logoen til NorgesEnergi Bedrift


Guide til Enovas støtteprogrammer

07.08.2018

I 2017 investerte Enova 2,3 milliarder kroner i over 900 ulike energi- og klimaprosjekter. Er du byggeier som skal renovere eller bygge nytt, eller leietaker som ønsker å innføre energireduserende tiltak? Da er sjansen stor for at ditt prosjekt kan få støtte gjennom Enova. 

Her er en kort oversikt over støtteprogram som kan være aktuelle innen bygg og eiendom. Er du industrieier eller boligeier, kan du lese mer på enova.no.

Helhetlig kartlegging av bygg

Denne støtten tilbys for å gi en helhetlig kartlegging av tiltak som reduserer effekt- og energibruk, gir lavere klimagassutslipp og gir omlegging til fornybare oppvarmingsløsninger i bygningsmassen. Er eiendomsporteføljen på over 15 000 kvadratmeter, eller det er et borettslag eller boligsameie på minimum 10 boenheter, kan man motta støtte på dette programmet. Resultatet av den helhetlige kartleggingen er en prosjektutviklingsrapport som skal gi et godt beslutningsgrunnlag for videre investeringer for byggeier og leietakere.

Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg

Dette programmet skal bidra til at beste tilgjengelige teknologi velges ved rehabilitering og oppgraderingsprosjekter. Enova ønsker å støtte de som strekker seg «litt lengre» innen energireduserende løsninger, og de som legger om til fornybare energikilder. Søkeren på dette programmet kan være byggeier eller langsiktig leietaker i næringsbygg. Støttenivået blir automatisk beregnet per tiltak i Enovas Søknads- og rapporteringssenter, basert på lønnsomhet, maksimale støttesatser og omfang av tiltakene.

Eksempel på energireduserende tiltak kan være utskifting til energieffektiv belysning med lysstyring innendørs eller utendørs, behovsstyring av ventilasjon, ombygging til mengderegulert kjøle- og varmesystem eller automatiske energioppfølgingsystem. Det kan også dreie seg om bygningsmessige tiltak som etterisolering av tak og vegger, og utskifting av vinduer. Også andre tiltak kan støttes.

Enova stiller noen minstekrav for å få støtte. For eksempel må yttervegger oppnå U-verdi bedre enn 0,18 W/m2K ved etterisolering, og nye vinduer må ha U-verdi bedre enn 0,75 W/m2K. Se mer informasjon om Enovas krav og tiltak som kan støttes på Enova.no. Maksimal støttesats varierer mellom 30 - 50 % av godkjente merkostnader.

Støtte til varmesentraler

Enova støtter prosjekter som velger fornybar energiforsyning. Programmet Varmesentral er beregnet for deg som vil installere varmesentral basert på fornybar energikilde for produksjonsformål eller bygningsoppvarming. Allerede på søknadstidspunkt skal man kunne vite hva man kan få i støtte. Maksimal støtte er 1 million kr og/eller 45 % av investeringen. Eksempelvis gis det støtte på 1600 kr/kW for væske vann-varmepumper og 1100 kr/kW for luft vann-varmepumper. Det gis også støtte til varmesentraler basert på flis, briketter eller pellets på 1700 kr/kW, samt 201 kr/m2 solfangere.

Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem

Denne støtten tilbys for å utrede bruken av nye innovative energiløsninger knyttet opp mot et konkret bygg og/eller område i en tidlig fase. Støtten til konseptutredning kan utgjøre inntil 50 % av godkjente dokumenterte merkostnader, oppad begrenset til 1 million kroner. Konseptutredningen skal resultere i beslutningsgrunnlag for byggherre og gjøre det lettere å søke investeringsstøtte.

Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder

Denne investeringsstøtten skal gi blant annet byggherrer mulighet til å teste ut nye energi- og klimaløsninger i enkeltbygg eller områder. Prosjektene skal være banebrytende og gi reduserte klimagassutslipp, redusert effektuttak, bedret energieffektivitet eller økt produksjon fra fornybare kilder i Norge. Formålet med investeringsstøtten er at flere teknologier skal få plass i markedet og bli demonstrert under reelle driftsbetingelser. Det kan også være kjente teknologier, men som er benyttet på andre måter og i andre sammenhenger. Maksimal støtte vil være 30-60 % av de godkjente merkostnadene for prosjektet. Se Enova.no for mer informasjon.

Kommersiell utprøving

Dette programmet skal gi støtte til bruk av innovative energi- og klimaløsninger som tidligere kun har vært utprøvd i mindre skala. Teknologien må være bedre enn kommersielt tilgjengelig teknologi. Støtten beregnes ut i fra prosentvis energi- og effektbesparelse for bygget i forhold til gjeldene Byggteknisk forskrift. Støtten varierer fra 100 kr/m2 til 250 kr/m2.

Sende søknad

Søknadsfrister for de ulike programmene kan sees på Enova sine hjemmesider. Enova kan bare støtte prosjekter som ikke ville blitt realisert uten støtte. Normalt støtter Enova derfor ikke allerede påbegynte prosjekter. Vær derfor tidlig ute med å sende inn søknad. For full oversikt over disse og andre støtteprogrammer, gå til enova.no.

 

Kilde: Enova.no og Enovas årsrapport for 2017. Skrevet av Norconsult for NorgesEnergi Bedrift