Sponsorstrøm

Bidra med støtte til din lokale klubb!

Vi gjør det enkelt å støtte klubben i ditt hjerte! Dersom bedriften din bytter til NorgesEnergi, gir vi en andel tilbake til klubben basert på din bedrifts strømforbruk. 

Bestill her, eller kontakt vårt kundesenter.

Bestill

Sponsorstrøm er for bedrifter som ønsker å støtte den lokale klubben på en enkel måte. Slik fungerer det:

  • Din bedrift bytter til en strømavtale fra NorgesEnergi. Dette er enkelt vi order alt.
  • Sponsorstrøm koster ingenting ekstra, du betaler kun for strømmen og velger selv hvilken avtale bedriften ønsker.
  • Fra første kilowatt kan dere kalle dere sponsor NorgesEnergi gir penger tilbake til klubben basert på strømforbruket deres.

Med strømavtalen Bedrift Webspot får bedriften strøm til innkjøpspris. Dette er en strømavtale som passer godt til små og mellomstore bedrifter. Strøm til innkjøpspris har ifølge Statistisk sentralbyrå vært den billigste avtaleformen i over ti år. 

Avtalen koster kun 29 kroner per måned, og er uten bindingstid. Les mer om Bedrift Webspot her

ALMINNELIGE VILKÅR FOR KRAFTLEVERANSE FRA NORGESENERGI AS TIL BEDRIFTSKUNDER («Standardvilkår»)

KAPITTEL 1 – GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1. ANVENDELSE. Disse alminnelige avtalevilkår gjelder ved alle avtaler om kraftleveranse eller levering av andre produkter og tjenester mellom bedriftskunder («Kunden») og NorgesEnergi AS («Leverandøren»).

§ 2. TIDSPUNKTET FOR AVTALEINNGÅELSE. Avtale anses inngått ved tilsending av skriftlig bekreftelse fra Leverandøren til Kunden etter bestilling eller ved at begge parter signerer særskilt avtale om levering av kraft. Dersom Kunden har inngått avtale ved skriftlig bekreftelse og forbruket anslås til å være over 100 000 kWh per år eller fjorårets forbruk oversteg dette, kan Leverandøren kreve at partene skal inngå og signere en særskilt avtale om levering av kraft. Dersom partene, etter krav fra Leverandøren, ikke inngår eller signerer en slik avtale eller ikke blir enige om vilkårene for særskilt avtale om levering av kraft, har Leverandøren ansvarsfritt rett til å si fra seg avtalen med Kunden med umiddelbar virkning fra melding er gitt Kunden. Særskilt avtale om levering av kraft kan signeres elektronisk ved bruk av signeringsløsning med tilfredsstillende autentiseringsmekanisme.

§ 3. FORRANG VED MOTSTRID. Ved motstrid har avtaledokumentene forrang i følgende rekkefølge: (i) særskilt avtale om levering av kraft, (ii) produktbeskrivelse og tilleggsvilkår, (iii) særvilkår ved tilleggstjeneste, (iv) Standardvilkår og (v) ordrebekreftelse. Andre vilkår enn de som fremkommer av de nevnte dokumentene må være skriftlig avtalt og signert av begge parter for å være gjeldende i avtaleforholdet. Ved motstrid går slike andre vilkår bak de øvrige avtaledokumentene.

§ 4. TILLEGGSTJENESTER. Dersom Kunden har tilleggstjenester gjelder disse for samtlige av Kundens målepunkt som er del av kundeforholdet og Kunden er for hvert målepunkt til enhver tid bundet av gjeldende betingelser og priser som fremgår av Leverandørens nettsider for de enkelte tilleggstjenester, med mindre noe annet er særskilt avtalt skriftlig mellom partene.

§ 5. INFORMASJON VED AVTALE. Kunden skal ved avtaleinngåelse oppgi fullstendig juridisk navn, organisasjonsnummer, faktura- og anleggsadresse, målerpunkt-ID, måleravlesning for selvavleste målere, forbruksdata samt kontaktinformasjon for kontaktperson. Kunden samtykker til at Leverandøren har rett til å innhente opplysninger om Kundens forbruksdata fra Elhub. Kunden gir leverandøren rett til etter avtaleinngåelsen å foreta periodiske søk på eventuelle målepunkt på netteierens/netteiernes leveringsplikt og løfte disse til standard bedriftsavtale Basis. Kunden har plikt til å opplyse Leverandøren dersom de nevnte opplysninger endres eller dersom Kundens aktiviteter eller planlagte aktiviteter medfører vesentlig endring av strømforbruket. Kunden bærer risikoen for at opplysninger gitt til Leverandøren er riktige og for manglende opplysninger.

