logoen til NorgesEnergi Bedrift


Vokt deg for effekten

19.04.2018

Et nytt regime for effekttariffer er utviklet av NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) og ny forskrift angående dette er på høring.  Dagens ordning, hvor næringskunder betaler for faktisk effektforbruk, vil som konsekvens mest sannsynlig falle bort. 

Signaler markedet har mottatt tyder på at man vil bevege seg i retning av abonnert effekt, hvor man betaler tilleggsgebyr ved forbruk ut over abonnert nivå. Det blir interessant å se av forslaget hvem som skal bestemme størrelsen og varighet på dette tilleggsgebyret.

Pris for effekt

Effektleddet i energiprisen gjenspeiler samtidigheten i kundens effektbehov.  Alle yrkesbygg (forbruk > 100 000 kWh) har timesmåling av elektrisk effekt og effektleddet bestemmes av den timen med høyest effekt over en måned. Dette leddet utgjør en større andel av den totale energiprisen enn mange er klar over, i perioder av året kan den utgjøre den klart største andelen.  Effektleddet er komplisert bygget opp, varierer fra den ene til den andre nettleverandøren og dermed vanskeligere å følge opp manuelt.


Fjernvarmeselskaper med konsesjon og tilknytningsplikt skal følge energiloven i forhold til prisnivå og prismodell.  De fleste fjernvarmeselskapene har derfor lagt seg tett opp mot modellene som brukes i kraftmarkedet.  De samme prismekanismene vil grovt sett derfor gjelde for termisk effekt.


Målsettingen med det nye effektregimet er å styre forbrukerne til å fordele effektuttaket jevnere ut over døgnet, slik at man unngår de store effekttoppene som krever utbygging av ytterligere kapasitet i nettet. Det ligger derfor i lufta at det i fremtiden vil lønne seg enda mer å ha kontroll på effektbehovet. 

Så – vokt deg for effekten

Effekttoppen over året for et næringsbygg kommer som regel en kald vintermorgen i januar eller februar.  Da skal kontorene varmes opp til setpunkt etter nattsenking, ventilasjonsanleggene tilpasser seg økt aktivitet, spreke ansatte benytter dusjen etter morgenens treningsøkt, lyset tennes overalt og elbiler skal lades.  Byggets SD-anlegg vil regulere i forhold til predefinerte parametere og vil normalt trekke den effekten det trenger for å gjøre denne jobben. Man har ingen kontroll på effektbehovet så lenge den lokale kapasiteten er tilstrekkelig. Denne kalde vintermorgenen i januar eller februar kan slå hardt ut på strømregningen når bedriften oppsummerer årets energikostnader. Med det nye effektregimet vil man mest sannsynlig få et tilleggsgebyr for denne effekttoppen, et gebyr man vil slite med resten av måneden eller i verste fall hele det påfølgende kalenderåret. 


Det er derfor kanskje på tide å vurdere en effektvokter som kan integreres med SD-anlegget.  Effektvokteren vil være en vakthund mot effekttopper og fungere slik at lastene får energi iht. prioritet, avvik fra setpunkt, belegg i bygget og eksterne forhold som for eksempel utetemperatur. Og systemet vil kunne gi alarm om avviket i forhold til ønsket komfort blir for stort og man må vurdere mer effekt enn predefinert maksimalt effektnivå.  Da blir dette i større grad en kalkulert risiko man har kontroll på. 


Prioritering av laster setter man selv, hvor eksempelvis trege laster kan prioriteres ned i perioder med høyt effektbehov.

Miljøvennlig tiltak og penger spart

En effektvokter vil ikke bare redusere effekttoppene, men også redusere energibruken.  Dette skyldes først og fremst at bevisstheten rundt lastbehovene øker og man gjør grep for å unngå effekttopper og dermed reduserer energibehovet.  Og de mest miljøvennlige kWh er de man ikke bruker. I tillegg sparer man penger både i forhold til effektleddet og energileddet. 

Er du NorgesEnergi-kunde og ønsker gratis energirådgivning? Ta kontakt med vårt kundesenter på 38 10 00 81.