Avtalevilkår

Avtalevilkår for mobiltelefoni og mobilt bredbånd

Skjema for å benytte angreretten er tilgjengelig i bunn av siden og under punkt 7. 

1                Innledning

Disse Abonnementsvilkårene regulerer sammen med Bestillingen NorgesEnergis levering av Tjenesten til Kunden og Brukeren, samt disse Partenes rettigheter og forpliktelser i forbindelse med Tjenesten.

2                Begreper og Definisjoner

Følgende begreper og definisjoner benyttes i disse Abonnementsvilkårene:

Abonnementsvilkårene

Med Abonnementsvilkårene menes vilkårene i dette dokumentet.

Abonnementsavtalen

Med Abonnementsavtalen menes Abonnementsvilkårene og Kundens Bestilling.

Bestillingen

Med Bestillingen menes den skriftlige eller elektroniske bestillingen du har sendt inn eller akseptert for å bestille Tjenestene fra NorgesEnergi.

Brukeren

Med Brukeren menes Kunden og/eller en annen person som har fått tillatelse fra Kunden til å bruke Tjenesten.

Data Rollover

Med Data Rollover menes overføring av ubrukt mobildata innenfor Kundens inkluderte forbruk fra en faktureringsperiode til den neste.

Kunden

Med Kunden menes privatpersonen som har foretatt Bestillingen og inngått Abonnementsavtalen med NorgesEnergi.

NorgesEnergi

Med NorgesEnergi menes NorgesEnergi AS, organisasjonsnummer 939 692 738.

NorgesEnergis forretningsadresse er: Markens gate 34, 4612 Kristiansand S.

Du kan kontakte NorgesEnergi her.

Part og Partene

Kunden og NorgesEnergi blir i Abonnementsvilkårene hver for seg omtalt som Part, og samlet som Partene.

Tjenesten

Med Tjenesten menes telefonitjenesten og/eller mobilt bredbånd og tilleggstjenestene som NorgesEnergi leverer til Kunden.

 

3                Avtaleinngåelsen

Kunden kan bestille Tjenesten gjennom NorgesEnergis nettside, ved å fylle ut et bestillingsskjema utarbeidet av NorgesEnergi, eller ved å godta tilbud fra NorgesEnergi (eksempelvis i en epost). Dersom NorgesEnergi godtar Bestillingen vil NorgesEnergi sende en bekreftelse til Kunden. Abonnementsavtalen anses som inngått ved NorgesEnergis bekreftelse av Bestillingen. Det er ikke tillatt å bruke Tjenesten uten å akseptere Abonnementsvilkårene. Dersom Kunden tar i bruk Tjenesten før Kunden har mottatt en bekreftelse fra NorgesEnergi vil dette anses som aksept av disse Abonnementsvilkårene.

NorgesEnergi forbeholder seg retten til å avslå Bestillingen. Et eventuelt avslag skal være saklig begrunnet. Kunden kan be om at NorgesEnergi oppgir begrunnelsen for avslaget til Kunden. Avslaget kan blant annet være begrunnet i kredittvurderingen NorgesEnergi gjennomfører av Kunden, se punkt 6 nedenfor.

4                Overføring av telefonnummer (nummerportabilitet)

Dersom Kunden ved Bestillingen av mobiltelefoni velger å videreføre sitt telefonnummer fra et eksisterende mobilabonnement fra en annen leverandør av mobiltelefonitjenester enn NorgesEnergi, trenger NorgesEnergi fullmakt fra Kunden for å innhente Kundens informasjon fra denne leverandøren, samt gjennomføre overføringen av telefonnummeret.

Kundens valg av videreføring av telefonnummer fra eksisterende mobilabonnement ved Bestillingen anses som en fullmakt gitt til NorgesEnergi, for å foreta den samhandlingen med eksisterende leverandør som er nødvendig for å gjennomføre overføringen på Kundens vegne.

Kunden er innforstått med at overføring av eksiterende telefonnummer innebærer en avslutning av sitt eksisterende telefonabonnement. Kunden er i denne forbindelse ansvarlig for eventuelle termineringskostnader og –gebyrer fra den eksisterende leverandøren.

Ved Bestilling av mobilt bredbånd vil Kunden få tildelt SIM-kort som ikke vil kunne brukes til å ringe eller sende meldinger med en vanlig mobiltelefon. For å bruke mobilt bredbånd er Kunden selv ansvarlig for å skaffe ruter eller liknende som muliggjør bruk av SIM-kortet.

