logoen til NorgesEnergi Bedrift

Bedrift aktiv

Bedrift aktiv er en forvaltningsavtale der formålet er å redusere bedriftens kraftpris ved å slå vårt rene spotprodukt over tid. For å oppnå fordeler som ofte er forbeholdt de aller største strømkundene, forvalter vi ditt strømforbruk i en krafthandelsportefølje sammen med andre kunder av Bedrift aktiv.

  • Kraftforvaltning
  • Storkundefordeler 
  • Strømforvaltere handler kontinuerlig for å slå spotprisen
Bestill
prisboble til produktet Bedrift aktiv - kun 49 kroner per måned

Produktets formål
Formålet er å redusere din bedrifts kraftpris ved å slå vår rene spotprisavtale over tid.

Referanseindeks
Bedrift aktiv måles mot vår rene spotprisavtale, som tar utgangspunkt i systempris på Nord Pool Spot.

Oppsigelsestid
Bedrift aktiv har en standard oppsigelsestid på 6 måneder.

Risikoramme
Strømavtalen har en risikoramme eksklusivt påslag på 4,0 øre/kWh av faktisk forbruk per måned. Det innebærer at forvaltning for deg som kunde aldri skal generere tap større enn 4 øre/kWh.

Alminnelige vilkår

1. GENERELT

Disse alminnelige vilkårene (“Alminnelige vilkår”) gjelder mellom NorgesEnergi AS og kunder som ikke er forbrukere i henhold til definisjonen av forbruker i § 1 i Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34. Alminnelige vilkår gjelder således for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre sluttbrukerkunder som ikke er forbrukere. Alminnelige vilkår er senest revidert per 01.01.2018. I tillegg til nedennevnte leveringsvilkår, er særskilte avtalevilkår spesifisert i vedlagte produktbeskrivelse. Gjeldende alminnelige vilkår og særvilkår finnes til enhver tid på NorgesEnergi sine nettsider, www.norgesenergi.no/bedrift.

2. KUNDE

Med “Kunden” menes den kunde som iht. avtale med NorgesEnergi tar ut elektrisk energi til eget bruk, og som ikke omsetter kraft videre. Dersom Kunden ønsker å inngå avtale med NorgesEnergi for flere konsernselskaper, skal det inngås egne avtaler for hvert selskap som tar ut elektrisk energi til eget bruk.

3. KREDITTVURDERING

Kunden aksepterer at NorgesEnergi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle NorgesEnergis forpliktelser etter den inngåtte avtale i sin helhet.

4. OPPSIGELSE AV KUNDES EKSISTERENDE AVTALE

På bakgrunn av den inngåtte avtale gis NorgesEnergi fullmakt til å melde oppsigelse av Kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, samt til å ordne alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet. NorgesEnergi har ikke ansvar for konsekvenser av et eventuelt avtalebrudd mellom Kunden og tidligere leverandør som følge av opphør av kraftleveranse. På bakgrunn av denne fullmakt kan NorgesEnergi også innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør. Kunden plikter å gi de opplysninger som kraftleverandør trenger for å avgjøre om kraftleveringsavtale skal inngås (organisasjonsnummer, navn, fødselsdato, bedriftsnavn, nåværende og tidligere adresse, anleggsadresse, målepunkt ID, forbruksdata etc.). Det samme gjelder ved flytting av abonnement etter pkt 9.

5. KRAFTPRIS OG ENDRING AV KRAFTPRIS

Prisene som er oppgitt i tilbudet er eksklusive merverdiavgift (25 % pr 01.01.2005). NorgesEnergi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter, samt endringer av rammebetingelser for drift av omsetningsselskaper. Kraftprisen gjelder for avregning av Kundens uttak av elektrisk kraft. Avtalen inneholder også et variabelt påslag som inkluderer de til enhver tid gjeldende elsertifikater og kostnader til kjøp av disse. Eventuelle nye avgifter kommer i tillegg til kraftprisen med de til enhver tid gjeldende satser. NorgesEnergi kan endre priselementene (påslag/faste månedlige beløp) med 2 ukers varsel på NorgesEnergi sin webside, eller ved direkte melding til Kunden. Dersom ikke annet fremgår av avtalen, reguleres avtalte honorarer og gebyrer årlig per 01.01 i henhold til konsumprisindeksen. Dersom Kunden etter avgiftsmyndighetenes forskrifter er fritatt for avgifter, må Kunden dokumentere overfor NorgesEnergi at Kunden har rett til avgiftsfritaket. Dersom NorgesEnergi skulle bli etter regnet av avgiftsmyndighetene for avgifter som Kunden feilaktig er blitt fritatt for, plikter Kunden å refundere NorgesEnergi det beløpet som pålegges å betale til vedkommende myndighet.

