeservice 
v/Insurance Management Administration & Advisors AS (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål, telefon 38 10 00 83
betalingsfritak@norgesenergi.no

Søknad om erstatning må sendes innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner søknaden. Hvis ikke mister Kunden retten til erstatning, jfr. FAL §§ 8-5 og 18-5.

 

Reklamasjon og klage

Dersom Kunden mener Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, kan Kunden kontakte: AIU sin generalagent AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 11147 Stockholm, klagomal@amtrustgroup.com eller Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no. 

Forsikringsvilkår for Strømforsikring - Betalingsfritak og Egenandelsfritak

 • Gjeldende fra 1.6.2020. Avløser vilkår av 25.5.2018

 

 1. INNLEDNING

Forsikringsvilkårene (vilkårene) inneholder nærmere opplysninger om Betalingsfritaket Kunden har rett til ved Sykmelding, ufrivillig Arbeidsledighet og Egenandelsfritak ved lynnedslag eller annen elektrisk fenomenskade i hjemmet.

 

Vilkårenes unntak og begrensninger er også beskrevet. Enkelte ord i vilkårene med spesiell betydning er forklart under overskriften DEFINISJONER.

 

 1. MEDLEMSKAP I FORSIKRINGSORDNINGEN

Forsikringen gjelder privatkunder (Kunder) som har strømavtale med NorgesEnergi og som har inngått avtale om Strømforsikring, samt Kundens ektefelle/partner/samboer. Kunden må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd.

 

 1. DEFINISJONER
 • Forsikringsselskap (Selskapet): AmTrust International Underwriters DAC, registreringsnummer 169384, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland.
  AIU fungerer som forsikringsgiver og har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland og er lisensiert for grenseoverskridende virksomhet basert i Norge.
 • Forsikringstaker: NorgesEnergi AS (NorgesEnergi)
 • Forsikret/Kunde: Privatkunde som har inngått avtale om Strømforsikring med NorgesEnergi
 • Forsikringsavtalen: Avtale om kollektiv forsikring – Betalingsfritak og Egenandelsfritak, mellom NorgesEnergi og Selskapet
 • Ufrivillig Arbeidsledighet/permittering: Kundens arbeidsforhold har opphørt og Kunden er registrert hos NAV. Arbeidsledigheten må ikke være en følge av midlertidig ansettelse eller sesongarbeid, skyldes frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn av Kundens eget mislighold, streik eller en form for ulovlig handling fra Kundens side
 • Sykmeldt/Sykmelding: Kunden må være sykmeldt
 • Egenandelsfritak: Egenandel på Kundens innbo- og løsøreforsikring (hjem-, villa-, og fritidsboligforsikring) i forbindelse med skade som følge av lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen
 • Elektrisk fenomen: Uforutsett kortslutning, lysbue, overslag og overspenning som fører til skade på eller tap av Kundens innbo og løsøre

 

 1. BETALINGSFRITAK OG FORSIKRINGSSUM

 

 • Betalingsfritak ved Sykmelding
  • Vilkår for erstatning

Rett til Betalingsfritak gjelder for ulykkestilfelle og/eller sykdom som inntreffer etter Strømforsikrings startdato.

 

Retten til Betalingsfritak inntrer når Kunden har vært sykmeldt innenfor forsikringsperioden i minst 30 dager sammenhengende. Erstatningsutbetaling etterbetales tilbake til dag 1.

 

Det må fremlegges sykmelding fra lege hvor Kundens diagnose fremgår, samt at Kunden er under behandling av lege så lenge Sykmeldingsperioden varer. Selskapet kan kreve at Kunden underlegges vurdering av en uavhengig lege. Kunden kan ikke fremme nytt krav om Betalingsfritak for samme lidelse de 12 påfølgende månedene etter friskmelding.

 

 • Forsikringssum og erstatningsberegning

Betalingsfritaket dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) hos Kunden for den strømmåleren Strømforsikring er knyttet til. Betalingsfritaket gjelder i inntil 4 måneder. Erstatnings-utbetalingen utgjør minimum 1 000 kroner per måned.