5                Identifisering, adresseendring mv.

NorgesEnergi er forpliktet til å entydig identifisere Kunden og eventuelle andre Brukere av Tjenesten. For å etterleve denne forpliktelsen kan NorgesEnergi be om at Kunden gir informasjon som setter NorgesEnergi i stand til å entydig identifisere Kunden og Brukeren, herunder Kundens eller Brukerens legitimasjon.

Dersom Brukeren er en annen person enn Kunden, skal Kunden opplyse om dette ved Bestilling. Kunden skal i tillegg oppgi informasjon om Brukerens navn, fødselsdato og adresse.

Dersom Kunden eller Brukeren endrer adresse, skal Kunden eller Brukeren uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager etter at adresseendring er foretatt, informere NorgesEnergi om adresseendringen. Kunden skal videre uten ugrunnet opphold informere NorgesEnergi dersom en ny Bruker tar i bruk Tjenesten, samt om andre endringer i brukerinformasjonen.

6                Kredittvurdering

NorgesEnergi vil foreta en kredittvurdering av Kunden når NorgesEnergi mottar Bestillingen. Kunden vil motta gjenpartsbrev vedrørende kredittvurderingen når denne er gjennomført. Kredittvurdering av Kunden innebærer at det innhentes opplysninger fra kredittbyråer og offentlig tilgjengelige kilder.

7                Angrerett

Dersom Kunden har mottatt Tjenesten i forbindelse med fjernsalg eller salg utenfor fast forretningssted (eksempelvis via internett eller aktivt telefonsalg), gjelder lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv., "angrerettloven".

Etter angrerettloven har Kunden rett til å gå fra Abonnementsavtalen med NorgesEnergi uten å måtte oppgi noen begrunnelse for dette inntil 14 dager etter at NorgesEnergi har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Dersom Kunden velger å benytte seg av angreretten, har NorgesEnergi rett på betaling fra Kunden for brukskostnadene som allerede er påløpt i forbindelse med Tjenesten. Dette kan omfatte, blant annet, NorgesEnergis utgifter knyttet til etablering og påbegynnelse av Tjenesten.

Skjema for å benytte angreretten er tilgjengelig her.

8                Om tjenesten

8.1            Generelt

Tjenesten er nærmere beskrevet i Abonnementsavtalen som Kunden har valgt. Kunden kan velge flere Abonnementsavtaler samtidig, samt tilleggstjenester, i den grad dette fremgår av beskrivelsen av de tjenestene Kunden har valgt i Bestillingen.

En fullstendig oversikt over hvilke Abonnementsavtaler som inngår i Kundens valgte tjeneste er tilgjengelig på våre nettsider, og på Kundens Min side Mobil.

8.2            Kundens telefonnummer

Kundens telefonnummer kan måtte byttes ut av NorgesEnergi i svært spesielle tilfeller, grunnet driftsmessige/tekniske årsaker eller som følge av regulatoriske forhold. Dersom det er nødvendig å tildele Kunden et nytt telefonnummer under slike omstendigheter, vil NorgesEnergi varsle Kunden om dette i så god tid som mulig. NorgesEnergi står ikke ansvarlig for tap eller andre kostnader Kunden blir påført som følge av slikt nummerbytte.

8.3            Abonnementsmodeller

8.3.1         NorgesEnergis abonnementsmodeller

Tjenesten kan leveres med ulike abonnementsmodeller, som er beskrevet på nettsider. Hvilken abonnementsmodell som gjelder for Kundens Abonnementsavtale fremgår av Bestillingen, og vil også være tilgjengelig på Kundens Min side Mobil 

8.3.2         Særlig om Familiebonus

Familiebonus er et konsept hvor en familie får en prisfordel ved å ha flere NorgesEnergi mobilabonnement. 

Forutsetning for å få Familiebonus er at kunden bestiller flere abonnement. Alle abonnement må være registrert på samme kunde. 

Ved oppsigelse av abonnement med Familiebonus, vil kunden fortsatt få familiebonus på de resterende NorgesEnergi mobilabonnement, hvis kunden har mer enn ett mobilabonnement hos NorgeEnergi. 

Familiebonus er ikke en tilgjengelig tjeneste f.o.m. 01.03.2021.

