logoen til NorgesEnergi Bedrift


Husk vedlikehold av vannbårne varmeanlegg

26.11.2018

Det kan være lønnsomt å ta en gjennomgang av bedriftens vannbårne varmeanlegg. Ofte fyres det for mye i disse anleggene, og noe så enkelt som nattsenking av temperaturen kan bety mye for strømforbruket.

det kan være mye å spare på å senke temperaturen

Våre ENØK-rådgivere gir her tips til hvordan dere effektivt kan gå gjennom og vedlikeholde varmeanleggene for at de skal fungere optimalt og bruke minst mulig strøm.

Vedlikeholdsbehov

Et vannbasert varmeanlegg krever som de fleste andre anlegg vedlikehold for å fungere optimalt. Et velfungerende varmeanlegg produserer den nødvendige varmen, distribuerer den i bygget og avgir den i de riktig rom.

For å få til dette består varmeanlegget i en varmesentral av en rekke komponenter, som bl.a. energiprodusenter, sirkulasjonspumper, vannbehandlingsanlegg, akummuleringstanker, reguleringsventiler og kontroll og styringssystemer, samt distribusjonsnett og varmeavgivere. Alle disse komponentene trenger vedlikehold.

Gjennomgang og vedlikehold

Det kan være mange feil som fører til ineffektiviteter i et vannbasert varmeanlegg. Erfaringsmessig omhandler feil i vannbaserte varmeanlegg:

 • Feil innstilt fyringskurve.
 • For høye temperaturer når byggene ikke er i bruk.
 • Lekkasjer i ventiler.
 • Diverse sirkulasjonstap.
 • Manglende vannbehandling eller vedlikehold av denne.

Energibesparende tiltak i disse sammenhenger kan være:

 • Kontrollere reguleringen i anlegget - Regulering kan være en kilde til ineffektiviteter på flere måter, bl.a. ved feilkoblinger av aktuatorer eller feil på shunter. Kontroll av disse kan bidra til energisparing for anlegget. Det kan også vurderes en kontroll av utekompenseringskurven for anlegget.
 • Nattsenking – Ofte fyres det for mye i vannbaserte varmeanlegg. Nattsenking ned til minimum turtemperatur kan bidra til energisparing.
 • Skru av sirkulasjonspumpe om sommeren - Sirkulasjonspumpen er en komponent som er nødvendig for frakte varme rundt i anlegget. Når det ikke er behov for varme - som på sommeren - så kan disse med fordel stoppes.
 • Vannbehandling – Vannbehandling hindrer korrosjon i anlegget, som igjen hindre lekkasjer og tilsmussing av ventiler, filter, varmevekslere, radiatorer o.l. av korrosjonsprodukter. Vedlikehold av vannbehandlingsanlegget og eventuelt en vannbehandlingsanalyse sikrer en effektiv drift av varmeanlegget.
 • Lekkasjetetting og utlufting – Luft i vannbaserte anlegg skaper en rekke problemer, bl.a. korrosjon og redusert kapasitet. Luft i anlegget kan oppstå på grunn av lekkasjer i som krever etterfylling i anlegget. Det er derfor kritisk å få sjekket anlegget for lekkasjer. Kontinuerlig utlufting av anlegget er også viktig for god drift.
 • Isolering – Isolering av distribusjonsnett og komponenter er en enkel måte å spare energi på. Større komponenter kan isoleres med isolasjonsputer som festes rundt komponenten med reimer eller borrelås.

Energiøkonomisk drift

For å sikre energiøkonomisk drift bør enhver varmesentral ha en egen driftsinstruks som bl.a. omfatter funksjonsbeskrivelse av anlegget, en betjeningsveiledning, årsak og tiltak ved driftsforstyrrelser og vedlikehold- og inspeksjonsrutiner.

I tillegg til en driftsinstruks bør det foreligge et energioppfølgingssystem (EOS), f.eks. energi- og temperaturkurver (E-T-kurver).

Med et energioppfølgingssystem kan man analysere energibruken i forhold til en karakteristisk parameter i måleperioden (vanligvis utetemperatur), sammenligne energibruken med forventet verdi for bygget og hurtig oppdage uregelmessigheter i anleggets drift.

 


Kilde: Artikkelen er skrevet av Norconsult på vegne av NorgesEnergi Bedrift