6. RASJONERINGSTILTAK IVERKSATT AV MYNDIGHETENE

Eventuelle perioder med prissikring gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 6 i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker NorgesEnergis mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til Kunden. I slike tilfeller vil Kundene bli varslet på NorgesEnergis webside om ny pris m.v. Prisperioden med prissikring vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

7. AVREGNING, FAKTURERING OG BETALING

NorgesEnergi har rett til å avregne Kunden for Kundens uttak av elektrisk kraft i henhold til de(n) prisbestemmelse(r) partene har avtalt. NorgesEnergi fakturerer månedsvis eller terminvis basert på reelt eller estimert forbruk for Kunden, i samsvar med NorgesEnergi til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og det som ellers måtte være avtalt mellom partene. Ved estimert forbruk skal avregning mot reelt forbruk skje minst en gang årlig basert på avlesning av strømmåler. Kunden betaler strømfakturaene via post eller bank. Oppretter ikke Kunden eFaktura, tilsendes tradisjonelle papirfakturaer. Ved papirfaktura påløper fakturagebyr i henhold til NorgesEnergis til enhver tid gjeldende satser. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk. Det er Kundens ansvar å oppdatere enhver tid riktig mottageradresse for papirfaktura. Med mindre annet er avtalt, fakturerer NorgesEnergi månedlig, basert på reelt eller estimert forbruk for kunden. Fakturering basert på reelt forbruk forutsetter at kunden leser av måleren. Dersom ikke slik avlesning foreligger, forbeholder NorgesEnergi seg retten til å fakturere etter stipulert forbruk basert på forventet årsforbruk. Fakturering skjer etterskuddsvis. Dersom NorgesEnergi har avtale med kundens nettselskap om å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på kundens vegne, vil NorgesEnergi viderefakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Viderefakturering medfører ikke endringer i kunde- og avtaleforholdet mellom kunden og nettselskapet. Kunden gir NorgesEnergi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å viderefakturere nettjenester. Dersom det skulle foreligge årsaker til at viderefaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden faktureres for nettleie direkte fra sitt nettselskap. Kunden gir videre NorgesEnergi rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. NorgesEnergi vil foreta utbetaling eller godskrive kunden for beløpet ved neste avregning. Betaling fra kunden skal skje til NorgesEnergi innen forfall. Ved oppsigelse av kundeforholdet hos NorgesEnergi, opphører også forpliktelsen til viderefakturering. Kunden kan ved melding til NorgesEnergi avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan NorgesEnergi uten særskilt varsel si opp tjenesten om viderefakturering av nettleie. Manglende betaling av viderefakturert nettleie følges på samme måte som for ordinære ubetalte forfalte fordringer; forsinkelsesrenter, betalingspåminnelser, inkasso og rettslig påkrav. Viderefakturering kan medføre endringer i fakturametodikk, intervall og forfallsdato. Original nettleiefaktura tilgjengeliggjøres i NorgesEnergi sitt fakturahotell. Dersom ikke annet er avtalt viderefaktureres nettleien med de til enhver tid gjeldende satsene for NorgesEnergi.

8. FEIL VED AVREGNING

Dersom NorgesEnergi feilaktig har benyttet andre målerverdier ved avregning av Kunden enn de måleverdier som nettselskapet rettidig har gjort tilgjengelig for NorgesEnergi, kan NorgesEnergi eller Kunden kreve tilleggsbetaling for den tid feilen kan ettervises. Krav om tilleggsbetaling og tilbakebetaling foreldes etter reglene i Lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr. 18. Avvik som skyldes at NorgesEnergi ikke har fått oppgitt nødvendige målerverdier fra nettselskapet rettidig, og således har benyttet estimert forbruk ved avregning jf. pkt 7, skal også korrigeres ved tilbakebetaling eller tilleggsbetaling når måleverdiene foreligger. Dersom NorgesEnergi er meddelt feil måleverdier for Kunden fra nettselskapet, og benyttet disse ved avregning av Kunden, kan NorgesEnergi ikke kreve etterbetaling fra kunden, og Kunden kan ikke kreve tilbakebetaling fra NorgesEnergi. Oppgjør for for mye eller for lite betalt for elektrisk kraft i de tilfeller nettselskapet har meddelt feil måleverdier til NorgesEnergi, er i sin helhet et forhold mellom nettselskapet og Kunden som nettkunde hos nettselskapet.

9. FLYTTING OG FRIKJØP FRA AVTALE

Ved flytting hos Kunden følger avtalen Kunden til ny adresse uten ekstra kostnader for Kunden. NorgesEnergi har fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av NorgesEnergi som leverandør på den nye adressen. Avtale med fast varighet skal gjelde for det tidsrom som er fastsatt i avtalen. Dersom Kunden flytter før avtaleperioden er utløpt, får Kunden fullført avtalen på sin nye adresse. Dersom Kunden ikke ønsker å fullføre avtalen ut avtaleperioden, gis det anledning til frikjøp. Frikjøp fra avtaleforpliktelse kan skje mot å erstatte det tap NorgesEnergi lider ved at avtalen ikke løper ut avtaletiden. Frikjøpsbeløpet skal ensidig fastsettes av NorgesEnergi og beregnes som differansen mellom områdeprisen i det prisområdet Kundens uttak skjer på den dag frikjøp kreves av Kunden, og den prisen som gjelder i avtalen mellom Kunden og NorgesEnergi. Denne differansen multipliseres med avtalt, eller skjønnsmessig antatt, kraftuttak fra den dag frikjøpet gjelder fra, og ut den perioden som den tidsbegrensede avtalen gjaldt for. Frikjøp av forvaltningsavtaler beregnes ut ifra de fremtidige posisjonene som har blitt tatt på vegne av Kunden. Samme bestemmelser om frikjøp gjelder dersom NorgesEnergi før avtaleperiodens utløp hever avtalen på grunn av Kundens mislighold, jf pkt 12.