 

Etter 30 dager med sammenhengende sykmelding, beregnes erstatning i forhold til antall dager sykmeldings-perioden varer. Selskapet erstatter 1/30 av månedlig strømforbruk for hver dag med sykmelding, minimum

1 000 kroner per 30 dager i inntil 4 måneder. Beregnet erstatningsbeløp godskrives Kundens strømfaktura hos NorgesEnergi og Kunden får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Utgjør erstatning for målt strømforbruk mindre enn 1 000 kroner per 30 dager, vil det overskytende tilfalle Kunden i henhold til NorgesEnergi sine oppgjørsrutiner.

 

Dersom det går kortere tid enn 30 dager mellom to sykefravær som har samme årsak, regnes disse som samme sykefravær.

 

 • Betalingsfritak ved ufrivillig Arbeidsledighet/ permittering
  • Vilkår for erstatning

Rett til Betalingsfritak gjelder ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering som inntreffer etter Strømforsikrings startdato.

 

Betalingsfritaket gjelder ikke som følge av oppsigelse/ varsling om oppsigelse som ble gitt før Strømforsikrings startdato.

 

Retten til erstatningsutbetaling inntrer etter at Kunden har vært arbeidsledig innenfor forsikringsperioden, i minst 30 dager sammenhengende. Erstatningsutbetaling etterbetales tilbake til dag 1.

 

Det må fremlegges kopi av varsel om oppsigelse/ overtallighet fra arbeidsgiver, årsak og dato for ikrafttredelse for oppsigelsen, samt dokumentasjon fra NAV som viser at Kunden er registrert som arbeidsledig og har rett til å motta dagpenger.

 

Selskapet utbetaler ingen erstatning for arbeidsledighet dersom arbeidsledigheten skyldes:

 1. Midlertidig ansettelse eller sesongarbeid
 2. Frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn av Kundens eget mislighold
 3. Streik eller en form for ulovlig handling fra Kundens side

 

 • Forsikringssum og erstatningsberegning

Betalingsfritaket dekker fakturert strømforbruk fra NorgesEnergi (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) hos Kunden for den strømmåleren Strømforsikring er knyttet til. Betalingsfritaket gjelder i inntil 4 måneder. Erstatningsutbetalingen utgjør minimum 1 000 kroner per måned.

 

Etter 30 dager med sammenhengende arbeidsledighet/permittering, beregnes erstatning i forhold til antall dager arbeidsledigheten varer. Selskapet erstatter 1/30 av månedlig strømforbruk for hver dag med arbeidsledighet, minimum 1 000 kroner per 30 dager i inntil 4 måneder. Beregnet erstatningsbeløp godskrives Kundens strømfaktura hos NorgesEnergi og Kunden får tilsvarende reduksjon på sin strømfaktura. Utgjør erstatning for målt strømforbruk mindre enn 1 000 kroner per 30 dager, vil det overskytende beløpet tilfalle Kunden i henhold til NorgesEnergi sine oppgjørsrutiner.

 

 • EGENANDELSFRITAK
  • Vilkår for erstatning

Egenandelsfritak dekker Kundens egenandel på innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa-, og fritidsboligforsikring) for skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen. Det forutsettes at Kunden dokumenterer å ha mottatt forsikringsoppgjør fra sitt innbo- og løsøreforsikringsselskap (innbo-, villa-, og fritidsboligforsikring).

 

 • Forsikringssum og erstatningsberegning

Erstatningen er begrenset til Kundens egenandel, maksimalt 5 000 kroner. Utbetalingen skjer direkte til Kunden.

 

 1. OVERTREDELSE AV SIKKERHETSFORSKRIFT
  Har Kunden ved erstatningsberegning for innbo- og løsøre fått en avkortning fra sitt forsikringsselskap som følge av overtredelse av sikkerhetsforskriftene, vil erstatning under Egenandelsfritak også kunne bli vurdert, jfr. FAL § 4-8

 

 1. FORHOLDET MELLOM DE ULIKE FORSIKRINGENE

Kunden har ikke krav på Betalingsfritak for Sykmelding og ufrivillig Arbeidsledighet/permittering samtidig. Utbetaling under punkt 4.1. fratar ikke Kunden rett til senere utbetaling under punkt 4.2. eller motsatt. Selskapets ansvar er allikevel begrenset til totalt 4 månedlige ytelser per 12 måneder.