8.3.3         Abonnementer med inkludert forbruk

For Abonnementsavtaler som inkluderer et bestemt forbruk av tekstmeldinger, MMS, ringeminutter (telefonsamtaler) og/eller mobildata i en månedlig fastpris, betaler ikke Kunden mer enn den avtalte månedlige fastprisen såfremt forbruket er innenfor de avtalte rammene.

Priser for forbruk utover de avtalte rammene er til enhver tid tilgjengelig på nettsidene til NorgesEnergi Mobil.

 

8.3.4         Abonnementer med «fri bruk»

Abonnementsavtaler som inkluderer "fri bruk" av Tjenesten er utformet for å gi Kunden forutsigbarhet og trygghet for at Tjenesten kan brukes uten bekymring for økte kostnader som følge av overforbruk. NorgesEnergi har imidlertid innført noen begrensninger på mengden av inkludert forbruk også i slike Abonnementsavtaler for å forhindre misbruk, og kunne fortsette å levere denne typen Abonnementsavtaler til Kunden og andre. Begrensningene som gjelder for Abonnementsavtaler med "fri bruk" er satt på et slikt nivå, at de ikke skal være merkbare for Kunden ved normal bruk av Tjenesten. Gjeldende begrensninger for forbruk inkludert i "fri bruk" Abonnementsavtaler fremgår av tabellen nedenfor.

Tjenestekomponent

Begrensninger per måned

SMS

10 000

MMS

10 000

Ringeminutter

10 000

 

8.4            Data Rollover

Dersom Kundens Abonnementsavtale inkluderer Data Rollover, vil inkludert mobildata som ikke er brukt opp ved fakturaperiodens utløp automatisk overføres, og legges til i neste periodes inkluderte forbruk av mobildata. Det gjelder ingen utløpsdato for mobildata som overføres ved Data Rollover, men total mengde mobildata som er oppspart på denne måten kan ikke overstige to ganger mengden mobildata som er inkludert i fastprisen for Kundens Tjenesten.

Merk at mobildata som er spart opp ved bruk av Data Rollover ikke følger med Kundens Tjeneste, dersom Kunden velger å endre sin Abonnementsavtale til en Abonnementsavtale med en mindre mengde inkludert forbruk av mobildata enn tidligere (eventuelt til en Abonnementsavtale uten inkludert forbruk). Oppspart mobildata vil da nullstilles, og oppsparing ved Data Rollover starter på nytt. Ved overgang til en Abonnementsavtale med en større mengde inkludert forbruk av mobildata enn tidligere vil imidlertid mobildata som allerede er spart opp ved bruk av Data Rollover følge med Kundens Tjeneste videre.

Mobildata som er oppspart ved Data Rollover vil ikke følge med videre eller kompenseres i form av utbetaling fra NorgesEnergi dersom Kunden bytter leverandør. Det samme gjelder dersom Abonnementsavtalen sies opp eller utløper.

8.5            Bruksbegrensninger

8.5.1         Generelle begrensninger

NorgesEnergi forbeholder seg retten til å redusere hastigheten til datatrafikken i Tjenesten dersom Kunden har brukt opp datamengden som er inkludert i sin Abonnementsavtale. NorgesEnergis nettsider kan inneholde ytterligere informasjon om eventuelle begrensninger som gjelder for datatrafikkens hastighet.

Månedlig forbruk som er inkludert i Tjenesten etter Abonnementsavtalen (uavhengig av abonnementsmodell) gjelder kun bruk av Tjenesten i Norge og på reise i EU/EØS. Egne priser gjelder for bruk av spesialnummer. Det gjelder egne priser for samtaler og tekstmeldinger/MMS fra Norge til utlandet, samt for bruk av mobilt nettverk til å ringe, sende tekstmeldinger/MMS eller bruke mobildata på fly, skip e.l. utenfor EU/EØS.
Mobilt bredbånd er sperret for bruk utenfor Norge.

8.5.2         Begrensninger for "rimelig bruk" av Tjenesten

Inkludert forbruk og bruk av Tjenesten innenfor rammene av "fri bruk" i Abonnementsavtalen gjelder kun normal bruk av Tjenesten av Kunden eller en Bruker, og omfatter ikke maskinskapt eller annen automatisert bruk.

Dersom Kundens Abonnementsavtale inkluderer svært store, eller ubegrensede mengder inkludert forbruk kan NorgesEnergi innføre begrensninger på det inkluderte forbruket ved bruk i EU/EØS, dersom dette er nødvendig for å sikre rimelig dekning for NorgesEnergis kostnader med å levere Tjenesten i EU/EØS operatørers mobilnett.