10. TAUSHETSPLIKT OG PERSONVERN

Begge parter har taushetsplikt om alt som vedrører den annen parts drifts- og forretningsforhold. Dette er ikke til hinder for at NorgesEnergi kan benytte egen kunnskap om Kunden i forbindelse med kredittvurdering, eller at NorgesEnergi kan gi opplysninger om Kunden til offentlig myndighet eller privat part som har hjemmel i lov til å kreve slike opplysninger. Vi anser personlig informasjon som navn, adresse, e-post og telefonnummer som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon Kunden oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene Kunden bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder avtalen, herunder generell kundeoppfølging. Kunden kan alltid be om en kopi av personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database. Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan NorgesEnergi behandler personopplysninger. Vi anbefaler våre kunder å lese denne.


11. FORCE MAJEURE

Hver part er fri for ansvar for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen mellom dem og de Alminnelig vilkår dersom parten er forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser og hindringen skyldes begivenheter som ligger utenfor partens kontroll og som parten ikke med rimelige midler kan forhindre eller overvinne følgene av. En part som vil påberope seg en force majeure-begivenhet, skal straks varsle den annen part om forholdet, forholdets forventede varighet og konsekvensene for partens mulighet til å oppfylle avtalen mellom dem og de Alminnelig vilkår. Den part som påberoper force majeure skal hurtigst mulig søke å avhjelpe enhver oppstått hindring og gjenoppta normal drift, samt varsle om gjenopptatt drift. Dersom en force majeure-begivenhet varer eller antas å vare mer enn 30 dager, kan hver av partene si opp kontrakten med 10 dagers varsel.


12. STANSING AV LEVERANSE OG HEVING AV AVTALE

NorgesEnergi kan stanse leveransen av elektrisk kraft dersom Kunden misligholder betalingsforpliktelsen. Kunden vil bli varslet skriftlig om stansing og opphør av kraftleveranse, og om tidspunktet når stansingen iverksettes. Leveransen gjenopptas ikke før betalingsmisligholdet er ordnet, og NorgesEnergi kan sette som vilkår for gjenopptakelse at Kundens stiller sikkerhet for fremtidig betalingsforpliktelse. NorgesEnergi kan heve avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder avtalen eller dersom forutsetningene for avtaleforholdet vesentlig blir endret. Videre kan NorgesEnergi heve avtalen ved gjentatt betalingsmislighold fra Kunden eller ved konkurs, gjeldsordning, tvangsakkord eller liknende hos Kunden. Dersom NorgesEnergi hever avtalen, har NorgesEnergi rett til å motregne sitt tilgodehavende mot Kunden med ethvert mellomværende mellom NorgesEnergi og Kunden. Ved heving av avtalen avsluttes samtidig Kundens deltakelse i kraftforvaltningsproduktet. Kunden kan heve avtalen dersom NorgesEnergi vesentlig misligholder avtalen.

13. TVISTER

Tvister vedrørende kontraktsforholdet, som ikke blir løst ved forhandlinger, skal bringes inn for Kristiansand tingrett som skal behandle tvisten etter norsk rett.

14. ENDRING I AVTALEVILKÅR OG LEVERINGSBETINGELSER

NorgesEnergi kan endre avtale- og leveringsvilkårene med 2 ukers varsel på norgesenergi.no/bedrift, eller ved direkte melding til Kunden.

V:01/19

Særvilkår Bedrift aktiv

1. PRODUKTINNHOLD OG RISIKO

Bedrift aktiv er et forvaltningsprodukt hvor den enkelte Kundes forventete kraftbehov prissikres sammen med øvrige kunder i porteføljen. Aktiv forvaltning gjøres i terminmarkedet hos Nasdaq OMX. Forvaltningen skjer løpende basert på kraftforvalternes til enhver tid gjeldende markedssyn. Avtalt fastbeløp per anlegg kommer i tillegg til forvaltningsprisen. All finansiell porteføljeforvaltning innebærer en økonomisk risiko for Kunden. NorgesEnergi kan ikke garantere at porteføljeforvaltningen gir et positivt resultat. Risikoen i Bedrift aktiv knytter seg til utviklingen i spotprisen på Nord Pool Spot, samt resultatet av de finansielle handlene NorgesEnergi foretar knyttet til porteføljen. Resultat av finansiell handelsaktivitet påvirker pris til Kunden. Tap i det finansielle markedet gir høyere pris, mens gevinst gir lavere pris. For øvrig gjelder de særskilte avtalevilkår spesifisert i vedlagte produktbeskrivelse.

2. FORDELSPRODUKT

Inkludert i produktet Bedrift aktiv ligger de til enhver tid gjeldende vilkår og innhold for fordelsproduktet Grønn verdi (se egne vilkår for Grønn verdi). NorgesEnergi forbeholder seg retten til å endre innholdet i Grønn verdi. Slik endring skal kunngjøres med 2 ukers varsel og meldes på norgesenergi. no/bedrift eller ved direkte melding til Kunden. Grønn verdi faktureres Kunden etter løpende satser og betingelser som fremkommer på NorgesEnergi sin webside. Dersom Kunden ikke ønsker Grønn verdi, meldes dette til NorgesEnergi.

