Fakta om regjeringens strømtiltak for næringslivet

Publisert:16/09/2022
Tekst: NTB


Fredag 16. september presenterte regjeringen nye strømstøtte-tiltak.
 

1. Forbedre tilgangen på fastprisavtaler

Endrede skatteregler skal gjøre det gunstigere å tilby langsiktige og forutsigbare fastprisavtaler. Målet er at dette skal tre i kraft ved nyttår.

Strømleverandørene skal kunne tilby fastprisavtaler med et maksimalt påslag på 0,5 øre på den fastprisen leverandøren betaler til kraftprodusenten. Det skal tilbys priser for tre, fem og sju år.

 

2. Energitilskuddsordning

Ny søknadsbasert ordning administrert av Enova. Bedrifter der minst 3 prosent av omsetningen går til strøm, kan søke om tilskudd til å betale regningen og til å investere i energitiltak.

  • Bedrifter som gjennomfører energikartlegging, vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022.

  • Bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak, vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg kommer enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler.

  • Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.

 

3. Lånegarantiordning

Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømpriser.

Lånegarantiordningen vil åpen i november og vare til utpå våren 2023, forutsett godkjenning fra Esa.

Den øvre grensen for lånebeløp er satt til 50 millioner kroner per foretak/konsern.

 

4. Raskere utbygging av fornybar energi

  • Den fornybare kraftproduksjonen skal økes.

  • Konsesjonsbehandlingstiden skal kortes ned.

  • Kapasiteten i strømnettet skal forsterkes.

  • Utbygging av havvind på norsk sokkel skal prioriteres ved å tildele arealer for 30 GW produksjon innen 2040.

  • Utbygging av vindkraft skal tillates på steder der det er gode vindforhold og lokal aksept.

 

5. Oppfordrer til å reforhandle avtaler

Alle landets offentlige innkjøpere oppfordres til å tilby balanserte kontrakter og til å være imøtekommende med bedrifter som ønsker å reforhandle sine eksisterende avtaler.

 

(©NTB)