§ 6. OVERFØRINGEN AV KUNDEN OG OPPSIGELSE AV TIDLIGERE LEVERANDØR. Kunden er ansvarlig for å sørge for oppsigelse av avtaler med tidligere leverandører. Leverandøren sender melding til Elhub om leveringsstart, som igjen varsler eksisterende kraftleverandør. Leverandøren har ikke ansvar for eventuelle konsekvenser mellom Kunden og tidligere leverandør som følge av opphør av kraftleveranse, uansett grunn til opphør.

§ 7. KREDITTVURDERING OG SIKKERHETSSTILLELSE. Kunden aksepterer at Leverandøren kan innhente kredittvurdering av Kunden i forbindelse med avtaleinngåelsen og i løpet av avtaleperioden dersom det etter Leverandørens vurdering er fare for betalingsmislighold eller dersom kredittvurdering ikke ble innhentet i forbindelse med avtaleinngåelsen. Leverandøren har i tillegg rett til å ha Kunden under kredittovervåking.

Dersom kredittvurderingen etter Leverandørens vurdering indikerer at det er fare for betalingsmislighold har Leverandøren rett til å nekte oppstart av leveransen inntil 10 virkedager etter avtaleinngåelsestidspunktet. Ved slik nektelse av oppstart bortfaller alle Leverandørens forpliktelser etter den inngåtte avtale i sin helhet uten at Leverandøren blir økonomisk ansvarlig for eventuelle tap dette medfører.

Leverandøren kan i alle tilfelle kreve sikkerhetsstillelse på ethvert tidspunkt, herunder, men ikke begrenset til, morselskapsgaranti eller annen garanti, fast depositum eller forskuddsbetaling. Dersom tilfredsstillende sikkerhet ikke stilles innen utløpet av stilt frist, har Leverandøren rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Leverandøren er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle tap dette medfører for Kunden.

Med mindre noe annet er avtalt i forbindelse med sikkerhetsstillelsen kan enhver sikkerhetsstillelse benyttes av Leverandøren til å dekke forfalte og utestående fordringer ved opphørte eller misligholdte avtaleforhold. Ved betalingsmislighold av et løpende avtaleforhold forbeholder Leverandøren seg rett til å avslutte kraftleveransen i samsvar med Standardvilkårene § 18, uavhengig av eventuell sikkerhetsstillelse.

§ 8. ENDRING AV AVTALEFORHOLDET. Leverandøren har rett til å endre og legge til nye vilkår i Standardvilkårene, samt endre leveringsbetingelser og priser i avtaleforholdet mellom Leverandøren og Kunden. Endringer og tillegg kunngjøres på Leverandørens nettside eller varsles på annen egnet måte 14 dager før de trer i kraft, med mindre annet er avtalt. Kunden har plikt til å følge med på eventuelle endringer som kunngjøres.

§ 9. KRAFTLEVERING, KRAFTPRIS OG ENDRING AV KRAFTPRIS. Kraftprisen gjelder for avregning av Kundens uttak av elektrisk kraft. Kraften leveres i henhold til priser for relevant prisområde. Kraftprisen er, dersom annet ikke er avtalt eller oppgitt, oppgitt eksklusive alle tillegg, herunder, men ikke begrenset til, avtalt påslag, merverdiavgift, elsertifikater, påslag og kostnader i forbindelse med elsertifikater, regulerkraftkostnad, handels- og kredittrentekostnad, samt gebyrer til Nord Pool Spot, Nasdaq OMX og Statnett SF. Endringer i eksisterende eller nye skatter eller avgifter vil gi tilsvarende endringer i de til enhver tid gjeldende satser. Leverandøren tar forbehold om endringer i offentlige avgifter, samt endringer av rammebetingelser for drift av omsetningsselskaper. Dersom ikke annet fremgår av avtalen, reguleres avtalte honorarer og gebyrer årlig per 01.01 i henhold til konsumprisindeksen.