3. OPPSIGELSESTID

Produktet Bedrift aktiv har en standard oppsigelsestid på 6 mnd. Standard oppsigelsestid gjelder såfremt partene i fellesskap ikke særskilt har avtalt annen oppsigelsestid. NorgesEnergi må ha mottatt skriftlig oppsigelse av avtalen minimum 6 mnd. før avtalen kan opphøre. Kundens oppsigelse må skje skriftlig per e-post eller brev.
Dersom Kunden ikke overholder oppsigelsestiden, må Kunden dekke NorgesEnergis direkte økonomiske tap ved at leveransen for denne perioden ikke fullføres. I tillegg påløper det et avviklingsgebyr på kr. 3 000,- pr anlegg.

V: 01/19

Vilkår Grønn verdi

Disse Alminnelige vilkår gjelder, dersom dette er angitt i avtale, mellom NorgesEnergi AS og kunder som ikke er forbrukere i henhold til definisjonen av forbruker i § 1 i lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr 34. Alminnelige vilkår gjelder således for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre sluttbrukerkunder som ikke er forbrukere. Disse Alminnelige vilkårene er senest revidert per 01.01.2018. I tillegg til nedennevnte leveringsvilkår, er særskilte avtale spesifisert i vedlagte produktbeskrivelse. NorgesEnergi kan gjøre endringer i disse Alminnelige avtalevilkår. Endringer kunngjøres med 14 dagers varsel på NorgesEnergi sin webside.

1. Kunde
Med Kunden menes den bedriftskunde som ihht. avtale med NorgesEnergi tar ut elektrisk energi til eget bruk, og som ikke omsetter kraft videre.

2. Produkt
Produktet som leveres er Grønn verdi. Grønn verdi er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Grønn verdi inneholder opprinnelsesgaranti på strømforbruket, gratis ENØK-rådgivning og støtte til bevaring av regnskogen. Oppdatert produktinnhold og vilkår finnes til enhver tid på NorgesEnergi sin webside.

3. Betaling
Grønn verdi faktureres på strømfakturaen fra NorgesEnergi til kunden. Betaling for Grønn verdi beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. Grønn verdi knyttes til bedriftens strømforbruk for å sikre at tilsvarende mengde strøm som bedriften forbruker, blir produsert fra fornybare energikilder. Det er ingen bindingstid med Grønn verdi. Produktet faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende pris.

4. Endring
NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Grønn verdi. Endring av innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes på NorgesEnergi sin webside, eller ved direkte melding til kunden. Så fremt kunden innen rimelig tid etter endring melder oppsigelse av Grønn verdi, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trådte i kraft og da til pris som var gjeldende for perioden.

5. Oppsigelse
Oppsigelse av avtaleforholdet for Grønn verdi kan meldes av begge parter. Ved oppsigelse fra selskapets side gjelder en oppsigelsestid på 2 uker. Slik oppsigelse skal meldes skriftlig til kunden. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid. Slik oppsigelse kan foretas gjennom skriftlig melding til selskapet, gjennom melding på NorgesEnergi sin webside eller til Kundeservice på telefon 38 10 00 81.

V: 01/18

 

 

Kraftprisen fastsettes etterskuddsvis hver måned og er inkludert forvaltningsresultater, lovpålagt el-sertifikat og alle offentlige avgifter. Avtalen koster 49 kroner per måned per strømmåler.

Grønn verdi knyttes til ditt strømprodukt for å sikre at tilsvarende mengde strøm som bedriften forbruker, blir produsert fra fornybare energikilder. Det er ingen bindingstid med Grønn verdi. Pris kun 2,70 øre/kWh.

Grønn verdi sikrer at det produseres like mye fornybar energi tilsvarende det bedriften din bruker.

Opprinnelsesgarantert strøm
Bedrifter som ønsker å ha en god miljøprofil bør velge Grønn verdi, og dermed sikre at tilsvarende mengde strøm som bedriften forbruker blir produsert fra fornybare energikilder. Eksempler på fornybare energikilder er solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft og tidevannsenergi.

Sertifikat
Alle kunder med Grønn verdi får et diplom/sertifikat, som viser hvilken fornybar kilde som strømmen har, hvor den er produsert, samt at dere også støtter regnskogen og regnskogfondet. Diplomet sendes til e-postadressen som er registrert hos oss.

Bevaring av regnskog
NorgesEnergi har inngått et samarbeid med Regnskogfondet, hvor vi årlig gir av vårt overskudd til bevaring av regnskogen. Dette er et av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet og livsmangfoldet på kloden. Størrelsen på donasjonen styres av forbruket og antall kunder som har Grønn verdi. Vårt mål er å bidra til bevaring regnskogen og miljøet for fremtidige generasjoner.

Gratis ENØK-rådgivning til en verdi av kr 1 000,- pr time
Reduser bedriftens energiforbruk gjennom enkle tiltak. I mange tilfeller kan bedriften redusere energiforbruket med 10-15 % uten høye investeringer. Ring oss på telefon: 38 10 00 82 – og få konkret rådgivning som passer din bedrift.

Kontakt vårt kundesenter for å bestille Grønn verdi.

Mer om opprinnelsesgaranti og varedeklarasjon

Produktets formål
Formålet er å redusere din bedrifts kraftpris ved å slå vår rene spotprisavtale over tid.

Referanseindeks
Bedrift aktiv måles mot vår rene spotprisavtale, som tar utgangspunkt i systempris på Nord Pool Spot.