Bruk av Tjenesten på like vilkår og priser i EU/EØS forutsetter at slik bruk finner sted mens Kunden er på reise. Dette innebærer et krav om at Kunden i løpet av fire sammenhengende måneder totalt sett har tilbragt mer enn halvparten (over 50%) av sin tid, og brukt mer enn halvparten av sitt forbruk i Norge. NorgesEnergi kan kontakte Kunden for å avklare fortsatt bruk av Tjenesten dersom vi blir klar over at Kundens bruk av Tjenesten er i strid med disse begrensningene. NorgesEnergi kan i slike tilfeller tilby Kunden fortsatt bruk i EU/EØS mot et tillegg i Tjenestens pris. Alternativt kan Kunden avslutte sin Abonnementsavtale. NorgesEnergis vilkår og betingelser for bruk av Tjenesten i EU/EØS kan endres i samsvar med eventuelle endringer i EUs regelverk for slik bruk.

8.6            Annet

NorgesEnergi vil tilstrebe etter å levere en god og feilfri Tjenestene. Tjenesten vil videre leveres i samsvar med gjeldende regelverk. NorgesEnergi innestår imidlertid ikke for at Tjenesten vil være feilfri, uten driftsavbrudd, at alle anrop vil nå frem uten hindringer, eller at Tjenesten alltid vil yte maksimal hastighet.

Tjenestens kvalitet og hastighet vil blant annet avhenge av dekningen der du befinner deg, samt  kapasiteten i mobilnettet.

For å sørge for Tjenestens tilgjengelighet, vil NorgesEnergi foreta vedlikehold av Tjenesten med jevne mellomrom. I enkelte tilfeller vil det også være behov for å foreta vedlikehold som ikke er planlagt på forhånd, eksempelvis som følge av uforutsette hendelser. NorgesEnergi, vil så langt det er rimelig, gi Kunden forhåndsvarsel om lengre nedetid.

9                Kundens Bruk av tjenesten

Det er kun tillatt å bruke Tjenesten i samsvar med Abonnementsavtalen. Dersom Brukeren er en annen enn Kunden, skal Kunden også sørge for at Brukeren gjøres kjent med Abonnementsavtalen samt at Brukeren etterlever Abonnementsavtalen.

For så vidt gjelder bruk av Tjenesten, gjelder særlig følgende:

  • Kunden og/eller Brukeren er ansvarlig for å holde innloggingsinformasjon til "Mine-sider" konfidensiell. Kunden er ansvarlig for all aktivitet som foretas på "Mine-sider".
  • SIM-kort, og PIN-koder og andre sikkerhetskoder skal oppbevares på en betryggende måte, og skal ikke deles med uvedkommende. PIN-koder mv. skal ikke oppbevares sammen med SIM-kortet. Merk i denne sammenheng at lagring av SIM-kort med PIN-koden (eksempelvis ved å skrive PIN-koden på SIM-kortet) kan anses som et grovt mislighold av Abonnementsavtalen. Det samme gjelder dersom Kunden eller Brukeren forlater mobilen/enheten uten at kodemekanismen er påslått.
  • Kunden er ansvarlig for å straks endre PIN-koder dersom disse har kommet på avveie eller blitt delt med tredjeparter.
  • Kunden kan ikke endre SIM-kortets funksjonalitet. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep eller endre SIM-kortet eller annet utstyr levert av NorgesEnergi.

Det er ikke tillatt å:

  • Gi falsk eller uriktig informasjon om Kunden og Brukerens identitet;
  • Bruke Tjenesten på en slik måte at det forstyrrer eller hindrer NorgesEnergis drift og levering av tjenester til kunder, skaper forstyrrelser i kommunikasjonsnettet, eller belaster mobilnettet utover normal bruk;
  • Bruke Tjenesten i strid med lov, forskrifter eller tredjeparters rettigheter;
  • Bruke Tjenesten til å sende sjikanerende eller truende innhold, eller spam; eller
  • Tilby Tjenesten til tredjepart, eksempelvis ved å videreselge eller leie ut kapasitet fra Tjenesten.

NorgesEnergi forbeholder seg retten til å stanse sin levering av Tjenesten, redusere hastigheten på Tjenesten, eller redusere Kundens tilgang til Tjenesten dersom Kunden eller Brukeren etter NorgesEnergis rimelige oppfatning krenker Abonnementsavtalen, eller volder NorgesEnergi eller en tredjepart skade eller økonomisk tap. Det samme gjelder dersom Kundens betalingshistorikk tilsier at Kunden ikke kan dekke sitt forbruk av Tjenesten.