Dersom Kunden er fritatt for avgifter, må Kunden dokumentere overfor Leverandøren at Kunden har rett til avgiftsfritaket. Dersom Leverandøren  blir etterregnet av avgiftsmyndighetene for avgifter som Kunden feilaktig er blitt fritatt for, plikter Kunden å refundere Leverandøren det beløpet som Leverandøren pålegges å betale til vedkommende myndighet. Forsinkelsesrenter påløper beløpet fra det tidspunkt Leverandøren betaler vedkommende myndighet.

Alle leveranser faktureres i norske kroner dersom ikke annet er avtalt eller fremgår av særskilt avtale om levering av kraft. Veksling til lokal valuta skjer på handelstidspunktet til markedsmessige valutakurser.

Dersom ikke annet fremgår av avtalen, har Leverandør rett til å justere, uten varsel til Kunden, påslag og honorarer årlig med virkning fra og med 01.01 i henhold til endringer i konsumprisindeksen.

§ 10. FLYTTING, FRIKJØP FRA AVTALE MED FASTPRIS OG/ELLER VARIGHET. Avtale med fastpris og/eller varighet skal gjelde for det tidsrom som er fastsatt i avtalen. Dersom Kunden flytter før avtaleperioden er utløpt, har Kunden rett til å videreføre avtalen på sin nye adresse. Kunden må gi Leverandøren beskjed om at avtalen skal videreføres, og informere om ny adresse og målepunkt-ID.

Dersom Kunden ikke ønsker å fullføre avtaleperioden, skal Kunden gis anledning til frikjøp. Frikjøp fra avtaleforpliktelse kan skje mot betaling av erstatning til Leverandøren ved at avtalen ikke løper ut avtaletiden. Frikjøpsbeløpet skal ensidig fastsettes av Leverandøren beregnet:

(i) ved fastprisavtaler: på bakgrunn av differansen mellom områdeprisen i det prisområdet Kundens uttak skjer på den dag frikjøp kreves av Kunden, og den prisen som gjelder i avtalen mellom Kunden og Leverandøren. Denne differansen multipliseres med avtalt, eller skjønnsmessig antatt, kraftuttak fra den dag frikjøpet gjelder fra, og ut den perioden som den tidsbegrensede avtalen gjaldt for,

(ii) ved øvrige tidsbestemte avtaler: bruddgebyret er på 4,6 øre/kWh for estimert forbruk i gjenværende kontraktsperiode. Bruddgebyret er satt på bakgrunn av de tap Leverandøren har i forbindelse med opphør av kontrakten. Dette inkluderer tapte inntekter, kostnader og en risikopremie for å håndtere uforutsett salg av de finansielle posisjonene som er tatt i kraftmarkedet på vegne av kunder med tidsbestemte avtaler.

Minimum frikjøpsbeløp er i alle tilfeller NOK 3 000 per anlegg.

Dersom Leverandøren før avtaleperiodens utløp hever avtalen på grunn av Kundens mislighold skal reglene i denne § 10 gjelde tilsvarende. At Leverandøren gjør krav på frikjøpsbeløp ved heving er ikke til hinder for at Leverandøren kan gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende.    

§ 11. UTLØP AV TIDSBESTEMT AVTALE OG OPPSIGELSE. Dersom en tidsbestemt avtale utløper og Kunden ikke inngår ny avtale om kraftprodukt etter utløpet av avtalen og Leverandøren ikke får melding om leverandørskifte, vil Kunden bli overført til standard bedriftsavtale Basis med virkning fra tidspunktet for utløp av den tidsbestemte avtalen.

Avtaler uten avtalt opphørsdato kan sies opp av begge parter med 14 dagers varsel.

Dersom strømavtalen Kunden har ikke lenger skal tilbys av Leverandøren, har Leverandøren rett til å erstatte strømavtalen med standard bedriftsavtale Basis med minst 14 dager varsel sendt gjennom faktura, e-post eller brev.