Oppsigelsestid
Bedrift aktiv har en standard oppsigelsestid på 6 måneder.

Risikoramme
Strømavtalen har en risikoramme eksklusivt påslag på 4,0 øre/kWh av faktisk forbruk per måned. Det innebærer at forvaltning for deg som kunde aldri skal generere tap større enn 4 øre/kWh.

Alminnelige vilkår

1. GENERELT

Disse alminnelige vilkårene (“Alminnelige vilkår”) gjelder mellom NorgesEnergi AS og kunder som ikke er forbrukere i henhold til definisjonen av forbruker i § 1 i Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34. Alminnelige vilkår gjelder således for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre sluttbrukerkunder som ikke er forbrukere. Alminnelige vilkår er senest revidert per 01.01.2018. I tillegg til nedennevnte leveringsvilkår, er særskilte avtalevilkår spesifisert i vedlagte produktbeskrivelse. Gjeldende alminnelige vilkår og særvilkår finnes til enhver tid på NorgesEnergi sine nettsider, www.norgesenergi.no/bedrift.

2. KUNDE

Med “Kunden” menes den kunde som iht. avtale med NorgesEnergi tar ut elektrisk energi til eget bruk, og som ikke omsetter kraft videre. Dersom Kunden ønsker å inngå avtale med NorgesEnergi for flere konsernselskaper, skal det inngås egne avtaler for hvert selskap som tar ut elektrisk energi til eget bruk.

3. KREDITTVURDERING

Kunden aksepterer at NorgesEnergi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle NorgesEnergis forpliktelser etter den inngåtte avtale i sin helhet.

4. OPPSIGELSE AV KUNDES EKSISTERENDE AVTALE

På bakgrunn av den inngåtte avtale gis NorgesEnergi fullmakt til å melde oppsigelse av Kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, samt til å ordne alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet. NorgesEnergi har ikke ansvar for konsekvenser av et eventuelt avtalebrudd mellom Kunden og tidligere leverandør som følge av opphør av kraftleveranse. På bakgrunn av denne fullmakt kan NorgesEnergi også innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør. Kunden plikter å gi de opplysninger som kraftleverandør trenger for å avgjøre om kraftleveringsavtale skal inngås (organisasjonsnummer, navn, fødselsdato, bedriftsnavn, nåværende og tidligere adresse, anleggsadresse, målepunkt ID, forbruksdata etc.). Det samme gjelder ved flytting av abonnement etter pkt 9.

5. KRAFTPRIS OG ENDRING AV KRAFTPRIS

Prisene som er oppgitt i tilbudet er eksklusive merverdiavgift (25 % pr 01.01.2005). NorgesEnergi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter, samt endringer av rammebetingelser for drift av omsetningsselskaper. Kraftprisen gjelder for avregning av Kundens uttak av elektrisk kraft. Avtalen inneholder også et variabelt påslag som inkluderer de til enhver tid gjeldende elsertifikater og kostnader til kjøp av disse. Eventuelle nye avgifter kommer i tillegg til kraftprisen med de til enhver tid gjeldende satser. NorgesEnergi kan endre priselementene (påslag/faste månedlige beløp) med 2 ukers varsel på NorgesEnergi sin webside, eller ved direkte melding til Kunden. Dersom ikke annet fremgår av avtalen, reguleres avtalte honorarer og gebyrer årlig per 01.01 i henhold til konsumprisindeksen. Dersom Kunden etter avgiftsmyndighetenes forskrifter er fritatt for avgifter, må Kunden dokumentere overfor NorgesEnergi at Kunden har rett til avgiftsfritaket. Dersom NorgesEnergi skulle bli etter regnet av avgiftsmyndighetene for avgifter som Kunden feilaktig er blitt fritatt for, plikter Kunden å refundere NorgesEnergi det beløpet som pålegges å betale til vedkommende myndighet.

6. RASJONERINGSTILTAK IVERKSATT AV MYNDIGHETENE

Eventuelle perioder med prissikring gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i kap. 6 i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50, og disse tiltakene påvirker NorgesEnergis mulighet til å levere elektrisk kraft som forutsatt til Kunden. I slike tilfeller vil Kundene bli varslet på NorgesEnergis webside om ny pris m.v. Prisperioden med prissikring vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