10              Tap av SIM-kort

Dersom Kundens SIM-kort blir stjålet eller kommer på avveie, skal Kunden straks varsle NorgesEnergi om dette. Varselet/henvendelsen skal gis [sett inn kontaktopplysning(er) som Kunden kan benytte for å sende inn hastehenvendelse]. Det er viktig at Kunden varsler NorgesEnergi så snart som mulig for å hindre misbruk av Tjenesten, noe som blant annet kan påføre Partene tap. Dersom det, etter at Kunden fikk eller burde fått kunnskap om at SIM-kortet var stjålet eller kommet på avveie, tar mer enn 12 timer før Kunden varsler NorgesEnergi om forholdet, kan dette anses som et grovt mislighold av Abonnementsavtalen.

NorgesEnergi er ansvarlig for å sperre videre bruk av Tjenesten etter at NorgesEnergi mottar det ovennevnte varselet.

Kunden er ansvarlig for eventuelle tap Partene påføres frem til NorgesEnergi er blitt varslet om at SIM-kortet har blitt stjålet eller kommet på avveie. Kundens maksimale erstatningsansvar for det foregående tapet er NOK 2000. Dersom Kunden eller noen Kunde er ansvarlig for har handlet grovt uaktsomt vil Kundens maksimale erstatningsansvar for tap Partene påføres frem til Kunden har varslet om tapet av SIM-kort være NOK  20 000. De foregående begrensningene gjelder ikke dersom Kunden eller noen Kunden er ansvarlig for har handlet med forsett.

Kunden kan også holdes ansvarlig for eventuelle tap NorgesEnergi blir påført etter at NorgesEnergi mottok det ovennevnte varselet, men før NorgesEnergi sperret Tjenesten, dersom Kunden eller noen Kunden er ansvarlig for har handlet med forsett.

11              Pris

11.1         Generelt

Dersom Kundens strømleveranse er tilknyttet et målepunkt fra et annet NorgesEnergi-selskap, kan NorgesEnergi tilby særlige fordeler i form av rabatter eller tilleggstjenester. Slike fordeler, dersom de finnes, gjelder kun for private husholdninger og kun så lenge Kundens strømleveranse fra NorgesEnergi vedvarer. Dersom Kunden urettmessig har tilegnet seg og mottatt en slik fordel forbeholder NorgesEnergi seg retten til å etterfakturere Kunden for dette.

11.2         Bruk av tjenestene i utlandet

Dersom Abonnementsavtalen inkluderer bruk i utlandet kan Tjenesten benyttes i utlandet hos utenlandske operatører som NorgesEnergi eller dets samarbeidspartnere har avtale med. Bruk av Tjenesten i utlandet er underlagt lovene og reglene i det aktuelle landet, samt den aktuelle operatørens vilkår og takster. Prislisten, samt nærmere informasjon om bruk av Tjenesten i utlandet er tilgjengelig her.
Mobilt bredbånd er sperret for bruk i utlandet.

12              Betaling

Kunden er ansvarlig for å betale vederlag for bruk av Tjenesten, selv om Tjenesten benyttes av noen andre enn Kunden. NorgesEnergi vil fakturere eventuelle faste avgifter forskuddsvis og forbruk etterskuddsvis. For etterskuddsbetalte abonnement vil NorgesEnergi fakturere forbruket påfølgende måned. Betalingsfrist er 14 dager. Dette forutsetter at korrekt forbruk er rapportert før fakturaproduksjon. Dersom det skulle oppstå forsinkelser i rapporteringen kan NorgesEnergi fakturere for forbruket på et senere tidspunkt. NorgesEnergi kan kreve innbetalt etableringsavgift før tjenesten aktiveres. NorgesEnergi kan kreve gebyr for fakturautsendelsen. Faktura sendes per post eller elektronisk. AvtaleGiro kan opprettes.

Dersom Kunden ønsker å motsette seg fakturaen, eller fakturabeløpet, må Kunden varsle om dette (reklamere) innen rimelig tid.