§ 12. KLAGE OG UENIGHETER. All henvendelser fra Kunden til Leverandøren som gjelder klage på leveranse eller uenighet om faktura eller avtale skal gjøres skriftlig per e-post eller webskjema på Leverandørens hjemmesider. Oppsigelser, reklamasjoner, krav om heving eller andre krav fra Kunden er kun gyldig dersom dette er sendt skriftlig per e-post eller webskjema på Leverandørens hjemmesider.

 

KAPITTEL 2 – AVREGNING, FAKTURERING OG GJENNOMFAKTURERING

§ 13. AVREGNING OG FAKTURERING FOR UTTAK AV FYSISK KRAFT. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, vil forbruk bli avregnet månedlig basert på målt forbruk. Samtlige målepunkt avregnes ved kundeforholdets opphør. Leverandøren benytter tilgjengelige målerverdier fra nettselskapet samt den prisen som følger av avtalen ved avregning av Kundens kraftforbruk. Dersom målerverdier fra nettselskapet ikke er gjort tilgjengelig for Leverandøren til rett tid før avregning skal skje, vil Leverandøren estimere Kundens forbruk. Nettleie inklusiv forbruksavgift faktureres av Kundens netteier med mindre Leverandøren velger å foreta gjennomfakturering i tråd med § 15.

§ 14. FEIL VED AVREGNING. Dersom Leverandøren har benyttet andre målerverdier enn de målerverdier som nettselskapet har gjort tilgjengelig for Leverandøren, kan Leverandøren eller Kunden kreve korreksjonsoppgjør slik at feil rettes opp. Krav om korreksjonsoppgjør foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr. 18. Avvik som skyldes at Leverandøren ikke har fått oppgitt målerverdier fra nettselskapet tidsnok i forhold til faktureringstidspunkt, og det derfor er fakturert basert på estimert forbruk ved avregning, korrigeres ved første ordinære fakturering når målerverdiene foreligger.

Oppgjør ved for mye eller for lite betalt for elektrisk kraft i de tilfeller nettselskapet har meddelt feil måleverdier til Leverandøren, er i sin helhet et forhold mellom nettselskapet og Kunden som nettkunde hos nettselskapet. Dersom Leverandøren er meddelt feil måleverdier for Kunden fra nettselskapet, og har benyttet disse ved avregning av Kunden, kan Leverandøren kreve etterbetaling. Kunden kan kun kreve tilbakebetaling fra Leverandøren dersom måleverdiene rettes hos nettselskapet. Kunden har ikke rett til å kreve renter fra Leverandøren ved et slikt tilfelle.  

§ 15. GJENNOMFAKTURERING. Med «Nettjenester» menes i denne § 15 nettjenester som definert i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. av 11. mars 1999 nr. 301, samt andre tjenester og gebyr som faktureres til Kunden av nettselskapet med ansvar for målepunktene som er del av kundeforholdet.

Dersom Leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering av Nettjenester, kan Leverandøren velge å fakturere Kunden for Nettjenester etterskuddsvis basert på nettselskapets fakturerte Nettjenester, eller forskuddsvis basert på stipulert forbruk. Leverandøren har rett til å ta betalt 0,25 øre per kWh per målepunkt per måned, og uansett ikke mindre enn NOK 29 per målepunkt per måned, for administrasjon av gjennomfakturering.  Kunden gir Leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å viderefakturere Nettjenester. Dersom Nettjenester ikke gjennomfaktureres vil Kunden faktureres for Nettjenester direkte fra sitt nettselskap. 

Kunden gir Leverandøren rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Leverandøren skal foreta utbetaling eller godskrive Kunden for beløpet ved neste avregning.  Dersom nettselskapet korrigerer tidligere gjennomfakturerte Nettjenester, vil Leverandøren gjøre en tilsvarende korreksjon ved neste avregning. Betaling av gjennomfakturerte Nettjenester skal skje til Leverandøren innen forfall, uavhengig av eventuelle innsigelser Kunden måtte ha mot nettselskapets krav. Eventuelle tilgodehavende beløp kan Leverandøren benytte til å dekke mislighold fra Kunden.

Ved oppsigelse av kundeforholdet hos Leverandøren, opphører også forpliktelsen til gjennomfakturering. Manglende betaling av gjennomfakturerte Nettjenester behandles på samme måte som ordinære ubetalte forfalte fordringer; forsinkelsesrenter, betalingspåminnelser, inkasso og rettslig påkrav. Leverandøren har rett til å kreve inn krav som er fakturert ved gjennomfakturering.