7. AVREGNING, FAKTURERING OG BETALING

NorgesEnergi har rett til å avregne Kunden for Kundens uttak av elektrisk kraft i henhold til de(n) prisbestemmelse(r) partene har avtalt. NorgesEnergi fakturerer månedsvis eller terminvis basert på reelt eller estimert forbruk for Kunden, i samsvar med NorgesEnergi til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og det som ellers måtte være avtalt mellom partene. Ved estimert forbruk skal avregning mot reelt forbruk skje minst en gang årlig basert på avlesning av strømmåler. Kunden betaler strømfakturaene via post eller bank. Oppretter ikke Kunden eFaktura, tilsendes tradisjonelle papirfakturaer. Ved papirfaktura påløper fakturagebyr i henhold til NorgesEnergis til enhver tid gjeldende satser. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk. Det er Kundens ansvar å oppdatere enhver tid riktig mottageradresse for papirfaktura. Med mindre annet er avtalt, fakturerer NorgesEnergi månedlig, basert på reelt eller estimert forbruk for kunden. Fakturering basert på reelt forbruk forutsetter at kunden leser av måleren. Dersom ikke slik avlesning foreligger, forbeholder NorgesEnergi seg retten til å fakturere etter stipulert forbruk basert på forventet årsforbruk. Fakturering skjer etterskuddsvis. Dersom NorgesEnergi har avtale med kundens nettselskap om å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på kundens vegne, vil NorgesEnergi viderefakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Viderefakturering medfører ikke endringer i kunde- og avtaleforholdet mellom kunden og nettselskapet. Kunden gir NorgesEnergi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å viderefakturere nettjenester. Dersom det skulle foreligge årsaker til at viderefaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden faktureres for nettleie direkte fra sitt nettselskap. Kunden gir videre NorgesEnergi rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. NorgesEnergi vil foreta utbetaling eller godskrive kunden for beløpet ved neste avregning. Betaling fra kunden skal skje til NorgesEnergi innen forfall. Ved oppsigelse av kundeforholdet hos NorgesEnergi, opphører også forpliktelsen til viderefakturering. Kunden kan ved melding til NorgesEnergi avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan NorgesEnergi uten særskilt varsel si opp tjenesten om viderefakturering av nettleie. Manglende betaling av viderefakturert nettleie følges på samme måte som for ordinære ubetalte forfalte fordringer; forsinkelsesrenter, betalingspåminnelser, inkasso og rettslig påkrav. Viderefakturering kan medføre endringer i fakturametodikk, intervall og forfallsdato. Original nettleiefaktura tilgjengeliggjøres i NorgesEnergi sitt fakturahotell. Dersom ikke annet er avtalt viderefaktureres nettleien med de til enhver tid gjeldende satsene for NorgesEnergi.

8. FEIL VED AVREGNING

Dersom NorgesEnergi feilaktig har benyttet andre målerverdier ved avregning av Kunden enn de måleverdier som nettselskapet rettidig har gjort tilgjengelig for NorgesEnergi, kan NorgesEnergi eller Kunden kreve tilleggsbetaling for den tid feilen kan ettervises. Krav om tilleggsbetaling og tilbakebetaling foreldes etter reglene i Lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr. 18. Avvik som skyldes at NorgesEnergi ikke har fått oppgitt nødvendige målerverdier fra nettselskapet rettidig, og således har benyttet estimert forbruk ved avregning jf. pkt 7, skal også korrigeres ved tilbakebetaling eller tilleggsbetaling når måleverdiene foreligger. Dersom NorgesEnergi er meddelt feil måleverdier for Kunden fra nettselskapet, og benyttet disse ved avregning av Kunden, kan NorgesEnergi ikke kreve etterbetaling fra kunden, og Kunden kan ikke kreve tilbakebetaling fra NorgesEnergi. Oppgjør for for mye eller for lite betalt for elektrisk kraft i de tilfeller nettselskapet har meddelt feil måleverdier til NorgesEnergi, er i sin helhet et forhold mellom nettselskapet og Kunden som nettkunde hos nettselskapet.

9. FLYTTING OG FRIKJØP FRA AVTALE

Ved flytting hos Kunden følger avtalen Kunden til ny adresse uten ekstra kostnader for Kunden. NorgesEnergi har fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av NorgesEnergi som leverandør på den nye adressen. Avtale med fast varighet skal gjelde for det tidsrom som er fastsatt i avtalen. Dersom Kunden flytter før avtaleperioden er utløpt, får Kunden fullført avtalen på sin nye adresse. Dersom Kunden ikke ønsker å fullføre avtalen ut avtaleperioden, gis det anledning til frikjøp. Frikjøp fra avtaleforpliktelse kan skje mot å erstatte det tap NorgesEnergi lider ved at avtalen ikke løper ut avtaletiden. Frikjøpsbeløpet skal ensidig fastsettes av NorgesEnergi og beregnes som differansen mellom områdeprisen i det prisområdet Kundens uttak skjer på den dag frikjøp kreves av Kunden, og den prisen som gjelder i avtalen mellom Kunden og NorgesEnergi. Denne differansen multipliseres med avtalt, eller skjønnsmessig antatt, kraftuttak fra den dag frikjøpet gjelder fra, og ut den perioden som den tidsbegrensede avtalen gjaldt for. Frikjøp av forvaltningsavtaler beregnes ut ifra de fremtidige posisjonene som har blitt tatt på vegne av Kunden. Samme bestemmelser om frikjøp gjelder dersom NorgesEnergi før avtaleperiodens utløp hever avtalen på grunn av Kundens mislighold, jf pkt 12.

10. TAUSHETSPLIKT OG PERSONVERN

Begge parter har taushetsplikt om alt som vedrører den annen parts drifts- og forretningsforhold. Dette er ikke til hinder for at NorgesEnergi kan benytte egen kunnskap om Kunden i forbindelse med kredittvurdering, eller at NorgesEnergi kan gi opplysninger om Kunden til offentlig myndighet eller privat part som har hjemmel i lov til å kreve slike opplysninger. Vi anser personlig informasjon som navn, adresse, e-post og telefonnummer som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon Kunden oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene Kunden bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder avtalen, herunder generell kundeoppfølging. Kunden kan alltid be om en kopi av personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database. Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan NorgesEnergi behandler personopplysninger. Vi anbefaler våre kunder å lese denne.