 

 1. PREMIE, VARIGHET, ENDRING, OPPSIGELSE

Forsikringen gjelder fra den dato Kunden har inngått avtale med NorgesEnergi om Strømforsikring, innenfor forsikringsperioden som er angitt på Kundens strømfaktura.

 

Prisen for Strømforsikring fremgår av og inkluderes i Kundens strømfaktura fra NorgesEnergi og belastes i henhold til avtalte betalingsterminer. Selskapet kan endre premien og vilkårene i forsikringstiden med 30 dagers varsel.

 

Ved manglende betaling av strømfakturaen, opphører Strømforsikring samtidig med at strømavtalen med NorgesEnergi opphører. Dersom Kundens strømavtale gjenopptas, vil Strømforsikring tre i kraft igjen og Selskapets ansvar løper fra dagen etter at utestående premiebeløp er betalt.

 

 1. GENERELLE VILKÅR

Dersom Kunden gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, mister Kunden ethvert krav mot Selskapet i anledning samme hendelse, jfr. FAL §§ 4-2, 1. ledd og 13-2, 1. ledd. Dersom Kunden ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge vedkommende til last, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL §§ 4-2, 2. ledd og 13-2, 2. ledd.

 

 1. MELDING AV SKADE

Søknad om Betalingsfritak eller Egenandelsfritak skal uten ugrunnet opphold meldes på: www.norgesenergi.no

Skadeservice v/IMAA

Postboks 165, 3571 Ål, telefon 38 10 00 83
betalingsfritak@norgesenergi.no

 

Avhengig av hvilken forsikringsdekning det søkes erstatning for, skal følgende dokumentasjon fremlegges:
Betalingsfritak:

 •              I forbindelse med sykmelding: Kopi av sykmelding med angivelse av årsak og varighet
 • I forbindelse med ufrivillig arbeidsledighet            /permittering: Kopi av varsel om oppsigelse/overtallighet fra arbeidsgiver, årsak til oppsigelsen og dato for ikrafttredelse av oppsigelsen, samt bekreftelse på registrering som arbeidsledig hos NAV

Egenandelsfritak:

Dokumentasjon fra Kundens forsikringsselskap for innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) på at erstatningsmessig skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen er utbetalt.

 

 1. FRIST FOR Å MELDE SKADE

Dersom Kunden ikke har sendt kravet til Skadeservice innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, mister Kunden retten til erstatning under Betalingsfritak eller Egenandelsfritak, jfr. FAL
§§ 8-5 og 18-5.

 

 1. REKLAMASJON OG KLAGE

Dersom Kunden mener Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, kan Kunden kontakte: AIU sin generalagent

AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 11147 Stockholm, klagomal@amtrustgroup.se eller Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no

 

 1. LOVVALG

Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol.

 

 1. FORCE MAJEURE

Selskapet er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, militære øvelser, revolusjon, opprør, styringsmakters inngrep, beslag, streik, lockout, blokade eller lignende hendelser.

14. Transaksjoner i strid med gjeldende sanksjonsforskrifter

Forsikringsselskapet svarer ikke for skadeutbetalinger som strider mot sanksjoner eller embargoer bestemt av EU eller Norge. Dette gjelder også sanksjoner eller embargoer vedtatt av USA, så lenge disse ikke er i strid med europeiske eller norske lover eller regler. Hvis en skadeutbetaling ikke når mottakeren på grunn av sanksjoner skal AmTrust International Underwriters DAC anses å ha oppfylt sine forpliktelser i henhold til forsikringsavtalen. Hvis det fremkommer at forsikringstakeren, forsikret objekt eller sikrede er utsatt for sanksjoner eller embargoer har forsikringsselskapet rett til å si opp forsikringen.

 

 

AmTrusts retningslinjer for personvern

I forbindelse med at du har meldt interesse for eller kjøpt en forsikring, kommer AmTrust (nærmere definert nedenfor) til å behandle dine personopplysninger.