Gjennomfakturering kan medføre endringer i fakturametodikk, intervall og forfallsdato. Dersom ikke annet er avtalt viderefaktureres Nettjenester med de til enhver tid gjeldene satsene for Leverandøren. For mer informasjon se Leverandørens nettsider.

§ 16. BETALINGSVILKÅR OG INKASSO. Dersom ikke annet framgår av faktura vil alle fakturaer forfalle til betaling 14 dager etter fakturadato. Rettidig betaling har funnet sted dersom fakturabeløpet er valutert på Leverandørens oppgitte bankkonto senest på forfallsdato. Eventuelt tilbakehold av betaling skjer på Kundens egen risiko. Kunden har ikke under noen omstendigheter adgang til å holde tilbake betaling for fakturert uttak av kraft utover den del av fakturert beløp som Kunden bestrider. Dersom Kunden tilbakeholder betaling for noen del av gjennomfakturerte Nettjenester anses det som betalingsmislighold overfor Leverandøren.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter oppgitt forfallsdato på faktura i henhold til den til enhver tid gjeldende sats fastsatt i forskrift gitt i medhold av lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 («Forsinkelsesrenteloven»). Leverandøren har rett til å kreve purregebyr etter de til enhver tids gjeldende satser som oppgitt på Leverandørens nettsider, alternativt standard kompensasjonskrav for inndrivelseskostnader i henhold til den til enhver tid gjeldende sats fastsatt i forskrift gitt i medhold av Forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i henhold til inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26.

§ 17. ELEKTRONISK FAKTURERING. Leverandøren ønsker å bruke elektronisk fakturering som standard. Dersom Kunden ikke oppretter e-postfaktura, eFaktura, e2B eller EHF, tilsendes faktura per post. I slike tilfeller vil det tilkomme fakturagebyr etter de til enhver tid gjeldende satser som fremkommer av oversikten over oppdaterte satser og gebyrer på Leverandørens nettsider. Leverandøren forbeholder seg retten til å kunne kreve gebyr for elektronisk faktura. Det er Kundens ansvar å oppdatere riktig mottakeradresse for faktura, uavhengig av form.

 

KAPITTEL 3 – MISLIGHOLDSBEFØYELSER OG ANSVAR

§ 18. STANSING AV LEVERANSE OG HEVING AV AVTALE. Leverandøren kan stanse leveransen av elektrisk kraft dersom Kunden misligholder én eller flere betalingsforpliktelser. Leverandøren har rett til å bestemme hvorvidt leveransen skal gjenopptas etter et betalingsmislighold og eventuelt stille krav om sikkerhet før gjenopptakelse av leveranse.

Leverandøren kan heve avtalen dersom Kunden misligholder sin betalingsforpliktelse, misligholder avtalen eller bryter forutsetningene for avtaleforholdet. Leverandøren kan også heve avtalen dersom det er fare for konkurs, gjeldsordning, tvangsakkord eller lignende forhold hos Kunden.

Dersom avtalen heves, har Leverandøren rett til å motregne sitt tilgodehavende mot Kunden med ethvert mellomværende mellom Leverandøren og Kunden. Ved heving av avtalen avsluttes samtidig Kundens eventuelle kraftforvaltningsprodukter og tilleggsprodukter.

Kunden kan heve avtalen dersom Leverandøren vesentlig misligholder avtalen.

Kunden er ansvarlig for alle økonomiske tap forbundet med stansing av leveransen eller heving av avtalen etter de grunner som nevnt i denne § 18.

§ 19. ERSTATNINGSANSVAR FOR FEIL VED AVTALEINNGÅELSE. Dersom Leverandøren ikke har fått leveringsoppstart til Kunden og feilen helt skyldes forhold på Leverandørens side, er Leverandøren ansvarlig for eventuelle kostnader som Kunden har ved at Kunden er blitt avregnet etter en høyere kraftpris av annen avtalepart eller av nettselskapet i medhold av konsesjonsbestemmelsene om leveringsplikt. Kunden kan ikke kreve erstattet økonomisk tap som helt eller delvis skyldes forhold på Kundens side. Videre gjelder Leverandørens erstatningsansvar kun direkte tap og er begrenset oppad til 5 øre/kWh og maksimalt for 6 måneders forbruk. Kunden plikter å begrense sine tap så langt det lar seg gjøre.