Dersom fakturaen ikke betales innen den angitte betalingsfristen, vil NorgesEnergi sende purring med ny betalingsfrist. Betalingsfristen vil også inneholde et varsel om stenging eller bruksbegrensning av Tjenesten. Dersom Kunden heller ikke betaler innen den nye betalingsfristen, vil NorgesEnergi iverksette stenging eller bruksbegrensning av Tjenesten, samt heve Abonnementsavtalen.

Uavhengig av det ovennevnte kan stenging eller annen bruksbegrensning tidligst iverksettes én måned etter at Kunden er gitt betalingsoppfordring og forhåndsvarsling om tiltak. Dersom det er teknisk mulig vil NorgesEnergi kun stenge den berørte delen av Tjenesten. Kunden og Brukeren har imidlertid adgang til å anrope nødetatene selv om Tjenesten ellers er stengt for utgående samtaler.

NorgesEnergi har krav på forsinkelsesrenter i medhold av forsinkelsesrenteloven ved forsinket betaling.

13              Kredittgrense

NorgesEnergi kan fastsette en kredittgrense for Kundens bruk av Tjenesten. Denne kredittgrensen er å anse som et intern hjelpeverktøy for NorgesEnergi, innebærer ikke at Kunden kan motsette seg å betale for den delen av et eventuelt vederlag som overstiger kredittgrensen.

14              Fellesfakturerte tjenester

Kunden kan sperre for tilgang til fellesfakturerte tjenester ved å henvende seg til NorgesEnergis kundeservice. Kunden kan sette beløpsgrense for bruk av slike tjenester.

15              Behandling av person- og kundeopplysninger

I forbindelse med Tjenesten vil NorgesEnergi behandle personopplysninger om Kunden. En nærmere beskrivelse av blant annet hvilke krav som gjelder for NorgesEnergi etter personvernregelverket, hvordan NorgesEnergi behandler Kundens personopplysninger og hvilke rettigheter Kunden har i denne forbindelse finnes i vår personvernerklæring.

NorgesEnergi plikter å bevare taushet om innholdet av elektronisk kommunikasjon og andres bruk av elektronisk kommunikasjon, jf. ekomloven § 2-9.

NorgesEnergi kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheter eller andre som i henhold til lov kan kreve det.

NorgesEnergi har etter ekomforskriften § 6-3 plikt til å utlevere opplysninger til nummeropplysningsvirksomhet. Kunden kan vederlagsfritt reservere seg helt eller delvis mot at informasjon om egne nummer, navn eller adresse utleveres til allmennheten.

16              Oppsigelse

Abonnementsavtalen løper frem til den blir sagt opp eller hevet av Kunden eller NorgesEnergi. En eventuell oppsigelse skal fremsettes skriftlig. Utportering av telefonnummer til annen tilbyder er å anse som oppsigelse av Abonnementsavtalen med NorgesEnergi.

Kunden kan si opp Abonnementsavtalen med 2 ukers varsel, med mindre annet er særskilt avtalt med NorgesEnergi. Dersom Kunden sier opp Abonnementsavtalen vil NorgesEnergi fakturere Kunden full abonnementsavgift for måneden Abonnementsavtalen ble sagt opp. Dersom Kunden har forskuddsbetalt abonnementsavgiften vil Kundens saldo refunderes på henvendelse fra Kunden, med fradrag for påløpte og ubetalte kostnader, samt et administrasjonsgebyr. Refusjon av saldo til Kunden forutsetter at Kunden har gitt NorgesEnergi tilstrekkelig informasjon til å gjennomføre en eventuell utbetaling til Kunden.

NorgesEnergi kan si opp Abonnementsavtalen med én måneds skriftlig varsel. 

Kunden plikter å betale NorgesEnergi avtalt vederlag for bruken av Tjenesten frem til oppsigelsen blir virksom i henhold til de ovennevnte bestemmelsene.

 

17              Mislighold, heving mv.

17.1         Kundens mislighold

NorgesEnergis rett til å stenge/begrense tjenesten, samt heve Abonnementsavtalen som følge av Kundens betalingsmislighold er regulert i punkt 12 ovenfor.

Dersom Kunden for øvrig vesentlig misligholder Abonnementsavtalen kan NorgesEnergi heve Abonnementsavtalen med skriftlig varsel til Kunden. Hevingsvarsel vil bli sendt i samsvar med lovgivningen, og heving vil normalt gjelde én måned etter at hevningsvarselet ble sendt til Kunden. NorgesEnergis rett til heving begrenser ikke NorgesEnergis rett til å stenge eller begrense Tjenesten som følge av Kundens mislighold av Abonnementsavtalen.