Med ”AmTrust” eller ”vi” menes her følgende selskaper i AmTrust-konsernet: AmTrust Nordic AB (org. nr. 556671-5677) og AmTrust International Underwriters DAC (reg. nr. 169384). Det AmTrust-selskap som behandler dine personopplysninger regnes som behandlingsansvarlig.

Disse retningslinjene er et sammendrag av hvordan AmTrust behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen. Nærmere informasjon om AmTrust sin behandling av personopplysninger finnes i vår personvernpolicy som du finner på vår hjemmeside www.amtrustnordic.se eller som du kan få en kopi av ved å kontakte AmTrust sitt personvernombud på e-postadressen nedenfor.

 1. Hvilken informasjon samler AmTrust inn?

Personopplysningene vi behandler er først og fremst de opplysningene du selv gir oss. Vi kan imidlertid også innhente opplysninger fra tredjepart, f.eks. offentlige registre, forsikringsmeglere, skade-takseringspersonell eller andre av våre samarbeidspartnere. Personopplysningene vi kan komme til å behandle om deg er:

 • Generelle identifikasjons- og kontaktopplysninger, samt annen informasjon som gjør det mulig for oss å levere produkter og tjenester til deg
 • Økonomisk informasjon og kontoopplysninger
 • Informasjon vi må behandle i henhold til lov, for eksempel informasjon som er nødvendig for å oppdage, hindre og utrede bedrageri eller utføre kontroll mot økonomiske sanksjonslister
 • Opptak av telefonsamtaler
 • Preferanser for markedsføring

Under forutsetning av at du gir ditt samtykke til slik behandling,  kan vi også komme til å innhente sensitive personopplysninger for eksempel om helse og tilknytning til fagforening.

 1. Hva gjør AmTrust med informasjonen din?

Behandling av personopplysninger skjer først og fremst hvis slik behandling er nødvendig for å oppfylle AmTrust sine avtalemessige forpliktelser overfor deg eller hvis det er nødvendig som følge av lovkrav. Vi kan også komme til å behandle personopplysninger eksempelvis i forbindelse med  markedsføring eller produktutvikling. Personopplysninger som ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene som er angitt i våre fulle policy for databeskytelse, vil bli slettet ved lov.

 1. Overføring av personopplysninger

AmTrust kan, hvis det er nødvendig, gi dine personopplysninger til andre selskaper innen samme konsern, distribusjonspartnere, tjenesteleverandører eller statlige og andre offentlige myndigheter eller organer. Personopplysningene kan også komme til å bli behandlet utenfor EU/EØS. AmTrust kommer derimot bare til å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS hvis mottakerlandet har et beskyttelsesnivå som anses som tilstrekkelig av EU, eller i andre tilfeller, hvis mottakeren har forpliktet seg til å beskytte dine personopplysninger i henhold til EU-lovgivning.

 1. Dine rettigheter

Du har rett til å;

 • Nekte markedsføring
 • Endre dine preferanser for markedsføring
 • Be om innsyn i registre med hensyn til hvilke personopplysninger vi behandler om deg
 • Tilbakekalle ditt samtykke til behandling av sensitive personopplysninger

Klage på AmTrusts behandling av personopplysninger til relevant tilsynsmyndighet for personopplysningshåndtering

I visse tilfeller har du også rett til å få opplysningene dine slettet eller rettet, til å begrense eller protestere på behandling av personopplysninger, få en kopi av personopplysningene dine i et vanlig lesbart format (dataportabilitet), samt motsette deg automatisert beslutningstaking, inklusiv profilering.

Ønsker du å kontakte AmTrust angående vår behandling av personopplysninger, eller vil du utøve dine rettigheter i henhold til ovenstående, kan du kontakte AmTrusts Nordics personvernombud på følgende adresser:

 

Dataskyddsombud@amtrustgroup.com,

Eller per postadress Dataskyddsombud, AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sweden.

Gjelder spørsmålet AmTrust International Underwriters DAC:  
Data Protection Officer, AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland

AmTrust sin fullstendige personvernpolicy samt kontaktopplysninger til samtlige AmTrust-selskaper er tilgjengelig på vår hjemmeside www.amtrustnordic.se.

             

Version 01.11.2019

Du betaler kun 49 kroner i måneden for Strømforsikring.