Dersom leverandørskifte forsinkes, eller ikke kan gjennomføres helt eller delvis grunnet mangelfulle opplysninger fra Kunden og/eller forhold som skyldes nettselskapet, er Leverandøren ansvarsfri for de tap Kunden pådrar seg. Dersom Leverandøren lider tap på grunn av at leverandørskiftet forsinkes grunnet forhold ved Kundens side, kan Leverandøren holde Kunden ansvarlig for slike tap. Kunden plikter i slike tilfeller å oppgi sitt strømforbruk i den relevante perioden. Leverandøren plikter å begrense sine tap så langt det lar seg gjøre.

§ 20. ERSTATNING FOR ØVRIGE FORHOLD. Dersom en part misligholder avtalen om kjøp av kraft blir den andre part økonomisk ansvarlig for eventuelle tap dette medfører. Erstatningsansvaret gjelder kun for direkte tap og er begrenset oppad til NOK 500 000. Ansvarsbegrensingen i foregående setning omfatter ikke Kundens ansvar for betaling av frikjøpsbeløp etter § 10 eller for fakturert uttak av kraft og gjennomfakturerte Nettjenester. Partene plikter å begrense tapet sitt så langt det lar seg gjøre.

§ 21. FORCE MAJEURE. Dersom en part ikke oppfyller sine forpliktelser under avtalen på grunn av en uforutsett situasjon som ligger utenfor partens kontroll og som parten ikke med rimelige midler kan forhindre eller overvinne følgene av (en «force-majeure-begivenhet»), anses avtalen ikke for misligholdt så lenge situasjonen vedvarer.

En part som vil påberope seg en force majeure-begivenhet, skal straks varsle den annen part om forholdet, forholdets forventede varighet og konsekvensene for partens mulighet til å oppfylle avtalen mellom dem. Leverandørens varsling skjer ved kunngjøring på Leverandørens nettside. Kunden skal varsle Leverandøren skriftlig per e-post eller webskjema på Leverandørens hjemmesider. Den part som påberoper force majeure skal hurtigst mulig søke å avhjelpe enhver oppstått hindring og gjenoppta normal drift, samt varsle om gjenopptatt drift.

Dersom situasjonen varer eller antas å vare mer enn 30 dager, kan hver av partene si opp kontrakten med 10 dagers varsel.

§ 22. RASJONERINGSTILTAK IVERKSATT AV MYNDIGHETENE. Eventuelle perioder med prissikring gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 6 i Energiloven av 29. juni 1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker Leverandørens mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til Kunden. I slike tilfeller vil Leverandøren kunngjøre ny pris m.v. på Leverandørens nettside. Prisperioden med prissikring vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

 

KAPITTEL 4 – AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 23. TVISTER. Tvister mellom partene, som ikke blir løst ved forhandlinger, skal avgjøres etter norsk rett ved voldgift i Oslo i henhold til reglene i Voldgiftsloven av 14. mai 2004 nr. 25. Ved tvist som gjelder krav som faller inn under reglene for småkravprosess, jf. Tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 § 10-1, skal tvisten bringes inn for de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

§ 24. TAUSHETSPLIKT. Begge parter har taushetsplikt om alt som vedrører den annen parts drifts- og forretningsforhold. Dette er ikke til hinder for at Leverandøren kan benytte kunnskap om Kunden i forbindelse med utvikling av produkter og tjenester, kredittvurdering, eller at Leverandøren kan gi opplysninger om Kunden til offentlig myndighet eller privat part som har hjemmel i lov til å kreve slike opplysninger.

§ 25. SAMTYKKE TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON, DELING AV KUNDEOPPLYSNINGER OG INFORMASJON. Ved inngåelse av denne avtale om kraftprodukt godkjennes det at Leverandøren kan benytte oppgitte telefonnumre og/eller e-postadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som for eksempel prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen. Dersom Leverandøren ikke oppnår kontakt med Kunden ved bruk av oppgitt kontaktinformasjon kan Leverandøren, eller Leverandørens representant, innhente og benytte annen kontaktinformasjon til Kunden som er offentlig tilgjengelig.

