logoen til NorgesEnergi Bedrift


BREEAM - Et lavterskel forvaltningsverktøy

12.03.2019

BREEAM er et internasjonalt miljøsertifiseringssystem som blant annet har som mål å gi bygninger med liten miljøbelastning anerkjennelse i markedet. BREEAM In-Use er verktøyet innenfor BREEAM-familien som er utviklet for eksisterende bygg i bruk.

BREEAM In-Use er delt inn i tre deler og gir brukeren mulighet til å vurdere både de fysiske kvalitetene til eiendommen (Eiendom), forvaltningen av eiendommen (Forvaltning) og hvordan eiendommen brukes av leietakeren (Bruk). De tre delene vurderes hver for seg og brukeren velger selv hvilke av delene som skal evalueres.

Verktøyet kan benyttes av eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastning i eksisterende yrkesbygg. Man kan både benytte systemet internt for egenevaluering, eller man kan knytte seg til en ekstern revisor og få et formelt BREEAM In-Use sertifikat.

Selve verktøyet er et spørsmålssett som besvares i et online-system. De fleste spørsmål besvares ved å velge et svar fra en nedtrekksmeny. Hvor mange spørsmål som besvares, og hvilket svaralternativ som velges, avgjør hvor mange stjerner en får. Gjennom å besvare spørsmålene får brukeren kunnskap om hvilke områder bygningen scorer bra på, og for hvilke områder det kan være aktuelt å gjennomføre tiltak.

Anbefalt strakstiltak

BREEAM In-Use ble anbefalt som et av de ti strakstiltakene i eiendomssektorens veikart mot 2050. Basert på sertifiseringen, kan man legge planer for forbedring av byggene. Mange eiendomsaktører/eiendomsforvaltere har gått i gang med dette, blant andre Entra. Erfaringer fra ulike aktører viser at sertifiseringen bidrar til at HMS og bærekraftige løsninger integreres i den daglige driften, og forvaltningen av deres bygg, samt bidrar til målet om å redusere kostnader, energiforbruk og miljøbelastninger. Entra har som mål å sertifisere minst fire bygg i året.

Energitiltak som premieres i BREEAM In-Use

Systemet er en helhetlig tilnærming som gjør at bygninger kan vurderes og sammenlignes innenfor ni ulike miljøkategorier: ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Miljøkategorien Energi i BREEAM In-Use har blitt tillagt en viktig betydning i den totale vurderingen ved at det er vektet høyest når endelig poengsum skal beregnes.

For selve bygget så er det mange tiltak som kan gjøres for å redusere energibruken og som premieres i BREEAM IN-Use. Tiltak som lav U-verdi, liten luftinfiltrasjon, varmepumpe med høy virkningsgrad, gjenvinning av ventilasjonsvarme og redusert varmedistribusjon premieres for å redusere behovet for å bruke energi til oppvarming. For å redusere behovet for kjøling, så gir lite glassareal, liten luftinfiltrasjon, høy virkningsgrad på kjøleanlegget og lokal kjøling poeng. Automatisk lysstyring, energieffektive armaturer, og vifter med god virkningsgrad er eksempler på andre poenggivende og energireduserende tiltak. 

Ved vurdering av byggets forvaltning vil verktøyet gjøre en vurdering av byggets CO2-uslipp, basert på forbruksdata for ulike energikilder. I tillegg oppfordres det til at energien som benyttes i bygget måles så nøyaktig som mulig, fordelt på ulike forbruksposter og eventuelle leietakere, og at målingene benyttes til å følge opp energibruken i bygget. På den måten får man et godt grunnlag for fornuftig drift og vurdering av tiltak.

Entra har satt ambisiøse mål for selskapets portefølje. For å kunne oppfylle disse og sette enda tøffere mål fremover må det tenkes annerledes, og brukes forskjellige metoder for å oppnå energireduksjon. Entra mener at BREEAM In-Use er et verktøy som aktivt kan bidra til å nå disse målene.

Er du interessert i å lære mer om BREEAM In-Use ta en titt på nettsidene til Grønn Byggallianse, www.byggalliansen.no.


Kilder: https://www.norskeiendom.org/eiendomssektorens-veikart-mot-2050-2/

Grønn Byggalianse:  https://byggalliansen.no/sertifisering/breeam/om-breeam-in-use

BREEAM In-Use teknisk veileder: https://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2018/07/BREEAM-In-Use-International-2016.pdf

 

Kilde: Artikkelen er skrevet av Norconsult på vegne av NorgesEnergi Bedrift