Dersom NorgesEnergi hever Abonnementsavtalen kan NorgesEnergi kreve gjenværende Abonnementsavgift.

Kunden er ansvarlig for egne tap Kunden blir påført som følge av Kundens mislighold av Abonnementsavtalen. NorgesEnergi kan kreve erstattet ethvert direkte tap som skyldes Kundens mislighold av Abonnementsavtalen.

17.2         NorgesEnergis mislighold

Det foreligger mislighold fra NorgesEnergis side dersom Tjenesten ikke samsvarer med Abonnementsavtalen, eller NorgesEnergi for øvrig misligholder sine forpliktelser etter Abonnementsavtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes forhold utenfor NorgesEnergis kontroll som NorgesEnergi ikke med rimelig grunn kan forventes å unngå eller overvinne følgen av, herunder force majeure.

Dersom NorgesEnergi har misligholdt Abonnementsavtalen kan Kunde kreve at NorgesEnergi innen rimelig tid retter opp forholdet.

Kunden kan kreve erstattet ethvert direkte, påregnelig tap som Kunden lider som følge av NorgesEnergis mislighold. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, krav fra tredjeparter, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, samt tap som følge av Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt.

NorgesEnergis samlede erstatningansvar overfor Kunden kan i alle tilfeller ikke overstige NOK 20.000, med mindre Kundens tap skyldes NorgesEnergis grove uaktsomhet.

Kunden skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom Kunden ikke gjør dette kan Kunden tape sin rett på erstatning eller andre misligholdsbeføyelser.

18              Overdragelse

Kunden kan overdra Abonnementsavtalen til en tredjepart med NorgesEnergis skriftlige samtykke.

19              Endringer i priser og Abonnementsvilkår

NorgesEnergi kan, fra tid til annen, gjøre endringer i disse Abonnementsvilkårene, Tjenestene eller prisene som gjelder for disse. Herunder kan en endring også bestå av at NorgesEnergi slutter å levere en eller flere Tjenester.

Ved de ovennevnte endringer skal NorgesEnergi skriftlig varsle kunden minst én måned før endringen trer i kraft. Hvordan varselet formidles til Kunden vil tilpasses omfanget og betydningen av endringen. Herunder kan varsel blant annet skje i form av e-post, SMS, informasjon i faktura eller ved publisering på våre nettsider.

Dersom Kunden ikke aksepterer endringen kan Kunden vederlagsfritt heve Abonnementsavtalen med virkning fra endringen trer i kraft. Dersom Tjenesten som leveres til Kunden er underlagt forpliktelser om bindingstid gjelder det samme dersom endringen er til ugunst for Kunden. Kundens hevingsvarsel må fremsettes før de ovennevnte endringene trer i kraft.

Kortere varsel enn det som er angitt ovenfor kan forekomme, dersom endringen skyldes offentligrettslige eller regulatoriske forhold, eller andre forhold utenfor NorgesEnergis kontroll.

20              Ytterligere tjenestevilkår

Ytterligere vilkår, i tillegg til det som fremgår av disse Abonnementsvilkårene, kan fremgå av Bestillingen. Særskilte vilkår kan også gjelde for enkelte deler av Tjenesten.

Ved motstrid mellom disse Abonnementsvilkårene og vilkår beskrevet i Bestillingen, eller andre særskilte vilkår, skal Bestillingen eller de særskilte vilkårene ha forrang.

21              Klager mv.

Dersom du ønsker å klage på Abonnementsavtalen eller Tjenesten, herunder fakturering samt fakturering av fellesfakturerte tjenester, kan du sende en skriftlig klage til mobil@norgesenergi.no.

Dersom Kunden og NorgesEnergi ikke kommer til enighet, kan Kunden når det foreligger skriftlig avslag fra NorgesEnergi klage til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon eller EUs klageportal ODR - Online Dispute Resolution. EUs klageportal ODR kan benyttes dersom Kunden har kjøpt Tjenester på nettet, og er særlig relevant for Kunder bosatt i et annet EU/EØS-land enn Norge.

22              Lovvalg

Disse Abonnementsvilkårene og Abonnementsavtalen er underlagt, og skal tolkes i samsvar med Norsk rett.

 

Angrerett

Skjema for å benytte angreretten er tilgjengelig her. Du kan også kontakte vårt kundesenter på mobil@norgesenergi.no for å ange kjøpet.