Ved inngåelse av denne avtale om kraftprodukt godkjennes det at Leverandøren kan dele Kundens opplysninger som nevnt i § 5 med selskap som inngår i Leverandørens konsern for analyseformål. Leverandøren skal påse at personer i Leverandørens konsernselskap som gis tilgang til slike opplysninger er underlagt taushetsplikt.

Ved inngåelse av denne avtale om kraftprodukt godkjenner Kunden at det sendes informasjon og tilbud fra Leverandøren og våre samarbeidspartnere. Kunden kan når som helst melde seg av våre nyhetsbrev på Min side eller ved å ta kontakt med kundeservice. Informasjon vedrørende Kundens kundeforhold og/eller Kundens strømavtale vil sendes selv om Kunden har reservert dere mot nyhetsbrev.

 

Tilleggsvilkår for kunder som benytter kraftforvaltnings- og prissikringstjenester:

§ 1. GENERELT. Kunden og Leverandøren har inngått avtale om fysisk leveranse av strøm og planlegger som del av Kundens kraftforvaltning og prissikring å inngå kontrakter, herunder opsjoner på kontrakter, med finansiell avregning knyttet til elektrisk kraft. Alle finansielle kontrakter og opsjoner betegnes i disse tilleggsvilkårene som ”Kraftkontrakter”. Kraftforvaltning og prissikring skjer ved at Leverandøren på vegne av Fortum Hedging AS tilbyr Kunden å inngå bilaterale finansielle Kraftkontrakter med Leverandøren. Kontraktene tilsvarer de standardiserte finansielle kraftkontraktene som handles på Nasdaq OMX. Kunden kan velge om de bilaterale Kraftkontraktene skal være denominert i NOK eller EUR. Dersom Kunden velger å få Kraftkontraktene denominert i NOK, vil de inngåtte Kraftkontraktene avvike fra kraftkontraktene som handles på Nasdaq OMX når det gjelder valuta. For øvrig vil kontraktene være tilsvarende. Disse tilleggsvilkår supplerer Avtale om levering av kraft og Standardvilkår.

§ 2. INNGÅELSEN AV KRAFTKONTRAKTER. Selve kontraktsinngåelsene skjer, avhengig av hva som er avtalt mellom Partene, enten etter ordre fra Kunden eller i forbindelse med diskresjonær kraftforvaltning som utføres av Fortum Hedging AS. Inngåtte prissikringskontrakter bekreftes pr. e-post etter at ordre er utført. I e-posten vil det bli vedlagt en ordre-/kontraktbekreftelse. Dersom Kunden mener at ordrebekreftelsen ikke reflekterer Kundens ordre  må Kunden varsle Fortum Hedging AS umiddelbart. Det tas lydopptak av alle ordremottak per telefon. Lydopptak vil bli oppbevart i inntil 3 år.

§ 3. AVREGNING OG FAKTURERING. For Kraftkontraktene gjelder mellom Partene de vilkår for oppgjør og avregning som til enhver tid gjelder for tilsvarende kontrakter mellom Leverandøren og Nasdaq OMX Clearing slik de fremgår av Nasdaq OMX Clearing Rules, så langt de passer og med mindre annet fremgår av Avtalen. Nasdaq OMX Clearing Rules offentliggjøres på Nasdaq OMXs internettsider. Detaljene for hver av Kundens Kraftkontrakter oppgis på forespørsel fra Kunden. For Kraftkontrakter som er denominert i NOK skal de relevante priser fra elspotmarkedet som legges til grunn for avregning av kontraktene være Nord Pool Spots priser i NOK. Nettoresultatet fra hele Kundens finansielle handel gjøres opp etterskuddsvis per måned og Kunden blir fakturert eller kreditert et beløp tilsvarende resultatet fra avregningen ved utgangen av hver kalendermåned.

§ 4. HEVING OG ERSTATNING

Hver av partene har rett til å heve samtlige Kraftkontrakter dersom:

  • den andre part misligholder en eller flere Kraftkontrakter på en måte som gir den annen Part rett til heving etter den aktuelle Kraftkontrakts egne bestemmelser,
  • det følger av gjeldende lovgivning,
  • det følger av Standardvilkårene, eller
  • det følger av § 4 i disse tilleggsvilkårene.