11. FORCE MAJEURE

Hver part er fri for ansvar for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen mellom dem og de Alminnelig vilkår dersom parten er forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser og hindringen skyldes begivenheter som ligger utenfor partens kontroll og som parten ikke med rimelige midler kan forhindre eller overvinne følgene av. En part som vil påberope seg en force majeure-begivenhet, skal straks varsle den annen part om forholdet, forholdets forventede varighet og konsekvensene for partens mulighet til å oppfylle avtalen mellom dem og de Alminnelig vilkår. Den part som påberoper force majeure skal hurtigst mulig søke å avhjelpe enhver oppstått hindring og gjenoppta normal drift, samt varsle om gjenopptatt drift. Dersom en force majeure-begivenhet varer eller antas å vare mer enn 30 dager, kan hver av partene si opp kontrakten med 10 dagers varsel.


12. STANSING AV LEVERANSE OG HEVING AV AVTALE

NorgesEnergi kan stanse leveransen av elektrisk kraft dersom Kunden misligholder betalingsforpliktelsen. Kunden vil bli varslet skriftlig om stansing og opphør av kraftleveranse, og om tidspunktet når stansingen iverksettes. Leveransen gjenopptas ikke før betalingsmisligholdet er ordnet, og NorgesEnergi kan sette som vilkår for gjenopptakelse at Kundens stiller sikkerhet for fremtidig betalingsforpliktelse. NorgesEnergi kan heve avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder avtalen eller dersom forutsetningene for avtaleforholdet vesentlig blir endret. Videre kan NorgesEnergi heve avtalen ved gjentatt betalingsmislighold fra Kunden eller ved konkurs, gjeldsordning, tvangsakkord eller liknende hos Kunden. Dersom NorgesEnergi hever avtalen, har NorgesEnergi rett til å motregne sitt tilgodehavende mot Kunden med ethvert mellomværende mellom NorgesEnergi og Kunden. Ved heving av avtalen avsluttes samtidig Kundens deltakelse i kraftforvaltningsproduktet. Kunden kan heve avtalen dersom NorgesEnergi vesentlig misligholder avtalen.

13. TVISTER

Tvister vedrørende kontraktsforholdet, som ikke blir løst ved forhandlinger, skal bringes inn for Kristiansand tingrett som skal behandle tvisten etter norsk rett.

14. ENDRING I AVTALEVILKÅR OG LEVERINGSBETINGELSER

NorgesEnergi kan endre avtale- og leveringsvilkårene med 2 ukers varsel på norgesenergi.no/bedrift, eller ved direkte melding til Kunden.

V:01/19

Særvilkår Bedrift aktiv

1. PRODUKTINNHOLD OG RISIKO

Bedrift aktiv er et forvaltningsprodukt hvor den enkelte Kundes forventete kraftbehov prissikres sammen med øvrige kunder i porteføljen. Aktiv forvaltning gjøres i terminmarkedet hos Nasdaq OMX. Forvaltningen skjer løpende basert på kraftforvalternes til enhver tid gjeldende markedssyn. Avtalt fastbeløp per anlegg kommer i tillegg til forvaltningsprisen. All finansiell porteføljeforvaltning innebærer en økonomisk risiko for Kunden. NorgesEnergi kan ikke garantere at porteføljeforvaltningen gir et positivt resultat. Risikoen i Bedrift aktiv knytter seg til utviklingen i spotprisen på Nord Pool Spot, samt resultatet av de finansielle handlene NorgesEnergi foretar knyttet til porteføljen. Resultat av finansiell handelsaktivitet påvirker pris til Kunden. Tap i det finansielle markedet gir høyere pris, mens gevinst gir lavere pris. For øvrig gjelder de særskilte avtalevilkår spesifisert i vedlagte produktbeskrivelse.

2. FORDELSPRODUKT

Inkludert i produktet Bedrift aktiv ligger de til enhver tid gjeldende vilkår og innhold for fordelsproduktet Grønn verdi (se egne vilkår for Grønn verdi). NorgesEnergi forbeholder seg retten til å endre innholdet i Grønn verdi. Slik endring skal kunngjøres med 2 ukers varsel og meldes på norgesenergi. no/bedrift eller ved direkte melding til Kunden. Grønn verdi faktureres Kunden etter løpende satser og betingelser som fremkommer på NorgesEnergi sin webside. Dersom Kunden ikke ønsker Grønn verdi, meldes dette til NorgesEnergi.

3. OPPSIGELSESTID

Produktet Bedrift aktiv har en standard oppsigelsestid på 6 mnd. Standard oppsigelsestid gjelder såfremt partene i fellesskap ikke særskilt har avtalt annen oppsigelsestid. NorgesEnergi må ha mottatt skriftlig oppsigelse av avtalen minimum 6 mnd. før avtalen kan opphøre. Kundens oppsigelse må skje skriftlig per e-post eller brev.
Dersom Kunden ikke overholder oppsigelsestiden, må Kunden dekke NorgesEnergis direkte økonomiske tap ved at leveransen for denne perioden ikke fullføres. I tillegg påløper det et avviklingsgebyr på kr. 3 000,- pr anlegg.

V: 01/19

Vilkår Grønn verdi

Disse Alminnelige vilkår gjelder, dersom dette er angitt i avtale, mellom NorgesEnergi AS og kunder som ikke er forbrukere i henhold til definisjonen av forbruker i § 1 i lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr 34. Alminnelige vilkår gjelder således for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre sluttbrukerkunder som ikke er forbrukere. Disse Alminnelige vilkårene er senest revidert per 01.01.2018. I tillegg til nedennevnte leveringsvilkår, er særskilte avtale spesifisert i vedlagte produktbeskrivelse. NorgesEnergi kan gjøre endringer i disse Alminnelige avtalevilkår. Endringer kunngjøres med 14 dagers varsel på NorgesEnergi sin webside.

1. Kunde
Med Kunden menes den bedriftskunde som ihht. avtale med NorgesEnergi tar ut elektrisk energi til eget bruk, og som ikke omsetter kraft videre.

2. Produkt
Produktet som leveres er Grønn verdi. Grønn verdi er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Grønn verdi inneholder opprinnelsesgaranti på strømforbruket, gratis ENØK-rådgivning og støtte til bevaring av regnskogen. Oppdatert produktinnhold og vilkår finnes til enhver tid på NorgesEnergi sin webside.

3. Betaling
Grønn verdi faktureres på strømfakturaen fra NorgesEnergi til kunden. Betaling for Grønn verdi beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. Grønn verdi knyttes til bedriftens strømforbruk for å sikre at tilsvarende mengde strøm som bedriften forbruker, blir produsert fra fornybare energikilder. Det er ingen bindingstid med Grønn verdi. Produktet faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende pris.

4. Endring
NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Grønn verdi. Endring av innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes på NorgesEnergi sin webside, eller ved direkte melding til kunden. Så fremt kunden innen rimelig tid etter endring melder oppsigelse av Grønn verdi, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trådte i kraft og da til pris som var gjeldende for perioden.

5. Oppsigelse
Oppsigelse av avtaleforholdet for Grønn verdi kan meldes av begge parter. Ved oppsigelse fra selskapets side gjelder en oppsigelsestid på 2 uker. Slik oppsigelse skal meldes skriftlig til kunden. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid. Slik oppsigelse kan foretas gjennom skriftlig melding til selskapet, gjennom melding på NorgesEnergi sin webside eller til Kundeservice på telefon 38 10 00 81.

V: 01/18

 

 

Kraftprisen fastsettes etterskuddsvis hver måned og er inkludert forvaltningsresultater, lovpålagt el-sertifikat og alle offentlige avgifter. Avtalen koster 49 kroner per måned per strømmåler.

Grønn verdi knyttes til ditt strømprodukt for å sikre at tilsvarende mengde strøm som bedriften forbruker, blir produsert fra fornybare energikilder. Det er ingen bindingstid med Grønn verdi. Pris kun 2,70 øre/kWh.

Produktets formål
Formålet er å redusere din bedrifts kraftpris ved å slå vår rene spotprisavtale over tid.

Referanseindeks
Bedrift aktiv måles mot vår rene spotprisavtale, som tar utgangspunkt i systempris på Nord Pool Spot.

Oppsigelsestid
Bedrift aktiv har en standard oppsigelsestid på 6 måneder.

Risikoramme
Strømavtalen har en risikoramme eksklusivt påslag på 4,0 øre/kWh av faktisk forbruk per måned. Det innebærer at forvaltning for deg som kunde aldri skal generere tap større enn 4 øre/kWh.

Grønn verdi sikrer at det produseres like mye fornybar energi tilsvarende det bedriften din bruker.

Opprinnelsesgarantert strøm
Bedrifter som ønsker å ha en god miljøprofil bør velge Grønn verdi, og dermed sikre at tilsvarende mengde strøm som bedriften forbruker blir produsert fra fornybare energikilder. Eksempler på fornybare energikilder er solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft og tidevannsenergi.

Sertifikat
Alle kunder med Grønn verdi får et diplom/sertifikat, som viser hvilken fornybar kilde som strømmen har, hvor den er produsert, samt at dere også støtter regnskogen og regnskogfondet. Diplomet sendes til e-postadressen som er registrert hos oss.

Bevaring av regnskog
NorgesEnergi har inngått et samarbeid med Regnskogfondet, hvor vi årlig gir av vårt overskudd til bevaring av regnskogen. Dette er et av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet og livsmangfoldet på kloden. Størrelsen på donasjonen styres av forbruket og antall kunder som har Grønn verdi. Vårt mål er å bidra til bevaring regnskogen og miljøet for fremtidige generasjoner.

Gratis ENØK-rådgivning til en verdi av kr 1 000,- pr time
Reduser bedriftens energiforbruk gjennom enkle tiltak. I mange tilfeller kan bedriften redusere energiforbruket med 10-15 % uten høye investeringer. Ring oss på telefon: 38 10 00 82 – og få konkret rådgivning som passer din bedrift.

Kontakt vårt kundesenter for å bestille Grønn verdi.

Mer om opprinnelsesgaranti og varedeklarasjon

Snakke med en bedriftsrådgiver?

Vi gir deg gode råd om hvilken strømavtale som passer for din bedrift. 

Henning Waage-Larsen, senior bedriftsrådgiver
Mobil +47 404 01 114
E-post: henning@norgesenergi.no

Lene Klingenberg, bedriftsrådgiver
Mobil +47 990 92 488
E-post: lene.klingenberg@norgesenergi.no

Christoffer Dahl, bedriftsrådgiver 
Mobil +47 922 28 081
E-post: christoffer.dahl@norgesenergi.no