I tillegg har hver av partene rett til å heve samtlige Kraftkontrakter dersom det hos den andre part åpnes konkurs, akkord, gjeldsforhandling eller tilsvarende prosedyrer som de tre forannnevnte etter utenlandsk lovgivning. 

 Leverandøren kan i tillegg  heve samtlige Kraftkontrakter dersom Kunden:

  • blir ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
  • erkjenner å være insolvent.
  • innstiller sine betalinger eller lignende.

For å heve må den ene parten gi en skriftlig erklæring om heving til den andre part.

Hevingen skjer på det tidspunktet hevingserklæringen mottas av den andre part.

Leverandøren har krav på erstatning for direkte og indirekte tap som følge av at avtalen ikke blir oppfylt som forutsatt dersom dette helt eller delvis skyldes forhold på Kundens side.

V:01/20

Produktvilkår Bedrift webspot

1. PRODUKTINNHOLD OG PRIS

Produktet som leveres er markedspris (spotpris). Prisen er basert på Nord Pools områdepris i Kundens leveringsområde, inklusive regulerkraftkostnad og andre innkjøpskostnader, og beregnes gjennomsnittlig per måned. I prisberegningen tas det hensyn til variasjon i forbruket (veid spot). Kundens pris fastsettes ved utgangen av hver måned. I tillegg til kraftprisen tilkommer et avtalt fastbeløp per måned og et avtalt påslag for å dekke driftskostnader og fortjeneste. Avtalen inneholder også et variabelt påslag som dekker innkjøp av til enhver tid gjeldende elsertifikater. Det individuelle påslaget kan etter denne avtale endres av NorgesEnergi, med 2 ukers varsel på www.norgesenergi.no/bedrift, eller ved direkte melding til kunden. Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen.

2. OPPSIGELSESTID

Avtalen kan sies opp av partene med 3 ukers gjensidig oppsigelsestid dersom ikke annet er avtalt ved avtaleinngåelse.

V: 01/19

Avtalen koster kun 29 kroner per måned, og er uten bindingstid.

Kutt strømutgifter og støtt klubben i ditt hjerte

Det har aldri vært enklere å sponse klubben deres. Bedriften får billig strøm, og støtter samtidig den lokale klubben uten at det koster noe ekstra. Støtten baseres på bedriftens strømforbruk og utbetales til klubben to ganger i året.

– Vi skaper vinn-vinn-vinn for alle parter. Jerv får penger, NorgesEnergi får nye kunder og bedriftene får billigere strøm. Vi anbefaler alltid våre sponsorer og supportere med hjerte for Jerv å bytte til NorgesEnergi.

Rune Nøstvik
Salgs- og markedssjef FK Jerv

– Vi har fått nye sponsorer gjennom NorgesEnergis sponsorstrømkonsept, og er veldig fornøyd med samarbeidet!Terje Marcussen
Daglig leder Vipers

– Vi jobber godt med å synliggjøre konseptet for våre supportere og samarbeidspartnere og har tett dialog med NorgesEnergi. Det har gitt gode resultater og penger i klubbkassa.


Asle Tjøtta
Daglig leder Bryne FK

Vi har så langt spart omtrent 13 prosent i strømutgifter, etter at vi byttet til sponsorstrøm som går til Bryne FK. Når vi i tillegg vet at dette gir en mer fornøyd sponsor, samt at Bryne FK får enda mer støtte, så blir dette vinn-vinn!

Dag Inge Slettebø 
Daglig leder Sørvest Betongsaging

Bedrifter som støtter gode formål, samtidig som de er best i klassen på pris og service, er ønskepartnere for Kristiansand Topphåndball (KRS) og oss. NorgesEnergi er en slik bedrift, og vi anbefaler dem varmt til våre samarbeidspartnere og egentlig hvem som helst!

Kurt Mosvold
Daglig leder i Mosvold & Co AS

Er dere en idrettsklubb og vil vite mer? 

Kontakt nettverksansvarlig Wenche Dyrsand Andreassen på e-post eller telefon +47 924 63 076.